Hotărârea nr. 131/2020

Hotărârea 131/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150229 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 151123 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), ale art. 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1584;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23220, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23220/1, teren în suprafață de 4.507 mp.;

 • - imobil cu nr. topo nou 23220/2, teren în suprafață de 6.662 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Aleea Peana, cu suprafața măsurată de 6.662 mp., provenind din CF nr. 303565 Cluj-Napoca, nr. topo. 23220/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 131 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Președinte de ședință, \ Ec. Dân Ștefan Tâfcea

\\ ''i’/rC-NvX x.                       \

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Auroră Roșea


Anexă la Hotărârea nr. 131/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

AMPLASAMENT: ,

Aleea PEANA, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-IANUARIE 2020-

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE


Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea PEANA, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 6662 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătura)


semnătură ș


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.                                                                                        "■.....—

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al felului Cluj, precum și al r                                  municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj.

•                           cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ 3-447

| I . '

i j

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’-zind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor șl comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la c!me public al județului Cluj, precum și al municipiile^1 =« și comunelor din Județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădeso.

J?JML^a36iEai


București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

I

I

I                                                                                                                                                                                                                                            !

|                                                                                                                                                                                                                      !
'ificiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ yfroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 303565 Cluj-Napoca


Nr. cerere

211471

Ziua

04

Luna

12

Anul

2017A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:30355

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23220

11.169

Aleea Peana

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3975 / O8/1O/1974

Decret nr. de expropriere nr. 490/1970, 495/1971, 110/1972, 114/1972, 343/1972, 378/1973 (nr. 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație, încheiere cf. 4189/1974, nr. 352/1975, nr. 701/1975):

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 30355)

B2

acest imobil se abnotează, fiind scos din circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF30355)

C. Partea 119. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Formular versiunea 1,1

________Carte Funciară Nr. 303565 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:23220

11.169

Aleea Peana

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu ttfbsig xit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

11.169

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de/către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt

017 in suma de 20, pentru serviciul'

susceptibile de orice modificare, in condițiile leg S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanță intern publicitate imobiliară cu codul nr. 272.||     /Data soluționării, 05-12-2017

Data eliberării,e

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Aleea Peana, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

303565

(Nr. CF. vechi 30355)

A+l

23220

Aleea Peana

11169

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Total suprafață

11169

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

303565

(Nr. CF. vechi 30355)

23220/1

Aleea Peana

4507

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Nou

23220/2

Aleea Peana

6662

STATUL ROMÂN

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23220/2

Nou

Aleea Peana

6662

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6662 mp

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea Peana, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct

X M

Y [m]

1

584878.3150

389347.9530

2

584878.1130

389335.6310

3

584866.8150

389356.0260

4

584867.7850

389358.4150

5

584869.5370

389358.1340

6

584871.0170

389358.5790

7

584871.7230

389358.9670

8

584872.8370

389360.6530

9

584873.7980

389362.8040

10

584876.7340

389372.8690

11

584877.8020

389376.8680

12

584878.8420

389380.1430

13

584876.0570

389381.3640

14

584877.1880

389385.6920

15

584877.2000

389386.2340

16

584877.1007

389387.9956

17

584866.3041

389391.5067

18

584869.1911

389401.9704

19

584873.5630

389416.4410

20

584872.2640

389416.8360

21

584874.5840

389423.9840

22

584872.8358

389424.5043

23

584875.4011

389433.1186

24

584873.7874

389433.6211

25

584876.4480

389443.2520

26

584878.2899

389450.0554

27

584881.2830

389448.8770

28

584902.1380

389442.4260

29

584923.6880

389435.8890

30

584925.3361

389441.8634

31

584928.1490

389441.0110

32

584931.3500

389439.9570

33

584932.7590

389439.9090

34

584935.9760

389449.3230

35

584941.1340

389447.8710

36

584942.5970

389452.7430

37

584945.2259

389461.1354

38

584947.4020

389459.2540

39

584949.4890

389465.1130

40

584951.4090

389470.6320

41

584951.8970

389472.9090

42

584952.5110

389473.0200

43

584952.9870

389473.2950

44

584953.1430

389473.7890

45

584957.7430

389488.9710

46

584958.7130

389492.7200

47

584963.0390

389506.9010

48

584964.5150

389512.1320

49

584969.1980

389526.9190

50

584970.2390

389529.9640

51

584972.9240

389539.8810

52

584973.1840

389541.5570

53

584973.1310

389543.3860

54

584972.8930

389544.3990

55

584972.5100

389545.3740

56

584971.8760

389546.5950

57

584970.5662

389547.1134

58

584972.3160

389552.7920

59

584974.6170

389560.0860

60

584975.6630

389563.3740

61

584979.3010

389575.2240

62

584978.7480

389575.7700

63

584981.7310

389585.6500

64

584983.1810

389588.3900

65

584983.8920

389590.7740

66

584989.6080

389589.1110

67

584992.1050

389597.1530

68

584993.3620

389601.3030

69

584997.8720

389615.9330

70

584999.0019

389619.5731

71

585003.8850

389635.3900

72

585004.8700

389638.8150

73

585009.6280

389653.9790

74

585009.9660

389655.0010

75

585010.7120

389657.4640

76

585011.7590

389662.6570

77

585011.6400

389664.2470

78

585011.1760

389665.8830

79

585010.5900

389667.2960

80

585009.5150

389668.6980

81

585009.6520

389669.2420

82

585011.8770

389676.4820

83

585013.3690

389677.1520

84

585014.5130

389677.8560

85

585015.2300

339678.6620

86

585015.9620

389679.7420

87

585016.6360

389681.0990

88

585016.9950

389682.1850

89

585020.8910

389694.8310

90

585022.1698

389699.1593

91

585024.4100

389706.3860

92

585025.6500

389710.9260

93

585027.1969

389715.3420

94

585028.9665

389733.3205


95

585028.9743

389770.9480

96

585029.0570

389772.1020

97

585028.7430

389810.1230

98

585028.8510

389811.0160

99

585028.9190

389811.7980

100

585028.8960

389813.0880

101

585028.9440

389840.0500

102

585028.6903

389840.8005

103

585039.7978

389842.0980

104

585040.2992

389822.7258

105

585040.6860

389818.6160

106

585041.1860

389799.0040

107

585040.9010

389794.6140

108

585041.2610

389786.8480

109

585041.5090

389785.4690

110

585042.0070

389784.7870

111

585042.0451

389771.2870

112

585039.4311

389770.1717

113

585037.6025

389763.9302

114

585035.4837

389764.5552

115

585035.1596

389762.0457

115'

585035.0163

389759.5405

116

585034.8833

389757.1373

117

585035.1181

389752.0799

118

585034.9943

389744.6256

119

585035.1315

389742.1073

120

585035.5259

389739.6571

121

585035.9170

389734.7429

122

585036.0648

389732.2606

123

585036.4744

389727.0769

124

585036.7111

389724.8242

125

585036.5110

389722.1238

126

585035.4774

389717.6655

127

585034.9244

389715.0932

128

585033.4614

389710.1232

129

585031.3532

389703.2357

130

585030.4940

389700.6390

131

585029.6620

389698.2860

132

585028.8560

389695.9580

133

585027.6230

389691.1320

134

585026.8450

389688.8160

135'

585025.4690

389684.0240

135

585024.1190

389679.2230

136

585022.6630

389674.6920

137

585022.2410

389674.6230

138

585021.9860

389673.8790

139

585021.1110

389671.0760

140

585020.9430

389670.3310

141

585021.0930

389670.2600

142

585020.9030

389669.1230

143

585020.6100

389667.4120

144

585019.2030

389662.5680

145

585017.7490

389657.6000

146

585016.3360

389652.8720

147

585015.5970

389650.5020

148

585015.1060

389648.3880

149

585016.0151

389645.5372

150

585020.7710

389644.1590

151

585023.0340

389643.3620

152'

585025.4900

389642.7340

152

585026.0834

389642.5611


153

585023.3840

389633.2980

154

585020.5630

389624.2560

155

585020.0430

389624.0680

156

585019.6270

389622.5700

157

585019.8820

389621.0430

158

585020.3140

389620.8260

159

585023.7420

389619.5330

160

585016.3460

389593.2830

161

585014.2907

389586.5220

162

585009.2110

389588.2610

163

585000.2750

389591.0840

164

584999.0980

389591.1030

165

584998.0490

389590.8250

166

584996.5340

389590.1810

167

584995.4450

389589.3830

168

584994.8360

389588.7470

169

584995.6110

389588.4580

170

584992.0610

389579.0720

171

584989.1450

389574.3040

172

584983.6220

389556.6040

173

584983.1790

389554.5270

174

584983.3930

389553.1980

175

584983.7530

389551.7090

176

584984.1273

389551.0710

177

584981.8070

389543.4740

178

584980.4950

389542.4660

179

584979.6320

389541.3270

180

584978.9270

389539.7580

181

584969.4600

389508.7360

182

584962.0810

389484.6200

183

584954.5500

389460.4620

184

584951.8630

389451.3690

185

584952.3160

389450.4680

186

584951.7240

389448.7440

187

584950.6140

389445.1180

188

584948.9720

389439.7970

189

584947.7000

389436.1700

190

584946.5350

389433.5270

191

584945.8320

389432.0150

192

584944.5580

389429.7710

193

584942.6040

389428.2670

194

584940.5270

389427.1520

195

584937.8940

389426.7000

196

584935.7553

389426.8662

197

584930.6870

389428.1150

198

584921.9190

389430.6010

199

584914.1800

389432.9080

200

584909.4590

389434.2490

201

584906.9080

389433.2010

202

584904.6660

389432.1450

203

584902.7880

389430.4910

204

584901.4970

389428.3570

205

584900.7500

389426.0130

206

584895.6890

389409.6940

207

584893.5510

389402.6390

208

584889.3270

389388.5370

209

584883.7190

389369.4840

210

584881.2580

389359.9250

211

584879.1660

389351.8650A CLUÎ


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea Peana, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi D(i,i+1)

X[m)

Y(m]

I

584878.3150

389347.9530

12.324

2

584878.1130

389335.6310

23.315

3

584866.8150

389356.0260

2.578

4

584867.7850

389358.4150

1.774

5

584869.5370

389358.1340

1.545

6

584871.0170

389358.5790

0.806

7

584871.7230

389358.9670

2.021

8

584872.8370

389360.6530

2.356

9

584873.7980

389362.8040

10.484

10

584876.7340

389372.8690

4.139

11

584877.8020

389376.8680

3.436

12

584878.8420

389380.1430

3.041

13

584876.0570

389381.3640

4.473

14

584877.1880

389385.6920

0.542

15

584877.2000

389386.2340

1.764

16

584877.1007

389387.9956

11.353

17

584866.3041

389391.5067

10.855

18

584869.1911

389401.9704

15.117

19

584873.5630

389416.4410

1.358

20

584872.2640

389416.8360

7.515

21

584874.5840

389423.9840

1.824

22

584872.8358

389424.5043

8.988

23

584875.4011

389433.1186

1.690

24

584873.7874

389433.6211

9.992

25

584876.4480

389443.2520

7.048

26

584878.2899

389450.0554

3.217

27

584881.2830

389448.8770

21.830

28

584902.1380

389442.4260

22.520

29

584923.6880

389435.8890

6.198

30

584925.3361

389441.8634

2.939

31

584928.1490

389441.0110

3.370

32

584931.3500

389439.9570

1.410

33

584932.7590

389439.9090

9.948

34

584935.9760

389449.3230

5.358

35

584941.1340

389447.8710

5.087

36

584942.5970

389452.7430

8.795

37

584945.2259

389461.1354

2.877

38

584947.4020

389459.2540

6.220

39

584949.4890

389465.1130

5.843

40

584951.4090

389470.6320

2.329

41

584951.8970

389472.9090

0.624

42

584952.5110

389473.0200

0.550

43

584952.9870

389473.2950

0.518

44

584953.1430

389473.7890

15.864

45

584957.7430

389488.9710

3.872

46

584958.7130

389492.7200

14.826

47

584963.0390

389506.9010

5.435

48

584964.5150

389512.1320

15.511

49

584969.1980

389526.9190

3.218

50

584970.2390

389529.9640

10.274

51

584972.9240

389539.8810

1.696

52

584973.1840

389541.5570

1.830

53

584973.1310

389543.3860

1.041

54

584972.8930

389544.3990

1.048

55

584972.5100

389545.3740

1.376

1      56

584971.8760

389546.5950

1.409

57

584970.5662

389547.1134

5.942

58

584972.3160

389552.7920

7.648

59

584974.6170

389560.0860

3.450

60

584975.6630

389563.3740

12.396

61

584979.3010

389575.2240

0.777

62

584978.7480

389575.7700

10.320

63

584981.7310

389585.6500

3.100

64

584983.1810

389588.3900

2.488

65

584983.8920

389590.7740

5.953

66

584989.6080

389589.1110

8.421

67

584992.1050

389597.1530

4.336

68

584993.3620

389601.3030

15.309

69

584997.8720

389615.9330

3.811

70

584999.0019

389619.5731

16.554

71

585003.8850

389635.3900

3.564

72

585004.8700

389638.8150

15.893

73

585009.6280

389653.9790

1.076

74

585009.9660

389655.0010

2.573

75

585010.7120

389657.4640

5.297

76

585011.7590

389662.6570

1.594

77

585011.6400

389664.2470

1.701

78

585011.1760

389665.8830

1.530

79

585010.5900

389667.2960

1.767

80

585009.5150

389668.6980

0.561

81

585009.6520

389669.2420

7.574

82

585011.8770

389676.4820

1.636

83

585013.3690

389677.1520

1.343

84

585014.5130

389677.8560

1.113

85

5o5015.2o00

38967o.6u20

1.277

86

585015.9620

389679.7420

1.515

87

585016.6360

389681.0990

1.144

88

585016.9950

389682.1850

13.233

89

585020.8910

389694.8310

4.513

90

585022.1698

389699.1593

7.566

91

585024.4100

389706.3860

4.706

92

585025.6500

389710.9260

4.679

93

585027.1969

389715.3420

18.065

94

585028.9665

389733.3205

37.628

95

585028.9743

389770.9480

1.157


96

585029.0570

389772.1020

38.022

97

585028.7430

389810.1230

0.900

98

585028.8510

389811.0160

0.785

99

585028.9190

389811.7980

1.290

100

585028.8960

389813.0880

26.962

101

585028.9440

389840.0500

0.792

102

585028.6903

389840.8005

11.183

103

585039.7978

389842.0980

19.379

104

585040.2992

389822.7258

4.128

105

585040.6860

389818.6160

19.618

106

585041.1860

389799.0040

4.399

107

585040.9010

389794.6140

7.774

108

585041.2610

389786.8480

1.401

109

585041.5090

389785.4690

0.844

110

585042.0070

389784.7870

13.500

111

585042.0451

389771.2870

2.842

112

585039.4311

389770.1717

6.504

113

585037.6025

389763.9302

2.209

114

585035.4837

389764.5552

2.530

115

585035.1596

389762.0457

2.509

115'

585035.0163

389759.5405

2.407

116

585034.8833

389757.1373

5.063

117

585035.1181

389752.0799

7.455

118

585034.9943

389744.6256

2.522

119

585035.1315

389742.1073

2.482

120

585035.5259

389739.6571

4.930

121

585035.9170

389734.7429

2.487

122

585036.0648

389732.2606

5.200

123

585036.4744

389727.0769

2.265

124

585036.7111

389724.8242

2.708

125

585036.5110

389722.1238

4.577

126

585035.4774

389717.6655

2.631

127

585034.9244

389715.0932

5.181

128

585033.4614

389710.1232

7.203

129

585031.3532

389703.2357

2.735

130

585030.4940

389700.6390

2.496

131

585029.6620

389698.2860

2.464

132

585028.8560

389695.9580

4.981

133

585027.6230

389691.1320

2.443

134

585026.8450

389688.8160

4.986

135'.

585025.4690

389684.0240

4.987

135

585024.1190

389679.2230

4.759

136

585022.6630

389674.6920

0.428

137

585022.2410

389674.6230

0.786

138

585021.9860

389673.8790

2.936

139

585021.1110

389671.0760

0.764

140

585020.9430

389670.3310

0.166

141

585021.0930

389670.2600

1.153

142

585020.9030

389669.1230

1.736

143

585020.6100

389667.4120

5.044

144

585019.2030

389662.5680

5.176

145

585017.7490

389657.6000

4.935

146

585016.3360

389652.8720

2.483

147

585015.5970

389650.5020

2.170

148

585015.1060

389648.3880

2.992

149

585016.0151

389645.5372

4.952

150

585020.7710

389644.1590

2.399

151

585023.0340

389643.3620

2.535

152'

585025.4900

389642.7340

0.618

152

585026.0834

389642.5611

9.648

153

585023.3840

389633.2980

9.472

154

585020.5630

389624.2560

0.553

155

585020.0430

389624.0680

1.555


156

585019.6270

389622.5700

1.548

157

585019.8820

389621.0430

0.483

158

585020.3140

389620.8260

3.664

159

585023.7420

389619.5330

27.272

160

585016.3460

389593.2830

7.066

161

585014.2907

389586.5220

5.369

162

585009.2110

389588.2610

9.371

163

585000.2750

389591.0840

1.177

164

584999.0980

389591.1030

1.085

165

584998.0490

389590.8250

1.646

166

584996.5340

389590.1810

1.350

167

584995.4450

389589.3830

0.881

168

584994.8360

389588.7470

0.827

169

584995.6110

389588.4580

10.035

170

584992.0610

389579.0720

5.589

171

584989.1450

389574.3040

18.542

172

584983.6220

389556.6040

2.124

173

584983.1790

389554.5270

1.346

174

584983.3930

389553.1980

1.532

175

584983.7530

389551.7090

0.740

176

584984.1273

389551.0710

7.943

177

584981.8070

389543.4740

1.655

178

584980.4950

389542.4660

1.429

179

584979.6320

389541.3270

1.720

180

584978.9270

389539.7580

32.434

181

584969.4600

389508.7360

25.220

182

584962.0810

389484.6200

25.305

183

584954.5500

389460.4620

9.482

184

584951.8630

389451.3690

1.008

185

584952.3160

389450.4680

1.823

186

584951.7240

389448.7440

3.792

187

584950.6140

389445.1180

5.569

188

584948.9720

389439.7970

3.844

189

584947.7000

389436.1700

2.888

190

584946.5350

389433.5270

1.667

191

584945.8320

389432.0150

2.580

192

584944.5580

389429.7710

2.466

193

584942.6040

389428.2670

2.357

194

584940.5270

389427.1520

2.672

195

584937.8940

389426.7000

2.145

196

584935.7553

389426.8662

5.220

197

584930.6870

389428.1150

9.114

198

584921.9190

389430.6010

8.076

199

584914.1800

389432.9080

4.908

200

584909.4590

389434.2490

2.758

201

584906.9080

389433.2010

2.478

202

584904.6660

389432.1450

2.503

203

584902.7880

389430.4910

2.494

204

584901.4970

389428.3570

2.460

205

584900.7500

389426.0130

17.086

206

584895.6890

389409.6940

7.372

207

584893.5510

389402.6390

14.721

208

584889.3270

389388.5370

19.861

209

584883.7190

389369.4840

9.871

210

584881.2580

389359.9250

8.327

211

584879.1660

389351.8650

4.003

S = 6662 mp P=1258.513mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: ALEEA PEANA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 16 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 26 neîmprejmuit; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 29 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 36 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 57 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 82 neîmprejmuit; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 93 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 95 neîmprejmuit; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 102 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 102 până în punctul nr. 103 de strada Primăverii;

-în latura de Nord: din punctul nr. 103 până în punctul nr. 110 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 111 neîmprejmuit; din punctul nr. 111 până în punctul nr. 152 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 152 până în punctul nr. 187 neîmprejmuit; din punctul nr. 187 până în punctul nr. 2 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de strada Răvașului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4382 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 23220 înscris în Cartea Funciară numărul 303565 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 11169 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6662 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6662 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

6662

Municipiul Cluj- Napoca, Aleea Peana, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

6662

Total

6662

B. Date referitoare la construcpi

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp^

Mențiuni

CI

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6662 mp

Suprafa|a din act - 6662 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea m ăsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cad astrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

/o 5 5

\ 3             Serpnătura și ștampilăm

cAT-_^-Pata: Ianuarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_____________

Ștampila BCPI


oȘil


iOI


1

Hotărârea Guvanulul nr. 193/20Q6^a fost publ’cată in Mon.:toru< Oficial al României, Parlaa l/nr. 24S din 20 martie 2u06 și e- -

k                si în acesi număr bis.                                                                                                                                       !