Hotărârea nr. 134/2020

Hotărârea 134/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150192 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 151193 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1652;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 85.939 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1.029 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Aleea Rășinari, cu suprafața măsurată de 2.269 mp., provenind din CF nr. 272391 Cluj-Napoca, nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 318915 Cluj-Napoca, nr. topo. 22980, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 134 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


DOCUMENTAȚIE

AMPLASAMENT: ,

ALEEA RĂȘINARI, domeniul public MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-DECEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Rășinari, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2269 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea

identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru măsurătoare.


Data

Proprietar

(semnătura)


Oficiul de Cadastru -și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: ALEEA RĂȘINARI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Vest: din punctul nr. 71 până în punctul nr. 61 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 60 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 35 neîmprejmuit;

-în latura de Sud: din punctul nr. 35 până în punctul nr. 34 de gard din beton; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 33 de aliniamentul construcției;

-în latura de Est: din punctul nr. 33 până în punctul nr. 31 de Aleea Văleni; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 10 neîmprejmuit; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 9 de strada Simion Ștefan; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 72 de gard din beton și metal;

-în latura de Nord : din punctul nr. 72 până în punctul nr. 71 de strada Albac.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2100 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 22980 înscris în Cartea Funciară numărul 318915 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1420 m2 ; numărul topografic 22978/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 272391 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 86968 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2269 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2269 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența FH-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Decembrie 2019

ANCEI

AfitNttA NAȚIO NA IA

II f C A I» ..V > r i l țl rt n »cjt\»i-Aman nn


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 272391 Cluj-Napoca


Nr. cerere

246334

Ziua

16

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


IIIH

100077659930


 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:27685


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22978/1/1/1/1/1/ 1/1/1

86.968

... cuprafata inițiala a imobilului a fost de 88225 mp- vezi B2 și B3

 • B. Partea DL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4593 / 23/12/1973

  Decret nr. 469, din 31/05/1969;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

  105635 / 15/09/2011

  Hotarare Judecătoreasca nr. 176, din 25/03/2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 38/A/19-02-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 607/27-01-2011 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; hotarare judecătoreasca nr. 110/A/16-04-2010 emis de CURTEA DE APELCLUJ; inscris sub semnătură privata nr. 1110/117/11-12-2008 emis de ING MORAR IOAN; act notarial nr. 3526/19-07-2011 emis de BNPA POPA 1ONUT FLORIN SI DOROBANTU SIMONA IUSTINA; act administrativ nr. 92468/16-08-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 257136/12-09-2011 emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA;);

  B3

  Imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 87168 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 272391 în fav. vechiului proprietar și imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 461 mp, se înscrie în cartea funciară 283594 Cluj-Napoca

  Al

  137224 / 09/08/2017

  Hotarare Judecătoreasca nr. 17455, din 17/09/2012 emis de Judecătoria Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 645, din 03/08/2017 emis de NP Serenec Carmen-Elena; Act Administrativ nr. 346359, din 27/07/2017 emis de Direcția impozite si taxe locale Cluj-Napoca; Hotarare Judecătoreasca nr. 75, din 13/02/2013 emis de Tribunalul Cluj; Act Administrativ nr. 1523, din 27/02/2008 emis de Municipiul Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 129200, din 26/07/2017 emis de BCPI Cluj-Napoca;

  B5

  Imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 86968 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 272391 în fav. vechiului proprietar și imobil cu nr. top. 22978/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 200 mp, se înscrie în cartea funciară 327158 Cluj-Napoca

  A1/B.6

 • C. Partea 0D0„ SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


50866 / 23/11/2006 ~                '

Act De Vânzare Cumpărare nr. 1912, din 22/11/2006 emis de BNP CÂRLĂNARU;

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEasupra 62 mp de teren pe 99 de ani

Al

 • 1) STEGĂROIU CĂLIN VOICU, și soția

 • 2) STEGĂROIU M1RELA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 27685)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


________Carte Funciară Nr. 272391 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea D

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22978/1/1/1/1/1/1/ 1/1

86.968

... cuprafata inițiala a imobilului a fost de 88225 mp- vezi B2 și B3

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Teren


_________________DETALII LINIARE IMOBIL _________

Gromefrifl                    ni; a fost g sit.
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

86.968

-

-

22978/1/1/1/ l/l/l/l/l

TEREN ALEI SPAȚII VERZI IN MICRORAIONUL III GHEORGHENI

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

16/12/2019, 10:31

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


____________________________________CARTE FUNCIARA NR. 318915 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA       NrZfe "T "

pentru INFORMARE             F~H

ANCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada


Nr. CF vechi: 1473

Nr crt

Nr.cadastrat

Nr.topograflc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22980

1.420

Teren pentru strada Rășinari


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

2450 / 23.12.1973

Act, conex cu încheierea nr.2451/1974, doc.de comasare

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

(provenita din conversia CF 1473)

B2

se adnotează din acest cf.neformând obiect de circulație publică

Al ~Ț~

(provenita din conversia CF 1473)

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. i la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Rășinari

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22930

-

Teren pentru strada Rășinari

♦ Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categorie folosința

Intra vllan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.420

-

22980

*

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutlonate:

Nr.

Crt.

-Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

15551

2016-01-29

2016-02-03

Consultare/lnformare

2

16168

2016-02-01

2016-02-04

Consultare/Informare

3

17432

2016-02-03

2016-02-08

Consultare/lnformare

4

17894

2016-02-03

2016-02-05

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C4629/29-01-2016, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 03/02/2016


Asisten t-registra tor,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS


Referent,


Data eliberării,

_

Oi. FEB. 2016

MONITORUL OFICIAL

PARTEA I .


y4 (XVII!) - Nr, 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ?> ALTE ACTE


Luni, 20'martir )0c


SUMAR .

Pagina

Anexa nr. U la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii


969/2002 privind atestarea


Guvernului nr, domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ ■' ’7

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002 . ’-rind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum a) municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum drmeazâ:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și al municipiile^1 eș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. . tea hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

|           .                                                                                   p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, r                                                                                                      secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193,


I!


8 td s IM


1 2 s ș

8


i s

3

8 d

8


ș

8

03

3

8


il ® F


5

■3


ofij


2

8 f

3


1 c a ș:


55

5 _ O “ c 3 2 8


5 § 5 2 8

8 8


8

3


8! tfi < CI


R!


ap

8


2

5 C I 93

E '


•S


81

ii

>

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Aleea Rășinari, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

318915 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22980

Teren pentru strada Rășinari

1420

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

272391

(Nr. CF. vechi 27685)

A+l

22978/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren alei spații verzi în microraionul HI Gheorgheni

86968

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Intabulare, drept de CONCESIUNE asupra 62mp de teren pe 99 de ani STEGĂROIU CĂLIN VOICU, și soția STEGĂROIU MIRELA

Total suprafață

88388

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

272391

(Nr. CF. vechi 27685)

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren alei spații verzi în microraionul III Gheorgheni

85939

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

întabulare, drept de CONCESIUNE asupra 62mp de teren pe 99 de ani STEGĂROIU CĂLIN VOICU, și soția STEGĂROIU MIRELA

Nou

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Teren alei spații verzi în microraionul HI Gheorgheni

1029

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22980,

22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Nou

Aleea Rășinari

2269

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970
Aleea Rășinari, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X [m]

fm]

72

585727.1810

394340.0390

1

585720.8030

394341.0350

585717.1220

394341.5850

3

585707.7080

394343.0360

4

585703.8130

394343.9090

5

585704.6800

394348.7500

6

585699.9000

394348.3500

7

585699.4960

394345.6490

8

585683.1330

394347.7280

9

585681.4990

394347.7700

10

585669.3380

394348.5670

11

585659.3990

394351.3240

[2

585655.2797

394352.4667

13

585654.2820

394348.3720

14

585626.7400

394351.5290

15

585604.7730

394353.9360

16

585603.4910

394354.3710

17

585602.1810

394355.0890

18

585600.8830

394356.1480

19

585599.6270

394358.0060

20

585599.2070

394359.0110

21

585598.8070

394361.2580

585599.0690

394362.7420

23

585594.4010

394364.0020

24

585589.9510

394364.6590

585588.8710

394363.8120

26

585587.9180

394363.6800

27

585586.5800

394364.5010

28

585568.4070

394380.4710

29

585556.0730

394391.4520

30

585550.1470

394397.2900

31

585549.7180

394398.0220

585541.8940

394403.5990

33

585539.5084

394403.4248

34

585542.3555

394376.3577

35

585538.3930

394371.4070

36

585545.4570

394371.3810

37

585548.5100

394370.9600

38

585549.3420

394379.2360

39

585549.5830

394380.0340

40

585550.0560

394380.6880

41

585550.9290

394381.3360

42

585551.7100

394381.5250

43

585552.4690

394381.4910

44

585559.7330

394379.7260

45

- 585565.1730

394378.3620

46

585565.8250

394378.0040

47

585582.8510

394362.9320

48

585584.7390

394361.0720

49

585585.1010

394360.3590

50

585584.0530

394352.3900

51

585583.2340

394345.3570

52

585593.5730

394344.1920

53

585593.3500

394342.7460

54

585606.7610

394340.7340

55

585612.9540

394339.8310

56

585613.8180

394340.2210

57

585614.1390

394340.6280

58

585614.5000

394341.5860

59

585614.9048

394343.5834

60

585626.6160

394341.2060

61

585640.6850

394338.3500

62

585641.2300

394340.4050

63

585658.9690

394338.3480

64

585678.8310

394336.0330

65

585702.9070

394333.2360

66

585716.7180

394331.6680

67

585720.2500

394331.0010

68

585722.1110

394330.0540

69

585723.3020

394328.8270

70

585723.9600

394327.6990

71

585724.2800

394326.4970oc/

7 V L
Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea Rășinari, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

72

585727.1810

394340.0390

6.455

1

585720.8030

394341.0350

3.722

2

585717.1220

394341.5850

9.525

3

585707.7080

394343.0360

3.992

4

585703.8130

394343.9090

4.918

5

585704.6800

394348.7500

4.797

6

585699.9000

394348.3500

2.731

7

585699.4960

394345.6490

16.495

8

585683.1330

394347.7280

1.635

9

585681.4990

394347.7700

12.187

10

585669.3380

394348.5670

10.314

11

585659.3990

394351.3240

4.275

12

585655.2797

394352.4667

4.214

13

585654.2820

394348.3720

27.722

14

585626.7400

394351.5290

22.098

15

585604.7730

394353.9360

1.354

16

585603.4910

394354.3710

1.494

17

585602.1810

394355.0890

1.675

18

585600.8830

394356.1480

2243

19

585599.6270

394358.0060

1.089

20

585599.2070

394359.0110

2282

21

585598.8070

394361.2580

1.507

22

585599.0690

394362.7420

4.835

23

585594.4010

394364.0020

4.498

24

585589.9510

394364.6590

1.373

25

585588.8710

394363.8120

0.962

26

585587.9180

394363.6800

1.570

27

585586.5800

394364.5010

24.193

28

585568.4070

394380.4710

16.514

29

585556.0730

394391.4520

8.319

30

585550.1470

394397.2900

0.848

31

585549.7180

394398.0220

9.608

32

585541.8940

394403.5990

2.392

33

585539.5084

394403.4248

27.216

34

585542.3555

394376.3577

6.341

35

585538.3930

394371.4070

7.064

36

585545.4570

394371.3810

3.082

37

585548.5100

394370.9600

8.318

38

585549.3420

394379.2360

0.834

39

585549.5830

394380.0340

0.807

40

585550.0560

394380.6880

1.087

41

585550.9290

394381.3360

0.804

42

585551.7100

394381.5250

0.760

43

585552.4690

394381.4910

7.475

44

585559.7330

394379.7260

5.608

45

585565.1730

394378.3620

0.744

46

585565.8250

394378.0040

22.739

47

585582,8510

394362.9320

2.650

48

585584.7390

394361.0720

0.800

49

585585.1010

394360.3590

8.038

50

585584.0530

394352.3900

7.081

51

585583.2340

394345.3570

10.404

57

585593.5730

394344.1920

1.463

53

585593.3500

394342.7460

13.561

54

585606.7610

394340.7340

6258

55

585612.9540

394339.8310

0.948

56

585613.8180

394340.2210

0.518

57

585614.1390

394340.6280

1.024

58

585614.5000

394341.5860

2.038

59

585614.9048

394343.5834

11.950

60

585626.6160

394341.2060

14.356

61

585640.6850

394338.3500

2.126

62

585641.2300

394340.4050

17.858

63

585658.9690

394338.3480

19.996

64

585678.8310

394336.0330

24.238

65

585702.9070

394333.2360

13.900

66

585716.7180

394331.6680

3.594

67

585720.2500

394331.0010

2.088

68

585722.1110

394330.0540

1.710

69

585723.3020

394328.8270

1.306

70

585723.9600

394327.6990

1.244

71

585724.2800

394326.4970

13.849

S = 2269 mp P=497.714m

-—1
Aleea Rășinari


585700


585600


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2269

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, Aleea Rășinari, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

2269

-

Total

2269

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2269 mp Suprafața din act = 2269 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Mg--        1      \                      :

Semnătura și ștampila ■.

Data: Decembrie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

/                  Data:________________

Ștampila BCPII 585550


1

Hotărârea Guvernului nr. 133/2CrQ6^a Jos! publ’cată in Monitorul Oficial al României, Partea l,"nr. 245 din 20 martie 2006 și aste si în acest număr bis,