Hotărârea nr. 133/2020

Hotărârea 133/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache Ionescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150127 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150201 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Hotărârii nr. 482/2018, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1736;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3146, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3146/1, teren în suprafață de 180 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3146/2, teren în suprafață de 2.302 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3146/3, teren în suprafață de 5.061 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 3.144 mp., provenind din CF nr. 326566 Cluj-Napoca, nr. topo. 2828, CF nr. 1473, nr. topo. 3146/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 2.302 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr, topo. 3146/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 5.077 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 3146/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 133 din 23 martie 2020

(Elotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) rAhexa j^AjSotărârea nr. 133/2020

C/ț^SĂ \

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

’                     '•- ’ v"'UN.J a,*-/

AMPLASAMENT:

Strada TACHE IONESCU - Tronson I

c

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

J                     5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-IANUARIE 2020-


egulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tache lonescu sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3144 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)Semnătura șțțștâ


(persoana auto


NOTĂ:                                                                                   J/Jjj A

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției TJaționale de Cadașfripși Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de ^entilale/^dxt-Rtfmeric


personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.


Pagina


Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA i, Nr. 248 bis/20.III.2006-

HOTĂRÂRI Â'.LE GUVERNULUI ROMÂNl'Ei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cîuj'3 precum și ai municipiilorj orașelor și comuneior din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

! ■ Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ~ ’-rind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum

ai al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj.

precum și a! municipiilor, orașelor și comuneior din județul cîu]“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și al municipiile^ ’ =§ șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor c- Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MlNiSTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

|                                                                                      Contrasemnează:

L                                                                                                       p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, ■ ( h                                                                                                      secretar de stat

|                                                                                                       Ministrul finanțelor publice,

|                                         .                               Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

|                    București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.                                                   '          ,

I s

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Mr. 248 bis/20.ii!.2006

1

Napoca     i

Napoca     |

1 z

O

ro Z

Napoca

Napoca

3 8 0 O

z z

Napoca

Q ă re 2

0

O

£E

Napoca

Napoca     1

ro u g.

Napoca l

Napoca     |

Napoca

Napoca     j

Napoca     1

1 ft) z

Napoca     1

Napoca i

IXdpUUO      {

Napoca     |

5

<j

z

Napoca

Napoca      (

§

Napoca     )

Napoca     1

0

.A

Napoca     1

Napoca     j

3 g ro

Napoca     |

Napoca

Napoca___ 1

Napoca     |

O âj ra 2

0

o. ra

Z

Napoca     |

Napoca     j

£8

a

:q

Z

Napoca     1

Napoca     |

Napoca     |

Napoca     j

Napoca     |

Napoca     I

Napoca     |

| eaodi’N

Napoca     1

Napoca     |

Napoca     j

Napoca

8

0 z

Napoca

Napoca

re

u o

Napoaa

•O

=

O

3

O

u

‘S

Q

3

O

= =■

3 o

u

O

u

0

O

o

a

O

_3 U

'a

O

o

CJ

*3

CJ

O

2 o

3 0

5 o

u

o

O

u

0

o

o

Q

’LF

Q

o

0

u

s

3

O

3

< 5

d

1 o

3

O

<5

3 u

O

O

Q

o

C>

o

o

_2

O

o

•2

O

<j

>

~2

Q

u

2 u

5

C5

<J|

o

2

5

3

n

5 0

*5

*5

2

3

3

3

3

>?

? 3

.2

3

2

-

?

2

.2

2

2

.2

2

2

2

2

3

3

3

^2

j5

3

‘c

i?

5 c

2

5 c

u

"c

5 2 0 C

2 c

u

c

5 c

ȚȚ

G

3 c

T:

c

2

5 c

3 r.

3 c

K

"h

c

5 e

2

r.

c

Ș

^0

c

’F

2-

3

c

2

T3

2 c:

■?

2 r

2

u c

‘c

c

3 c

u

c

2 c

5

c

5

c

5

c

c

3 c

"c

5 c

.2

Ț3

<:

5

y

—-

S>

..-

3

-

3

i

->

i

gj

.3

-:

3

._>

3j

___

•0

1

0

0

5

3

3

0

3

3

0

3

71

73

o

:i

n

-’S

j

.X

2

<2 -=sî

X

_?>

>

2

î

-z?

£

5

î

«c

5

S

2

S

s

S

>

s

ei

2t

s

2

5

3

5

S

X-

2

X

F

Z5

X

g

o

G>

O

O

O O

o

ss

gg

c

o

O £0

s

s

8

a

o

s

g

O O

C"J

C?

s

g

«3

§g

O ca

o

a

s

O

CM

o

ca

O

3

o

O CM

g

s

s

o

o

8

o

g

o c3

© o

s

©

<£>

s

o o

8

CJ

g

o

rj

©

CA

g

s

o

a

3

'■6

O

; --

io

0 £O

CM

CJ

to

o

w

o

O

o

•Ty

o

iM

3 Cî

VT

CD

04

o>

O

<•5

co

o

‘■O

rri

s

r.-3

,-j

nS

*0

©

C0

m

O

■X?

•:—•

O

OJ

tl’J

-o ,

0 CM

/■' 1

o

--

’’ 7

f-*

i'i

'■. J

( \ 1

■~-j

’S? !

■ ■:

O

cn

I

cn

CM

■- }

10

u <

u>

U 1

eu

("1

09

" Ț

m

■ —

10

■’, *,

Ch

cn SA

(M

CM

ot

«j

<M

0 10

" £2

«5

<33

CD

CM*

10

o

31,7

ă

<o o

C-r, xf

o

s

■q’ r-

10

CM

Q3_

•r"

£□

O

<33

C0

ni

rn

37,5

:T

C5

10 <D

R

0? o

M*

<M

•5?

75 5

CM

10

CM s

£

GJ

R

<0

3

10

rd

G3

■FU ta

uș tn

rn

f3_

fM

«7

«0

’z”

CM

CM

n

cn

in

■T5

o

C'.

; l

o

©

10 f

> O

■ ' ■

©

o

o

r-i

o

E-J

CM

. ■•

a

- -

. • <

.

c>

10

<71

o

-.•!

o

Q

>

rn

o

CD

O

o

©

©

O

CM

«.■

O <a u

?8 r-I

i"7

<3

• ■. .

•.-)

-

:::■■

o

»

■-i ■

T

!• 1

-;

.■ ■

m

13

6

r~~

v;

o

«0

. -, 1

v.

CM

:.--i

10

•• O

Gl

cm

10

o

CM

»

S

03

o

CM

<5 c

■7

’A

i ---

>l.

O

r-î

’.0

CM

CQ

Î0

CM

•CM

-•a

fM

MJ trs

O

'■

!_3

CM

>0>

10

7=*

05

OJ

01

cm’

2

‘--L

10

CM_ CV

C0

50

kO

cn

UȚ_

-<D

îm

s-

2 rz»

£> CC

&

CT’

I

"re

’6

fi

3

?-

.E

D

U>|C

Someșului

Spătarul Mllescu

"g

w

’tQ VI 10 g

uT

Splnj Haret

Spitalului

*â3

■Q s ■0 -o c

î

ÎP co

Sportului

3 o“

Stadion_________ ______

Stadionului

edod nossugis

Ștefan ludvvfg Roth

Ștefan Mora

Ștefan Octavlan losll

=

m

*0

[Sleluiel

Straja

-;:i

2

8 •ra

W

tninpJîS'

Strungarilor

*2

a

a

3

tn

Sucpbvs

iSunătoaral

Tăbâcariîor__

Taberei ____

Tăieturii Turcului

Take lonesc»

Tâmavelor

E <w

Tâșnad

Tstra_____ _______

Tazlâu

â5

T 6CIK1I

Teilor

c

c

2

2

ieodor Mihall

Thaodor Aman

.Theodor Padadv

3

CU ă) 2 73

2 *5

"5 îf £J

"S

§

Timișului

pijejBodjn

TUu Malorescu

O

O Tj £

Tratan

3

>

O

O

"?

iTnilan Vuia

Ț>

a

c

-33

1 trandafir fior

2

H.

i’-

b- r

!V.

H-

b-

f,

r-

i<

iM. F

î^-

;>v.

î-»

r--

?-

N.

r-

t-.

;-,

F--

F-

F-

N.

F-

F-

f—

F,

s.

■ 1

r-

r~

0~

{^3

f*7

i?n

o r

rs

fj

H

r>

Fj

r-)

{0

cn

rn

r0

fTJ

F-' f"

:*O

n

•     i

n

r**

< •* ;•

£*3

. ■;

'j

Z“J

r*5

■■■

10

r^7

rn

7’7

rn

VO

■ - <

: ';

cn

., 1 ]

?3

,7

CM

vi

fi

-^=-

-r—

■>—

■?— T-

T—

>*

T*

---

•r-»

T~

»

'<**•

•s»

T—

•—

T-

t—

x->

-=

T—

n—

re

•r“

<—

-îr*

■r«

-s-

-z-

•s—

-.—

■r-

T-

■?*»

<r-

3—

T~

■?*»

<—

■r~

<M

O

m o

© f-o c

O

C5

•»—

ÎM

"J

’J5

N.

<O

•25

CM

•CM

CM

S Oi

Î0

CM

£33

CM

O

U;

^3

g3

to

cn

o

-

0)

tn

■c

xn

O

0

2

•o

<=•

r*

10

•0

a

ț5

©

-0

£-

,-s.

T-‘

■>-

?•»

-T-

F*

T-

0.

2*

•J-

;r"

•*x

7-

<=•

-T-*

c

F

. -

rw*--

_ --

■z

• -


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ĂMCM.


ictsmusri'isssM ai^'.C .CU'A.Ș J-'d â-v'.( rf^TSCITXrt iMqe ll-UsA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară l\lr. 326566 Cluj-Napoca


Nr. cerere

130865

Ziua

28

Luna

07

Anul

2017

• Cod

arificare

■III»

llllll


A» Partea L Descrierea imobiHollui

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTache lonescujud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:2828

2.964

strada Tache'lonescu

B. Partea 81. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. din 08/03/1938 emis de

; Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut lă transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea 881. SARC8W5 .

-

i

r.

r


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

I

Carte Funciară Nr. 326566 Comuna/Oraș/Municlplu: Cluj-Napoca

Asiexa Wr. 1 La Partea 8

Nr cadastral

(Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:2828

2.964

strada Tache lonescu

DETALII LINIARE IMOBIL

Teren


CAw?ierm          imobil w flj&țrg sit


Date referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp) .

Tarla

Parcelă •

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.964

-

-

2828

strada Tache lonescu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest ' . birou.                      —...

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt " susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.33201/28-07-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.,'WKtK!ac™w;s.rBKi'                    . -assRsz ;Hsr-::xa:. r .«sar. wsssw :«


‘ rKiafflMHHF '""                 ■ '3.. 3          ®   3...... WR\ffl8888W8t~.^.3888888888f


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)
Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tache lonescu, Județul Cluj
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

326566

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2828

Strada Tache lonescu

2964

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nr. CF. vechi 1473 CLUJ

A+213

3146

Strada Tache lonescu

7543(1 jug. 497 st)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

10507

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3146/1

-

180

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/2

-

2302

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/3

-

5061

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

2828,3146/1

Nou

Strada Tache lonescu

3144

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3144 mp

Data: Ianuarie 2020

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr. Pct.

X Im]

Y Im]

1

585931.1011

393724.7053

2

585933.6855

393729.1144

3

585937.2177

393735.1405

4

585941.9204

393742.5673

5

585941.9350

393742.5580

6

585951.7400

393759.0960

7

585956.6588

393768.7442

8

585959.4193

393774.5290

9

585961.2532

393778.2477

10

585965.2610

393786.5620

li

585971.1930

393798.7440

12

585976.2950

393809.4070

13

585987.9240

393837.5890

14

585989.7410

393842.3430

15

585992.1535

393848.5083

16

585994.0531

393853.1301

17

585998.2284

393864.1174

18

586002.2023

393874.8564

19

586005.1232

393882.8343

20

586006.5575

393885.9971

21

586011.5128

393899.5335

22

586012.9628

393903.9959

23

586018.4782

393919.3152

24

586022.4660

393930.2050

25

586028.8760

393947.4300

26

586033.3114

393959.4422

27

586035.5219

393965.9068

28

586037.3653

393971.2214

29

586040.7841

393980.5336

30

586041.7131

393982.9942

31

586047.0299

393997.2557

32

586052.4484

394011.9928

33

586054.9694

394018.8221

34

586055.2193

394019.4482

35

586045.8786

394023.6188

36

586043.5651

394017.5281

37

586039.1866

394005.3094

38

586037.7860

394001.7530

39

586029.5870

393979.5770

40

586029.7200

393979.2120

41

586022.2620

393958.3610

42

586021.8448

393957.3814

43

586019.9802

393952.2312

44

586016.7523

393943.5016

45

586013.8567

393935.2626

46

586009.8460

393923.8620

47

586006.6200

393915.0400

48

586005.1627

393911.3085

49

586002.9810

393905.1120

50

586001.0900

393899.7400

51

585999.7600

393895.9700

52

585999.6874

393895.9970

53

585996.7966

393888.2678

54

585991.8806

393875.3425

55

585990.5528

393871.6394

56

585989.4190

393868.8672

57

585984.5777

393856.8361

58

585980.6291

393846.7064

59

585979.4484

393843.4987

60

585975.5618

393834.1476

61

585973.4510

393828.9150

62

585969.3820

393818.8880

63

585969.0040

393817.9510

64

585967.4460

393814.2910

65

585962.7842

393803.3396

66

585955.5683

393,788.9246

67

585951.2911

393779.9616.

'1             \

68

585951.5159

393779.3543

LWa \

69

585947.8563

393772.8393

raWS? \ i

70

585945.2964

393767.9912

71

585942.1330

393761.7410

■-x'.x'l k

72

585938.6010

39375519740

1 ZM i

73

585936.6540

393752.8030

74

585935.0780

393749.8120

75

585934.4990

393748.8570

r '" ■

76

585927.0890

393736.3880

■■ > •.

77

585925.4690

393736.2150

78

585923.7660

/ 393136.4370
.2K.W:


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


l Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pcLde contur

Lungimi laturi

D(i.i+l)

X[m]

Y[m]

1

585931.1011

393724.7053

5.111

2

585933.6855

393729.1144

6.985

3

585937.2177

393735.1405

8.790

4

585941.9204

393742.5673

0.017

5

585941.9350

393742.5580

19.226

6

585951.7400

393759.0960

10.830

7

585956.6588

393768.7442

6.410

8

585959.4193

393774.5290

4.146

9

585961.2532

393778.2477

9.230

10

585965.2610

393786.5620

13.550

11

585971.1930

393798.7440

11.821

12

585976.2950

393809.4070

30.487

13

585987.9240

393837.5890

5.089

14

585989.7410

393842.3430

6.621

15

585992.1535

393848.5083

4.997

16

585994.0531

393853.1301

11.754

17

585998.2284

393864.1174

11.451

18

586002.2023

393874.8564

8.496

19

586005.1232

393882.8343

3.473

20

586006.5575

393885.9971

14.415

21

586011.5128

393899.5335

4.692

22

586012.9628

393903.9959

16.282

23

586018.4782

393919.3152

11.597

24

586022.4660

393930.2050

18.379

25

586028.8760

393947.4300

12.805

26

586033.3114

393959.4422

6.832

27

586035.5219

393965.9068

5.625

28

586037.3653

393971.2214

9.920

29

586040.7841

393980.5336

2.630

30

586041.7131

393982.9942

15.220

31

586047.0299

393997.2557

15.702

32

586052.4484

394011.9928

7.280

33

586054.9694

394018.8221

0.674

34

586055.2193

394019.4482

10.229

35

586045.8786

394023.6188

6.515

36

586043.5651

394017.5281

12.980

37

586039.1866

394005.3094

3.822

38

586037.7860

394001.7530

23.643

39

586029.5870

393979.5770

0.388

40

586029.7200

393979.2120

22.145

41

586022.2620

393958.3610

1.065

42

586021.8448

393957.3814

5.477

43

586019.9802

393952.2312

9.307

44

586016.7523

393943.5016

8.733

45

586013.8567

393935.2626

12.086

46

586009.8460

393923.8620

9.393

47

586006.6200

393915.0400

4.006

48

586005.1627

393911.3085

6.569

49

586002.9810

393905.1120

5.695

50

586001.0900

393899.7400

3.998

51

585999.7600

393895.9700

0.077

52

585999.6874

393895.9970

8.252

53

585996.7966

393888.2678

13.829

54

585991.8806

393875.3425

3.934

55

585990.5528

393871.6394

2.995

56

585989.4190

393868.8672

12.969

57

585984.5777

393856.8361

10.872

58

585980.6291

393846.7064

3.418

59

585979.4484

393843.4987

10.127

60

585975.5618

393834.1476

5.642

61

585973.4510

393828.9150

10.821

62

585969.3820

393818.8880

1.010

63

585969.0040

393817.9510

3.978

64

585967.4460

393814.2910

11.902-

65

585962.7842

393803.3396

16.120

66

585955.5683

393788.9246

9.P31’

67

585951.2911

393779.9616

0.249

68

585951.5159

393779.8543

7.912

69

585947.8563

393772.8393

5.482

70

585945.2964

393767.9912

7.005

71

585942.1330

393761.7410

6.763-

72

585938.6010

393755.9740

3.721

73

585936.6540

393752.8030

3.381

74

585935.0780

393749.8120

1.117

75

585934.4990

393748.8570

14.505

76

585927.0890

393736.3880

.-'•T.629

77

585925.4690

393736.2150"

""1.717

78

585923.7660

393736.4370

13.836

S = 3144mp P=659.783m/.MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada TACHEIONESCU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 78 până în punctul nr. 67 de gard din metal și beton; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 65 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 64 de strada Aron Densușianu; din punctul nr. 64 până în punctul nr. 59 de gard de beton și metal; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 57 de gard din lemn; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 56 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 49 de gard din metal; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 46 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 45 de strada Madach Imre; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 40 de gard din lemn; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 35 de gard din metal și beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 35 până în punctul nr. 34 de strada Septimiu Albini;

-în latura de Nord: din punctul nr. 34 până în punctul nr. 30 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 24 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 23 de strada Madach Imre; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 21 de gard din beton; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 12 de gard din metal și beton; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de strada Aron Densușianu; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 11 de gard din metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 78 de strada Constantin Brâncuși.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 9500 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2828 înscris în Cartea Funciară numărul 326566 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2964 m2 , numărul topografic 3146 înscris în Cartea Funciară numărul 1473 CLUJ cu suprafața de 7543 m2(l Jug. 497 st.).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3144 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3144 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tache lonescu” s-au întocmit un număr de 3 documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă

admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Ianuarie 2020PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

586100


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3144

-

Total

3144

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

C 1

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3144 mp Suprafața din act = 3144 mp

' fcraîfăiiFsC'DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea îâtocrniriidocumbntâhei cadastrale și corespondența acesteia ' Zț. ' /         cu realitatea din teren

\a„ &sq,t5             y -'' 'r

UI Lw^0998 i

'             =?7

Semnătura'-șj ștampila

Data: Ianuarie 2020"

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

D ata:_______________

Ștampila BCPI


AMPLASAMENT:

Strada TACHE IONESCU - Tronson II

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-IANUARIE 2020-

SUMAR

Pagina

r

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotararli Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ -r-,7

i i t-,


2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.HL2006-

HO TARAR] ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca2)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 989/2002 . Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la eterne public al județului Cluj, precum și al municipiile/’ eș și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- ' uTist anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . tex hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu' „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,

PRIM-M1NÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEAMU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

.0

1

2

3

1701

î.3.7.

Slănlc                                                  ’’}

3,200

1702

1.3.7.

Slatina

2,400

1703

1.3.7.

Snagav

1,220

1704

1.3.7.

Soarelui

1.500

. 1705

1.3.7.

Sobariior

5,780

r/06

1.3.7.

Șoimului

1,905

1707

1.3.7.

Someșeni Băi

1,500

1708

1.3.7.

Someșului

2.960

1709

1.3.7.

Spâîarul Mllescu

944

1710

1.3.7.

Spicului

7,334

1711

1.3.7.

Spinoasă

2/05

1712

1.3.7.

Spini Harel

1.500

; '1713

1,3.7.

Spitalului

2,030

! 1714

1.3.7.

Splaiul independentei

7,250

} 1715

1.3.7.

Sportului

1.Î42

17Î6

t.3.7.

Sputnic

800

1.717

1.3.7

Stadion

1.800

1746

1.3.7.

Stadionului

1719

1.3.7.

Slâneacu Popa

2,060

1720

t.3.7.

Ștefan Ludwfg Roth

1/00

1721

1.3.7. '

Ștefan Mora

1.782

î .1-722

1.3.7.

Ștefan Octavlan losli

480

J .1723.

1.3.7.

Ștefan SÎmlon

fi 00

| 1724

1.3.7.

Stejarului

1.600

1725

t.3.7. ■

Steluței

1.254

1720

1.3.7.

Straja

2,012

(727

1.3.7.

Strâmbă

^336

1728

1,3.7.

Straiului

3,630

1729

t.3.7.

Strungarilor

IZ373

<730

1.3.7.

Studanțllor Atee)

1731

1.3.7.

Svenava

6.941

î 1732

1.3.7.

Sunătoarei

244

(733

1.3.7.

Tâbâcarttor

2,441

UO-i

1.3.7.

Taberei

4,100

1735

1.3.7.

Tăietura Turcului

12,438

| 1736

1.3 7.

Take lonescu

9,500

l (737

1.3 7.

TAmavelor

4,050

| 1730

1.3.7.

Tarntța

2,205

j 1739

1.3.7.

Tâșnad

2.009

j 1740

t.3.7.

Tata*

650

I 1741

1.3.7.

Tailâu

1.260

.1742

1.3.7.

Yabel

2.938

| i?43

1.3.7.

Tecuci

2,960

'•1744

1.3.7,

Teilor

4,404

-(745

1.3.7.

Teleorman

10.455

: 1740

1.3.7.

toodur Miball

14.600

4747

1.3.7.

Theodor Aman

174 H

1.3.7.

Theodor PaH&dy

î 1749

1.3.7.

Tlberiu eredlceam*

1t253

! .1750

1.3.7.

Țlbteșului

1.009

1751

1.3.7.

Timișoarei

1,360

.1752

1.3.7.

Timișului

4,500

,/tJ

t.3.7.

Tipografici

3,270

.1754

1.3.7.

Tilu Mgîorascu

1,660

S1755

1X7- . •’

Tractoriștilor           .

5,476

1756

1.3.7.

Tralan

! 8.200

1757

1.3.7

Trafan Grozăveucu

4,838

1750

1.3.7.        ,

Tralan Vuia

S6.748

JWT { .1.700

L2i_

1.3.7.         |

Trâmbițatului Trandatiflfor

3,570

1,650


ICTCE#


. .r.            -jg--          WHMT        " 3

•                              I

4

|S

6

.189,760.00

Municipiul Clu) - Napoca

122,400.00

Municipiul Ciul - Napoca

72,346.00

Municipiul Cluj - Napoca

08,950.00

Municipiul Cluj - Napoca

1,444,777.70

Municipiul Cluj - Napoca

2.206.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.800.00

Municipiul Cluj - Napoca

175,528.00

Municipiul Cluj - Napoca

1,132.80

Municipiul Cluj - Napoca

6,800.80

Municipiul Cluj - Napoca

2,086.00

Municipiul CM - Napoca

5,400.00

Municipiul Clu) - Napoca

120,379.00

Municipiul Clu| * Napoca

43 î.704.00

Municipiul Cluj - Napoca

67,720.60

Municipiul CM - Napoca

47,440.00

Municipiul Cluj - Napoca

106.7d0.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

4,944,00

Municipiul Cluj - Napoca

03,020.00

Municipiul Cluj - Napoca

90,002.00

Municipiul Cluj - Napoca

28,464.00

Municipiul Clu| - Napoca

5,760.00

Municipiul Cluj - Napoca

1,920.00

Municipiu! Clu) - Napoca

1,504.00

Municipiul Cluj * Napoca

2,414.40

Municipiul Cluj - Napoca

1,603.20

Municipiul Cluj - Napoca

185,130.00

Municipiu! Cluj - Napoca

140,837,50

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

6,329.20

Municipiul Cluj ’ Napoca

292.80

Municipiul CM - Napoca

2.929 20

Munfcfpltrf Cluj - Napoca

243,130.00

Municipiul CM ’ Napoca

737,573 40

Municipiul Cluj - Napoca

î,608.656.20

Municipiul Cluj - Napoca

206.550.00

Municipiul Cluj - Napoca

130,756.50

Municipiul Ciul - Napoca

102.459.00

Municipiul Cluj - Napoca

33,150.00

Municipiul CM * Napoca

74,718,00

Municipiu! Cluj - Napoca

174.223.40

Municipiul Cluj - Napoca

_ 175,528.00

Municipiul Cluj - Napoca

5,284.80

Municipiul Cluj - Napoca

533,205.00

Municipiul Cluj - Napoca

865,780.00

Municipiul Cluj * Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1,503.60

Municipiul Cluj - Napoca

59.833.70

Municipiul Cluj - Napoca

60,648.00

Municipiul Cluj • Napoca

5.400.00

Municipiu! Cluj - Napoca

194,444 70

Municipiul Cluj - Napoca

98.430.00

Municipiul Cluj - Napoca

6,571.20

Municipiul Clu| - Napoca

1,079,260.00

Municipiul Cluj - Napoca

95.591.60

Municipiul Clu) - Napoca

2,789.393.50

Municipiul Clu/ - Napoca

211701.00

Municipiul Cim -"'«apuca

97,045.20

Municipiul Cluj - Napoca

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ ’ ( BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOC '

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tache lonescu sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2302 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data

Proprietar


NOTĂ:

Oficiul de Cadastm și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflafâ/în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de diiirineâVD^irăî^nurne^pfenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.                                                             --

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastm și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.


CLUJ


NOTĂ


mm


No, serial

s/.f-           •■

No.             |SRO*»«„„. jța|

topografic              njoi      " "'v’,o§>7/

Su

Jug.

jrafața

st, □

.6

f ■■

M

■ w

6z

--

£>(>

Ț <|

^9'fj           99v   £9^9/9//C^999'91/KU

|_>

^6)

_^_

JSL

.—

Jil

_%00_

Il3ț

WL

9/ ”

M

/

^/LerwltM rQ-'^J^W't'i/

M

M5

^/^fo '^/c^fciy

(m

;      j^WC^Oy

—-

(m

--------d—

^(900           ffîtyvO/.

.-■

\k

uObli)

W      --------

. i

l

^9\

_W

&l()() il'âi^a^'

\                                           i

>f.-.'V '

VACLUJ


NOTĂTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)
Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tache lonescu, Județul Cluj
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

Nr. CF. vechi 1473 CLUJ

A+213

3146

Strada Tache lonescu

7543 (1 jug. 497 st.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

7543

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3146/1

-

180

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/2

-

2302

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/3

-

5061

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3146/2

Nou

Strada Tache lonescu

2302

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2302 mp

Data: Ianuarie 2020337?


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X Im]

Y [m]

1

586051.3970

394035.9880

2

586055.2600

394052.5630

3

586057.6690

394063.2130

4

586059.1260

394070.3259

5

586060.7257

394077.4056

6

586062.3234

394084.4204

7

586062.9972

394087.4601

8

586066.1573

394101.3247

9

586068.1044

394110.0827

10

586070.4010

394120.8140

11

586072.9773

394132.4538

12

586073.1420

394132.4170

13

586078.0540

394155.3080

14

586083.0540

394178.1480

15

586086.9600

394195.1300

16

586093.5930

394225.5050

17

586105.3670

394224.2340

18

586102.8338

394212.5948

19

586100.3975

394201.3505

20

586099.0398

394195.4693

21

586098.0309

394191.1050

22

586095.8663

394181.5139

23

586095.0724

394178.2987

24

586094.5110

394174.9060

25

586092.8159

394167.6856

26

586092.7050

394167.7120

27

586090.2800

394156.9660

28

586090.4300

394156.9360

29

586087.9140

394145.6820

30

586087.7830

394145.7120

31

586085.6200

394135.7150

32

586085.7946

394135.6745

33

586084.9541

394132.0896

34

586083.3727

394124.9464

35

586081.1462

394114.5688

36

586079.8689

394109.1363

37

586077.4509

394098.1320

38

586076.5400

394093.7500

39

586074.0600

394082.7400

40

586072.5831

394076.1876

41

586071.5723

394071.6445

42

586070.1962

394065.8481

43

586069.1931

394061.3881

44

586067.6220

394054.3950

45

586066.7940

394050.3683

46

586065.8130

394047.0150

47

586065.1930

394044.0820

48

586062.0410

394030.4630

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+l)

X[m]

Y[m]

1

586051.3970

394035.9880

17.019

2

586055.2600

394052.5630

10.919

3

586057.6690

394063.2130

7.261

4

586059.1260

394070.3259

7.258

5

586060.7257

394077.4056

7.194

6

586062.3234

394084.4204

3.113

7

586062.9972

394087.4601

14.220

8

586066.1573

394101.3247

8.972

9

586068.1044

394110.0827

10.974

10

586070.4010

394120.8140

11.922

11

586072.9773

394132.4538

0.169

12

586073.1420

394132.4170

23.412

13

586078.0540

394155.3080

23.381

14

586083.0540

394178.1480

17.425

15

586086.9600

394195.1300

31.091

16

586093.5930

394225.5050

11.842

17

586105.3670

394224.2340

11.912

18

586102.8338

394212.5948

11.505

19

586100.3975

394201.3505

6.036

20

586099.0398

394195.4693

4.479

21

586098.0309

394191.1050

9.832

22

586095.8663

394181.5139

3.312

23

586095.0724

394178.2987

3.439

24

586094.5110

394174.9060

7.417

25

586092.8159

394167.6856

0.114

26

586092.7050

394167.7120

11.016

27

586090.2800

394156.9660

0.153

28

586090.4300

394156.9360

11.532

29

586087.9140

394145.6820

0.134

30

586087.7830

394145.7120

10.228

31

586085.6200

394135.7150

0.179

32

586085.7946

394135.6745

3.682

33

586084.9541

394132.0896

7.316

34

586083.3727

394124.9464

10.614

35

586081.1462

394114.5688

5.581

36

586079.8689

394109.1363

11.267

37

586077.4509

394098.1320

4.476

38

586076.5400

394093.7500

11.286

39

586074.0600

394082.7400

6.717

40

586072.5831

394076.1876

4.654

41

586071.5723

394071.6445

5.958

42

586070.1962

394065.8481

4.571

43

586069.1931

394061.3881

7.167

44

586067.6220

394054.3950

4.111

45

586066.7940

394050.3683

3.494

46

586065.8130

394047.0150

2.998

47

586065.1930

394044.0820

13.979

48

586062.0410

394030.4630

11.993

S = 2302 mp P=4l7.324țn


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada TACHEIONESCU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 9 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 14 de gard metal și beton; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 16 de gard din plasă de sârmă și beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 17 de strada Arieșului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 17 până în punctul nr. 31 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 36 de gard din metal și beton; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 42 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 48 de gard metalic;

-în latura de Vest: din punctul nr. 48 până în punctul nr. 1 de strada Septimiu Albini.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 9500 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3146 înscris în Cartea Funciară numărul 1473 CLUJ cu suprafața de 7543 m2(l Jug. 497 st.).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2302 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2302 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tache lonescu” s-au întocmit un număr de 3 documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  nr. cad. 255479 - cerere 7460/2017 - executant Secară Cristian (cad 21340- dos 127424/2008- Coltan)

 • 2. nr. cad. 7971 - dos 22317E3/2005 - executant Mamara Claudiu

 • 3. nr. cad. 25831- dos 138463/2010 - executant Miron Dorin

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Ianuarie 2020

SS35BE 3EBET3T3BKZ3C: WtSr'TK^ ffiL .. .3M.T..


i’. ier..': ■ :                 -jjwmfioobddirrrrei.   '' TtffihTW»


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2302

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Tache lonescu, județul Cluj

586100


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


T i t -4 586100


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

2302

-

Total

2302

-

B. Date referitoare la construcțiiDestinația


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 2302 mp

Suprafața din act = 2302 mp


Executant: SC DAMAR CONSULT SRL


/ Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și //• corespondenta acesteia cu realit^tea^ir *—


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și ștampila/


Data: Ianuarie 2020


Ștampila BCPI


Semnătura și parafa

Data:______________


DOCUMENTAȚIE

5AMPLASAMENT:

Strada TACHEIONESCU - Tronson III

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 5

CLUJ-NAPOCA

-IANUARIE 2020-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tache lonescu sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5077 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.p A R T E A I .

Luni, 20'martir ;0t


.74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGSj DECRETE, HOTĂRÂRI Șî ALTE ACTE

Pagina

Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2002 privind atestarea domeniului public al Judelui Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-                ’

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj-, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca3)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ă Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . 'vind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează;

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul C!uj“


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și ai municipiile-' sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor e- '' jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dit. _ ;ez hotărâre.“

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRÎCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paui Victor Dcbre, secretar de stat

Ministrul finanțelor pubiice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006

Napoca

Napoca j

3

•-J

re Z

Napoca

Napoca

8

O

re

Z

Napoca

c

C3

Napoca

Napoca

ro o o

re

Z

? re

$ g

re re

Z

| eoofleN

Napoca

Napoca

«:

o

c

Napoca     1

a g n z

1 ra Z

Napoca     1

Napoca

Napoca     }

Napoca     1

8

O a

ra p (D z

Napoca     1

Napoca     1

Napoca      !

Napoca_____|

Napoca     |

Napoca     j

Napoca     I

Napoca     |

Napoca     1

3

O

03 z

Napoca

Napoca     1

Napoca__ j

Napoca     |

0

CĂ. ea

Napoca i

1 z

Napoca     |

Napoca     1

O

Napoca ___|

Napoca     (

Napoca     |

Napoca     |

Napoca     |

3 O

s> Z

3 3

5 o

ra

2

Napoca

Napoca     |

Napoca     1

3 0

rs

rt)

0

8

-s

ru

0 r-i (C

Z

i

>

i

i

i

>

i

*

t

>

i

i

i

*

i

4

i

<

i

t

*

4

i

i

1

i

*

<

i

4

4

i

*

t

a

i

A

4

4

1

1/

_2

j

__l

.re

3 2

j

ți

2

-j

_u

«j

2

2

2

re

2

o

5|

2

2

2

2

3

a

31

31

2

□ 2

2

—4

Zi

5

u

o

o

Q

O

O

u

3 u

o

u

U

O

£J

0

u

u

u

u

b

6

O

O

b

U

U

b

U

O

O

O

O

O

O

U

o

O

{J

Q

u

o

O

U

u

Q

O

J o

{J

(7

O

<)

i 3

u

- .

Z)

ZJ

a

Zi

zz

,-Ș

Z 2

.re

.3

zi

2

o

.re

.3

,r?

2

.2

3

3

2

ș

3

2

3

2

. j

p

2

3

2

3 2

2

2

2

2

u

re

5. a

a

. '

! ,

•.'.

' i

(___

■re.

■re

iJL

.■ i

■re

rei

ci

{ ,

c

: 1

i ±

'■

re*

1“^

re.

.- \

Q

.—7

ț—

u

o

u

rj

u

&

*0

u

D

j «j

d

.9

.U

u

,9

u

6

iJ

y

V

.9

<J

u

tre

SJ

,9

CJ

u

.9

,9

u

.9

u

a

9

țp

14

’->

tj

9

u

A 9

42

•n

T?

u

{_•

i

t

i (

.

■.:

:

C

: c

C

c

C

c

c

E

c

c.

c

c

c

1

re

<z

£

e

C

■■z

I1-

K

c

c

c

c.

C

-.

c

e

.,-

re

f

.—

..

._■

->

3

S

2

. i

■:

> 3

;

j

.

5

3

a

3

•re

’O

-.7

3

3

•-D

3

3

3

re

r.

3

2

2

:.î

“i

2

2

31

...

-i

«ÎS

_>

osS

..£■

s

..-2

î S

>

i

.re

.

2

«ci

.'S

5

«ii

.-re

s

2

2

S

s

2

s

s

5

S

.5

5

3

nrf:

2

g

s

O

; •

O

s

s

g

Q

«XJ

O

S3

g?

§ 8

8

ere

ore

s

8

O -re

o o

g

s

g

g

o S)

O

8

g

s

8

o co

©

8

O

O ni

8

s

g

g

s

ș

g

C

CD

8

8

© to

o

© o

8?

C3

- O

©

VM

e

G>

c

■::■

,8

O

<3

0

o

<?

©

O

U?

R3

îm

co

?6

re ai

•cr

ci

o

O

TT

o

O)

■^t

ci

©

•y*

'-T

m

ra

ni

cn-

©

«3

O

'O

U3

o

00

,• -j

aS

-->■

m

©

.'-j

□T

H -

•33

î^*

.._

'.0

©

V

m

<o

©

<S1

- i

.2:

re>

L “

IM

re*

*. J

\ VJ

CD

<G

■- -1

O

.* ■ 1

FM

re-.

re;

- —<

UD

•r?

’-Q

HJ

m

oi

m

o

:.-■

n

re”J

■.

!•’■

■Z ;■

1

■?

CD

S

i'-l

SJ

uD

. -

C£5

o

n*

.

î"*

o

<3

20

re

U3

m

G3

î£J

re

C-l

•21

1/J

y_l

tfi

J~re

■re;

in

CM

ID

aj

1.0

n

in

Ot

’■; 1

:-..

cn

oi

c-i

nr

S5

Ol

re—

UT

re—

CT

ni ■

re ci

n-

40

'3Y

; • y

O

c?

in

t—■

-7—

n

G*-

IO

O

03

£Sl

;re)

co

<2

i—>

•n?

Î2

re-

u>

in"

• ;

7

re—

©

©

IO -

n5

i-9

cii

u~>"

ff»

S2

ÎM

<£j

nr

Cfi

_■

o

re;

co

■.

■ ~‘

s re

re;

■■

.-•re

•re-.

( :■

!'-—

j*—.

■ ■ i

•4}

O

c

C3

r>-

....

re"

CM

,•-»

rfi

; ; ■'

•"

Ue

eo

o

CM

CM

T

n

O

o

O

O

in

m e

c

o

<Ci

CM

O

ÎN

o

;n

O

CD n

£2

tr>

O

«3

O

« •“

©

50

a

■—.

©

0

•-

K3

reț

O r

•• ■

re

©

U)

. ■;

-■re

,.■

^“5

' J

■'■re

î1 re

V j

--re

re-

<z>

---•

ti? .

«3

. i

u;

ZZ

u'

«)

in

cn

re-f

m

■q ij

re ere

CM

Q

ere

O

-q*

ixj

UJ

• .

■rT

CU

°lT

ni

m

Cire

t?S

IM

Ui

cn

-T

©

<N

in

w7 r

©

're

aj

©

«3”

•J'i

<D

~Z

-. - ■

-. -■

«>

-----

r-j

cir

«■-M

r* r

04

■p-

GJ

.

T-*

CU

{'• 1

t»)

'J

-..-

CTJ

-■re

Cm

■nj

li,'

•.-,

Ol

rel

re—

.re

"C c

~3 1-

UD

03

ci

-r-

■23

O

5

?

45

<3

> o

c

3 e re

o

re

‘o

3 ;=

n

â

c aj

•Ț>

o

3

2 c o

-7 u âO JD

_a> «0

3

■-1

w

ni j o

o. ”

puw > laict ptialutul

plaîuî indeponc

3

3

Q

JA

3

6

io

3

2 c

lânescu Popa

lâtan Luowîq R

ra

j5

c

42

:•

J3

O

C

42

£ y? c P ți

3

.2. 'S'

5”

■D

_re

i"

•H

3

jojrjsBunJl

(eojYJOjlluppn)

? ra s

2

3 râ a !2

ăbâcarBor

£ o

ro

AJ 3 2 !~ s 2

X5

ake lonescu

ămaveior

£.'J

E

âșnad

f?

s

75

ra

pqța

HCUCf

6 "?/

C c

n

2

l

2

o

o a

heodor Aman

heodor Paflady

•A

2

2>

5

'5

"S_

3

a

r

Ș

*

> "fi

d. 2

£

w 5

3

■3

■rt

•U

XC

M

O

b

2 ș

>

^5

3

•<

43-S E

I:

2

OJ

VJ

07-

v>

yj

o>

07

£jj

o5

CD i

cn

<n

ore

oi’

ore

ifi

ore

fC-

w

^r<

07

U)

v5

35

u>

00

re}

07

03

ș—

'rea

y—

r—

A—

tj—

?**

li"

<—-

i—

-

sC

i^,’

si

■ 1

ro

n

ere

■n

<~3

.■■j

res

,re)

n

n

;"

rre

,-j

n

i ~

n

n

,re

n

n

i~re

ere

n

n

cn

m

CD

l’D

ni

,~D

<=D

îO

;“i

■•; T

40

m

©

en

CD

m

m

rt

©

rn

re”

re—

•i—

re—

■—

>-r

jy

5=-

■—

•r-

?-*

z>~>

■>-»

T--*

-T—

«-«

>r-»

-re-

re-

-r—

re-

'-re

•?re

-.’•

r-"

-fre

-re*

re—

■*T"

re—

re—

■7—

re—

M—

74—

'*4”

•—

r~

re_

!•>.

re—

«x

râi

..— A

sire

=re

to

O

<21

o

(SI

m'

»|«ț

CC

n.

."W

j-w

■r*',

î^i

re-

’O

<n

n-

©

,-reț

re-

CM

...

10

©

w

rr

-T

?n

-X,

—4

©

23

1

--

:

o

. <

—•

-■■.

-re

CM

re ■

CM

re^

■ .

. r

: re

c- :■

; ■*

rr

*«re

—-

::

‘ ii '

■• j;

• 4 :

i ’,

Jre

■ .

, ■ >

7’*v

■ •.

■■-

■--.

‘re

©

r*

'11

-1

-

"i

-

-

_

-4-

re-

J

J-

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)
Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tache lonescu, Județul Cluj
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

Nr. CF. vechi 1473 CLUJ

A+213

3146

Strada Tache lonescu

7543 (1 jug. 497 st.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

7543

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3146/1

-

180

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/2

-

2302

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3146/3

-

5061

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3146/3

Nou

Strada Tache lonescu

5077

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 5077 mp

Data: Ianuarie 2020


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X Im]

Y fml

1

586096.8620

394241.0820

2

586100.4634

394257.0891

3

586104.9254

394277.2745

4

586106.6407

394284.3357

5

586109.0700

394295.4900

6

586111.6295

394307.3279

7

586111.7220

394307.3080

8

586114.2800

394318.5010

9

586116.3373

394327.7304

10

586116.7300

394329.9220

11

586119.2950

394341.0740

12

586122.0061

394352.7360

13

586123.2658

394358.5550

14

586124.6095

394364.2661

15

586127.1724

394375.3775

16

586128.1277

394379.2942

17

586129.7253

394387.0516

17'

586129.5780

394387.2830

18

586130.9120

394393.0000

18'

586132.1680

394398.7350

19

586132.8642

394401.4393

20

586134.8033

394409.9497

21

586137.3401

394421.0193

22

586140.7451

394436.6976

23

586143.2417

394447.1844

24 ’

586144.1320

394450.8290

25

586147.5600

394466.4750

26

586147.2538

394466.5399

27

586151.0032

394483.7154

28

586151.2420

394483.6650

29

586153.9540

394495.4570

30

586154.0170

394495.7413

31

586160.0098

394505.7996

32

586160.6622

394506.1107

33

586162.2422

394512.1439

34

586164.5983

394523.4385

35

586165.9223

394529.3511

36

586166.9660

394534.2840

37

586167.2420

394535.5560

38

586169.0640

394543.9550

39

586172.4168

394559.2693

40

586172.6143

394560.6987

41

586174.0780

394568.6029

42

586177.7814

394583.6943

43

586178.6495

394587.8924

44

586179.6039

394593.1230

45

586180.1504

394596.1566

46

586182.8651

394610.1293

47

586185.1785

394619.5125

48

586186.3557

394624.9316

49

586187.9173

394631.2577

50

586191.5830

394647.8700

51

586193.2559

394657.3777

52

586193.4880

394658.6970

53

586197.1020

394676.4830

54

586197.1200

394678.4760

55

586196.0020

394679.9720

56

586211.3120

394676.1080

57

586209.5690

394675.2640

58

586208.4750

394673.4050

59

586205.6360

394661.0030

60

586203.7223

394656.8339

61

586196.7144

394624.4753

62

586189.5341

394590.6045

63

586185.7987

394575.0167

64

586185.4211

394572.9410

65

586185.3938

394570.5060

66

586185.7240

394569.1433

67

586182.5702

394553.2516

68

586181.7789

394552.4636

69

586181.3101

394551.4621

70

586179.8703

394545.9636

71

586175.7229

394526.9200

72

586172.3780

394513.1130

73

586169.3150

394498.1070

74

586167.2089

394487.8247

75

586165.0188

394478.6524

76

586161.8551

394476.9075

77

586160.7059

394471.9596

78

586158.4950

394462.8338

79

586157.1899

394457.0458

80

586156.6063

394454.4704

81

586153.9243

394442.7943

82

586152.4360

394436.4130

83

586151.1945

394430.6086

84

586150.1780

394426.2080

85

586147.9920

394416.0140

86

586145.6130

394405.4770

87

586143.4530

394395.3120

88

586141.2080

394385.1360

89

586139.9490

394379.4720

90

586139.6630

394378.2670

91

586139.2390

394376.1780

92

586138.9220

394374.7680

93

586136.5874

394364.4383

94

586133.2948

394349.7779

95

586132.1027

394343.8780

96

586131.4740

394340.8794

97

586129.7393

394333.5785

98

586128.7293

394329.4137

99

586127.5121

394323.9240

100

586125.1640

394313.5210

101

586122.9360

394303.4280

102

586121.9600

394299.1300

103

586120.6300

394293.1000

104

586118.5357

394283.6732

105

586116.6810

394275.3110

106

586115.1716

394268.7885

107

5861 12.3039

394256.2731

108

586111.0760

394250.7548

109

586108.7470

394239.9890


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tache lonescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 DR

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586096.8620

394241.0820

16.407

2

586100.4634

394257.0891

20.673

3

586104.9254

394277.2745

7.267

4

586106.6407

394284.3357

11.416

5

586109.0700

394295.4900

12.111

6

586111.6295

394307.3279

0.095

7

586111.7220

394307.3080

11.482

8

586114.2800

394318.5010

9.456

9

586116.3373

394327.7304

2.227

10

586116.7300

394329.9220

11.443

11

586119.2950

394341.0740

11.973

12

586122.0061

394352.7360

5.954

13

586123.2658

394358.5550

5.867

14

586124.6095

394364.2661

11.403

15

586127.1724

394375.3775

4.032

16

586128.1277

394379.2942

7.920

17

586129.7253

394387.0516

0.274

17'

586129.5780

394387.2830

5.871

18

586130.9120

394393.0000

5.871

18'

586132.1680

394398.7350

2.792

19

586132.8642

394401.4393

8.729

20

586134.8033

394409.9497

11.357

21

586137.3401

394421.0193

16.044

22

586140.7451

394436.6976

10.780

23

586143.2417

394447.1844

3.752

24

586144.1320

394450.8290

16.017

25

586147.5600

394466.4750

0.313

26

586147.2538

394466.5399

17.580

27

586151.0032

394483.7154

0.244

28

586151.2420

394483.6650

12.100

29

586153.9540

394495.4570

0.291

30

586154.0170

394495.7413

11.708

31

586160.0098

394505.7996

0.723

32

586160.6622

394506.1107

6.237

33

586162.2422

394512.1439

11.538

34

586164.5983

394523.4385

6.059

35

586165.9223

394529.3511

5.042

36

586166.9660

394534.2840

1.302

37

586167.2420

394535.5560

8.594

38

586169.0640

394543.9550

15.677

39

586172.4168

394559.2693

1.443

40

586172.6143

394560.6987

8.039

41

586174.0780

394568.6029

15.539

42

586177.7814

394583.6943

4.287

43

586178.6495

394587.8924

5.317

44

586179.6039

394593.1230

3.082

45

586180.1504

394596.1566

14.234

46

586182.8651

394610.1293

9.664

47

586185.1785

394619.5125

5.545

48

586186.3557

394624.9316

6.516

49

586187.9173

394631.2577

17.012

50

586191.5830

394647.8700

9.654

51

586193.2559

394657.3777

1.340

52

586193.4880

394658.6970

18.149

53

586197.1020

394676.4830

1.993

54

586197.1200

394678.4760

1.868

55

586196.0020

394679.9720

15.790

56

586211.3120

394676.1080

1.937

57

586209.5690

394675.2640

2.157

58

586208.4750

394673.4050

12.723

59

586205.6360

394661.0030

4.587

60

586203.7223

394656.8339

33.109

61

586196.7144

394624.4753

34.624

62

586189.5341

394590.6045

16.029

63

586185.7987

394575.0167

2.110

64

586185.4211

394572.9410

2.435

65

586185.3938

394570.5060

1.402

66

586185.7240

394569.1433

16.202

67

586182.5702

394553.2516

1.117

68

586181.7789

394552.4636

1.106

69

586181.3101

394551.4621

5.684

70

586179.8703

394545.9636

19.490

71

586175.7229

394526.9200

14.206

72

586172.3780

394513.1130

15.315

73

586169.3150

394498.1070

10.496

74

586167.2089

394487.8247

9.430

75

586165.0188

394478.6524

3.613

76

586161.8551

394476.9075

5.080

77

586160.7059

394471.9596

9.390

78

586158.4950

394462.8338

5.933

79

586157.1899

394457.0458

2.641

80

586156.6063

394454.4704

11.980

81

586153.9243

394442.7943

6.553

82

586152.4360

394436.4130

5.936

83

586151.1945

394430.6086

4.516

84

586150.1780

394426.2080

10.426

85

586147.9920

394416.0140

10.802

86

586145.6130

394405.4770

10.392

87

586143.4530

394395.3120

10.421

88

586141.2080

394385.1360

5.802

89

586139.9490

394379.4720

1.238

90

586139.6630

394378.2670

2.132

91

586139.2390

394376.1780

1.445

92

586138.9220

394374.7680

10.590

93

586136.5874

394364.4383

15.026

94

586133.2948

394349.7779

6.019

95

586132.1027

394343.8780

3.064

96

586131.4740

394340.8794

7.504

97

586129.7393

394333.5785

4.286

98

586128.7293

394329.4137

5.623

99

586127.5121

394323.9240

10.665

100

586125.1640

394313.5210

10.336

101

586122.9360

394303.4280

4.407

102

586121.9600

394299.1300

6.175

103

586120.6300

394293.1000

9.657

104

586118.5357

394283.6732

8.565

105

586116.6810

394275.3110

6.695

106

586115.1716

394268.7885

12.840

107

586112.3039

394256.2731

5.653

108

586111.0760

394250.7548

11.015

109

586108.7470

394239.9890

11.935

S =5077 mp P=930.602m


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada TACHEIONESCU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 30 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 32 de strada Diaconu Coresi; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 40 de gard metalic; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 neîmprejmuit; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 46 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 47 de strada Zambilei; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 50 de gard din lemn; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 55 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Est: din punctul nr. 55 până în punctul nr. 56 de strada Liviu Rebreanu;

-în latura de Nord: din punctul nr. 56 până în punctul nr. 59 de gard metalic; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 66 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 67 de strada Iugoslaviei; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 72 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 109 de gard din lemn, metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 109 până în punctul nr. 1 de strada Arieșului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 9500 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3146 înscris în Cartea Funciară numărul 1473 CLUJ cu suprafața de 7543 m2(l Jug. 497 st.).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5077 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5077 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tache lonescu” s-au întocmit un număr de 3 documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  nr. cad. 527

 • 2. nr. cad. 7607/1 - dos 20296E3/2005 - executant Gabor Viorel

 • 3.  nr. cad. 3965- dos 1527E3/2004 - executant Stan Sabin

 • 4.  nr. cad. 3966- dos 1532E3/2004 - executant Stan Sabin

 • 5.  nr. cad. 3969- dos 1535E3/2004 - executant Stan Sabin

 • 6.  nr. cad. 23391- dos 14315/2009 - executant Arhitop

 • 7.  nr. cad. 2020 - dos 569E3/2003 - executant Cenan Nicolae

 • 8.  nr. cad. 16868 (cad 4192 - dos 2792E3/2004 - executant Cenan Nicolae)

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Ianuarie 2020
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5077

Municipiul Cluj- Napoca, strada Tache lonescu, Intravilan, județul Cluj

. Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


* \ \ *- \

A 1

\    E 272424

\\   1Ș333-—

n

J 73


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

5077

Total

5077

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 5077 mp Suprafața din act = 5077 mp
-


1

Hotărârea GwcthIuI nr. 193/2003 ?. fost pubFcali in Momloru. Oficial al României, Partea !; nr. 243 din 20 mante 2006 ș! s ■

2

Hotărârea            nr, 193/20QS a .fost pubîcalâ in Moc.’lorvl Oficial al României, Partea 1,'nr. 248 din 20 martie 2008 șl e-.:»

3

Hotărârea Guvsnul'jl nr, 193/2006 a fosi publ caiă in Monitorii. Oficial ai României, Pariaa l/nr. 243 din 20 martie 2003 șl ort?