Hotărârea nr. 137/2020

Hotărârea 137/2020 - Aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020,

pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150325/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150874/451/10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 15 alin. 2A1 și 3 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările și modificările ulterioare și ale Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013, nr. 729/2016 și nr. 869/2018, ale art. 2 și 3 din Hotărârea nr. 37/2020 (aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe) și Procesele-verbale din data de 9.03.2020, ale Comisiei pentru soluționarea contestațiilor depuse privind lista solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, numită prin Dispoziția primarului nr. 1032/4.03.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista finală pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Afișarea listei va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

Art 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Nr. 137 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL


Anexă la Hotărârea nr. 137/2020

LISTA FINALĂ PENTRU ANUL 2020 PENTRU TINERII CARE AU ACCES LA LOCUINȚE CONSTRUITE PRIN A.N.L., DESTINATE ÎNCHIRIERII

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

»

PUNCTAJ

1

TALA LUCIA AURORA

79

2

MATIȘ ALEXANDRA

79

3

CIOMAGA LOREDANA

70

4

POP BIANCA

68

5

ȘUMANDEA DIANA IOANA

66

6

BURCUȘ DANIELA

58

7

GROZA BOGDAN

57

8

UIFĂLEAN ION MIHAI

56

9

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

55

10

CSOLOI TUNDE

54

11

DRĂGHICI VERONICA

54

12

MALCOCi MARIA CRISTINA

54

13

KEREKES GABRIEL TIBERIU

53

14

GORGAN IOANA MARIA

52

15

CRĂCIUN DEBORA GABRIELA

50

16

PAȘCACLAUDIA

50

17

BURUIANĂ RANDO ALEXANDRU

49

18

ASTALOS APOLLONIA ANGELA

48

19

KEREKES CARMEN DIANA

48

20

MARTIN MARIA EMILIA

46

21

FARCAS VLAD

46

22

BERECZKI SZENDE MARTA

44

23

TĂTAR CRISTINA NATALIA

44

24

HANGAN ȘTEFAN TUDOREL

44

25

CRISTESCU DORU BOGDAN

43

26

HAȘ CRISTIAN DORIN

41

27

ALZAIN HANI

41

28

TANȚĂU CĂTĂLINA

38

29

POPESCU MARIA MARCELA

38

30

SHEVCHENKO ANAMARIA VICTORIA

35

31

KUCZKO ORSOLYA REKA

34

32

IVAȘCU ALEXANDRA

34

33

CHERTES RADU NICOLAE

34

34

CAZANGIU LIVIU

31

35

VĂDAN SERGIU

29

36

PEEVARIANE

24 -

37

MOLDOVAN CADMIEL

NE

L

38

CONDOR FLOAREA ANDREEA

NE

39

BEJUSCA ALEXANDRA LIANA

NE

40

ALZARAI MATAZ

NE

41

CSASZAR EVA

NE

42

TAMAS AGNES

NE

43

TOTCLAUDIA

NE

44

BUTNARIU ALIN

NE

45

SAJGO ZOLTAN

NE

46

ROSTAȘ CLAUDIA MIRELA

NE

47

BUHA IOANA ANDREEA

NE

48

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

NE

49

MATEAȘ CRISTINA

NE

50

KEREKES SIMONA

NE

51

KEREKES CRISTINA DEBORA

NE

52

GOGA TEODORA MIRELA

NE

53

BUCȘA CRISTINA ANA MARIA

NE

1