Hotărârea nr. 135/2020

Hotărârea 135/2020 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea Ia dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării

unei hotărâri judecătorești

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 147175/1/9.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147415/45/30/9.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Sentinței civile nr. 2418/2012, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 26618/211/2010, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 378/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj, ale Ordinului Prefectului nr. 191/20.06.2013 și ale Hotărârii nr. 641/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 1061 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, identificat prin nr. cadastral 337517, înscris în CF nr. 337517 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea executării Sentinței civile nr. 2418/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 26618/211/2010, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 378/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj, beneficiar Bărbat Veturia.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol.


Nr. 135 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)