Hotărârea nr. 136/2020

Hotărârea 136/2020 - Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”,

Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 159347 din 13.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 159420 din 13.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”;

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. j). k), alin. (2)1, alin. (3) lit. e), art. 3, 4, 5 alin. (1) și (3). art. 7, 8 alin. (1) și 9 alin. (51) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), (5), (6) și 4 alin. (2) lit. b), c), d), e), f), g), alin. (7) și 5 alin. (1), (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Văzând Hotărârea nr. 897/2019, prin care a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”, modificată prin Hotărârea nr. 72/2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019, în sensul corelării pieselor desenate - planșele A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp., conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”, în suprafață de 42.410 mp., potrivit Documentației „Plan topografic realizat în sistemul național de proiecție Stereografic 1970, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Cluj prin Procesul-verbal nr. 821/2020, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local, a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca” și sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidențelor O.C.P.I. Cluj, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. MondEv Real Estate S.R.L pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza raportului de evaluare, conform Anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Cluj-Napoca a sumei de 511.637 lei, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 și virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Cluj-Napoca la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 7. Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și prin afișare pe pagina de internet a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poștă tuturor proprietarilor.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 136 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

Scopul documentației:'

Recepția coridorului de expropriere aferent obiectului de investiție " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' Cartier Manastur din Municipiul Cluj-Napoca", identificarea imobilelor si construcțiilor aflate in domeniul public si privat ce se suprapun peste coridorul de expropriere.

Obiectul documentației:

Zona „ La Terenuri”, Cartier Manastur

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr.53, Cod postai 400436, Jud. Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263___________

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 821 / 2020

întocmit astăzi, 10/03/2020, privind cererea 71419 din 09/03/2020

având aviz de începere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

 • 2. Executant: Gross Adrian Laurentiu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Planul de situație pentru recepția coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiție " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc Zona La Terenuri din Municipiul Cluj-Napoca"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

72

17.02.2020

act administrativ

Consiliul Local Cluj-

897

10.12.2019

act administrativ

Consiliul Local CLUJ-

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 821 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Pian topografic (în format analogic și digital - format dxf.), scara 1:2000;

Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

Calculul analitic al suprafețelor;

Dovada achitării tarifelor legale- scutit;

în urma verificării planului topografic pentru suprafața de 42410 mp, intravilan, s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare și nu există impedimente pentru recepția acestuia.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

[Identificator [Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef                                 Inspector


1-OZ

jj» t-         Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

"         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

F;

ANCPJ              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

;; ‘ ‘    '                            pentru informare

Carte Funciară Nr. 279747 Cluj-Napoca


Nr. cerere 5332*5


Ziua

Luna

Anul


18

02 2020


Cod verificare

BMBBîHB»

100079300941


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 58A, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

279747

3.025

Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

279747-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 58A, Jud. Cluj

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:943 mp; Parking suprateran, cu regimul de înălțime D+P+Terasă, edificat între anii 2011-2012, realizat pe fundații din beton armat, zidărie din beton, acoperiș tip terasă, compus din: Demisol: 42 locuri de parcare Parter: 39 locuri de parcare Terasă: 45 locuri de parcare

Nu deține certificat de performanță energetică a clădirii și nici lift.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5EE13. / 25/05/2011

Act Administrativ nr. 170, din 10/05/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 47602/29-04-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 5966/20-05-2011 emis de INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ; act administrativ nr. 147409/24-05-2011 emis de DIRECȚIA TAXE SI IMPOZITE LOCALE;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA, CIF;Statul roman

77178 / 07/07/2011

Act Administrativ nr. 170878, din 10/05/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA (act administrativ nr, 170/10-05-2011 ernis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA;);

B2

Se notează respingerea cererii cu nr. de mai sus, având ca obiect intabularea dreptului de proprietate a municipiului Cluj-Napoca, asupra imobilului de sub Al

Al

130946 / 28/11/2012

Act Administrativ nr. 334, din 20/08/2012 emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 248917/14-09-2011 emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 128407/22-11-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 1081/09-09-2011 emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 374615/22-11-2012 emis de DIRECȚIA TAXE SI IMPOZITE LOCALE; act administrativ nr. 246723/09-08-2012 emis de COMISIA DE RECEPȚIE;);

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEconstruire, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, CIF:4305857, în administarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT____________________

i ■ p • ri .iJ • i I ■ I ■■ i i t?pay,anrphro

Carte Funciară Nr. 279747 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr» 1 La Partea I

«erein

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

279747

3.025

Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Dafce referitoare Ba ‘Eerera

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe       i

1

curți construcții

DA

3.025

-

-

-

Date referitoare ta construcgig

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

279747-C1

construcții administrative si social culturale

943

Cu acte

5. construita la so|:943 mp; Parking suprateran, cu regimul de înălțime D + P+Terasă, edificat între anii 2011-2012, realizat pe fundații din beton armat, zidărie din' beton, acoperiș tip terasă, compus din: Demisol: 42 locuri de parcare Parter: 39 locuri de parcare Terasă: 45 locuri de parcare

Nu deține certificat de performanță energetică a clădirii șl nici lift,______

I ■"iit -i i. îi li ‘ .. -i J*. vp&y.5Hcp»,rc

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (-• (m)

1

2

24.594

2

3

79.671

3

4

62.438

4

5

10.002

5

6

19.0

6

7

23.645

7

8

12.234

8

1

7.579


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 18/02/2020, 11:02


Pagina 3 din 3

-ĂNCP1               CARTE FUNCIARĂ NR. 285105

*                              copie


Carte Funciară Nr. 285105 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

285105

547

E. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

145938 / 21/12/2011

Act Administrativ nr. 22459, din 04/08/2011 emis de Comisia Județeană (act administrativ nr. 289942/12-10-2011 emis de Primăria Mun Cluj Napoca: act administrativ nr. 141067/09-12-2011 emis de OCPI Cluj;):

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept RECONSTITUIRE în baza Legii 18/1991, 247/2005, 1/2000, dobândit prin Reconstituire, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) MATEI ILEANA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 1 drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

i eren


Carte Funciară Nr. 285105 Comuna/Oraș/Munlcipiu: Ciuj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea !

Nr cadastral

Suprafața (mp)4

Observații / Referințe

285105

547

JDate referitoare ia teren             ________________________

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

547

142

2185/4

_____


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfâ rșit

Lungime segment

(•• (m)

1

2

9.836

2

3

59.555

3

4

9.563

4

1

55.762


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

*** Oistanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6/ z/2001


Pagina 2 din 3


ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 252623 Cluj-Napoca


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul ,

Cod verificare ■■■■■ 100079301021


TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:39107


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1/1

14.155

Teren sport, spatii verzi


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2884 / 01/06/1977

Decret nr. 250/1974;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al / B.4

.. STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

1 CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 39107)

40977 / 07/03/2018

Act Administrativ nr. 74, din 12/02/2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj- Napoca; Act Administrativ nr. 103625, din 26/02/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 176618, din 11/10/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B8

Se dezmembrează imobilul cu nr top 23571/1/1, 23572/1/1/1 cu suprafața de 25.395 mp de sub A.l , astfel cu nr top 23571/1/1/1, 23572/1/1/1/1 cu suprafața de 18.115 mp se reânscrie în favoarea vechiului proprietar, cu nrtop 23571/1/1/2, 23572/1/1/1/2 și suprafața de 7.280 mp se transcrie în cartea funciară nr 329375 în favoarea MUNICIPIUL CLUI NAPOCA

Al

155610 / 29/08/2018

Act Administrativ nr. 675, din 01/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 149617, din 20/08/2018 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 375837, din 07/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

B10

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu numărul topografic 23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1/1, suprafața 14155 mp se reînscrie în această carte funciară n favoarea vechilor proprietari, -parcela cu numărul topografic 23571/1/1/1/2, 23572/1/1/1/1/2, suprafața 3960 mp se transcrie în cartea funciară nr. 331752 UAT Cluj - Napoca

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


I" l>:f


t [.i.y.ancpi.ro


Anexa Nr, 1 La Partea ’

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

T°P;       1    14.155

23571/1/1/1/1, ! 23572/1/1/1/1/1 j

* Suprafața este determinată in pi;

Teren sport, spatii verzi

mul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(pcn fru aevst imvbii nu a fo.ntg nit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

14.155

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de aii. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 18/02/2020, 10:57


rj^;: eg,.fW


.ANCEI r i-> •.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Nr. cerere Ziua Luna Anul


5S378

25

" 02""

" 2020'


Carte Funciară Nr. 331752 Cluj-Napoca


Cod verificare ■■■■■ 100079516987


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREM Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mpj

Observații / Referințe

Al

331752

3.960

Teren neimprejmult;

Imobil neîmprejmuit.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

155610 / 29/O8/2O1B

Act Administrativ nr. 675, din 01/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 149617, din 20/08/2018 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 375837, din 07/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, domeniul public

C. Partea III. SARCINI .

Anexa Nr. 1 La Partea S                      7        'i~~
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

j 331752

3.960

Imobil neîmprejmult.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

                        DETALII LINIARE IMOBIL

Ml


CARTE FUNCIARĂ NR. 253013

COPIE

Carte Funciară Nr. 253013 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Prel Rotatia Iii, Nr. FNJud. Cluj

Nr. Crt

Nr, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

253013

1.695

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ie dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

77346 / 05/08/2009

Act Administrativ nr. 12689, din 03/12/2008 emis de CJPSDDPAT CLUJ (act administrativ nr. 7504/04-08-2009 emis de DIRECȚIA DE TAXE SI IMPOZITE LOCALE CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 74936/29-07-2009 emis de BCPI CLUJ; înscris sub semnătură privata nr. 292/03-08-2009 emis de NAPEU AVRAM ...ETC;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de reconstituire, dobândit prin Lege, cota actuala 25280/47460, cota inițiala 1/1

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12

 • 1) PETMEZI CRINA

 • 2) MOLDOVAN MELANIA MARIA

3-}

4) PARIZEK LAUR CĂTĂLIN

6) NECULA DAN

7-) I 4ARJAU-ADWAW-

8) ftAPEU-AVRAI^

■9} BAUBANU-lfcEAm

10) 8LEA HORIA

89043 / 04/09/2009

Act Administrativ nr. TP 12689, din 03/12/2008 emis de COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE P (act administrativ nr. 77346/05-08-2009 emis de BCPI CLUJ;);

B2

se îndreaptă eroarea materială strecurată cu nr.77346/05.08.2009, in sensul întabulării dreptului de proprietate cu titlu de drept lege L18/1991 și în favoarea lui:BALIBANU ILEANA, ILEA HORIA, conform TP nr.12689/03.12.2008, care din eroare s-a omis cu încheierea nr. 77346/2009

Al

100602 / 20/09/2012

Act Notarial nr. 71, din 19/09/2012 emis de BNP MURESAN DORINA AURORA SILVIA;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETA i Emoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/7, cota inițiala 6/42

Al

 • 1) NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, 1/2 parte, ca bun propriu

 • 2) NAPEU LUCIAN-DAN, 1/2 parte, ca bun propriu

53964 / 17/04/2014

Act Notarial nr. 43, din 16/04/2014 emis de CHIS MIHAELA LILIANA;

B4

ntabulare, drept de PROPRIE 1 ATEmoștenire, dobândit prin Succesiune., cota actuala 679/11865, cota inițiala 97/1695

Al

1) ILEA OCTAVIA-ANDRADA, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 97/1695 parte

167228 / 03/10/2016

Act Notarial nr. 175, din 27/09/2016 emis de COSMA LAURA IOANA; Act Notarial nr. ÎNCHEIERE DE

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001                       Pagina 1 din 4       / Iz

Cxtrast? pentru infoima>c un I'ihv |<> adie "a epsy.ancpi.ro

înscrieri privitoare ie dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

RECTIFICARE NR.169, din 24/10/2016 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1097, din 27/09/2016 emis de MURESAN CORNELIU LUCIAN;

1 85

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 194/3390, cota inițiala 194/3390

Al

1) BAUBANU BAU8ANU ANTONIU MIHAi

OBSERVAȚII: cota de 1/2 parte din cota de 194/1695 parte

i B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 194/3390. cota inițiala 194/3390

Al

1) COȘOVEANU VERONICA-MARÎA

OBSERVAȚII: cota de 1/2 parte din cota de 194/1695 parte

14479 / 01/02/2017

Act Notarial nr. 4, din 31/01/2017 emis de Ifrim Valerica;

B7

intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 388/13560, cota inițiala 388/13560

Al

1) HARJAU MARICICA

OBSERVAȚII: cota 2/8 parte din cota 194/1695 parte

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 582/13560. cota inițiala 582/13560

Al

1) HARJAU ANDRADA-RALUCA

OBSERVAȚII: cota 3/8 parte din cota 194/1695 parte

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 582/13560, cota inițiala 582/13560

Al

1) HARJAU DAN - ANDREI

OBSERVAȚII: cota 3/8 parte din cota 194/1695 parte

Act Notarial nr. 175, din 27/09/2016 emis de notar COSMA LAURA IOANA;

810

Se îndreaptă eroarea materială strecurată sub Bl, în sensul corectării cotei de proprietate din cota 194/3390 parte în cota actuală de 27100/47460 parte - cotă rezultată după înscrierea dreptului de proprietate cu încheierea 14479/01.02.2017.

Al

169879 / 02/10/2017

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR 67, din 29/09/2017 emis de Popa Anca Gabriela;

811

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept moștenire, dobândit! prin Succesiune, cota actuala 1820/94920, cota inițiala 1820/94920   1

Al

1)- CSORAN OVJDiU-DAN

B12

ntâbuiare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1820/94920, cota inițiala 1820/94920

Al

1) DRÂGAN CORINA-MIHAELA

C. Partea III. SARCINI

î

nscrleri privind dezmembrâminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

104526 / 26/08/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 6846/CC, din 21/06/2013 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA (somație nr. DOS. EXEC.249/03.06.2013/26-08-2013 emis dgJEXEC.JUD STOLNEAN DIANA MARIA; act administrativ nr. ÎNCHEIEREA NR.2/26-08-2013 emis de^^feîJUD STOLNEAN DIANA MARIA; hotarare judecătoreasca nr. 11439/2012/25-05-2012 emis de              CLUI-NAPOCA;);________

CI

asupra cotei de proprietațertfe^.ub^&l"^ a lui Parizek Laur Cătălin se notează în baza încheieruX&^l^Wf6846/CC, dosar 14285/211/2013 încuviințarea executării siiite-if^pDțnVaî^estUia pentru suma de 850 euro + 2.249,68 lei reprezepțînd;deBt'f'.-P''r^eltuieii de executare + cele ce se vor ivi             /    ’      \       "’-A

Al

~l -    j    ~

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*|

Observații / Referințe

253013

1.695

* Suprafețe este determinată in plenul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

285013

231358

331752

291662


Date referitoare la te re n

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.695

142

21858/2

-

lj

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (m)

1

2

16.962

2

3

117.017

3

4

19.905

4

1

99.196


•* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 5/7/2001.

Pagina 4 din 4


0$r fi/' ZANCPIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


! Nr. cerere

59365

Ziua

25

Luna

02

Anul

2020

i .         '..YJ. _ .. J----

Cod verificare ■■■III 100079516786


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329375 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

329375

7.280

Teren nelmprejmult;

B. Parte® 18. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

40977 / 67/03/2018

Act Administrativ nr. 74, din 12/02/2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj- Napoca; Act Administrativ nr. 103625, din 26/02/2018 emis de Prirnaria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 176618, din 11/10/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

Bl

Se aduce sub A.l prezentul imobil rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr top 23571/1/1, 23572/1/1/1 cu suprafața de 25.395 mp înscris în cartea funciară nr 252623 UAT Cluj Napoca

Al

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, CIF:4305857, domeniul public

C. Partea III. SARCINI .

[înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

i eren

________Carte Funciară Nr, 329375 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea J

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

329375

7.280Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

7.280

-

Teren sport, spatii verzi.


Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment p* (m)

1

2

12.223

2

3

30.312

3

_4j

11.24

4

5

26.996

5

6

4.259

6

7

11.468


Carte Funciară Nr. 329375 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

7

8

90.85

8

9

22.737

9

10

4.349

10

11

7.013

11

12

9.403

12

13

40.003

13

14

6.693

14

1

84.595


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241.


Data soluționării, 27-02-2020

Data eliberării.Asistent Registrator,

CARLA CORINA Ti

(parafa șU&nnâfufa)<\


|;cr= i.' îb<i < !.'h |c"        . cpay,sncpi.ro

-7.


S3.&-

AVi-M KK’HâtULxA'hA

A1’. tf.rt’.JI U'R-3-a-fj..p


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

59358

Ziua

25

Luna

02

Anul

2020

__Anul__.(

Cod verificare

■■■■II

100079516470


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 279749 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa; Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr,

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

279749

2.530


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

74908 / 04/07/2011

Act Administrativ nr. 170, din 10/05/2011 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 __________________

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniu public, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

__ -----

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 3


Extrase pc.ntni informare on-line la adresa epEiy.ancpi.ro


Formular versiunea 1J


Anexa Nr. 1 La Partea 5
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

279749

2.530

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

-■      ' DETALII LINIARE IfilOElL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

3

1

curți construcții

DA

2.530

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan,

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(*■ (m)

1

2

39.499

2

3

40.003

3

4

86.532

4

5

6.598

5

6

8.028

6

7

6.041

Punct început

Punct

sfârșit

Lungim® segment

(m)

7

8

7.754

8

9

14.819

9

1

20.993


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241.

Data soluționării, 28-02-2020 Data eliberării, / /Pagina 3 din 3

. --,.. -          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 338639 Cluj-Napoca

 • A. Parte© I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan

  Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

  Nr. topografic:21875/l/l, 21877/1/3, 21878/1/1, 21883/1, 21871, 21870, 21869, 21758/3/1, 21868

  Nr.

  Crt

  Nr. cadastral

  Nr, topografic

  Suprafața* (mp)

  Observații / Referințe

  Al

  338639

  19.164

  Teren neimprejmuit;

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  58643 / 24/02/2020

  Act Administrativ nr. 110290, din 25/02/2020 emis de Municipiul CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 106379, din 24/02/2020 emis de Primăria Municipiul CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. HG 193, din 09/02/2006 emis de Guvernul României;

  Bl

  IntabUlare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 _______ _ _

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF:4305857, Domeniu Public


  C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Pagina 1 din 3

Teren

Carte Funciara Nr, 338639 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napcca

L < ii t .!■,          P'Sj f“icSi 9

Nr cadastral

Suprafața (mp)4

Observații / Referințe

338639

19.164

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

331752.320489I


2Ș53DS ■» I


327.019 i I


334467


Date referitoare la teren

yJZ

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

19.164

-

2320

-


Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

4.291

4

5

7.503

7

8

25.308

10

11

2.697

13

14

5.776

16

17

20.232

19

20

37.513

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

2

3

0.529

5

6

20.09

8

9

4.945

11

12

3.93

14

15

27.057

17

18

11.873

20

21

36.82

Punct început

Punct sfâ rșît

Lungime segment

3

4

2.551

6

7

41.215

9

10

8.162

12

13

44.846

15

16

90.85

18

19

53.911

21

22

64.86

Data soluționării,

Registrator,

03-03-2020


MO^lICA^JpU

încheiere Nr. 58643/24-02-2021.

Asistent Registrator, , l

manubLa diana almasan


Manugla


/                   tura)

/[ S RINGUL


(parafa si s&nnâtdra)

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin, (l)ldin Regulamentul de avizare/cecepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

9^

F'


A NC PI

> I 'll'.             i


CARTE FUNCIARĂ NR. 32833X
COPIE

Carte Funciară Nr. 328331 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului^/

TEREN IntravilanAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

328331

664

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

194326 / 07/11/2017

Act Administrativ nr. 1051, din 14/03/2013 emis de PRIMARUL MUN. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 203851, din 10/12/2015 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. 6008, din 04/10/2012 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; Hotarare Judecătoreasca nr. 62, din 21/01/2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; Hotarare Judecătoreasca nr. 302/A, din 27/10/2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; înscris Sub Semnătură Privata nr. 5214/117, din 15/02/2011 emis de EXPERT GHEORGHITA TATIANA; Act Adm nistrativ nr. 193262, din 03/11/2017 emis de BCPI CLUJ NAPOCA;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Leoe, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) GHERȚOIU DAN-MIHAI

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6/7/2001.


$

Pagina 1 din 3


Carte Funciară Nr. 328331 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

* Nr cadastral ~"]suprafața (mp)*! ———               observații / Referințe

328331          664

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Data referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

664

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

1

Punct

sfârșit

Lungime segment (m)

2

44.046

2

3

24.459

3

4

29.529

4

5

15.582

5

1

2.374


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai miel decât valoarea 1 milimetru.


Pagina 2 din 3


s\B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare le dreptul de proprietate șl alte drepturi reale


Referințe


120150/26/10/2010

Hotarare Judecătoreasca nr. 85/2007, din’2'17ff272008 emis de TRIBUNALUL CLUJ (act administrativ nr. 17495/05-10-2010 emis de DIRECȚIA DE TAXE Si IMPOZITE LOCALE CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 228/A/2008/19-09-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 8556/22-10-2009 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIE CLUJ; înscris sub semnătură privata nr. 292/04-10-2010 emis de NAPEU AVRAM, BALIBANU ILEANA, MOLDOVANU MELANIA, C; hotarare judecătoreasca nr. 4288/2010/26-03-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 857/R/2010/08-07-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; act administrativ nr. 88425/05-08-2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 13250/14-10-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 112527/08-10-2010 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 13250/14-10-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;);______________ ___________________


Bl


Intabulate, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 2584/5100, cota Inițiala 1/1 ________ __

NAPEU AVRAM

ILEA HORIA

PETMEZI CRINA

MOLDO VAN METANIA

CIORAN MARCELA

PARIZEK LAUR CĂTĂLIN


 • 4)

 • 5)

 • 6)


8)


Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8


1C0S03 / 20/09/2012            ___________________________

Act Notarial nr. 71, din 19/09/2012 emis de BNP MURESAN DORINA AURORA SILVIA;

B2


Intabulate, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin! Succesiune, cota actuala 1/5, cota inițiala 6/30            |

 • 1) NAPEU CAMELIA-ANA-MARIÂ, 1/2 parte, ca bun propriu

 • 2) NAPEU LUCIAN-DAN, 1/2 parte, ca bun propriu


Al


53963 / 17/04/2014________________________________

Act Notarial nr. 43, din 16/04/2014 emis de CHIS MIHAELA LILIANA;

33


irita bufa re,' drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin

Succesiune, cota actuala 2/25. cota inițiala 408/5100

1) ILEAOCTĂVIA-ANDRADA,bun propriu

OBSERVAȚII:'cota de 408/5100 parte


Al


167226/03/10/203.6_____' _     _________

Âct Notarial nr, 175, din 27/09/2016 emis de COSMA LAURA "IOANA; Act Notarial nr. ÎNCHEIERE DE' RECTIFICARE NR.169, din 24/10/2016 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1097, din 27/09/2016 emis de MURESAN CORNELIU LUCIAN; __

Al / B.5


B4 | Intabulate, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 4


înscrieri privitoare |a dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

B4

Succesiune, cota actuala 816/10200, cota inițiala 816/10200

1} BALJBANU BAUBANU ANTONIU MIHAl

OBSERVAȚII: cota de 1/2 parte din cota de 816/5100 parte

3.S3860 / 17/11/2016

Act Notarial nr. 175/2016, din 27/09/2016 emis de notar Cosma Laura Ioana; Act Administrativ nr. CERERE DE ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA, din 17/11/2016 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. încheiere de rectificare nr. 169, din 24/10/2016 emis de notar Cosma Laura Ioana;

B5

Se îndreaptă eroarea materială strecurată cu încheierea nr. 167226/03.10.2016, în sensul înscrierii dreptului de proprietate asupra cotei de 1/2 parte din cota 816/5100 parte si a corectării cotei de proprietate de sub Bl, din 816/10200 în 2856/5100 parte, după cum urmează:

Al

Act Notarial nr. 175/2016, din 27/09/2016 emis de notar Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. încheiere de rectificare nr. 169, din 24/10/2016 emis de notar Cosma Laura Ioana; Act Administrativ nr. CERERE DE ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA, din 17/11/2016 emis de Cosma Laura Ioana;

B6

Intabulate, drept de PROPRIETATEmoștenire în rang serial câștigat cu încheierea nr, 167226/03.10.2016, dobândit prin Succesiune, cota actuala 816/10200, cota inițiala 816/10200

Al

1) COȘOVEANU VERONICA-MARIA

OBSERVAȚII: cota 1/2 parte din cota 816/5100 parte

169878 / 02/10/2017

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR 67, din 29/09/2017 emis de Popa Anca Gabriela;

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept moștenire, dobândit)               Al

prin Succesiune, cota actuala 272/10200, cota inițiala 272/10200     J

1) CORAN OVIDIU-DAN

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept moștenire, dobândiți prin Succesiune, cota actuala 272/10200, cota inițiala 272/10200      1

Al

1) DRAGAM CORINA-MIHAELA________________________________

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrsmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  104528 / 26/08/2013

  Somație nr. 249, din 03/06/2013 emis de EXEC.JUD STOLNEAN DIANA MARIA (somație nr. DOS.EXEC.249/03. 06.2013/26-08-2013 emis de EXEC.JUD STOLNEAN DIANA MARIA; hotarare judecătoreasca nr. 6846/CC/21-06-2013 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. ÎNCHEIEREA NR.2/03-06-2013 emis de EXEC.IUD STOLNEAN DIANA MARIA;):

  CI

  Se notează începerea urmăririi silite imobiliare în baza încheierii civile nr. 6846/CC/2013 Judecătoria Cluj prin care s-a admis cererea de executare silită formulată de creditorul Bătăiosu Mădălin, asupra cotei nedeterminate din cota de 4/5 parte din Imobilul de sub Al, a debitorului Parizek Laur Cătălin, înscris sub Bl.8., pentru recuperarea sumei de 850 EUR+2249,68 Lei, reprezentând debit+cheltuieli de executare+cele ce sevor ivi.______________________________________

  Al

Document care conj/ne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 Ls Partea I

Teren


Nr cadastral

^Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

273871

5.100

* Suprafața este determinate in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

5.100

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

64.86

2

3

36.82

3

4

37.513

4

5

53.911

5

6

11.873

6

7

31.699

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 4


Carte Funciară Nr. 2 73871 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Punct început

Punct

sfârșit

Lungim® sagment

<“ (m)

7

1

117.161


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 2. milimetru. Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate c® sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.


Pagina 4 din 4K?


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI              CARTE FUNCIARĂ NR. 2S&355
'    ........ COPIE

Carte Funciară Nr. 299355 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca. jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

299355

660

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

85815 / 10/07/2013

Act Administrativ nr. 205316, din 25/06/2013 emis de Municipiul Cluj-Napoca/DITL (hotarare judecătoreasca nr. 199/09-04-2008 emis de Tribunalul Cluj; hotarare judecătoreasca nr. 314/A/2008/14-11-2008 emis de Curtea de Apel Cluj; act administrativ nr. 5800/10-11-2010 emis de Municipiul Cluj-Napoca/Primar; act administrativ nr. 82037/453/06-04-2011 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; act notarial nr. 779/24-05-2011 emis de NP Mitre Romana Lacrima; act notarial nr. 556/18-06-2013 emis de BNP Sorina Codruta Lazar;);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

 • 1) SIMON MIOARA

 • 2) CURTICIU LIANA-MARIA

_3) ALBU GABRIELA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate,, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea !

1 eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

299355

660

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

■1

arabil

DA

660

-

-

Arator la Rotatla 1 Fara împrejmuire

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

15.41

2

3

9.396

3

4

3.86

4

5

17.07

5

6

21.697

6

7

16.255

Pagina 2 din 3

Carte Funciară Nr. 299355 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


Punct

Punct

sfârșit

Lungime segment

<♦• (m)

7

8

18.089

8

9

7.917

9

10

4.841

10

11

19.628

11

1

7.304


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Document care conține dale cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


r-

ANCPJ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARĂ NR. 299354 COPIE

Carte Funciară Nr. 299354 Cluj-Napoca


/Ci

TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc.

Nr.

Cri

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

299354

Din acte; 1.220

Masurata: 1.112


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

85814 / 10/07/2013


Hotarare Judecătoreasca nr. 199, din 09/04/2008 emis de TRIBUNALUL CLUJ (act administrativ nr. 71328/06-06-2013 emis de BCPI CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 314/A/14-11-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; act notarial nr. 556/18-06-2013 emis de BNP SORINA CODRUTA LAZAR; act administrativ nr. 5800/04-11-2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ; act administrativ nr. 82037/453/06-04-2011 emis de SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU; act notarial nr. 779/24-05-2011 emis de BNP MITRE ROMANA LACRIMA; act administrativ nr. 205316/25-06-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE CLUJ;);________

Intabulate, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin'

Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1_____ __________

 • 1) SIMON MIOARA

 • 2) CURTICIU LIANA-MARIA

 • 3) ALBU GABRIELA


Bl


Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 3


Carte Funciară Nr. 299354 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr, 1 L® Partea i

j a ren

j Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

299354

Din acte: 1.220

Masurata: 1.112

j

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.112

-

-

-

Arator la Rotatia 1

Fara împrejmuire_____________________

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție

Punct început

Punct

sfâ rșit

Lungime segment (m)

1

2

21.197

2

3

17.525

3

4

16.879

4

5

21.915

5

6

27.798

6

7

9.71Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

7

8

36.011

8

9

10.93

9

10

4.798

10

11

2.597

11

12

8.271

12

1

5.774


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.F.-,ș Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANGPJ               CARTE FUNCIARĂ NR. 291662

COPIE

Carte Funciară Nr. 291662 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

291662

944

Teren neimprejmuit; Imobilul nu este împrejmuit.

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81238 / 01/08/2012

Act Administrativ nr. 22462, din 04/08/2011 emis de Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de P (act administrativ nr. 75309/17-07-2012 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 75312/17-07-2012 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 361187/15-12-2011 emis de Primăria Municipiului Cluj Napoca; act administrativ nr. 145929/21-12-2011 emis de OCPI Cluj;):

Bl

Al /BtS

crcVvjarii&

*-} ASTIfcEAN-fcUGRETi*

114503 / 04/07/2017

Act Notarial nr. 6863, din 29/06/2017 emis de Bejan Cristina;

B2

Al

rnWVterJw ^7^■-@7wtfr-’pfrrr’bS-n

vcrtxj GfV’OUT&w 4L/JL, vth. ltT hirtfe

4} SG-GGRAT4M-S^tr€IFtl63€74&9

129281 / 26/07/2017

Act Administrativ nr. 75703, din 05/05/2017 emis de BCPI Cluj-Napoca;

B3

se notează repozlționarea imobilului pe noile coordonate

Al

83892 / 10/05/2018

Act Notarial nr. 4949, din 09/05/2018 emis de Bejan Cristina;                                         '

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1_________

1) GEROMED DELTA SA, CIF:32722035

Al

B5

se noteaza interdicția de înstrăinare si grevare

Al

1) SC CORATIM SRL, CIF:16367160

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

114503 / 04/07/2017

^ct Notarial nr. 6863, din 29/06/2017 emis de Bejan Cristina;

CI

lntebtftererdf^pl^e4FW-EGA-fcEGAtArV^&ar^-W86&6-Eyft

Al

-1-) ASTHbEAN-fe^G^FiLf!.-

/

0

L69282 / 02/10/2017

\ct Notarial nr. 10643, din 29/09/2017 emis de Bejan Cristina;

C2 1 Se radiază dreptul de ipotecă înscris sub CI

ocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

L

Pagina 1 din 4         / *T

____________ Carte Funciară Nr. 291662 Cemun^rsș/Miinicipiu: Ciuj-Nspocs.

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate,             Referind

drepturi reaie de garanție și sarcini                                     . jPagina 2 din 4


Anex® Nr. 1 Ls Parte® 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

291662

944

Imobilul nu este împrejmuit.

* Suprafața este determinată in plenul de proiecție Stereo 70.

_____________________ DETALII LINIARE IMOBIL___________________________________ 2774»

285020                                                             2850ÎS

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

944

142

2176/7

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment <•• (m)

1

2

11.59

2

3

69.336

3

4

7.891

4

5

5.823

5

6

73.978

6

1

2.671

Pagina 3 din 4

** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru,

*** Distanța dintre puncte este formată din segmenta cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru,

r-

•» mr •> .


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARĂ NR. 291358 COPIE

Carte Funciară Nr. 291358 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

B. Partea II.


ri și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81228 / 01/08/2012

Act Administrativ nr. 23034, din 28/03/2012 emis de Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de P (act administrativ nr. 75309/17-07-2012 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 201240/28-06-2012 emis de Primăria Municipiului Cluj Napoca;);


Bl


JI IV iiu li »i a | M u 1 I | I V g jur LJ 63 » J j

tnțabulare,-drept de-PRePRIETATEreco^țlt5tre7î'î871&9jT-d<>b&rrdrt prw-Reeenstituire. eota aeteeta 2/3, coto inițiala-1/1          _______


Al /frS,-B.3


FOPMARIA

POP-PAVEL


161323 / 29/09/2015


Act Notarial nr. CERTIFICAT DE LEGATAR NR 131, din 28/09/2015 emis de FURDUI HORIA AUGUSTIN; 4n ta b u I o re ,■ d re p t--ci c-P R O P R-l ETAT-Enwștemrer-tfebe-nd-i t-p-t4r<


B2


Al


POP-ROMEG-LIVIUrbun-propriti


52370/ 29/03/2017


Act Notarial nr. 3268, din 28/03/2017 emis de Bejan Cristina;


B3


Jntabulore,-drept de-PROPRJETATEcumpărareT-dotoandit-prtn-Gonventie; eeto actueto 1/1, eete-tm&ata-l/T________

■D Se-CORĂTIM SRL, CIF.4636?160


Al


83897 / 10/05/2018


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

291358

515

Act Notarial nr. 4949, din 09/05/2018 emis de Bejan Cristina;


B4


Intabulate, drept de FROPRlETATEcumparare, dobândit prin Convenției cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1____ __________|_

1) GEROMED DELTA SĂ’ CIF:32722035

B5


se noteaza interdicția de instrainare si grevare


Al


1) SC CORATIM SRL, CÎF:16367160


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

NU SUNT           -----------------------------------


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,


Referințe


Pagina 1 din 3


Carte Funciară Nr. 291358 Comuna/Oraș/Municiplu: Cluj-Napoca

Anexă Nr, 1 La Parte® !


TerenDate referitoare La teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i" (m)

1

2

3.237

2

3

75.245

3

4

3.906

4

5

3.525

5

6

9.758

6

7

67.439Nr

Crt

Categorie' folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

515

142

2176/6

-

Punct

i început

Punct sfârșit

Lungime segment

(<• (m)

7

1

3.613


Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI

* n»


TEREN Intravilan


CARTE FUNCIARĂ NR. 28501S COPIE

Carte Funciară Nr. 285019 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

285019

2.646

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

145910/21/12/2011

Act Administrativ nr. 22456, din 04/08/2011 emis de Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de P (act administrativ nr. 290873/13-10-2011 emis de Primăria Mun Cluj Napoca; act administrativ nr. 131142/16-11-2011 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 131152/16-11-2011 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr, 131148/16-11-2011 emis de OCPI Cluj; documentație cadastrală avizată de OCPI Cluj Napoca);

Bl

Al / B.2, B.4

1/1, cota-inițiala HI-

37672 / 08/03/2017

Act Notarial nr. 2220, din 07/03/2017 emis de Bejan Cristina;

B2

A1/B.3

%=> '■*» iwc’e           -cevfTriro'Ct:"feioa.”0 n irv cri cW. nto"■£

viutef/'irvcuifiuic oe profTiitCHto "vtHizcrtoore* sr-ovr'Wnmiiw

■de-sub-Alr

98568 / 09/06/2017

Act Notarial nr. 5952, din 08/06/2017 emis de Bejan Cristina;

B3

Se radiază notarea de sub B 2

Al

B4

Al

il j 3^'fe'îb'tii'jiC’JS               (3C d 11 i * JEI J 1 LCUlTipOl OlCj CJ O D t-118 U11 jyffofTu Vwri V l i 4.» f

cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

-H 5€-GGfWfflM^Rfcr€iFtl6B6716G

83895 / 10/05/2018

Act Notarial nr. 4949, din 09/05/2018 emis de Bejan Cristina;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) GEROMED DELTA SA, CIF;32722035

B6

se noteaza interdicția de înstrăinare si grevare

Al

1) SC CORATIM SRL, CIF:J 6367160

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

1 eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

285019

2.646

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

2.646

142

2176/3

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t" (m)

1

2

10.588

2

3

97.128

3

4

6.973

4

5

5.778

5

6

7.119

!                6

7

46.161Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3F>.(,fi'.>>!{i-i inia*nii-H-.* ;>n imr l.'i ddipsj epsy.ancpLro

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•• (m)|

7

8

14.166

8

9

21.004

9

10

14.86

10

11

9.758

11

12

27.577

12

13

7.741

13

1

7.576


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI


CARTE FUNCIARĂ NR. 285018
COPIE

Carte Funciară Nr. 285018 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN IntravilanAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj'

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

285018

1.286

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

145903 / 21/12/2011

Act Administrativ nr. 22460, din 04/08/2011 emis de Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de P (act administrativ nr. 288329/11-10-2011 emis de Primăria Mun Cluj Napoca; act administrativ nr. 131152/16-11-2011 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 131153/16-11-2011 emis de OCPi Cluj; act administrativ nr. 131149/16-11-2011 emis de OCPi Cluj;);

Bl

Al /6t4

3} GOjeGNEAN-teAN

-2-/ GOJOGNEAN-LWIU

3} F4L4P-LIVIA, dup6 divorț-GOJGGNEAN

44329 / 26/04/2012

Hotarare Judecătoreasca nr. 13922, din 05/11/2009 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA;

B2

Se notează numele după divorț al proprietarului tabular de sub Bl.3: Cojocnean

Al

37674/ 08/03/2017

Act Notarial nr. 2222, din 07/03/2017 emis de Bejan Cristina;

B3

Al

SkVXzyv                Itî g < &                                    dITTITC

98588 / 09/06/2017

Act Notarial nr. CONTRACT DE VANZARE NR 5951, din 08/06/2017 emis de Bejan Cristina;

B4

Al

• î11uv trra re;-"Orept■Qtrtnvr*n«ct/ti•ecWTrpar urc« uuDanull“pnnuvn venUle; wta-a-etaate-lAT-eete-kwaiafe-l/Sr

•H SC CORATIM SRL, CIF:16367160

B5

Se radiază notarea promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare, înscrisă sub B3

Al

81391 / 08/05/2018

Act Notarial nr. 4815, din 07/05/2018 emis de Bejan Cristina;

B6

eete-aete-aLa-l/l-T-c-oto inițiala 1/1

Al

ij -T-RHJMPH ZONE S.RtDt, CIF:391-74517

107961 / 15/06/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 6316, din 12/06/2018 emis de Bejan Cristina;

~^Z”Ihtabulare, drept de PROPRlTTÂTEcumpărăYe7"âoBân31Fprrn’ConventTe7 ' Ăl cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1__                  _ 1 _

1) GEROMED DELTA SA, CIF:32722035

Pagina 1 din 4

J înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B8 |se noteaza interdicțiile de instrainare si grevare

Al

j 1) TRIUMPH ZONE S.R.L., CIF:39174517                    __________


C. Parires m. SĂRChTH .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT__________ __Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 4


Carte Funciară Nr. 285018 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

285018

1.286

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.286

142

2176/2

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

1

2

6.68

2

3

97.128

3

4

6.585

4

5

5.365

5

6

2.241

6

7

95.424

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 4


Punct început

Punct sfâ rșit

Lungime segment <•• (m)

7

8

1.709

8

1

4.958


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Șterse 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru.

*** Distanțe dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetruDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001-


Pagina 4 din 4i'xlii'tv fiț’iitii iiifuHiiui.' 'in hiu- .-Kiiv’s.-i <> pay. a ne pl. ro

.l'nnuilui vf-rsiiine.u I J


MEMORIU TEHNIC

Planul de situație pentru recepția coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiții " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc Zona La Terenuri din Municipiul Cluj-Napoca"

 • 1. Adresa imobil:

Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca.

 • 2. Tipul lucrării:

Planul de situație s-a intocmit in vederea recepției coridorului de expropriere aferent lucrării de investiție " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri 1 din Municipiul Cluj-Napoca" si identificarea imobilelor si construcțiilor aflate in domeniul public si privat ce se suprapun peste amplasamentului lucrării de investiție.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

Prin HCL al Municipiului Cluj-Napoca nr. 897/2019 si HCL al Municipiului Cluj-Napoca nr.92/2020 s-a stabilit si s-a aprobat suprafața de 42.410mp pentru obiectivul de investiții „Reabilitare baza sportiva si amenajare parc Zona LA TERENURI cartier Manastur” din municipiul Cluj-Napoca.

Amenajarea zonei numita „La Terenuri” implica exproprierea, in baza Legii 255/2010, a porțiunilor din imobile ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiție.

Conform Legii 255/2010 exproprierea pentru cauze de utilitate publica comporta mai multe etape.

Primăria mun. Cluj Napoca a parcurs prima etapa, si anume in baza studiului de fezabilitate s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai lucrări de interes.

In vederea indeplinirii celei de-a doua etape cea de consemnare a sumei individuale aferente, reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor este nevoie de identificarea imobilelor ce se suprapun peste amplasamentul lucrării de investiție.

Prezenta documentație se incadreaza in art. 261 si 262 lit.c) din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. (numit in continuare REGULAMENT).

Deoarece suprafața studiata este sub 100 ha, iar scopul acestei documentații nu este de întocmire a planului de urbanism general sau zonal, conform art. 253 din REGULAMENT, nu a fost nevoie de solicitarea avizului de incepere a lucrării.

 • 4. Situația juridică a imobilului

Din studierea datelor extrase din aplicația e-Terra precum si a planurilor de carte funciara a rezultat ca amplasamentul se suprapune peste un număr total de 17 imobile din care in domeniul privat sunt 10 de imobile, iar in domeniul public sunt 7 imobile.

Coridorul de expropriere se suprapune deasemenea peste 13 construcții dintre care 12 garaje si o construcție anexa.

S-au intocmit liste separate pentru imobilele din domeniul public si domeniul privat, liste ce s-au atașat prezentei documentații. In aceste liste s-au identificat imobilele prin număr topografic sau cadastral si număr de carte funciara.

Documentația fiind intocmita pentru Primăria mun. Cluj-Napoca, in scopul amenajării teritoriului, se va inregistra in aplicația e-Terra in regim de urgenta, fiind scutita de achitarea tarifului aferent, conform art. 8 alin b.) din Ordinul nr. 16/2019 al Directorului General al A.N.C.P.I. si a art. 27 din LEGEA 255/2010

yr

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Fiind o zona cu vizibilitate fara construcții înalte care sa obstructioneze semnalul GPS măsurătorile s-au efectuat cu aparatură GPS Spectra Precision SP60. Lucrarea s-a realizat în Sistem STEREO 70.

Precizia de determinare a punctelor de detaliu este data de precizia de măsurare a aparatului in modul RTK care este de 8mm pe coordonatele planimetrice X si Y si de 15mm pe cota.

După extragerea datelor, atăt prelucrarea lor cât și întocmirea planului de situație s-au realizat cu ajutorul computerului. Fiecare punct radiat sau intersecție de linii având coordonate, calculul suprafețelor s-a realizat prin metoda analitică.

Redactarea planurilor se va face pe hârtie, scara planului este 1:2000.

Predarea documentației către beneficiar se va face atat pe suport hârtie cat si electronic.

Suprafața masurata fiind mai mare de 2 ha, conform art. din REGULAMENT pentru punctele 100, 151 si 157 s-au realizat măsurători de control, diferentele dintre cele doua măsurători s-au încadrat in toleranta.

Nr.Pct.

Coord X

Coord Y

100

584478.34

389754.21

151

584288.64

389596.275

157

584196.012

389744.15


Nr.Pct.

Coord X

Coord Y

180

584478.347

389754.219

182

584288.619

389596.329

183

584195.991

389744.143


Date întocmirii 06.03.2020

Semnătura și ștampila

Lista tuturor imobilelor si construcțiilor ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' din Municipiul Cluj-Napoca"

Nr.

Crt.

Poziția din planull anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

Nr.

Crt.

0

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

Cc

279747

279747

204

1

2

2

Cluj-Napoca

imobil

MATEI ILEANA

A

285105

285105

547

2

3

3

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2650

3

4

4

Cluj-Napoca

imobil

Municipiul Cluj-Napoca

Cc

331752

331752

3960

4

5

5

Cluj-Napoca

imobil

PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA MARJA, PARIZER LAUR CĂTĂLIN, NECULA DAN, ILEA HORIA, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCTAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, HARJAU MARICICA, HARJAU ANDRADA-RALUCA, HARJAU DAN-ANDREI, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA

A

253013

253013

1695

5

6

6

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Cc

329375

329375

7275

6

7

7

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL al ______MUN. CLUJ NAPOCA______

Cc

279749

279749

241

7

8

8

Cluj-Napoca

imobil

STATUL kOMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

9

9

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

10

10

Cluj-Napoca

imobil

GHERTOIU DAN-MIHAI

11

11

Cluj-Napoca

imobil

ILEA HORIA, PETMEZICRINA, MOLDOVAN MELANIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA

12

.12

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

13

13

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

14

14

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

15

15

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

16

16

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

17

17

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., TRIUMPH ZONES.R.L.

18

18

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

19

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

20

20

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

21

21

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

22

22

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

23

23

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

24

24

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

25

25

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2

8

Cc

338639

338639

19164

9

A

328331

328331

378

10_

A

273871

273871

5100

...

11

A

299355

299355

12

12

A

299354

299354

596

13

A

291662

291662

94

14

A

291358

291358

64

15

A

285019

285019

412

16

A

285018

285018

16

17

18

18

18

19

17

20

18

21

18

22

22

23

|

18

24

17

25

26

26

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

26

27

27

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

27

28

28

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

28

29

29

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

18

29

30

30

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

4

30

31

31

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

19

31

32

32

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

32

33

33

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

24

33

34

34

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

34_

35

35

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

37

35

36

36

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

32

36

37

37

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

13

37

38

38

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

28

38

39

39

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

51

39

40

40

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

32

40

41

41

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

27

41

42

42

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

34

42

43

43

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

26

43

44

44

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

30

44

45

45

| Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

45

46

46

| Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

31

46

Total

42410

225

468

ÎNTOCMIT

| JFl OA i " ’i \

ADRIAN GROȘI

Lista imobilelor si construcțiilor proprietate privata ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' din Municipiul Cluj-Napoca"

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

Nr.

Crt.

0

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Cluj-Napoca

imobil

MATEI ILEANA

A

285105

285105

547

1

2

5

Cluj-Napoca

imobil

PETMEZI CRTNA, MOLDOVAN MELANIA MARIA, PARIZER LAUR CĂTĂLIN, NECULA DAN, ILEA HORI A, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCTAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, HARJAU MARICICA, HARJAU ANDRADA-RALUCA, HARJAU DAN-ANDREI, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN

CORINA-MIHAELA

A

253013

253013

1695

2

3

10

Cluj-Napoca

imobil

GHERTOIU DAN-MIHAI

A

328331

328331

378

3

4

11

Cluj-Napoca

imobil

ILEA HORIA, PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA

A

273871

273871

5100

4

5

12

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA- I

MARIA, ALBU GABRIELA

A

6

13

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

A

7

14

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

A

8

15

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM

S.R.L.

A

9

16

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A, S.C. CORATIM S.R.L.

A

10

17

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., TRIUMPH ZONES.R.L.

A

11

18

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

12

19

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

13

20

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

14

21

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

15

22

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

16

23

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

17

24

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

18

25

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

26

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

20

27

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

21

28

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

22

29

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

23

30

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

24

31

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

25

32

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

26

33

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

34

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

28

35

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

29

36

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

30

37

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

31

38

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

32

39

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

1 33

40

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

299355

299355

12

5

299354

299354

596

6

291662

291662

94

7

291358

291358

64

8

285019

285019

412

9

285018

285018

16

10

18

11

18

12

17

13

18

14

18

15

22

16

18

17

17

18

19

19

19

20

19

21

18

22

4

23

19

24

1

30

25

24

26

27

27

37

28

32

29

13

30

28

31

51

32

32

33

34

41

Cluj-Napoca

Împrejmuire

Pr<_ Hrietar Necunoscut

27

34

35

42

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

34

35

36

43

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

26

36

37

44

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

37

38

45

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

27

38

39

46

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

31

39

Total

8914

225

468

ÎNTOCMIT

ADRIAN GROSS

Lista imobilelor proprietate publica ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' din Municipiul Cluj-Napoca"

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

0

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj Napoca

Cc

279747

279747

204

2

3

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2650

3

4

Cluj-Napoca

imobil

Municipiul Cluj-Napoca

Cc

331752

331752

3960

4

6

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Cc

329375

329375

7275

5

7

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL al MUN. CLUJ NAPOCA

Cc

279749

279749

24,

6

8

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2

7

9

| Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

| Cc

|    338639

338639

19164

Total

33496

ÎNTOCMIT

ADRIAN GROSS


Executant: fiL”''”'1

ACAD: TOP STUDIO.»     \..

.A.

SRl' -U ' \

Masurat ' \

,Tudor FLOREA

Redactare

Ludîari MANISOR

Avizat

Adrian GROSS

Plan de situație cu imobilele afectate de suprapunerea cu amplasamentul obiectivului de investiții "Reabilitare baza sportiva si amenajare parc ZONA "LA TERENURI"

Scara: 1:1000

Data:

02.03.2020


BENEFICIAR:

MUN. CLUJ NAPOCA

ZONA ”LA TERENURI”


wo 402.20


o395.28 o390.69 .


°397.54


©403.68


o401.20


IE331752


O400.97


>.>507


,508


o401.83


IE253013


a 402.33


©399.95


IE338639


o403.32


o 404.00


O 404.11


,509


o 402.98


511


IE279749


IE329375


IE338639


406.73


,516


4063*584300


© 404.46


© 4104.55


Executqrjt:      ...                  0.\

SC                                   T •.

ACAD TOP STUDIO . £

■:                                       s£r.L.

Al'; r.'y,-.                 - «V

Masurat \

Tudor ruORL'A. ...

/ R. ' '

Redactare'

Lucian MANfSOR

Avizat

Adrian GROSS

__

Plan de situație cu construcțiile afectate de suprapunerea cu amplasamentul obiectivului

de investiții "Reabilitare baza sportiva si amenajare parc ZONA ”LA TERENURI” Scara: I BENEFICIAR:

1:2000          MUN. CLUJ NAPOCA

02.03.2020

T


5!9C

520^


521.1


523,',


o 405.99'


o409.84


o 410.65


©406.81


Agenția Națională de CadaAiu ji Pub'^îlie Imoljiliat^ Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliara CLUJ-


rȚ^cJfilUl Q’OwUîiiPfH' raiOSpilQflât valabil însoțit ds procesul verbal de recepție ne. ,.X?.©./data..c5v£X~


ZONA ”LA TERENURI”Z'm^EKăMR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 136/2020

Lista tuturor imobilelor si construcțiilor ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții

" Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' din Municipiul Cluj-Nâpocii"

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

—------fi. .r

i i-oy

' Nr.

carte

funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

Nr.

Crt.

0

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj Napoca

Cc

279747

279747

204

1

2

2

CIuj-Napoca

imobil

MATEI ILEANA

A

285105

285105

547

2

3

3

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj Napoca

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2650

3

4

4

CIuj-Napoca

imobil

Municipiul Cluj-Napoca

Cc

331752

331752

3960

4

5

5

Cluj-Napoca

imobil

PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA MARIA, PARIZER LAUR CĂTĂLIN, NECULA DAN, ILEA HORIA, NAPEU CAMEL1A-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCTAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, HARJAU MARICICA, HARJAU ANDRADA-RALUCA, HARJAU DAN-ANDREI, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA

A

253013

253013

1695

5

6

6

CIuj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Cc

329375

329375

7275

6

7

7

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL al MUN. CLUJ NAPOCA

Cc

279749

279749

241

7

8

8

Cluj-Napoca

imobil

STATUL ROMAN in administrarea operativa a Consiliului Local al mun. Cluj

Napoca

9

9

Cluj-Napoca

imobil

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

10

10

Cluj-Napoca

imobil

GHERTOIU DAN-MIHAI

11

11

Cluj-Napoca

imobil

ILEA HORIA, PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUC1AN-DAN, ILEA OCAVIA-ANDRADA, BALIBANU BAL1BANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN

COR1NA-MIHAELA

12

.12

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARJA, ALBU GABRIELA

13

13

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

14

14

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

15

15

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM

S.R.L.

16

16

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

17

17

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., TRIUMPH ZONES.R.L.

18

18

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

19

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

20

20

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

21

21

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

22

22

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

23

23

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

24

24

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

25

25

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

-

23571/1/1/1/1, 23572/1/1/1/1

252623

2

8

Cc

338639

338639

19164

9

A

328331

328331

378

10

A

273871

273871

5100

11

A

299355

299355

12

12

A

299354

299354

596

13

A

291662

291662

94

14

A

291358

291358

64

15

A

285019

285019

412

16

A

285018

285018

16

17

18

18

18

19

17

20

18

21

18

22

22

23

18

24

17

25

26

26

Cluj-Napoca

construcție

uprietar Necunoscut

19

26

27

27

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

27

28

28

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

28

29

29

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

18

29

30

30

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

4

30

31

31

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

19

_3J_

32

32

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

32

33

33

Cluj-Napoca

Împrejmuire

Proprietar Necunoscut

24

33

34

34

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

34

35

35

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

37

35

36

36

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

32

36

37

37

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

13

37

38

38

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

28

38

39

39

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

51

39

40

40

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

32

40

41

41

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

41

42-

42

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

34

42

43

43

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

26

43

44

44

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

44

45

45

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

45

46

46

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

31

46

Total

42410

225

468

MondEv Real Estate S.R.L.

Evaluări și consultanță București, Calea Griviței 198 Tel: 0747.276.766Membru Corporativ

@ANEVAR


ASOCIAȚIA X>POKAU A £VaLUaTOR!LO«


Autorizația nr.0575RAPORT DE EVALUARE

Estimarea valorii speciale ( de despăgubire), în temeiul Legii 255/2010, a terenurilor afectate de execuția lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA “LA TERENURI’’ CARTIElT^Ămsfu^

BENEFICIAR:

Mun.Cluj-Napoca


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport de evaluare fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului și al clientului lucrării.

Martie 2020

MO<DEv

------ MAL MTATI -----

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE.

OBIECTUL EVALUAT:

TEREN INTRAVILAN.

TIPUL PROPRIETĂȚII:

PROPRIETATE IMOBILIARĂ .

PROPRIETAR:

CONFORM TABELELOR ANEXATE LA RAPORT.

BENEFICIAR :

Mun.Ciuj-Napoca

AMPLASAMENT:

CIuj-Napoca, zona „La Terenuri”

DATA EVĂLUĂRII:

31.01.2020

CURS VALUTAR:

1 EURO = 4,78 LEI

DREPTUL EVALUAT:

DREPTUL DE PROPRIETATE

SCOPUL EVĂLUĂRII.'

Estimarea valorii speciale ( de despăgubire), în temeiul Legii 255/2010, a terenurilor afectate de execuția lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA ‘‘LA TERENURI” CARTIER MANASTUR

Rezultatul evaluării este consemnat în anexele prezentului raport de evaluare.

MoiGdEV

--—-- H»L ISTATI -----

Declarație de conformitate.

Ca elaborator declar că raportul de evaluare pe care îl semnez a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor și cu ipotezele si condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

Certificare.

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de

ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și

nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința


proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune, inclusiv suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat

MofwEv

------ MAL ESTATC ------

prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent.

 • 6. In elaborarea raportului de evaluare am avut in vedere prevederile art.5 alin.1 și art.11 alin 7,8 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, prin urmare, raportul de evaluare include abateri de la Standardele Internationale de Evaluare.

 • 7. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum și considerentele privind valoarea sunt: valoarea a fost exprimată ținând cont de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport; valoarea este o predicție; este subiectivă si nu conține TVA

 • 8. Prezenta lucrare reprezintă un studiu privind valorile de referință minime existente pe piața imobiliară din jud. Cluj, neputând fi considerat un raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare.

Prezentul raport poate fi expertizat (la cerere) și verificat în conformitate cu SEV-400* Verificarea evaluărilor*. La data elaborării acestui raport evaluatorul a îndeplinit cerințele programului de educație continuă a ANEVAR , având încheiată asigurarea de răspundere profesională.

Rezultatele și informațiile cuprinse în lucrare se consideră a fi corecte, chiar dacă redactarea nu a reținut, integral și întotdeauna, detaliile metodologiei de evaluare care au condus la rezultatele prezentate/evidențiate.


Mo^dEv

------ RIAL «TTAT« ----—-

Lucrarea a fost redactată în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) pentru beneficiar.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de Ing. Ostiadal Valentin, evaluator autorizat-membru titular ANEVAR ( Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania), legitimația nr.18563, specializarea * Evaluări de Bunuri Imobile* domiciliat în București, strada Calea Grivitei 198, BI.C, sc.A, ap.13, tel. 0747.276.766, e-mail: valentinostiadal@qmail.com.

ING. OSTIADAL VALENTIN.

EVALUATOR AUTORIZAT- MEMBRU TITULAR ANEVAR, LEG.18563.

14


MolioEv

------- RIAL BZTATE -------

CUPRINS.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

CAPITOLUL. 1 - INTRODUCERE

1.1 .Identificarea evaluatorului și a competenței acestuia

1.2.Obiectul și scopul evaluării................................;

 • 1.3. Beneficiarul și clientul lucrării

 • 1.4. Bazele evaluării

 • 1.5. Dreptul evaluat

 • 1.6. Data evaluării

 • 1.7. Data inspecției

1.8.Surse de informare

1,9.Ipoteze si ipoteze speciale

1.10.Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

CAPITOLUL.2 - PREZENTAREA DATELOR

CAPITOLUL.3 - ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

CAPITOLUL.4 - ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE SPECIFICE

 • 4.1. Definirea pieței

 • 4.2. Analiza cererii

 • 4.3. Analiza ofertei competitive..

CAPITOLUL.5 - EVALUAREA PROPRIETĂȚII

5.2. Estimarea valorii terenului prin metoda comparației directe

 • 5.4.  Evaluarea construcțiilor

> 5.4.1 Abordarea prin Cost

CAPITOLUL.6 - ESTIMAREA VALORII PREJUDICIULUI CAUZAT

PROPRIETARULUI/PROPRIETARILOR

CAPITOLUL.7 - OPINIE ASUPRA VALORII; CONCLUZII

ANEXE/DOCUMENTE UTILIZATE IN EVALUARE

MoIÎdEv

RIALIFTATa

■■

CAPITOLUL. 1 - INTRODUCERE

1.1.Identificarea evaluatorului și a competenței acestuia.

MondEv Real Estate S.R.L. a fost Înființată în anul 2016, cu sediul în București, str. Calea Griviței 238, bl.C, ap. 12. societatea este înscrisă în Tabloul membrilor corporativi al ANEVAR sub nr.0575.

Ing. OSTIADAL VALENTIN, Legitimația nr.18563 / 2020

Adresa: București, strada Calea Griviței 198, Bl.C, sc.A, ap.13, tel. 0747.276.766, e-mail: valentinostiadal@qmail.com.

1.2.Obiectul și scopul evaluării.

Obiectul evaluării îl constituie terenul proprietate privată, necesar a fi expropriat pentru execuția lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA “LA TERENURI’’ CARTIER MANASTUR”.

Scopul evaluării îl constituie estimarea valorii speciale (valorii de despăgubire) a terenului necesar a fi expropriat, conform legii 255/2010, pentru execuția lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA “LA TERENURI’’ CARTIER MANASTUR’’.

 • 1.3.Beneficiarul si clientul lucrării.

J

Beneficiarul lucrării: Mun.Ciuj-Napoca.

Raportul de evaluare rezultat este destinat spre folosința exclusivă a beneficiarului.

Clientul lucrării: SCA Teaha & Fuzesi.

Având în vedere cerințele Standardelor de Evaluare a Bunurilor și Codul Deontologic, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de clientul și destinatarul lucrării.

MordEv

HBAL ICTATB

 • 1.4.Bazele evaluării.

Baza teoretica

Baza de evaluare folosită în prezentul Raport de evaluare o reprezintă "Valoarea specială (de despăgubire)” estimată conform prevederilor Legii 33/1994 și Legii 255/2010,

în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, sev 100- Cadrul general pgf.43, definiția “Valorii speciale(în cazul nostru valorii de despăgubire) este: Valoarea specialaeste o suma care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

Valoarea specială”, poate apărea când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ.

Valoarea de piață cere desconsiderarea oricărui element al valorii speciale, deoarece se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

Valoarea de piațăeste suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent si fara constrângere.”( Cf. SEV 100-Cadrul general, pgf.29)

Cumpărătorul special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din deținerea dreptului de proprietate asupra acestuia, avantaje care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

Valoarea specială ar putea fi asociată cu elemente ale valorii de exploatare continuă, și cu valoarea de investiție, subiectivă sau de expropriere(despăgubire).


Conform legislației actuale despăgubirea se compune din val imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane î

Adresa: București, Bd.Dacia nr.69

Cod fiscal: 36277500

E-mail: valentin.ostiadal@mondev.ro Telefon: 0747.276.766

Legea nr.33/1994 art. 26, alin.2 prevede ca „ La calcularea cuantumului despăgubirilor expertii, precum și instanțele vor ține seama de prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobile de același fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum si de daunele aduse proprietarului său, după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare si dovezile prezentate de aceștia”

Evaluatorului i se cere sa ignore utilizarea agricolă curenta, indicând o altă valoare decât valoarea de piață, o valoare specială, diferită de valoarea de piața.

Valoarea de piață cere desconsiderarea oricărui element al valorii speciale, deoarece se presupune ca în orice moment există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

Valorile prezentate ca opinii în prezentul raport de evaluare nu includ TVA.

Baza legala

 • - Legea nr, 33/27.05.1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • - Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • - HGR 53/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • 1.5.Di'eptul evaluat.

Proprietatea imobiliară este definită ca fiind terenul și acele elemente create de om și care sunt atașate terenului. Este „lucrul" fizic, tangibil, care poate fi văzut și atins, împreună cu toate adăugirile pe teren, deasupra lui și subterane.

Termenul proprietate, în sens juridic, poate fi definit mai degrabă ca drept de

proprietate decât ca o entitate fizică precum teren, clădiri și obiecte ale proprietății

personale. Proprietatea reprezintă un concept juridic ce se referă la toate

avantajele, drepturile și beneficiile legate de deținerea acesteia. Dreptul proprietate se referă Ia un anumit avantaj (profit) sau la toate avantajelejjfyjh de exercitarea acestuia. Trebuie făcută distincția între termenul de/fimprie

9                B b

MOlwEV

-—--- MAL (STATE ------


MM

imobiliară, ca entitate fizică și exercitarea dreptului de proprietate asupra unui bun, titularul îl poate folosi, vinde, închiria ori înstrăina în alt mod, având obțiunea de a exercita oricare din aceste atribute sau nici unul. Păstrarea dreptului de dispoziție echivalează cu nuda proprietate.

Dreptul de proprietate este dreptul de proprietate asupra întregului imobil. Conform ari.44 alin.2 din Constituție se arată că „Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu o dreaptă și prealabilă despăgubire"

 • 1.6. Data evaluării.

La baza efectuării evaluării au stat analizele si calculele efectuate de evaluator, dar si informațiile obținute din presa și publicațiile de specialitate privind nivelul prețurilor de tranzacționare, la momentul întocmirii raportului de evaluare, pe piața liberă, a unor proprietăți similare. Curs valutar de 1Euro =4,78 Lei.

 • 1.7. Data inspecției.

Proprietățile evaluate au fost inspectate de evaluator în data de 31.01.2020. Evaluarea a fost realizată în perioada 31.01.2020 - 09.03.2020.

1.8.Surse de informare.

-Informații privind situația juridica a proprietății, puse la dispoziție de către clientul lucrării.

-Inspecția proprietății.

-Informații de pe piața imobiliară locală:

- H.G.R nr.1546/ 23.09.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari.

 • - Standarde de Evaluare a Bunurilor.

 • - Legea nr. 33/27.05.1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate


MondEv

------rml «btati--

 • - Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • - HGR 53/10.01.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesara realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • - Studiu de piață - Fond imobiliar jud.Cluj - Camera notarilor publici Cluj 2020.

 • - Reviste și publicații de specialitate.

 • - Metodologia elaborării studiilor pedologice, voi I,II,III, București,1987.

 • - Arhiva și biblioteca personală a evaluatorului.

 • - Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

-Site-urile: www.imobiliare-terenuri.ro ; www.olx.ro ; www.multecase.ro, www.imobiliare.ro

1.9.Ipoteze si ipoteze speciale.

Ipoteze

La baza evaluării stau o serie de ipoteze prezentate în cele ce urmează, opinia evaluatorului este exprimata în concordanță cu aceste ipoteze și concluzii, precum și cu celalaite aprecieri din acest raport. Principalele ipoteze de care s-a tinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt:

o Dimensiunile proprietății/proprietăților au fost preluate din descrierea legală a acestora (documentație topografica sau/și cadastrală, alte acte);

® Au fost puse la dispoziția evaluatorului extrasele de carte funciară si tabele avizate de către reprezentantul UAT-ului în condițiile prevăzute de Legea nr.255/2010;

Informațiile furnizate de terți sunt considerate a fi corecte dar nu se acorda garanții asupra acurateței lor;

r Toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile și materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine despre proprietate;

c Evaluatorul nu are cunoștință de posibile litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care sa afecteze proprietatea/proprietățile evaluate;

® Se presupune o deținere responsabilă și un management competent a! proprietății/proprietăților;

<■ Se presupune că toate licențele, autorizațiile și acordurile de funcționare, precum și orice alte cerințe legale necesare funcționării, au fost sau pot fi obținute și/sau reînnoite pentru utilizările considerate în acest raport ca fiind cele mai probabile;

o Nu s-a realizat nicio investigație suplimentară privind prezența sau absența unor substanțe toxice (poluante). Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care proprietățile nu sunt afectate de nici un astfel de aspect, care ar face ca oricare dintre proprietăți să valoreze mai mult sau mai puțin;

e Alegerea abordărilor și aplicarea metodelor de evaluare sunt considerate a fi rezonabile doar prin prisma faptelor și informațiilor disponibile la data evaluării;

«> Estimarea valorii de piață pentru proprietatea descrisă în Raport a fost realizată numai prin utilizarea informațiilor pe care evaluatorul le-a cunoscut la data evaluării. Dacă se va demonstra că au existat și alte informații, pe care evaluatorul nu le-a cunoscut la data evaluării și care ar fi influența valoarea finală, atunci evaluatorul este exonerat de prejudiciu, existent sau potențial, datorat acestui aspect;

putut orice


o Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metode evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile 1'

de

VAbl 2029


MotfoEv

RML IXTATE

evaluării. Situația actuală a proprietății imobiliare cât și scopul pentru care va fi achiziționată a stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora;

c Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii informații considerate adevarate și corecte, obținute din surse pe care le consideră credibile;

e Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor și informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

o Evaluatorul nu a efectuat studii geotehnice ale amplasamentului evaluat, ci a luat în considerare elementele caracteristice în baza constatărilor vizuale de la fața locului și în baza informațiilor primite de la reprezentanții clientului lucrării;.

Ipoteze speciale

Nu s-au identificat ipoteze speciale.

l.lO.Restricții de utilizare, difuzare sau publicare.

< Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil.

c Folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea în prealabil a acordului scris al clientului și evaluatorului nu este permisă.

e Evaluatorul nu-și asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu acceptă

responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor între baza acestui raport. Suprafețele de teren evaluate se bazează f înscrise în documentele puse la dispoziția evaluatorului de către s


raportului/reprezentanții acestuia. Evaluatorul presupune că cel care citește raportul a primit/știe situațiile legate de restricții ( dacă există).

<-• Acest raport nu se poate publica sau utiliza în alt scop, fără acordul prealabil, în scris, al evaluatorului. Publicarea parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar și evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față de altă persoană, în nicio circumstanță. Folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea în prealabil a acordului scris al clientului și evaluatorului nu este permisă. Nici prezentul raport, nici părți ale sale ( în special concluzii referitoare la valori și identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil, scris, al evaluatorului.

CAPITOLUL.2 - PREZENTAREA DATELOR,

 • 2.1. Descrierea investiției

Situația existenta si necesitatetea realizării obiectivului de investiții

Zona ”l_a Terenuri” se află în partea sudică a cartierului Mănăștur, între străzile Parâng și Mehedinți.

Amplasamentul studiat (zona "La Terenuri”) este situat în extremitatea sudică a cartierului Mănăștur, care la rîndul său ocupă partea sud-vestică a municipiului Cluj-Napoca. Ca unitate geomorfologică zona aparține bazei versantului nordic al culmii ce reprezintă o continuare spre vest a dealului Feleac, a cărui cotă maximă

este de +832 m.

Accesul cu mijloace auto se realizează din capătul sud-vestic al str. Mehedinți pe str. Huedinului, iar apoi, pe lângă noul parking, se ajunge la baza sportivă se dorește a fi reabilitata.■■■■■■■■■■■■■■Mi

Zona. „La Terenuri" se află la 170 m înspre nord față de rezervorul de apă de 10.000 m3 care asigură presiunea apei potabile pentru cartierul Mănăștur. Prin partea de nord a incintei bazei sportive, trece prin subteran conducta de alimentare a rezervorului care are diametrul de 600 mm și care în partea de vest ,în zona pârâului Calvaria, iese la suprafață. în acea zonă există o pasarelă care asigură locuitorilor din zona aleii Parâng traversarea pârâului Calvaria, înspre baza sportivă și de agrement și pădurea din apropiere, ca loc de plimbare și recreere. Pârâul Calvaria are în această zonă un debit extrem de mic în perioadele fără precipitații și în consecință și albia este destul de redusă. Zona studiată se află pe un versant înclinat, care cu zeci de ani în urmă a fost terasat și au fost amenajate terenuri de tenis, baschet și fotbal, astazi degradate si impracticabile la un nivel adecvat, alături de spații verzi, ținând cont că parcela se învecinează cu Pădurea Făget.


 • 2.2. Date despre localizare și vecinătate


Teritoriul de studiat este delimitat de pârâul Calvaria in partea de vest, lizj pădurii Mănăștur in partea de sud, strada Mărisel si zona ansamblurilor de Io colective construite inainte de 1990 in partea de est si nord.

Terenul propus in vederea reabilitării bazei sportive si amenajării cuprinde imobile aflate in proprietatea municipiului Cluj - Napoca, respectiv imobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Accesul la amplasament se realizează dinspre strada Negoiu, pe un drum de pamant, neamenajat corespunzător si dinspre strada Parâng, pe o pasarela pietonala ce traversează pârâul Calvaria.

La ora actuala, baza sportiva existenta se reduce la prezenta catorva platforme betonate, aflate intr-o avansata stare de degradare si care nu vor putea fi folosite ca strat suport pentru niciun fel de tip de teren sportiv.

In privința dotărilor, acestea lipsesc cu desavarsire. Cativa stâlpi metalici deteriorați, care serveau fixării fileului la terenurile de tenis si câteva coșuri de baschet aflate intr-o stare foarte avansata de degradare, sunt singurele elemente care mai amintesc de existenta unei baze sportive.

Zona “La Terenuri" din cartierul Mănăștur este in prezent, de fapt, un teren viran situat la marginea cartierului, utilizat ca loc de joacă, plimbare, grădinărit urban, sau chiar loc de depozitare a gunoaielor, constituind din acest punct de vedere un pericol din punct de vedere al sanatatii populației si al protecției mediului inconjurator.

In acest sens, prezentam si o anexa cu cateva imagini reprezentative.

In concluzie, condițiile existente in prezent sunt absolut improprii practicării vreunei activitati sportive, de orice natura ar fi aceasta.

-L

CARTIERUL MĂNĂȘTUR

AMPLASAMENT STUDIAT

Pădurea

Mănăștui (Gafisen

La durgău • 2.3. Descrierea proprietății imobiliare

Imobilele supuse evaluării sunt terenuri intravilane cu diferite categorii de

folosință.

Suprafețele de teren ce fac obiectul evaluării au numerele de carte funciară și cadastral prevăzute în tabel și se afla situate pe teritoriul administrativ al Mun.Cluj-Napoca. Suprafețele au forma neregulată, pante diferite, dictate de relief, traseul drumului și orientarea dată de planurile parcelare.

Terenurile s-au diferențiat, în timp, prin termeni care încearcă să arate fie destinația lor, de teren agricol, pădure, drum, construcții, ape, etc., fie prin modul de folosință, respectiv pe sectoare de activitate, după criterii economice. O astfel de clasificare a terenurilor, împreună cu codificarea lor, suprimă descrierea cerută

de cadastru și facilitează identificarea acestora în sistemul informațional adoptat.

în prezent, se destind cinci categorii de terenuri, fiecare cu o sferă largă, în care

sunt incluse mai multe categorii de folosință. Aceeași categorie de folosință se

poate regăsi în două sau mai multe categorii de terenuri.

Categoria de folosință este o caracteristică a terenurilor definită de utilizare; concretă. Acest atribut al parcelei, individualizat printr-un cod, servește nevoilor cadastrului general, asigurând o înregistrare ordonată a fii

suprafețelor, contribuind la întocmirea cărții funciare, inclusiv la evaluarea, terenurilor. Ca noțiune fundamentală a cadastrului, ea nu mai este partajată, însă categoriile de folosință se împart uneori și în subcategorii, necesare la stabilirea măsurilor agrotehnice.

Efectiv, categoriile de folosință au apărut și s-au diversificat în decursul timpului în funcție de cerințele oamenilor. Dacă pământul nu a fost folosit inițial ca pășune, s-a trecut ulterior la cultivarea terenurilor cu mâl adus de ape, constituind astfel o categorie de folosință aparte arabilul, cu timpul, pe baza unor cereri tot mai variate, agricultura a început să producă pentru piață, iar în cadrul terenurilor au apărut noi subdiviziuni Vii, Livezi, diverse culturi etc.

CAPITOLUL.3 - ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI.

 • 3.1. Analiza celei mai bune utilizări. Considerații generale.

Cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este:

e Fizic posibilă

• Permisă legal

® Fezabilă financiar

c- Maxim productivă

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt: anticiparea, schimbarea, cererea și oferta, etc.

De regulă, vânzătorii de terenuri, anticipând că pe terenul lor, sau pe o porțiune din terenul lor, va trece un obiectiv de interes național sau local sunt motivați să solicite un preț cât mai mare pe mp neluând în calcul următoarele aspecte:

0 faptul că aparița acestor obiective în peisajul imobiliar local determină __.....

modificări în piața imobiliară locală în sensul schimbării chiar a utiliza;'.

bază,cu consecințele de rigoare.                                      osnMW;

f® UsNm***- ***** *

moiJdEv

--—-- RKALISTKTI ------

este imoral și nelegal ca să soliciți suine mai mari tocmai expropriatorului care a creat sițuatia de creștere a prețurilor în piața imobiliară locală. De altfel legiuitorul a prevăzut în mod expres aceasta situație în art.26, alin. 1 din Legea 33/1994 care prevede: „Despăgubirea se compune din valoarea reala a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”.

□ daca un tip de amplasament este foarte rar întâlnit într-o anumită zonă, presiunea competiției de piață poate crește valoarea terenului dincolo de profitabilitatea acestuia.

Valoarea terenului este afectată, în mod substanțial, de jocul între cerere și ofertă, dar cea care determină valoarea, pe o anumita piață, este utilizarea economică a amplasamentului.

Pentru stabilirea tipului de teren am folosit clasificarea stabilită de Legea 18/1991, art.2 care le împarte în: terenuri cu destinație agricolă, terenuri cu destinație forestieră, terenuri aflate permanent sub ape, terenuri intravilane și terenuri cu destinații speciale.

Baza evaluării realizate în raport este valoarea de despăgubire (expropriere) așa cum a fost definită în cuprinsul raportului cât și precizările exprese din lege referitoare la valorile din expertizele întocmite pentru camerele notarilor publici.

Cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Ținând seama de starea de funcționalitate a proprietății evaluate, dar și de amplasamentul acesteia, cea mai buna alternativă analizată, posibilă și fezabilă este cea de teren destinat realizării lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA "LA TERENURI” CARTIER MANASTUR".

MorfoEV

—--- RKAL IWTAT1 -—---

" ca'' ci.;7                77 a /7A^js77

SPECIFICE.

 • 4.1. Definirea pieței.

Piațs imobiliara se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții ia această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și oferta.

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.

Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.

în cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăților. Proprietățile supuse evaluării sunt de tip teren intravilan, piață a cărei localizare geografică este în Mun.Cluj-Napoca, la nivelul cartierului Mănăștur și a zonelor învecinate acesuia cotate conform grilei notarilor publici ca fiind similare din punct de vedere al prețului de tranzacționare al terenurilor și construcțiilor.

 • 4.2. Analiza cererii

Analiza cererii pornește de la identificarea persoanelor (fizice sau juridice) care manifestă cerere pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare. Cererea pentru anumit tip de proprietate imobiliarș^.este influențată foarte mult a" ’’

/''       IVx A ."4                                                J

atractivitatea sa prin prisma amplasamentului,'abilităților, mediului și nu în

MOIWEV


MAL ISTATI


__

rând a accesului la proprietate. Terenul (pământul), prin natura sa, a constituit în decursul veacurilor obiect al muncii și în același timp mijloc de producție, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil și indestructibil. Valoarea pământului este influențată de o serie de factori și cauze, care dau o tendință de urcare sau scădere a acesteia. Printre factorii care influența mai mult sau mai puțin valoarea pământului sunt: calitatea terenului, posibilitățile de creștere a valorii acestuia prin dezvoltarea infrastructurii din zona și a pieței locale; apropierea de căile de comunicații și centrele populate; mărimea, organizarea, parcelarea; forma sub care este exploatat; etc.

 • 4.3. Analiza ofertei competitive

Potrivit unei analize realizate de lmobiliare.ro, ritmul de creștere a prețurilor de pe piața rezidențială autohtonă a accelerat față de anul trecut. Astfel, la nivelul trimestrului al patrulea din 2019, locuințele (atât apartamente, cât și case) sunt cu 7% mai scumpe decât în urmă cu un an. Spre comparație, în perioada similară din 2018, diferența de preț la 12 luni se situa la 5,3%.

„Evoluția a fost diferită atât în funcție de oraș, cât și în funcție de segmentul analizat: în Mun.Cluj, ritmul de creștere a prețurilor s-a dublat comparativ cu 2018 pe piața veche, însă s-a menținut relativ constant pe cea nouă; în restul țării, avansul este de peste două ori mai mare pe segmentul vechi și, respectiv, de aproape cinci ori mai mare pe segmentul nou. Astfel, locuințele vechi au consemnat un plus de 9% în Cluj și București, față de 6% în restul țării; unitățile locative nou-construite, pe de altă parte, s-au apreciat cu 8% în București și, respectiv, cu 10% în restul țării.

Important de menționat ar fi că accelerarea ritmului de creștere a prețurilor locuințelor este contrabalansată de majorarea salariilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6% în ultimul an, de la 2.720 de lei (în octombrie 2018), la 3.116 lei (în octombrie 2019). în construcții, salariul mediu net a fost 3.036 lei, față de 2.C trecut.


In ceea ce privește segmentul din care face parte proprietatea analizata - teren intravilan în cartierul Mănăștur - aceasta se identifica cu proprietățile de tip teren liber construibil, din zona rezidențiala a orașului Cluj-Napoca.

Conform cercetării de piața Întreprinse de către evaluator, am observat ca proprietățile disponibile către vanzare la data evaluării constau din proprietăți similare, cu preturi cuprinse intr-un interval larg, intre 150 € si 220 € /m.p., in funcție de localizare, suprafața, utilități disponibile si forma parcelei.

CÂPIȚOLULȘ^ EVALUAREA PROP^EȚĂTIL

în spiritul Standardelor de Evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR, am efectuat o analiză de piață privind cererea și oferta pe piața imobiliară specifică a tendințelor înregistrate.

Câteva dintre principiile evaluării, care influențează valoarea terenului sunt anticiparea, schimbarea, cererea și oferta, etc.

Așadar, cum vânzătorii anticipează că pe o porțiune din terenurile lor se deschide un nou obiectiv, în acest caz un nou centru în care se vor desfășura activități sportive pentru toate categoriile de beneficiari care are ca scop stimularea interesului pentru activitățile cu caracter sportiv, creșterea nivelului de educație, socializare și a stării de sănătate și care are potențialul de a crește cu mult piața imobiliara din zona în care va fi amplasat, sunt motivați să solicite un preț cât mai mare pe mp, de multe ori schimbând chiar utilizarea de bază, de exemplu din teren destinat edificării unei construcții cu destinație rezidențială în teren destinat edificării unei construcții cu destinație comercială, în final rezultând o creștere a prețului terenurilor, fapt confirmat de situații precedente din alte zone, cu deschidere la noi puncte de interes.

Baza evaluării realizate în prezentul raport de evaluare este valoarea de expropriere - despăgubire, așa cum a fost ea definită mai sus, cât și de precizgjji din lege referitoare la valorile din expertizele întocmite pentru camerele publici.


ui*»»*1

VAbl IO*9


MoltoEv

RIAL ISTATE

..........: i

Pentru estimarea "Valorii speciale(valorii de despăgubire) a. suprafețelor de teren, am utilizat metoda comparației directe, pentru terenul intravilan..

Evaluarea a fost realizată pentru starea de fapt existentă la data inspecției și pentru categoria de folosință - conform listei vizate de primărie - a imobilului în cauză, precum și nivelul valorilor estimate în grila notarilor publici.

 • 5.1. Evaluarea terenurilor

Evaluarea terenurilor presupune aplicarea metodelor aferente asupra terenurilor a căror situație juridică este clarificată, ele fiind în proproprietate și pot fi transferate integral ia data tranzacției. Metodele de evaluare a terenului liber, utilizate în practica profesională sunt derivate din cele trei abordări tradiționale ale valorii - abordarea prin piață (comparația directă), prin venit și prin cost. Acestea

sunt:

 • > Comparația directă

 • > Metode Alternative

 • 1. Extracția

 • 2. Alocarea

 • > Metodele capitalizării venitului

 • 3. Capitalizarea directă: tehnica reziduală a terenului

 • 4. Capitalizarea directa: capitalizarea rentei funciare

 • 5. Actualizarea: analiza fluxului de numerar actualizat/analiza parcelării și

dezvoltării

 • > Metoda comparației directe.

Se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se consideră liber pentru scopul evaluării. Comparația directă este metoda cea mai utilizată și preferată atunci când exista date comparabile. Prin proastă metodă prețurile și informațiile referitoare la loturi similare, comparate și ajustate în funcție de asemănări și diferențier comparație sunt: drepturile de proprietate, restricțiile lege


MoiCdEv

RMLISTATa

finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizarea, caracteristici fizice, utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Elementele de comparație care diferă, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, utilitățile disponibile, topografia, localizarea.

 • > Metoda extracției

Extracția este o variantă a metodei alocării terenurilor în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare a unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimată prin costul de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Concluzia asupra valorii obținută prin aplicarea acestei metode nu este, în general, convingătoare deoarece încrederea în metoda extracției depinde de precizia estimării valorilor construcțiilor aferente proprietății, de precizia cu care se estimează deprecierea funcțională și cea rezultată din cauze externe, care se adaugă celei fizice.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.

 • > Metoda alocării

Terenurile libere din localitățile urbane cu o dezvoltare imobiliară intensă pot fi atât de rare, încât valoarea lor să nu poată fi estimată prin comparația directă. Vânzările de terenuri libere din zonele rurale pot fi foarte rare și prin urmare datele comparabile pot să nu fie adecvate.

Metoda alocării se bazează pe principiul echilibrului și pe conceptul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valorea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare din anumite localizări. Când proprietatea imobiliară subiect include construcții mai noi, rezultatului acestui raport general, mai multă siguranță.


Metoda alocării nu conduce la indicații decisive privind valoarea terenului subiect, dar poate fi utilizată în stabilirea valorii acestuia când numărul de vânzări do terenuri libere este insuficient, însă există informații despre proprietăți imobiliare construite.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.

> Metoda reziduală a terenului

Poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când nu sunt disponibile date privind parcele similare de teren liber. Această metodă se bazează pe principiul echilibrului și pe cel al contribușiei, care se referă la echilibrul dintre cei patru factori de producție (pământului, capitalului, munca și coordonarea antreprenorială), adică teren, capital, forță de muncă și management.

Metoda poate fi folosită atunci când

 • - Valoarea construcției este cunoscută sau poate fi estimată cu

precizie.

 • - Venitul net din exploatare anual generat de proprietatea imobiliară

este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat.

 • - Pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren,

cât și pentru construcția aferentă terenului.

Metoda reziduală poate fi folosită în cazul în care vânzările de proprietăți comparabile lipsesc, ca verificare a rezultatelor obținute prin aplicarea metodei directe sau în verificarea fezabilității financiare și a utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.


MoIÎdEv


hmal mtxti


■■■

în esență, metoda presupune că proprietarul își arendează pământul, iar în acest caz arenda încasată pe hectar reprezintă renta funciară (renta solului). Renta funciară este venitul obținut de dreptul de proprietate asupra unui teren agricol.

Pornește de la următoarele premise:

 • - există o singură piață pe care poate fi vândută producția agricolă;

 • - întreaga producție agricolă este direcțională spre această piață;

 • - pământul este omogen din punct de vedere al fertilității;

- pentru simplificare, se consideră că se cultivă o singură cultură -grâu.

Diferența dintre venituri și costuri reprezintă, în sens tehnic, renta și devine rentă în sens economic atunci când este plătită proprietarului funciar. Să presupunem că nu se plătește renta. Un fermier observă că diferența dintre venituri și costuri depinde de plasarea terenului în raport cu piața de desfacere: astfel, această diferență crește pe măsură ce distanța față de piață scade. în consecință, renta plătită de el va fi proporțională cu această diferență: cu cât diferența va fi mai mare, cu atât renta va fi mai mare.

Competiția dintre fermieri pentru terenurile cele mai bine plasate face ca profitul suplimentar al fermierilor care cultivă terenuri mai apropriate de piață să fie preluat de către proprietar sub formă de rentă (așa cum am arătat mai sus, renta este direct proporțională cu diferența dintre venituri și costuri și invers proporțională cu distanța față de piața de desfacere). Astfel, fermierului îi revine doar profitul normal, care poate fi considerat o formă de plată a muncii.

Renta funciară apare ca fiind rezultatul unei duble condiționări:

 • - pe de-o parte depinde de situarea terenului în raport cu piața de desfacere;


 • - pe de altă parte, depinde de cerere, respectiv de preț;

Competiția face ca profiturile suplimentare (supraprofitu încasate de proprietarii funciari sub formă de rentă și, în ace!

26

MofJDEv


him kstatk


Adresa: București, Bd.Dacia nr.69 Cod fiscal: 36277500

E-mail: valentin.ostiadal@mondev.ro

Telefon: 0747.276.766

fiecare fermier să obțină profit normal indiferent de plasarea terenului său, astfel încât să fie motivat să producă.

Din punct de vedere teoretic, fermierului îi este indiferent unde se află terenul său, cu condiția, ca mărimea rentei funciare să nu depășească diferența dintre venituri și costuri.

Indiferent de ajustarea mărimii rentei funciare de către proprietari, în raport cu prețul de desfacere, aceasta va trebui să-i asigure fermierului profitul normal.

în același timp, pe piața bunurilor se stabilește prețul de echilibru, în mod simultan sau iterativ. Acesta corespunde unei oferte care egalează cererea, ofertă care corespunde acelei suprafețe de teren care asigură satisfacerea cererii. Oferta de teren este influențată deci de mărimea rentei și de cererea de produse agricole.

Sintetizând, putem concluziona că:

 • - pentru fiecare utilizator potențial de teren există un set de rente oferite astfel încât utilizatorului îi este indiferentă situarea de-a lungul oricăreia dintre aceste funcții;

 • - prețul de echilibru (renta de echilibru) pentru un anumit teren este găsit prin compararea ofertelor de rentă ale potențialilor utilizatori, ulterior alegându-se cea mai bună dintre acestea;

 • - cantitatea de pământ de echilibru este determinată prin selectarea ofertelor de rentă corespunzătoare fiecărui utilizator.

Prețul pământului reflectă raritatea acestuia, calitatea, precum și cheltuielile aferente întreținerii și exploatării sale (inclusiv impozite și taxe).

Din punctul de vedere al unui economist, activitatea agricolă se deosebește de alte activități prin aceea că principala resursă utilizată -solul - nu este perfect reproductibilă: un element fundamental al procesului de producție nu poate fi creat de om, consecința fiind aceea că, în mare parte, condițiile de producție sunt impuse de către termeni economici, aceasta înseamnă că, în cazul resurselor curba ofertei este relativ rigidă la variațiile prețului.5.2. Estimarea valorii terenului, prin metoda comparației directe

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Prin această metodă prețurile și informațiile referitoare la loturi similare, sunt analizate, comparate și ajustate în funcție de asemănări și diferențieri.

Elementele de comparație sunt: drepturile de proprietate, restricțiile legale, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizarea, caracteristici fizice, utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Elementele de comparație care diferă, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, utilitățile disponibile, topografia, localizarea.

în general, pentru fiecare criteriu de comparație sunt necesare ajustări ale prețurilor din tranzacțiile comparabile. Mărimea ajutărilor depinde de datele existente.

Ajustările pentru drepturile de proprietate, finanțare, condițiile pieței și condițiile de vânzare se fac înaintea celor referitoare la localizare și caracteristicile fizice. Toate ajustările aplicate în cadrul abordării prin piață trebuie întotdeauna să fie ancorate în piață și trebuie prezentate în cadrul raportului de evaluare, într-o formă logică și ușor de înțeles.

Metodele de identificare și cuantificare a condițiilor se clasifică în două categorii:

 • - Cantitative: analiza pe perechi de date, analiza datelor secundare,

analiza statistica, analiza costurilor

 • - Calitative: analiza comparațiilor relative, analiza tendințelor,

analiza clasamentului, interviuri.

Ținând cont de tipul proprietăților imobiliare evaluate (terenuri libere în intravilanul

și extravilanul localităților analizate), la aplicarea metodei, am utilizat analiza

comparațiilor relative.

Etapele parcurse în aplicarea metodei comparațiilor directe sunt:

- Cercetarea pieței pentru obținerea informațiilor despre de proprietăți imobiliare comparabile

. «MS

,zac!"


MotfoEv

------ HULISTATI ------

 • - Verificarea veridicității datelor;

 • - Alegerea criteriilor de comparație și elaborarea unei analize

comparative pe fiecare criteriu;

 • - Utilizarea elementelor de comparație pentru ajustarea adecvată a

prețului de vânzare a fiecărei proprietăți comparabile (ajustare);

 • - Analiza datelor și stabilirea unei valori;

Grila de calcul pentru terenuri, explicațiile ajustărilor și comparabilele se regăsesc în Anexa 2 .

Concluzie:

 • 1. Pentru terenurile construibile aflate in intravilanul Mun.Cluj-Napoca din zona proprietăților-subieci și , cu categoria de folosință CC si A, valoarea de piață recomandată de evaluator prin metoda comparațiilor de piață este de: 165 Euro/mp x 4.78 = 790 Lei/mp (rotunjit)

Conform grilei notarilor publici ( studiu de piață fond imobiliar județul cluj -Pag.13 ) , valoarea de piață pentru o proprietate imobiliară de tip teren intravilan pe care nu pot fi edificate/construite clădiri - conform PUZ aprobat prin HCL nr.882/2019 - este de 5% din valoarea terenului înscrisă în “Anexa nr.1 Centralizator fond imobiliar din localitățile circumscripției Judecătoriei Cluj-Napoca”

respectiv:

790 Lei/mp * 0.05 = 40 Lei/mp

Suprafețele de teren incluse în aria de reglementare a PUZ aprobat prin HCL nr.882/10.12.2019 și încadrarea lor urbanistică conform PUG se regăsesc în

ANEXA 8


 • 5.4. Evaluarea construcțiilor

în conformitate cu Standardele Naționale de Evaluare pentru estimarea valorii de piață se pot utiliza trei abordări:

 • - Abordarea prin piață;

 • - Abordarea prin venit;

 • - Abordarea prin Cost;

în această lucrare, evaluatorul, pentru estimarea valorii clădirilor și a construcțiilor speciale, în funcție de informațiile existente a utilizat abordarea prin cost. Abordarea prin piață a fost utilizată în evaluarea terenurilor intravilane, iar pentru terenurile agricole extravilane metoda comparației prin bonitate (cf CET, metoda nerecunoscută de standardele ANEVAR).

Evaluarea clădirilor și a construcțiilor speciale s-a făcut pe baza

 • - Documentației și informațiilor primite de la beneficiar

 • - Informațiilor din teren obținute cu ocazia inspecției în teren

> 5.4.1 Abordarea prin Cost

Abordarea prin cost presupune, conform Standardelor referitoare la active SEV 2230 Drepturi asupra proprietății imobiliare, ca primă etapă, calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modern, la data evaluării.

O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant la piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstituire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile

incidentale, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru

proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant la

piață, pentru producerea unui activ echivalent.

Costul echivalentului modem se corectează apoi prin depreciere.

corecției pentru depreciere este acela de a estima cu cât mai puțin valor(^$<â ar osnwW;

fi proprietatea subiect pentru un potențialcumpărător, față de echivalezi său         11 modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modern.

Evaluarea s-a realizat prin metoda costurilor unitare, luând în considerare costurile unitare actuale de realizare a construcțiilor și dimensiunile (suprafața construită sau desfășurată) fiecărui element constructiv analizat.

Evaluarea cuprinde următoarele etape:

1 .Stabilirea costului de înlocuire brut

 • 2. Estimarea deprecierii totale a construcției, respectiv, pe baza normativului

P134

 • 3. Determinarea costului de înlocuire net - prin scăderea deprecierii totale din

costul de înlocuire brut

Pentru determinarea valorii unitare și totale a construcției ce se evaluează se parcurg următoarele etape

o Inspectarea clădirilor pe teren și stabilirea caracteristicilor tehnic-constructive ale acestora, stabilirea dotărilor și instalațiilor precum și stabilirea stării tehnice a clădirilor și subansamblelor componente.

o Efecturarea încadrării clădirii într-unul dintre tipurile prezentate în îndreptar/ cataloage

o Determinarea costului unitar de înlocuire pe total și pe categorii de lucrări - valori care nu conțin TVA

o Calculul valorii totale de înlocuire prin multiplicarea valorii unitare cu suprafața desfășurată totală a clădirii

o Estimarea deprecierii total e

o Estimarea costului de înlocuire net prin diminuarea costului de înlocuire brut cu pierderea de valoare datorită deprecierii totale

Costul de înlocuire brut - reprezintă costul unui activ modern echivalent, la evaluării

data


Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare față de costul de înlocuire br poate apărea din cauze fizice, funcționale sau externe.


CAPITOLUL.6 - ESTIMAREA VALORII

PREJUDICIULUI CAUZAT

PROPRIETARULUI/PROPRIETARILOR

Dauna reprezintă excedentul valorii de piață corespunzător valorii de satisfacție sau valorii speciale pentru proprietar.

Principiul pentru estimarea valorii prejudiciului cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite - se vor avea în vedere conceptele, procesele și metodele aplicabile în cazul evaluării afacerilor.

Având în vedere prevederile Legii 33/1994, considerentele de mai sus și situația specifică (la data exproprierii) din fiecare cauză, evaluatorul a identificat următoarele posibile tipuri de daune:

 • 1. cheltuieli ce nu mai pot fi recuperate, în legătură cu:

 • a) exploatații agricole și/sau zootehnice, de orice natură

 • b) apărarea, menținerea și dezvoltarea fondului natural funciar, a faunei și bazinelor piscicole

 • c) exploatarea și întreținerea terenurilor, a construcțiilor și a infrastructurii aferente, precum și a utilităților

 • 2. clauze contractuale activate din cauza imposibilității continuării normale a acestora cum ar fi:

 • a) penalizări și/sau penalități, de orice natura

 • b) dobânzi și majorări la dobânzi

 • c) Altele

 • 3. Activități producătoare de venit și/sau afaceri afectate, prin:

 • a) încetarea definitivă a activităților (desființare)

 • b) întreruperea activităților pe o perioada de timp determinată

 • c) Diminuarea activităților pe o perioadă de timp determinată

 • d) Strămutarea activităților și revenirea, determinată


 • 4. Altele specifice și/sau neprevăzute:

 • a) Divizarea parcelei (lotului de teren)

 • b) Mărirea distanței până ia parcela rămasă

 • c) Drumuri secundare necesare

 • d) Schimbarea destinației terenului rămas (sau interdicția de a construi pe acesta)

 • e) Perioada de neutilizare a terenului (de la data când este înștiințat de preluarea terenului până la data achitării despăgubirii)

Conform prevederilor art.26 alin.3 din L 33/1994, dacă partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de valoare ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua se va face o reducere a daunelor.

Vtd = Vtu + ( Di + D2 D3 D4 - Sv)

Vtd = Valoarea totală de despăgubire

Vtu = Valoarea de piață a terenului (valoare unitară)

Di = Daune ce nu pot fi recuperate

D2 = Daune financiare

Ds = Daune - încetare activitate, întrerupere, mutare

D4 = Daune specifice/neprevăzute

Sv = Spor de valoare a imobilului rămas

Concluzie:

1.Pentru terenurile neconstruibile aflate in intravilanul Mun.Ciuj-Napoca din zona proprietăților-subiect, valoarea de despăgubire recomandată de evaluator raportată la valoarea indicată de grila notarilor publici conform prevederilor art.5 alin.(1) și art. 11 alin.(8) din Legea 255/2010 este de: 40 Lei/mp (valoarea de piață) + 10% (despăgubirea)

= 44 Lei/mp.

4^A

MoAdEV

------ M*1 EBTATB ------

CAPFTOLUL7 ~ OPINIE ASUPRA VALORII;

CONCLUZII.

în urma studiului documentelor avute la dispoziție, analizelor și calculelor efectuate, a informațiilor obținute de evaluator de pe piața imobiliară au rezultat valorile prezentate în cuprinsul raportului de evaluare.

Având în vedere însă prevederile Legii 255/2010 și Legii 33/1994, rezultatele obținute, relevanța acestora și informațiile care au stat la baza estimării lor, dar și scopul evaluării și caracteristicile proprietăților imobiliare, în opinia evaluatorului valoarea de despăgubire estimată pentru proprietățile supuse exproprierii ține seama de : prețul cu care se vând, în mod obișnuit, proprietăți imobiliare de același fel și în aceeași unitate administrativ teritorială, daunele aduse proprietarului sau după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare și dovezile prezentate, valorile din grila notarilor publici existentă la data întocmirii raportului de evaluare.

în formularea opiniei asupra valorii speciale (de despăgubire) evaluatorul a ales valoarea de despăgubire/specială raportându-se la Grilele notarilor publici din județul Cluj, conform prevederilor art.5 alin.(1) și art. 11 alin.(8) din Legea 255/2010 obținute au fost sintetizate și consemnate Anexa 1.

Concluzie finală:

în urma studiului documentelor avute la dispoziție, analizelor și calculelor efectuate, a informațiilor obținute de evaluator de pe piața imobiliară/diverse surse si a concluziilor de mai sus estimez că valoarea r

terenului evaluat pe care trebuie să o ia în considerare beneficiarul lucrării -Mun.Cluj-Napoca - în vederea acordării de despăgubiri să pornească de la valorile prezentate în : "Lista cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA ‘‘LA TERENURI” CARTIER

[ANASTUR”.


UATOR AUTORIZAT- MEMBRU TITULAR A.N.E.V.A.R., LEG.18563.


MondEv Real Estate SRL


MOIWEV

------- naAL ISTATE -------

ÂNEXE/UOCUMEI\!TE UTILIZATE EVALUARE

 • I.  Listă cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de

utilitate publică: „REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA '‘LA TERENURI” CARTIER MANASTUR’, proprietarii sau deținătorii acestora, precum si sumele aferente despăgubirilor - UAT Cluj-hlapoca (Anexa nr.1).

 • II.  Fișa de evaluare prin metoda comparațiilor de piață a terenurilor cu categoria

o'e folosință CC situate în intravilanul UAT Cluj-Napoca (Anexa nr.2 ).

 • III.  Fișe de evaluare ale construcțiilor / clădirilor (Anexa nr.3).

 • IV.  Comparabile utilizate în calculul prețului terenurilor CC Intravilane afectate.

(Anexa nr.4).

 • V.  Extrase din grilele notariale. (Anexa nr.5).

 • VI.  Schițe cadastrale (Anexa nr.G).

 • VII.  Extrase din grila notarilor publici (Anexa nr.7).

 • VIII.  încadrare urbanistică a suprafețelor de teren afectate (Anexa nr.8).

Lista imobilelor si construcțiilor proprietate privata ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri' din Municipiul Cluj-Napoca"

Nr.

Crt.

Poziția cin planul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/deținătorului terenului

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat

Lungime gard de expropriat (m)

Valoare de despăgubire conform L255/2010

0

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Cluj-Napoca

imobil

MATEI ILEANA

A

285105

285105

547

24,068

O/

2

5

-s.

Xo\

Cluj-Napoca

imobil

PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA MARIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NECULA DAN, ILEA HORIA, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCTAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, HARJAU MARI CICĂ, HARJAU ANDRADA-RALUCA, HARJAU DAN-ANDREI, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAM CORINA-MIHAELA

A

253013

253013

1695

1.

i

|

I

74,580

3

1 K i

Cluj-Napoca

imobil

GHERTOIU DAN-MIHAI

A

328331

328331

378

16,632

4

11

Cluj-Napoca

imobil

ILEA HORIA, PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA

A

273871

273871

5100

1;

i,

224,400 i S-Js.

M jw

5

12

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

A

299355

299355

12

tA|^528

____________________________________________________.5

6

13

Cluj-Napoca

imobil

SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA

A

299354

299354

5Sj6 y

|

26,224

7

14

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

A

291662

291662

94

4,136

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/deținătorului terenului

0

I

2

5

3

8

15

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A, S.C. CORATIM S.R.L.

9

16

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

10

17

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., TRIUMPH ZONES.R.L.

11

18

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

12

19

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

13

20

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

14

21

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

15

22

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

16

23

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

17

24

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

18

25

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

26

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

20

27

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar N ecunoscut

21

28

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

22

29

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

23

30

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

24

31

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

25

32

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

26

33

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

34

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

28

35

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

29

36

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

37

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

31

38

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

32

39

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

33

40

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

34

41

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

35

42

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

36

43

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

37

44

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

38

45

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

39

46

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

Total

Categoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

I

Valoare de ! despăgubire ) conform i L255/2010   |

4

5

6

7

8

9

10               î

A

291358

291358

64

2,816

l|

A

285019

285019

412

18,128

_____________________!

A

285018

285018

16

704

18

8,675

18

8,675

17

8,210

18

8,675

18

8,675

22

10,529

18

8,675

17

8,210

19

9,138

19

9,138

19

9,138

18

8,675

4

518       j

19

790

30

917

24

1,466

27

1,122

37

1,539

32

489

13

489

28

582

51

849

32

566

27

561

34

566

-AcniBliL___

26

432

vAiaffW

Bl]

30

917

27

561

J//

31

644

8914

225

468

511,637|

Anexa 2


Abordarea prin piața - determinarea valorii terenului

Pret oferta €

Suprafața- m2

Pret oferta €/m2

Ajustare pentru negociere

Valoarea ajustare


Diverse suprafețe


0%


Explicație ajustare


[preț ajustat


112,000 500.00

224 -10% ___________________________________________________________-22.40 In urma discuțiilor telefonice, marja de negociere pentru proprietățile comparabile este în medie de de 5-10% ______________


220,002 1,255 175 -5% -8.77


540,000 2,700.00 200 -10% -20.00


167


189


202


Drept o'c proprietate

Ajustare

Valoarea ajustare

Pretaju tat


deplin


similar 0% 0.00 166.5


similar 0% 0.00 180.0


similar 0% 0.00 201.6


Explicație ajustare

Ajustarea pentru dreptul de proprietate este 0 deoarece toate comparabilele sunt libere la vanzare, similar subiectului_____________________________________

Condiții de finanțare

la piața

similar

similar

similar

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

Pret ajustat

167

180

202

Explicație ajustare

Ajustarea pentru condiții de finanțare este 0 deoarece tranzacțiile se bazeaza pe capital propriu.

Condiții de vanzore

cash

similar

similar

similar

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

Pret ajustat

167

180

202

Explicație ajustare

Ajustarea pentru condiții de vanzare este 0 deoarece nu am identificat motivații speciale pentru vanzare pentru niciuna dintre comparabile

Condiții de piața

2020

2020

2020

2020

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

Explicație ajustare

Ajustarea pentru condiții de piața este 0, deoarece proprietățile comparabile erau disponibile pentru vanzare la data evaluării sau intr-o perioada apropiata


167

1 ajustat

Localizare

Manastur - Sud

Manastur-Sud         Manastur-Sud

Ajustare

0%

-3%

-5%

Valoarea ajustare

0

-5

-10.0

Comparabilele 2 si 3

au fost ajustate pozitiv, întrucât se afla mai bine

Explicație ajustare

poziționate fata de proprietatea-subiect, cu acces mai ușor către centrul

orașului.

Acces/ Vizibilitate

Bun/buna

similar

similar

Mai bun

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0

0

0

Explicație ajustare

Nu au fost necesare

ajustări pentru acest element de calcul

Utilitati

Toate

Toate

Toate

Toate

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0

0

0

Explicație ajustare

Nu au fost necesare ajustări pentru acest element de calcul

Suprafața

Diverse suprafețe

1,255

2,700

500

Ajustare

0%

0%

-7%

Valoarea ajustare

0.0

0.00

-15.00

Explicație ajustare

Comparabila nr.3 a fost ajustata pozitiv deoarece are o suprafața mai mica,

care este mai ușor vandabila.

AIte ajustări

liber

liber

liber

liber

Ajustare

0.00%

0.00%

0.00%

Valoarea ajustare

0

0

0

Explicație ajustare

Nu au fost necesare

ajustări pentru acest element de calcul

Ajustare neta

0

-5

-25

0%

-3%

-12%

ajustare bruta

0.00

5.00

25.00

0.00%

2.78%

12.40%

Număr ajustări

1

2

3

Euro

Lei

Valoare adoptata

__________165__________

790

Curs Euro

4.7800


Rotunjire la

Evaluatorul a dat cea mai mare importanta comparabilei care a necesitat minimul de ajustări si cea mai mica ajustare bruta. Comparabila 1, a necesitat cea mai mica ajustare bruta si se apropia cel mai mult ca si caracteristici de proprietatea subiect, fiind cea mai apropiata de zona proiectului care face obiectul prezentei evaluați. Prețul de vanzare ajustat al proprietății comparabilei a indicat ca valoarea acesteia este 165 euro/mp, adica 790 lei/mp la un curs Euro de 4.78.
Denumire

Cod element constructiv

Suprafața desfasurata

Lei/mp

Coeficient actualizare

Coeficient transport j

Valoare

i Pagina

I catalog

Suprastructura

STR.C.A.GR.7

18.00

537.30

1.3238

1.0422

13,343

55

Finisaj garaj

STROP

18.00

114.80

1.8179

1.0422

3,915

57

Finisaj interior

BIS

18.00

54.90

1.7272

1.0422

1,779

57

Hidroizolatie

IOFTERMO

18.00

60.50

1.2451

1.0422

1,413

57

Tamplarie

UMP2

1.00

562.00

1.2412

1.0422

727

57

Corp ilum.incand

EILFT

1.00

40.00

1.6601

1.0422

69

57

TOTAL

21,247

Valoare unitara EUR/mp SDC

1,180.38

Uzura fizica


SCO - mp


_       Grad

Cost       ,

,             de

Lei/mp ,, .. finaliza


Cost de !i nou

,         a         nnaiua

Lei/mp fara TVA re %


Valoare la stadiul final


Cost

E/mp la               u      —

stadiul  stadiul actuala  a!      «        o

actual               u 60% s 12%^ : 20%

bL__


Valoare la ra


8% TOTAL


Valoare depreciata fizic


Depre c fu net


Deprec ext


Valoare ramasa Lei


18.00 mp


1180


992


100%18.00 mp


17854

17854   [


37.50%


87.50%


87.50%


66.67%


55.83%


7,886


0.00%


7886


7,886


Valoare ramasa           7,886 Lei


Valoare de despăgubire


[ Valoare rămasă + 10%      |          8.675 LeiPoziții in tabel: 13,18

Descriere: Garaj


Valoare ramasa


7,464 Lei


Valoare de despăgubire


Valoare rămasă +10%      |          8.210 leiDenumire

Cod element constructiv

Suprafața desfasurata

Lei/mp

Coeficient actualizare

Coeficient transport

Valoare

Pagina catalog

Suprastructura

STR.C.A.GR.7

17.00

537.30

1.3238

1.0422

12,602

55

Finisaj garaj

STROP

17.00

114.80

1.8179

1.0422

3,698

57

Finisaj interior

BIS

17.00

54.90

1.7272

1.0422

1,680

57

Hidroizolatie

IOFTERMO

17.00

60.50

1.2451

1.0422

1,335

57

Tamplarie

UMP2

1.00

562.00

1.2412

1.0422

727

57

Corp ilum.incand

EILFT

1.00

40.00

1.6601

1.0422

69

57

TOTAL

20,111

Valoare unitara Lei/mp SDC

1,182.98

SCD - mp

Cost de nou

■ Lei/mp

Cost Lei/mp fara TVA

Grad de finaliza re %

., ,      . Cost

Va narp a

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic

Depre c fu net

Deprec ext

Valoare ramasa Lei

j

stadiul final

E/mp la stadiul actual

Structura

60%

Instalații

NJ

1

, Anvelopa

i 20%

u.____□

Finisaje

8%

TOTAL

17.00 mp

1183

994

100%

16900

994

16900

37.50%

87.50% 87.50%

66.67%

55.83%

7,464

0.00%

0%

7464

17.00 mp

16900

7,464

7Z464

Poziții in tabel: 16

Descriere: Garaj


Denumire

Cod element constructiv

Suprafața desfasurata

Lei/mp

Coeficient actualizare

Coeficient transport

1                                                                                                                                      1

Valoare

i Pagina i catalog

Suprastructura

STR.C.A.GR.7

22.00

537.30

1.3238

1.0422

16,309

55

Finisaj garaj

STROP

22.00

114.80

1.8179

1.0422

4,785

57

Finisaj interior

BIS

22.00

54.90

1.7272

1.0422

2,174

57

Hidroizolatie

IOFTERMO

22.00

60.50

1.2451

1.0422

1,727

57

Tamplarie

UMP2

1.00

562.00

1.2412

1.0422

727

57

Corp ilum.incand

EILFT

1.00

40.00

1.6601

1.0422

69

57

TOTAL

25,791

Valoare unitara Lei/mp SDC

1,172.34

1

Cost de

Cost

Grad

Valoare la

Cost

Uzura fizica

I

Valoare

Depre

SCD - mp

nou

Lei/mp

Lei/mp fara TVA

de finaliza re %

stadiul final

E/mp la stadiul actual

Valoare la stadiul actuala

2

3

Ș 60%

5,

™ 12% in C .

“ ■__

Anvelopa

i 20%

1 Finisaje

8%

TOTAL

I

depreciata fizic

1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

, c

fu net

Deprec ext

i________________________________________________________________________________________________________________________

Valoare ramasa Lei

22.00 mp

1172

985

100%

21673

985

21673

37.50%

87.50%

87.50%

66.67%

55.83%

9,572

0.00%

0%

9572

22.00 mp

21673

_L_

9,572

9,572

Valoare ramasa i 9,572 Lei

Valoare de despăgubire


Valoare rămasă + 10%                10.529 lei


Poziții in tabel: 19, 20 ,21

Descriere: Garaj

Valoare de despăgubireDenumire

Cod element constructiv

Suprafața desfasurata

Lei/mp

Coeficient actualizare

Coeficient transport

I

Valoare

Pagina catalog

Suprastructura

STR.C.A.GR.7

19.00

537.30

1.3238

1.0422

14,085

55

Finisaj garaj

STROP

19.00

114.80

1.8179

1.0422

4,133

57

Finisaj interior

BIS

19.00

54.90

1.7272

1.0422

1,878

57

Hidroizolatie

IOFTERMO

19.00

60.50

1.2451

1.0422

1,492

57

Tamplarie

UMP2

1.00

562.00

1.2412

1.0422

727

57

Corp ilum.incand

EILFT

1.00

40.00

1.6601

1.0422

69

57

TOTAL

22,383

Valoare unitara Lei/mp SDC

1,178.05

SCO - mp

Cost de . nou

Lei/mp

Cost Lei/mp fara TVA

Grad

Valnarp la

Cost

Uzura fizica

Valoare

Depre

]

de finaliza re %

Vuiuai c ia stadiul final

E/mp la stadiul actual

Valoare la stadiul actuala

1

; Structura

: 60%

i Instalații

12%

Anvelopa

! 20%

Finisaje

8%

!__i

i TOTAL

depreciata fizic

c fu net

Deprec ext

Valoare ramasa Lei

1

19.00 mp

1178

990

100%

18809

990

18809

37.50%

87.50%

87.50%

66.67%

55.83%

8,307

0.00%

0%

8307

19.00 mp

18809

8,307

8,307

Valoare ramasa           8,307 Lei

Valoare rămasă +10%      |          9,138 lei

Poziție in tabel: 23

Descriere: Magazie Lemn


V al o are d e despă gubire


| Valoare construcție + 15% j         518 lei1 Calcule costuri (lel/mp)           _______ ___II _

____j

Tip sistem

1

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cu TVA

Indice

i actualizare

L 2019-2020

Cost total

I actualizat cu

L __ WA

Corecție distanță pt L Cluj

Corecție i manoperă pentru Cluj

Cost total

I

corectat fara

_______TVA_____

Cost total corectat

A

L B

_ c _ ■

I D=AxBxC I

E

F

G=DxExF

H=G/1.19

Magazie

MAGLROTUND

4.00

128.70

1.3572

698.69

1.018

1.0030

713.40

599.49

Catalog Șchiopii 2014, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost le

I

599.49

Total costlei/mp

149.87

SCD-mp

I

Cost de nou lei/mp fara TVA

Grad de ! finalizare %

-

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic

Deprec fu net

i

Deprec ext

' |

Structura

50%

iiiEieisui

22%

Anvelopa

20%

Finisaje

8%

TOTAL

Valoare ramasa Lei

4.00 mp

150 Lei

100%

599 Lei

599 Lei

25.00%

Poziție in tabel: 24

Descriere: Gard Plasa + Stâlpi lemn - 19mlCalcule costuri (lei/mp)                              __

____________:________                '-I

Tip sistem

Simbol

Suprafața

(mp)

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total ! actualizat cu

TVA

Corecție distanță pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

__.____i

L                    __________________i

A

B

I c '

i D=AxBxC

E

F

G=DxExF

H=G/1.19

împrejmuire din plasă

IMPPLZN

15.00

127.50

1.1567

2,212.19

1.018

1.0030

2,258.76 | 1,898.12

Catalog Schiopu 2010, editura iROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost lei

1,898.12

Total cost lei/mp

126.54

Poziție in tabel: 25

Descriere: Gard lemn - 30 ml


Valoare de despăgubire


Valoare construcție+ 15% |917 lei1 Calcule costuri (lei/mp)

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

i~ ‘ I

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu

TVA___

Corecție distanță pt l Cluj i

Corecție manoperă j pentru Cluj

Cost total corectat tara TVA

Cost total corectat

L__ : _ai

a Z

[___B_______I

i___C___I

D=AxBxC

E

__F____i

. G=DxExF î

H=G/1.19

împrejmuire din scânduri                     IMPSVSL

8.00    | 143.40

1.5117

1,734.22

1.018

1.0030   | 1,770.73

1,488.01

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost lei

1,488.01

Total cost lei/mp

186.00

SCO - mp

Cost de nou lei/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic___;

Deprec funct ________i

Deprec

ext

Valoare ramasa Lei

£  50%

tfjjl

22%

| 2O«

saje

8%

TOTAL

30.00 ml

ISSLei

1CC%

S.580 Lei

5,580 Lei

85.71%

T

85.71%

797

0.00%

0%

797 Lei

Poziție in tabel: 26

Descriere: Gard lemn + Plasa metalica - 24mlUzura fizica

22%

velop

20%

c

<


Valoare depreciata fizic

Deprec

Deprec

funct

ext


Calcule costuri (lei/mp)

I_____________—

1               Tip sistem

I

Simbol

i

Suprafața

(mp)

Cost total ,lndjce

‘“TVA ____ 2019-2020

Cost total ' actualizat cu i______TVA______j

Corecție distanță pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

'___________________I

-----

.. B___________C______

I__D=AxBxC :

E

F

G=DxExF

I H-G/1.19

împrejmuire din scânduri

IMPSVSL

24.00

143.40 |   1.5117

5,202.67

1.018

1.0030

5,312.20

4,464.04

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

L .       .

Total cost le

I

4,464.04

Total cost lei/mp

i 186.00

Poziție in tabel: 27

Descriere: Gard plasă +

lemn- 27ml


SCD - mp

Cost de nou lei/mp fara TVA

I

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

LStructur

; 50%

jiieieisui

22%

l I

1 i

Anvelop

; 20%

Finisaje

8%

TOTAL

1

27.00 ml

127 Lei

100%

3,417 Lei

3,417 Lei

71.43%

71.43%

976

Valoare depreciata fizic


j Deprec fund


Deprec ext


Valoare ramasa Lei


Va Io a re d e d es păgu bire


Valoare construcție + 15% |


1,122 leijCalcule costuri (leî/mp)            ________________________ ____________ __________J___ii

BJf-i7*rv’ ~

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total , cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu TVA

Corecție distanță pt CluL

, Corecție

i manoperă

■ pentru Cluj

' Cost total corectat fara f TVA

Cost total corectat

A 1

______C .

D=AxBxC .

E

I____F___i

i G=DxExF

I H=G/1.19

(împrejmuire din plasă

IMPPLZN

27.00

127.50

1.1567

3,981.94

1.018

1.0030

4,065.78

3,416.62

Catalog Șchiopii 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

____________

Total cost lei

_ 3j416.62

TotaJ cost lei/mp

126.54

Poziție in tabel: 28

Descriere: Gard lemn + Plasa -37ml


Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% j 1,539 Iei(Calcule costuri (lei/mp)                                                              ______________________J

r '                                             |

Tip sistem 1                                                                                                                                              1

i

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cu TVA

Indice . actualizare : 2019-2020 jl

Cost total actualizat cu

____TVA_______

Corecție distanță pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

' Cost total

; corectat fara TVA

Cost total corectat

1

i a ■

B

C

D=AxBxC___

E

F

i G=DxExF

H=G/1.19

împrejmuire din scânduri

IMPSVSL

37.00

143.40

1.5117

8,020.78

1.018

1.0030

8,189.65

6,882.06

Catalog Șchiopii 2010, editura IROVAL, actualizat ia 2019-2020

Total cost lei

9,882.06

Total cost lei/mp

186.00

I

SCD - mp

Cost de nou lei/mp fara TVA

i

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic

1                                                                                      1

kr: A., • '

Deprec fu net

1                                         ;

’ Deprec ext

i_______________________________i

Valoare ramasa Lei

Structur

50%

iiiEieisui

1 1

22%

1 __________________________!

Anvelop

■ 20%

Finisaje

i

8%

1_________________________________________!

TOTAL

I                               j

37.00 ml

127 Lei

100%

4,682 Lei

4,682 Lei

71.43%

71.43%

1,338

0.00%

0%

1,338 Lei

Poziție in tabel: 29

Descriere: Gard Nuiele - 32 ml


Calcule costuri (lei/mp) ______________

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cu TVA

Indice ! Cost total actualizare , actualizat cu 2019-2020 L _ „TVA

Corecție distanță pt

___Cluj

I Corecție

' manoperă

! pentru Cluj

Cost total ■ corectat tara TVA

Cost total corectat

a

i ' . B

[ C . J D=AxBxC__

E

F

G=DxExF

i H=G/1.19

împrejmuire din lemn

IMPSVSL

32.00

143.40

1.5117 |    6,936.89

1.018

1.0030

7,082.94

5,952.05

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

L___

Total cost le

i

5,952.05

Total cost lei/mp

186.00 I

SCD - mp

Cost de nou tei/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final__

Valoare la stadiul actuala

Stru [

50%

inst

L

22%

Izura fizica

»            I OJ

= 20% 1 ra <      m

8%

TOTAL

Valoare depreciata fizic

Deprec fu net

i .

Deprec ext

Valoare ramasa Lei

32.00 ml

126 Lei

1CC%

5,952 Lai

5,952 Lei

92.86%

92.86%

425 _

0.00%

0%

425 Lei

Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15%    489 lei


Poziție in tabel: 30

Descriere: Gard Lemn scândura - 13mlCalcule costuri (leî/mp)

I                                                                                                                                                                                                      _______________________________________________________i

Tip sistem

Simbol

Suprafața

(mp)

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu 1VA

Corecție distanță pt i__Cluj____

Corecție manoperă pentru Cluj J

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

A

b J

C

I D=AxBxC

I ~ E

F

G=DxExF I

H=G/1.19

împrejmuire din scândura

IMPSVSL         13.00

143.40

1.5117

2,818.11

1.018

1.0030   | 2,877.44 | 2,418.02

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

|.        \ Total cost                 ll

12,418.0

2 3

Total cost lei/mn

186.00

SCD - mp

Cost de nou Grad de lei/mp fara TVA finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Stru

50%

LlSUl]

l

22%

izura fizica

£ li • ■! ;i 1 = 20% 77 8% SJ L . i

TOTAL

Valoare depreciata fizic

Deprec funct

Deprec ext

Valoare ramasa Lei j_        . _______j

32.00 ml

186 Lei|        100%

5,952 Lei

5,952 Lei

92.26% 1

92.86%

425

0.00%

0%

425 Lei

Poziție in tabel: 31

Descriere: Gard plasa fier-28 ml


SCD - mp

Cost de nou teî/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

s

50%

mst

L

22%

Fzura fizica >            i cu

l L SLll

8%

1___j

TOTAL

l_______J

Valoare depreciata ___fizic

Deprec funct

Deprec ext

Valoare ramasa Lei

28.00 ml

127 Lei

100%

S..543 Lei

3,543 Lei

85.71%

2-5.71%

506

0.00%

0%

506 Lei


Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% |        582 leiCalcule costuri (lei/tnp)

I_______________J

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

r " : l

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu TVA

Corecție distanță pt _ Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fera ;

TVA

Cost total I corectat

IZZXZ

B

r c ~

D=AxBxC

r ’f

F

G=DxExF

H=G/1.19

[împrejmuire din plasă                  [1MPPLZN

28.00

127.50

1.1567

4,129.42

1.018 |   1.0030   | 4,216.36 | 3,543.16

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost lei

! 3,543.16

Total cost lei/mp

î 126.54

Poziție in tabel: 32

Descriere: Gard plasa fier-51 ml


Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15%          849 leiI Calcule costuri (leî/mp)                                                                                  ________J

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cuTVA

Indice       Cost total

actualizare j actualizat cu 2019-2020 ___TVA

Corecție distanță pt i _ cllJj _ J

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara l ™A

Cost total corectat

p-—X--"-j

B_

. C       D=AxBxC

r e i

_F_

G=DxExF

H=G/1.19

lîmprejmuire din plasă                  llMPPLZN

51.00   | 127.50

1.1567 |    7,521.44

1.018

1.0030

7,679.80

6,453.61

Catalog Șchiopii 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

I___________ Total cost lei

i 6,453.61

î_______Total cost lei/mp

126.54

Cost de nou lei/mp fata TVA

Grad de finalizare %

Valoare la

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare „      „

Deprec Deprec depreciata , funct ext fizic

Valoare ramasa Lei

SCD - mp

stadiul final

hl 50% c

i»              i)

22% S 20% ra .... .5 li_______L”

8% TOTAL

.11_______i

51.00 ml

127 Lei

100%

6,454 Lei

6 .454 Lei

22.57% |

11 1

1 88.57%

738   | 0.00%|     0%

738 Lei

Poziție in tabel: 33

Descriere: Stâlpi lemn + sarma ghimpata 32 ml


I Calcule costuri (leî/mp)

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu TVA

Corecție distanță pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

i a z

LZb Zj

C

D=AxBxC

lZ<’_Z

F

G=DxExF I

H=G/1.19

împrejmuire din plasă

llMPPLZN

32.00

127.50

1.1567

4,719.34

1.018

| 1.0030

| 4.818.70 |

4,049.33

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL. actualizat la 2019-2020

Total cost lei

Total cost lei/mp

4,049.33 126.54

SCO - mp

Cost de nou lei/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic

Deprec funct

Deprec ext

Valoare ramasa Lei

Stru

50% c

_______jgjj

22% =

20%

saje

8%

TOTAL

34.00 ml

127 Lei

100%

4,302 Lei

4.,302 Lei

| 38.57% |

T

88.57%

492

0.00%

0%

492 Lei |

Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% |566 lei


Poziție in tabel: 34

Descriere: Stâlpi lemn + sarma ghimpata 27 ml


VaIoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% I         561 leiCalcule costuri (lei/mp)

Tip sistem

Suprafața

Simbol            (mp)

Cost total cu TVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total

I actualizat cu

TVA

Corecție distanță pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

i

A

B

C

D=AxBxC

E

F

G=DxExF

H=G/1.19

(împrejmuire din plasă                  (iMPPLZN               |   27.00

Cataloc Schiorii! 2010. editura IROVAL actualizat la 2019-2020

127.50

1.1567

3,981.94

Total cost le

4,065.78

3,416.62

Total cost lei/mp

126.54 !|

I

SCD - mp

i

!

Cost de nou lei/mp fara TVA

|

I                                                                                  I

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

___i

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica                   i

11

Valoare depreciata fizic

.. _... J

Deprec fu net

Deprec ext

i -;W

Valoare ramasa Lei

Structur

50%

)_______J

II1BIB1SU1

22%

î Anvelop

20%

Finisaje

1

8%

L__i

TOTAL

27.00 ml

127 Lei

100%

3,417 Lei

3,417 Lei

85.71%

85.71%

488

0.00%

0%

488 Lei

Poziție in tabel: 35

Descriere: Stâlpi fier + sarma ghimpata -34 mlÎCalcule costuri (lei/mp)

LI____LLLJ_________    1

Tip sistem                       Simbol

Suprafața (mp)

Cost total ! cuTVA

Indice actualizare 2019-2020

Cost total actualizat cu

TVA__

i Corecție

distanță pt

Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

t                               ...... ii

A

i" B

C

D=AxBxC

r

F

G=DxExF

H=G/1.19

1 împrejmuire din plasă                  llMPPLZN

34.00

127.50

1.1567

5,014.29

1.018

1.0030

5,119.87

4,302.41

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost lei     t

4,302.41

__________Total cost lei/mp        _

126.54

SCD - mp

Cost de nou lei/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul final

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare depreciata fizic

Deprec funct

Deprec ext

1

Valoare ramasa Lei

h 50% un

1SUI

22%

C

20%

saje

8%

TOTAL

26.00 ml

127 Lei

100%

3,290 Lei

3,290 Lei

88.57%

88.57%

376

0.00%

0%|

376 Lei

Poziție in tabel: 36

Descriere: Gard Lemn + sarma ghimpata - 26 mlCalcule costuri (lei/mp)___________

__,____

Tip sistem

Simbol

Suprafața (mp)

„ ....     Indice

Cost total     L

actualizare

CU WA fa019J®20

Cost total actualizat cu

TVA______

Corecție distanța pt Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total corectat

A

B       C

D=AxBxC____

L _E .. .

F

i G=DxExF

r H=G/1 J9~!

împrejmuire

IMPSVSL

26.00

143.40 |   1.5117

5,636.22

1.018

1.0030

5,754.89

4,836.04

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020


|__________Total coșț țel_______1

4,836.04

|          Total cost lei/mp           j

186.00


Valoare de despăgubire

Valoare construcție + 15%


432 leiPoziție in tabel: 37

Descriere: Gard Lemn-Scândura - 30 mliCalcule costuri (!ei/mp)__~_______________________________________________________________________________L___                                                 i

Tip sistem

i

Simbol

Suprafața (mp)

Cost total cu TVA

Indice actualizare I 2019-2020

Cost total actualizat cu TVA

Corecție distanță pt Ciul

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total

I corectat fara

i TVA

Cost total corectat

' A ' i

B

C

D=AxBxC

. E .

F

I G=DxExF i

H=G/1.19

împrejmuire din lemn

IMPSVSL

30.00

143.40

1.5117

6,503.33

1.018

1.0030

6,640.25

5,580.05

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020

Total cost lei

5,880.05 I

Uzura fizica


. SCD - mp

i____________i

Cost de nou lei/mp fara TVA

Grad de finalizare %

Valoare la stadiul ___final

30.00 ml

186 Lei

100%

5,580 Lei

5,580 Lei

Valoare la stadiul actuala


22%^ 20% ,Ș 8% TOTAL


Deprec Deprec funct t '


aprec Valoare ext ramasa Lei797


Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% |


917 lei


Poziție in tabel: 38


Descriere: Gard plasa + Lemn -27 mlCalcule costuri (lei/mp)

------ --------- ------ - - . -------------- .. ...

. v. ■.....

...... .............

Tip sistem

i /       ............i

Simbol

I                                                                                                                                                                                      i

! Suprafața (mp)

A

|                  Indice   i    Cost total

Costtal  actualizare   actualizat cu

cu TVA   2019-2020      TVA

B       C      D=AxBxC

; Corecție

I distanță pt Cluj

E

i Corecție manoperă pentru Cluj

I F

j Cost total : corectat fara j TVA

i G=DxExF |

Cost total corectat

H=G/1.19

împrejmuire din plasă

IMPPLZN

27.00

127.50     1.1567 |   3,981.94

1.018

1.0030

4,065.78

3,416.62

Catalog Schiopu 2010, editura IROVAL, actualizat la 2019-2020


Total cost lei

3,416.62

Total cost lei/mp

126.54


SCD - mp


27.00 m


Grad de


Cost de nou i| lei/mp fara TVA finalizare %


valoare la     ,, ,

, ,      Valoare la

stadiul x              , i'-

„ , stadiul actuala


Uzura fizica


50% c


22% 5 ! 20%

■rfc ,i,i


8% TOTAL


Deprec , Deprec ' fu net i ext


Valoare ramasa Lei


127 Lei|Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15% |561 leiPoziție in tabel: 39

Descriere: Gard Plasa - 31 ml


[Calcule costuri (lei/mp)_____

z _ZZJ._______________________________________________________'___II

Tip sistem

î

Simbol

r ~........

Suprafața

(mp)

’ _ . . , . Indice CostJ°'al actualizare .CU TVA 2019-2020

Cost total actualizat cu TVA

i Corecție distanță pt

Cluj

Corecție manoperă pentru Cluj

Cost total corectat fara TVA

Cost total

corectat

Z A

L B i CZZZi

D=AxBxC

ZIZ F " Z

_G=DxExF

i_ H=G/119

(împrejmuire din plasă

IMPPLZN

31.00

127.50 |   1.1567

4,571.86

1.018 |   1.0030

4,668.11

3,922.78

Cataloa Schioou 2010. editura IROVAL. actualizat la 2019-2020

Total cost lei

I 3,922.78 J

Total cost lei/mp

i 126.54

I SCD - mp

I

Cost de nou i lei/mp fara TVA

Grad de finalizare % [

Valoare la

Valoare la stadiul actuala

Uzura fizica

Valoare

| Deprec funct

Deprec ext

i

Vainaro

stadiul final

Stru UI o Trist

1 s [Anv

afes

JR

o \

™ \

8%

TOTAL

depreciata fizic

v a lua i c ramasa Lei

31.00 ml

127 Lei

100%

3,923 Lei

3,923 Lei

85.71%

85.71%

560

0.00%

0%

560 Lei>$£


Valoare de despăgubire


Valoare construcție + 15%

644 leiimobiliare.ro


Comparabila 1


ID Anunț: #XlKA1301O


Teren de vanzare, zona Câmpului

Cluj-Napoca, zona Mănăștur

Actualizat aziSuprafață teren:

Front stradal:


1255 mp

12 m


Tip teren:

Clasificare teren:

Construcție pe teren:


construcții intravilan Nu


Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Gaz

 • • Curent

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

 • • Mijloace de transport

 • • Iluminat stradal

Vecinătăți

Câmpului

Alte detalii

Va oferim la vanzare teren in cartierul Manastur, zona Câmpului.

Terenul are suprafața in acte de 1300 mp si masurata de 1255 mp, front de 12 m.

încadrarea urbanistica a terenului este Liu (locuințe individuale sau semicolective), POT35%, CUT 0.9.

Are front la drum asfaltat si dispune de toate utilitățile (apa, gaz, curent, canalizare, internet).

Exista PUD in curs de elaborare (planuri, avize, acordul vecinilor) pentru doua locuințe unifamiliale P+E+R.

Anunțuri asemănătoare prezentate de agenția WELT IMOBILIARE


Terenuri Cluj-Napoca

Anexa 4

imobiliare.ro

Teren Huedinului

Cluj-Napoca, zona Mănăștur

540.000 EUR


Comparabila 2


ID Anunț: #X9Q903004


Actualizat în 21.10.2019Detalii

Oferim spre vanzare teren intravilan, ideal construcții, situat in zona Huedinului, cu suprafața totala de 2700 mp, CUT 0.9%, POT35%, ideal construcții blocuri, duplexuri etc

Caracteristici

Suprafață teren:

2700 mp

Tip teren:

construcții

Nr. fronturi:

1

Clasificare teren:

intravilan

P.O.T.:

35%

Construcție pe teren:

Da

Sursă coef. urbanistici:

P.U.G.

Specificații

Utilități

 • • Apa

« Canalizare

 • • Curent

 • • Curent trifazic

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate


 • • Mijloace de transport

 • • Iluminat stradal Vecinătăți Manastur

ELENA FORNA administrator

CLASS IMOBILIARE


Anexa 4

imobiliare.ro


Comparabila 3


ID Anunț: #X7PTI300G


Teren cu autorizație de construcție Manastur, 500 mp, pentru duple:

Actualizat ieri


Cluj-Napoca, zona Mănăștur

112.000 EUR

224 EUR/mp

Comision: 2%


Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:


500 mp     Tip teren:

22 m      Clasificare teren:

2      Construcție pe teren:


construcții

intravilan

Nu


Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Caz

 • • Curent

Alte detalii zonă

° Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii

Delta House propune spre vanzare un teren situat in Cluj-Napoca, cartier Manastur, zona Câmpului, avand o suprafața de 500 mp si deschiderea de 22 ml, respectiv 23 ml la 2 străzi. Caracteristici teren: POT 35 % , CUT 0.9 , regim de inaltime D+P+E. Prețul este ușor negociabil. Proiect duplex in curs de autorizare. ID intern: 1017.


0754.773.986

Alte telefoane:

0744.375.766

0754.773.986

Anunț tipărit folo-Ajn-J r-$r?kiil'v WAvv.irnobiliaie.fa- "Portalul efacerlor imobiliare-’1


FONDUL IMOBILIAR DIN LOCALITĂȚILE DE PE RAZA CIRCUMSCRIPȚIEI JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA Actua/izat la: decembrie 2015

CLUJ-NAPOCA

NR.

CRT.

LOCAȚIA

VALORI

Ap

Su |mp) < 40

Ap.

Su (mp) •W - 70

Ap.

Su {mp) >70

Teren intravilan

Construcție -casa (lemn, chirpici, văioația)

Construcție -casa (piatră, cărămida, bea, buton)

Construcție -spații do birouri / administrativo

Construcție -spații comerciale

Construcție spații industriale (Gtructura motaiica) (inel. yara|cj

Construcție -spații Industriale (structura beton, cărămidă, bea) (Inel- garaje)

Anexe (lemn, tablă otc.)

Anexe (piatra, cărămidă, bea. beton ele J

Anexe amenajări

Pentru partea de suprafața până Ib 500 mp

Pentru partea de suprafața cuprinsă in Intervalul 50t-f .50(1 mn

Pentru partea da suprafața car* txcode 1.590 mp

Fârâ utilități 1n apropiere •

JOi/mp

teumo

lul.ffnpScd

toi/moScți

im/mpScd.

(olmiDStd

immwSctl

loPmDScd

lePmnScd

loImteScd

leUmpScd

1

Andrei Mureșanu

6.500,00

6.200.00

6.100,00

1.740,00

1.570.00

1.260,00

1.080,00

3.010,00

5.690,00

6,200,00

950.00

1.040.00

238,00

260,00

7,50

2

Baciu - zona (NU corn. Baciu)

4,500.00

4.300,00

4.200.00

240,00

220,00

180,00

50,00

760,00

2.170.00

4,620,00

5.030,00

800.00

880.00

200,00

220,00

7.50

3

Becaș

5.500.00

5.300.00

5.200.00

280,00

250,00

200.00

50,00

870,00

2.440.00

4.980,00

5.420.00

800.00

880,00

200,00

220,00

7.50

4

Becaț Borhancl

5.500.00

5.300,00

5.200,00

280,00

250.00

200,00

50,00

870.00

2.440.00

4.980,00

5.420,00

800,00

880.00

200,00

220.00

7,50

5

Borhancl

5.500,00

5.300,00

5,200,00

280.00

250,00

200,00

50,00

870.00

2.440,00

4.980,00

5.420.00

800.00

880,00

200,00

220,00

7,50

6

Bulgaria

5.600,00

5.400,00

5.300,00

560.00

500,00

400.00

50.00

930.00

2.570,00

5.170,00

5.620.00

950.00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

7

Bună Ziua

6.200.00

5.900,00

5.800,00

060.00

770.00

620,00

50.00

990.00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

800,00

880.00

200,00

220.00

7.50

8

Centru

6.500,00

6.200,00

6,100,00

1.890,00

1.700,00

1,360.00

1.080,00

3.010,00

5.690,00

6.200,00

950,00

1.040.00

238,00

260,00

7,50

9

Colina

5.500,00

5.300,00

5.200,00

510,00

460.00

370,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420.00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

10

Dămbu Rotund

5,500.00

5.300,00

5.200,00

570,00

510.00

410.00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040.00

238,00

260,00

7,50

11

Dămbu Rotund/Lombuiui

5.100,00

5,000,00

4.900,00

390,00

350,00

280.00

50,00

820,00

2.300,00

4.800,00

5.220,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7.50

12

Fagot

5.500.00

5,300,00

5.200,00

510,00

460,00

370.00

50.00

670,00

1.860,00

4.270,00

4,640,00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

13

Gheorgheni

6.200.00

5,900.00

5.800,00

1.110,00

1.000.00

800,00

1.030.00

2.880,00

5.520,00

6.000.00

950.00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

14

Ghoorghoni Est

6.000,00

5.700,00

5.600,00

1.030,00

930,00

740,00

50,00

990,00

2.740,00

5.340,00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

15

Grădinile Mănastur

6.300,00

6.100,00

6.000,00

1.190.00

1.070.00

860.00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

16

Grigoroscu

6.200,00

6.900,00

5.800,00

1.190,00

1.070,00

860,00

50,00

1.030,00

2.880.00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

17

Gruia

6.200,00

5.900,00

5.800.00

1.110,00

1.000.00

800,00

1.030.00

2.880,00

5.520.00

6.000.00

950.00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

18

Gruia Vest

5.500.00

5,300,00

5,200,00

490,00

440,00

350,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950,00

1.040,00

238,00

260.00

7,50

19

Iris

5.500.00

5.300,00

5.200,00

560.00

500.00

400,00

50,00

870,00

2.440,00

4.980,00

5.420.00

950.00

1.040,00

238,00

260.00

7,50

20

intre Lacuri

5.800,00

5.600,00

5.500.00

830.00

750.00

600,00

50,00

930,00

2.570.00

5.170.00

5.620,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7.50

21

Măgura • Valea Chintăului

4.800,00

4.600.00

4.500.00

230.00

210,00

170,00

50,00

720.00

2.000.00

4.450.00

4.840,00

950,00

1.040,00

238,00

260.00

7,50

22

Mănâstur

5.800.00

5,500,00

5,400,00

790,00

710,00

570,00

9 30,00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950,00

1.040,00

238,00

26 0,00

7,50

23r

Mănastur Nord

6.500.00

5.300.00

6,200.00

920,00

830.00

660.00

870.00

2.440,00

4.980,00

5.420,00

950.00

1.040,00

238,00

250,00

7.50

24

Mănâștur Sud

6.000,00

5.700,00

5.600,00

790,00

710.00

570.00

50,00

990,00

2.740.00

5.340.00

5.800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

25

Marăstl

6.00*0,00

5.700.00

5.600,00

920.00

830,00

660,00

990.00

2.740.00

5.340,00

5,800,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7.50

26

Semicontral

6.400.00

6.200.00

6.100,00

1.270,00

1.140,00

910,00

1.030,00

2.880,00

5.520,00

6.000,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

27

Somoșonl

5.300,00

5.100,00

5.000,00

430.00

390,00

310,00

50,00

820.00

2.300,00

4.800,00

5.220.00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

28

Sopor

6.000,00

5.800,00

5.700,00

270,00

240,00

190,00

50,00

720.00

2.000,00

4.450,00

4.840.00

800,00

880,00

200,00

220,00

7,50

29

Zorilor

6.100,00

5.900,00

5.700.00

830.00

750.00

600.00

990,00

2.740.00

5.340,00

5.800,00

950.00

1.040,00

238,00

260,00

7.50

30

Zorilor Sud

6.000,00

5.800,00

5.700,00

630,00

570.00

460,00

50,00

930.00

2.570,00

5.170,00

5.620,00

950,00

1.040,00

238,00

260,00

7,50

'ii carul locaVo oslo la distant» semnificativă fața no xonelo do intens* imobiliar *k l* distanța semnificaiivă față do locui do bran»aro posibila ta onco tip do utilit.Xi


Executant:

S C

ACAD TOP STUDIO

S.R.L

Masurat

Tudor FLOREA

Redactare

Lucian MANISOR

Avizat

Adrian GROSS

Plan de situație cu imobilele afectate de suprapunerea cu amplasamentul obiectivului de investiții "Reabilitare baza sportiva si amenajare parc ZONA "LA TERENURI"

Scara: 1:2000

Datai

02.03.2020


BENEFICIAR:

MUN. CLUJ NAPOCA

ZONA "LA TERENURI”
Executant:

S C

ACAD TOP STUDIO

S.R.L.

Masurat

Tudor FLOREA

Redactare

Lucian MANISOR

Avizat

Adrian GROSS

Scara: 1:2000

Datai

02.03,2020

Plan de situație cu construcțiile afectate de suprapunerea cu amplasamentul obiectivului de investiții "Reabilitare baza sportiva si amenajare parc ZONA "LA TERENURI"


BENEFICIAR:

MUN. CLUJ NAPOCA

ZONA ”LA TERENURI'Anexa 7               NAPOCA BUSINESS S.RJL.

Chij-Napoca, str. Piața Timotei Cipariu, nr. 15, bl. III A, mezanin 63

0730.011.935 0799.800.042 0264.594.355

________________________________ Servicii profesionale de evaluare și studii fie piață______________________________________

 • •   minus 15% pentru construcțiile edificate in perioada 1978-1989, a căror stare. Ia data transferului dreptului de proprietate, este una precară - situație atestată indicată pe baza unei declarații pe țiopnc răspundere a persoanelor părților implicate in transferul dreptului de proprietate:

 • *   minus 15%: pentru construcțiile eu recepție parțială - situație atestată indicată pe baza documentelor specifice dreptului de proprietate (extras dc CF, proces-verbal de recepție parțială ele. i,

■ minus 25%: pentru construcțiile edificate înainte de 1977. a căror stare, la data transferului dreptului de proprietate, este una precară - situație atestată indicată pe baza unei declarații pe proprie răspundere a persoanelor părților implicate in transferul dreptului de proprietate.

c pentru proprietățile imobiliare de tip ,,teren intravilan’’ s-au prezentat valon (unitare) pentru suprafețe de teren dc până la 500 mp și nivele valorice (unitare) mai reduse, pentru suprafața de teren cuprinsă în intervalul 501-1.500 mp, respectiv pentru suprafața de teren ce cxcede 1.501 mp, excepție iacând anumite zone de interes imobiliar (zonele centrale, semiccntrale și uncie cartiere) dm municipiul Cluj-Napoca. unde nivelul valoric (unitar) consemnat este similar pentru orice suprafață de teren (comportamentul mediu de piață în zonele respective relevă indică faptul eă parcelele de teren cu suprafețe mari, pretabilc Ia dezvoltări imobiliare de anverguri, suni chiar mai atractive din punct dc vedere al invcstițiilorimobiliare);

o ca situație de excepție, pentru o proprietate imobiliară de lip „teren intravilan”, dispusă in zona de Ia limita cu extravilanul (situație întâlnită mai ales kt municipiul Cluj-Napoca și la localitățile limitrofe acestuia. dar nu numai), a cărei locație este la distanță semnificativă fațade zonele de interes imobiliar și Ia distanță semnificativă față dc locul de branșare posibilă Ia orice tip de utilități (in ordine: curent electric, apă, gaz, canalizare ele.) -situație atestată indicată pc baza unei declarați pe proprie răspundere a persoanelor părților implicate în transferul dreptului de proprietate - valoarea se va determina conform datelor dm tabelele anexate, exclusiv pentru localitățilc.'zonele cartierele indicate (exclusiv tr.de sunt indicate valori pc coloana în speță):

o pentru o proprietate imobiliară de tip „teren intravilan”, dispusă într-o zonă turistică (situație atestată în documentele aferente dreptului dc proprietate), valoarea specifică (locației și suprafeței dc teren intravilan) se multiplică se înmulțește cu coeficientul 2.5 (situație constatată în zonele delimitate de autontăție locale ca fiind

_ _ ___

o valoarea pentru o proprietate imobiliară de tip „teren intravilan” pc care nu pot fi edificale'constriite clădiri -situație aiestatăindicată pe baza documentelor clbcrate de autoritatea de urbanism sau înscrisă explicit în documentele aferente dreptului dc proprietate (spre exemplu: drum, drum de acces, alee, spațiu verde ele.) — se va determina astfel:

valoare teren intravilan (aferent locației in speță din coloana "...până la 500 mp") x 0.05

(respectiv, 5% din valoarea terenului intravilan din coloana ".. .până la 500 mp", aferent locației in speță)

o la transferul unui drept de proprietate se aplică o singura excepție, de tipul celor mai sus menționate (excepțiile nu se cumulează).

3. Modul de utilizare a tabelelor valorice

♦ pentru identificarea in labele a valoni aferente mei proprietăți imobiliare se parcurg următorii paș:

o se stabilește tipul dc proprietate imobiliară (apartament, leren+construcțic. teren intravilan, teren extravilan etc.);

o se identifică zona de dispunere: localitatea, zona și locația (inclusiv după indexul de străzi și numărul administrativ - unde este cazul):

o se identifică, după caz, alte componente necesare căutării în tabele: suprafețe, elemente componente (teren și construcție), anexe;

c> se alege din tabel valoarea unitară corespunzătoare și apoi se calculează valoarea aferentă proprietății imobiliare în speță;

Suprafețele de teren incluse in aria de reglementare aPUZ aprobat prin H.C.L nr. 882/10.12.2019 si încadrarea lor urbanistică conform PUG

Nr.

Imobil

încadrare urbanistică conform PUG aprobat prinHCL nr. 493/2014

încadrare urbanistică conform PUZ . ■■aprobatprinHCLnr. 882/2019

1

Nr. cad. 285018

UTRVe 15,4 mp

UTRVe 15,4 mp

2

Nr. cad. 285019

UTRVe 410 mp

UTRVe 410 mp

3

Nr. cad. 291358

UTRVe 64,8 mp

UTRVe 64,8 mp

4

Nr. cad. 291662

UTR Ve   93 mp

UTRVe 93 mp

5

Nr. cad. 273871

UTRUVa 5100 mp

UTRVLT 5100 mp

6

Nr. cad. 328331

UTR Uva 663,8 mp

UTRVLT 663,8 mp

7

Nr. cad. 329375

UTR Uva 7279,54 mp

UTRVLT 7279,54mp

8

Nr. cad. 338639

UTRUVa șiUTRVe

UTRVLT și UTRVe

9

Nr. cad. 285105

UTRUva 464mp UTRVe 83mp

UTR VLT 464 mp UTR Ve 83mp

10

Nr. cad. 279747

UTRUva 2343 mp UTRVe 681 mp

UTRVLT 2343 mp UTRVe 681 mp

11

Nr. cad. 279749

UTR UVa 343,4 mp UTR S_p 2186 mp

UTRVLT 343,4 mp UTRSjp* 2186 mp

12

Nr. cad. 253013

UTRUva .1488 mp UTRVe 175,5mp UTR SJ? 29,7 mp

UTRUva 1488 mp UTRVe 175,5mp UTRS_P 29,7 mp

13

Nr.cad. 331752

UTR Uva 3494 mp UTR Ve 439,2 mp UTR S_P 27 mp

UTRUva 3494 mp UTRVe 439,2 mp UTRSJP 27 mp

14

Nr. topo 21852

UTRVe

UTRVe

15

Nr. topo 21853

UTRVe

UTRVe

16

Nr. topo 21854

UTRVe și UTRUva

UTRVe șiUTRVLT

17

Nr. topo 21855

UTRVe și UTRUva

UTRVe șiUTRVLT

18

Nr. topo 21856

UTRVe

UTRVe

19

Nr. topo 21858

UTRS_P și UTR Uva

UTRSJP* șiUTRVLT

20

Nr. topo 21859

UTR S_P și UTR Uva

UTRSJP* și UTR VLT

22

Nr. topo 21884/3

UTRUva

UTRVLT

Anexa 8SUMELE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂSTABILITE ÎN BAZA RAPORTULUI DE EVALUARE

!0o


Nr.

Crt.


Poziția din planul anexa


Unitatea administrativ - teritoriala


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Lista imobilelor si construcțiilor proprietate privata ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții " Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, Zona 'La Terenuri ' din Municipiul Cluj-Napoca"


-Obiect


imobil


imobil


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


MATEI ILEANA


Categoria de folosința


Nr. cadastral/ Nr. top o


Nr. carte funciara


Suprafața imobil de expropriat (mp)


Suprafața construcție de expropriat

3


Lungime gard de expropriat (m.)


Valoare de despăgubire conform L255/2010


285105


285105


547


24,068PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA MARIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NECULA DAN, ILEA HORIA, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCTAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, HARJAU MARICICA, HARJAU ANDRADA-RALUCA, HARJAU DAN-ANDREI, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA


253013


253013


1695


74,580


Cluj-Napoga


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


imobil


imobil


imobil


imobil


imobil


GHERTOIU DAN-MIHAI


ILEA HORIA, PETMEZI CRINA, MOLDOVAN MELANIA, PARIZEK LAUR CĂTĂLIN, NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA, NAPEU LUCIAN-DAN, ILEA OCAVIA-ANDRADA, BALIBANU BALIBANU ANTONIU MIHAI, COSOVEANU VERONICA-MARIA, CIORAN OVIDIU-DAN, DRAGAN CORINA-MIHAELA


SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA


SIMON MIOARA, CURTICIU LIANA-MARIA, ALBU GABRIELA


GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.


328331


328331


378


16,632


273871


273871


5100


224,400


299355


299355


528


299354


291662


299354


291662


26,224


4,136


Anexa 1
Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Obiect

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

0

1

2

5

3

8

15

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

9

16

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., S.C. CORATIM S.R.L.

10

17

Cluj-Napoca

imobil

GEROMED DELTA S.A., TRIUMPH ZONES.R.L.

11

18

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

12

19

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

13

20

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

14

21

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

15

22

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

16

23

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

17

24

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

18

25

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

19

26

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

20

27

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

21

28

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

22

29

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

23

30

Cluj-Napoca

construcție

Proprietar Necunoscut

24

31

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

25

32

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

26

33

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

27

34

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

28

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

30

’ 3^

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

vi

38j

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

32

39

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

33

40

Cluj-Napoca

împrejmuire

Propri etar N ecunoscut

34

*/41

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

35

42

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

36

43

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

37

44

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

38

45

Cluj-Napoca

împrejmuire

Proprietar Necunoscut

39

46

Cluj-Napoca

imprejmuire

Proprietar Necunoscut

TotalCategoria de folosința

Nr. cadastral/

Nr. topo

Nr. carte funciara

Suprafața imobil de expropriat (mp)

Suprafața construcție de expropriat (mp)

Lungime gard de expropriat (m)

Valoare de despăgubire conform 1

L255/2010

4

5

6

7

8

9

10

A

291358

291358

64

2,816

A

285019

285019

412

18,128

A

285018

285018

16

704

18

8,675

18

8,675

17

8,210

18

8,675

18

8,675

22

10,529

18

8,675

17

8,210

19

9,138

19

9,138

19

9,138

18

8,675

4

518

19

790

30

917

24

1,466

27

1,122

37

1,539

32

489

13

489

28

582

51

849

32

566

27

561

MTL4BS*

34

26

566

432

r^Sti

*»•//

30

27

917

561

WM».

>' ■

31

644

«57*....... *

8914

225

468

511,637