Hotărârea nr. 132/2020

Hotărârea 132/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150235 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 151089 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16. din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației național^ cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (3) lit. b), d) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 39, ale Certificatului de atestare a edificării construcției nr. 87/2020, precum și ale Procesului-verbal de constatare nr. 771/2019 al Direcției Generale Poliția Locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

' Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23218, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23218/1, teren în suprafață de 1.308 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23218/2, teren în suprafață de 11.142 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, compus din teren cu suprafața măsurată de 11.142 mp., provenind din CF nr. 293632 Cluj-Napoca, nr. topo. 23218/2 și construcții, respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime St+P+2E, edificată în anul 1974, cu suprafața construită de 1.158 mp., C2 - Centrală termică cu regim de înălțime P, amenajată în perioada 2002-2006, cu suprafața construită de 30 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, construcții anexă, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 132 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


DOCUMENTAȚIE

?

PENTRU ÎNSUȘIRE

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Aleea Peana, Nr. 16, Județul Cluj C.F. 293632 (Nr. CF. vechi 29977) Nr. Top. 23218

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 1359/02.07.2018

CLUJ-NAPOCA

- FEBRUAIRIE 2020 -

174' (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE AC7E     110 martir  j-0(

Pagina

Anexa nr. 1> la Hotărârea Guvernului nr. 193.2006 pentru modificarea ?i completarea Hotărârii Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al Judejului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judajul Cluj, cu excep|ia municipiului Clu|-Napoca................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll,2Q06

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum și al municipiilor, ora

și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

in temeiul ari. 108 din Constituția României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

2. Articolul unic va avea următorul cuprln:

„Articol unic. - Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum șl al munlf,l‘ șl comunelor din județul Cluj a buni'. anexele nr, 1—80 care fac parte Integrantă hotărâre."

3. După anexa nr.„1.,se. Introduce o, noua i nr, I1, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăi


Articol unic.- - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 Nlnd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din jude,lui Cluj, cu excepția municipiului Oluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează; . .

■"1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:. ,•......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj precum fl al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj"

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESOU-TĂRICEANU

.Contrasemnează:

p, Ministrul administrației și Internele Paul Victor Dotare, secretar de stat

Ministrul finanțelor publiu, Sebastlan Teodor Qheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

’) Hotărârea Guvsnului nr. 193/2008 « .fost publicată !n MonltortJl Oifciat al României, Partea I, nr, 2>lă tiin 20 martie 8000 ți în ,’cas! număr bis.

.tosS ' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-MapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerers

127 233 '

2lua

24

Luna

07

Anul

2017


TEREN Intravilan


Carte Fundară Nr. 293532 ClupNapoca


A. Partea L Descrierea imobiluluiNr. CF vechi:29977


Adresai Loc. Cluj-Napoca, jud. Clu|

Nr.

Crt

Nr, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 23213

12.450


B. Partea 11. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3975 / 08/10/1974

Act nr. 0 (decret nr, da expropriere nr 490/1970, lib/1972,4^5/19717114/1972, 343/1972. 37371973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație anexat, înscrise cu încheierea cf nr 3975/03,10.1974 conex cu 4188/1974.152/1975, 701/197-5.^973/197-5L309V1973.).;

Bl

intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativa a

 • 2) GIGCLCluj

osserVat/L’ (provenita din conversia cf 29377)


C. Partea 131, SARCINI .


înscrieri privind deamembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

MU SUNT ______________ ■        ____________. __


________Carte Funciară Nr. 293632 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa iMr. 1 La Partea S

î eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23218

12.450

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII: LINIARE IMOBIL

Catowtnh pewim fîcw      .t?w fr/ateg sft.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

12.450

-

-

Teren pentru construirea unei scoli cu 24 clase

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON. -Chitanța interna nr.32362/24-07-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,       _

I                                                                                                                                                .                                     .

Iftfflneifte* «nfin» rfare cv caracter parwyl, prota/ate du prcvedanșa leglt Nr, S77f2i)fti.                      Pagina 2 din 2

-

ROMANIA JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr, 600907 clin 20.11.2019

CERTIFICAT

DE ATESTARE EDIFICĂRII CONSTRUCȚIEI

Nr. din y ,02.2020

Urmare cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA confirmam ca pe terenul situat pe str. Aleea Peana, nr, 15, inscris in cartea funciara nr. 293632, a localității Cluj-Napoca, cu nr. Cad./Topo. 23218, s-au executat lucrări de construire pentru „AMENAJARE CENTRALĂ TERMICĂ PROPRIE ÎN INCINTA SCOLII GENERALE OCTAVIAN GOGA SI REDIMENSIONARE BRANȘAMENT GAZ” proprietatea MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (GIF 4305867) edificata In perioada 2002 ~ 2006.

Edificarea construcției s-a efectuat conform autorizației de construire nr. 1321 din 01.08.2002, exista încheiat proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 96725 din 20.12.2006.

Construcția are următoarea descriere: destinația: centrală termică.

 • -  număr unitatl Individuale:^.

 • -  număr locuri de parcare;^

 • -  regimul de înălțime:

 • -  suprafața construita la sol: 30.00 mp.

 • -  suprafața construita desfasurata; 3_0,0_0_mp.,

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcției în cartea funciară, în condițiile art.37 alin.(l) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată.

Red.fe./A; R. NădășanArhitect set, Dap-îell/op


Șef sorvidiiu, ■ Ramona Rusoscu


J .r.nzi/MHxKHiu...    . Jx.


.CdCCL . DQUV01. .J/bMriflUtliJui. .utlOOl'u-.UUUMI^l.îiWlu


moc .w


2ELîL____l; .                                                     .. ®.7’ SSIBfiE '2®S!E                       .5 îMKHffîii.jHBHfflfflBnc.


TKRJUilSfflRJ


St TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Aleea Peana, nr. 16, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

293632(Nr. CF. vechi 29977)

A+l

23218

Teren pentru construirea unei scoli cu 24 de clase

12450

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a GIGCL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

12450

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

293632(Nr. CF. vechi 29977)

23218/1

Teren pentru construirea unei scoli cu 24 clase

1308

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a GIGCL CLUJ

Nu sunt

Nou

23218/2

Teren pentru construirea tutei scoli cu 24 clase

11142

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a GIGCL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23218/2

Nou

Teren cu construcții,

CI- UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME St+P+2E, EDIFICATA IN ANUL 1974;

C2 - CENTRALA TERMICA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, AMENAJATA INTRE ANII 2002-2006, CU O SUPRAFAȚA r "■' .. CONSTRUITA DESFASURATA DE 30 MP;

11142

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 11142 jnp___

-----------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------                       A P. lA.-.'î IC /i/,V • -


Data: Februarie 2020
■08


ANEXA NR. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

11142 mp

Aleea PEANA, nr. 16, Municipiul Cluj-Napoca

Carte Funciara nr.

UAT           CLUJ - NAPOCA

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1 ■

Cc

11142

Teren împrejmuit cu gard din beton cu plasa

Total

11142

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

1158

Unitate de invatamant cu regim de inaltime St+P+2E, edificata in anul 1974

C2

CA

30

Centrala termica cu regim de inaltime P, amenajata intre anii 2002-2006, suprafața construita desfasurata de 30 mp

Total

1188

Suprafața totala masurata a imobilului = 11142 mp ......Suprafața din act - 11142 mp

Executant: S,C.GEOMATICSWEGRATED SERVICES SRL TrO-B-J-1359 . V'--.

§ Confirm,e^ecu^tea mâsuratorilorla-teren, '< ■. ■. morâctitudineadntobmirii dbcumentatiei-cadastralei \ și corespornclentaracesteia cu realitatea din teren : ■Ti. pL.Q.;Șemnatura^si stampila       ’ț\

<«-' '■ ■'                         r.

Data : 02.2020 :

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data :                                Stampila BCPI

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima Înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Aleea PEANA, nr. 16, Jud. Cluj.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

11142

Teren imprejmuit cu gard din beton cu plasa

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

CI

' CAS

1158

Unitate de invatamant cu regim de inaltime St+P+2E, edificata in anul 1974

C2

CA

30 .

Centrala termica cu regim de inaltime P, amenajata intre anii 2002-2006 cu o suprafața construita desfasurata de 30 mp

4.0perațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de în deșire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK’, coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Penftu verificare au fost făcute Înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o stafie de referința reala si una folosint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020


Persoana juitidica'ăuIdrizâfăPA:?;-/SÎC.GEOMATICS1 INTEGRATEI) SERVICES SRL ’J* CSRTJFiCPTF                                        ’

S;ria Ru-D.f ,y,- ™

VOFCL'LESaV


Semnătura7și,ștampila            1

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Aleea PEANA, nr. 16, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584948.523

389290.254

14.690

2

584952.731

389304.328

17.194

3

584957.839

389320.746

17.024

4

584962.804

389337.030

7.541

5

584965.150

389344.197

12.279

6

584968.857

389355.903

12.365

7

584972.426

389367.742

12.485

8

584976.110

389379.671

2.480

9

584977.068

389381.958

21.925

10

584983.323

389402.972

19.676

11

584989.403

389421.685

10.198

12

584992.528

389431.392

44.104

13

584950.614

389445.118

5.569

14

584948.972

389439.797

3.844

15

584947.700

389436.170

2.888

16

584946.535

389433.527

1.667

17

584945.832

389432.015

2.580

18

584944.558

389429.771

2.466

19

584942.604

389428.267

2.357

20

584940.527

389427.152

2.672

21

584937.894

389426.700

2.144

22

584935.756

389426.866

5.221

23

584930.687

389428.115

9.114

24

584921.919

389430.601

8.076

25

584914.180

389432.908

4.908

26

584909.459

389434.249

2.758

27

584906.908

389433.201

2.478

28

584904.666

389432.145

2.503

29

584902.788

389430.491

2.494

30

584901.497

389428.357

2.460

31

584900.750

389426.013

17.086

; 32

584895.689

389’409.694

7,372

33

584893.551

389402.639

14.721

34

584889.327

389388.537

19.861

35

584883.719

389369.484

9.871

' 36

584881.258

389359.925

8.327

37

584879.166

389351.865

4.003

38

584878.315

389347.953

12.324

39

584878.113

389335.631

2.532

40

584878.651

389333.157

5.052

41

584881.663

389329.101

1.586 -

42

584882.960

389328.189

2.603

43

584885.545

389327.880

3.483

44

584888.505

389326.045

3.348

45

584888.270

389322.705

0.265/

46

584888.146

389322.471

4.986

47

584891.995

389319.301

4.918

48

584895.914

389316.330

2.516

49

584897.726

389314.584

4.86Î7

50

584901.398

389311.389

2.473

51

584903.502

389310.090

4.780

52

584907.283

389307.166

2.672

53

584909.464

389305.622

9.631

54

584918.025

389301.209

2.680

55

584920.484

389300.144

7.334

56

584927.121

389297.024

9.781

57

584936.446

389294.073

7.410

58

584943.530

389291.899

5.257

S = 11142 mpCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea PEANA, nr. 16, Municipiul Cluj-Napoca,județul CLUJ


Parcela (2) C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m] '

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

584954.606 584928.318 584928.213 584927.481 584919.405 584926.627 584928.060 584929.060 584927.544 584928.485 584929.106 584929.397 584931.598 584931.193 584928.513 584922.023 584921.064 584917.254 584908.895 584908.293 584907.217 584910.270 584905.020 584911.408 584912.874 584914.697 584914.149 584920.621 584924.291 584923.382 584924.239 584939.645 584944.523 584943.556 584939.928 584936.412 584942.681 584947.110 584951.655 584951.816 584951.422 584952.247 584952.612

389334.746 389342.748 389342.418 389342.666 389345.165 389368.471 389368.024 389371.232 389371.687 389374.848 389374.663 389375.689 389382.909 389383.039 389383.913 389385.963 389382.688 389369.875 389342.816 389343.014 389339.352 389338.405 389321.021 389319.065 389323.699 389323.163 389321.344 389319.393 389331.259' 389331.534 389334.304 389329.518 389327.972 389.324.504 389325.578 389312.949 389311.201 389326.560 389325.186 389325.696 389325.817 389328.220 389328.099

27.479 0.346 0.773 8.454 24.399 1.501 3.360 1.583 3.298 0.648 1.066 7.548 0.425 2.819 6.806 3.413 13.367 28.320

0.634 3.817 3.197 18.159 6.681 -4.860 1.900 1.900 6.760 12.421

0.950 2.900 16.133

5.117 3.600 3.784 13.109 6.508 15.985 4.748 0.535 0.4T2 2.541 0.384 6.940

S = 1158 mp


Parcela (3) C2

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1) .

X[m]

Y[m]

102

584929.794

389388.201

6.830

103

584923.274

389390.234

4.450

74

584922.023

389385.963

6.806

73

584928.513

389383.913

4.475

S = 30 mpR©MÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA direcția generală poliția locală DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

SERVICIUL CONTROL URBANISM

ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

NR. 771/29.10.2019


încheiat azi 29.10.2019,

Subsemnata Cosovici Gloria, având funcția de polițist local, cu legitimația nr. 2655, eliberată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, efectuând controlul în data de 28.10.2019, ora 10:30 la imobilul-teren situat în Cluj-Napoca, str. Aleea Peana nr. 16, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, unde funcționează ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Octavian Goga”, am constatat că există:

 • •  1 corp de clădire, identificat pe amplasament, ca și unitate de învățământ (școală), cu regimul de înălțime St+P+2E, realizată pe fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă (CI - multicolor),

 • •  1 anexă în partea nord-vestică, lipită de corpul CI, unde funcționează centrală, nivel P, realizată pe fundații din beton și piatră, zidărie de cărămidă, acoperiș tip terasă din tablă (C2- multicolor)

 • •  1 pergolă din lemn situată în partea sudică a clădirii CI (C3)

 • •  împrejmuire exterioară: din soclu de beton și structură metalică, respectiv soclu de beton și plasă •-de-sârmă.,

 • •  împrejmuire interioară - garduri realizate din metal sudat.


MĂSURI SI PROPUNERI:

Clarificarea situației juridice a imobilului - clădire/teren.

’/Uvc ■■ 1 V t