Hotărârea nr. 130/2020

Hotărârea 130/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150115 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150180 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), ale art. 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1111;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                        ........

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2351/11/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2351/1 l/l/l/l, teren în suprafață de 956 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2351/11/1/1/2, teren în suprafață de 507 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13951/11/21, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13951/11/21/1, teren în suprafață de 870 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13951/11/21/2, teren în suprafață de 2.000 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13951/11/20, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13951/11/20/1, teren în suprafață de 241 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13951/11/20/2, teren în suprafață de 1.000 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Brăduțului, cu suprafața măsurată de 3.755 mp., provenind din CF nr. 325017 Cluj-Napoca, nr. topo. 2351/11/1/1/2, CF nr. 302555 Cluj-Napoca, nr. topo. 2351/4, CF nr. 302868 Cluj-Napoca, nr. topo. 13951/11/21/2, CF nr. 302583 Cluj-Napoca, nr. topo. 13951/11/20/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 130 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

i Z----T\ * \

U i

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

AMPLASAMENT:

Strada BRĂDUȚULUI, intravilan 5                  Z

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 5

CLUJ-NAPOCA

-FEBRUARIE 2020-


f

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ ;

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Brăduțului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3755 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.

m._iAiii||i|liii|ii||i|||i||i|iB_l.....±L H 1.11 mu . ...J,-. J.LIJ III II ..................  WRI         MiwiyiiiH lutmirwMMmwwi .i'W..............................

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Nr. CF vechi:1431


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI

-Uif.Â'Tl.’i. \\A-TH’-N At,:Y oi'.c v iu a : * l- si rtaijniV7s IMIISIIJA1Â


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 325017 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTurzii, Nr. 125C, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2351/11/1/1

1.463

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. încheiere cf nr. 3640, din 08/03/1938 emis de OCPI CLUJ;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea i
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2351/11/1/1

1.463

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL _______

Gtwmeîm pentru acest imobil mi a/ostg nî.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 11/09/2019, 15:08

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


„17.8.33002


Carte Funciară Nr. 302555


XANCPI.

A'iÎLS' ț <U:’SțXî> frxA

r, x (>«.■« r. x p. ța KW-IClTArt IMăSJUAK.t.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


j-Napoca

Nr.

197679

Ziua

23

Luna

11

Anul

2016


3EM .TSS'T.'WSE JBBBțF 'î’:          TăK" . ’X' '          î, T .            :             - ....-jjgjjjgjgjjnj: .-                 . . ■'"7®75<!7SBr7?- - HBK7 3BKBIPV.


TEREN Intravilan


A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2351/4

Din acte: 248 Masurata: -

teren pentru stradă


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

941 / 15/02/1957

Cerere nr. 0, din emis de (plan de împărțire, autorizația nr. 18781/1956);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil, nemaifăcând obiect de circulație, se abnotează

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea IIL SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea B
Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2351/4

-

teren pentru stradă

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

______________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt| susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.54

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

25-11-2016

Data eliberrii,

șȘfnpâtura)


7 5/NOVTO

(parafa-și


Carte Funciară Nr. 302868


1791803Z__________________

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

iu: Cluj-Napoca

Nr.

197677

Ziua

23

Luna

11

Anul

2016


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Nr.

Cri

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13951/11/21

Din acte: 2.870 Măsurată: -

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  243 / 20/01/1949

  Act nr. 0, din emis de (încheiere CF nr 243/10/20.01.1949);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎmproprietărire, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)                 ~

  B2

  Totodată, acest imobil se deslipește din acest cf neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

---—

Anexa Nr. 1 La Partea !
Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13951/11/21

-

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.       ____________DETALII LINIARE IMOBIL_______________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

13951/11/21

STRADĂ ÎNAINTE DE BECAȘ

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil lă autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunteB susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                        /

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.54672/23-11-2016 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Refere

rit,

!       /fi

; (parafa ș^sernnâta^^^i25-11-2016

Data eliberrii, / /

25'^Ubis

Carte Funciară Nr. 302583


17.836222.__

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr.

197678

Ziua

23

Luna

11

Anul

2016


i.wriPd


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str înainte De Becașjud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13951/11/20

Din acte: 1.241 Masurata: -


B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

243 / 20/01/1949

Act Adițional nr. 0, din emis de (încheiere cf 243/10,);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEÎmproprietărire, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ_____________

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată, acest imobil se deslipește din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINII .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


________Carte Funciară Nr, 302583 Comuna/Oraș/Municipiu:/ joca

Anexa Nr. 1 La Partea H
Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13951/11/20

-

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.            :        DETALII LINIARE IMOBIL_______________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

13951/11/20

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin^^


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt’®?


susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.                                         1

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.54672/23-11-2016 in suma de 20, pbntru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 23-11-2016

Data eliberrii,

/ /
zzztz


P!


74 (XVIII) - Nr, 248 bis


p A fl T E A I .

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE


Luni, 20 'martir ?0t


SUMAR


Pagina


î?


R’


Anexa nr. Z la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Judefuiui Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

| Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . '-/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum a» al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează;

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Ciuj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și al municipiilor-’sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c- ' _pse anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. , ;ez hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 sa Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-M1MISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Cobra, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

’) Hotărârea Gwwil’Jl nr, 193Z20Q6 a fost pufa-lcală in MorPonji Oficial al României, Partea 1,'nr. 243 din 20 martie 2006 și asie sl în acesl număr bis.

I

I

M
p-:
R
i?!
L

I

K!l

a


11'

~s:

S

5 ; gȚ g


S; 3:

H-


s:


8.


s:

’S


f:

2 :

S


s.R


fi

8 B


S

Ș: â d a


s

8

8 tv

8


2 8 §

3


gl


11


§ § § g|i|z


s î § s


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Brăduțului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

(ml

Y fml_____

1

584962.5130

392958.0010

2

584961.0780

392957.0110

3

584959.1320

392961.2810

4

584958.0290

392963.5260

5

584956.0760

392967.7030

6

584955.6200

392968.6720

7

584955.0640

392969.9220

8

584952.5180

392975.7100

9

584951.3520

392978.2960

10

584950.2919

392980.6439

11

584950.1516

392988.5573

12

584949.8741

392997.9423

13

584949.4940

393010.8014

14

584949.3560

393015.4689

15

584949.1967

393018.9261

16

584949.2410

393019.3585

17

584948.8220

393021.9360

18

584946.6066

393034.2066

19

584946.6520

393034.2170

20

584946.0520

393038.1590

21

584946.4110

393043.2760

22

584949.0590

393043.9630

23

584958.8730

393047.6220

24

584963.2470

393050.0510

25

584965.2890

393051.7630

26

584968.8480

393055.5660

27

584971.6230

393059.7150

28

584973.3269

393062.2297

29

584975.3710

393066.7050

30

584976.5050

393069.9670

31

584976.4140

393070.5248

32

584978.3500

393075.3550

33

584980.7277

393080.0612

34

584981.3900

393080.7830

35

584982.2950

393083.3160

36

584982.1730

393086.4870

37

584982.5470

393088.5610

38

584982.1980

393090.9160

39

584981.0890

393095.8980

40

584979.0180

393102.8230

41

584977.9020

393109.7540

42

584975.6500

393114.1920

43

584975.0890

393119.5520

44

584974.9770

393126.8940

45

584974.4340

393129.2530

46

584972.9260

393131.1770

47

584970.0091

393141.8670

48

584983.6771

393145.5965

49

584983.4386

393147.7089

50

584987.1630

393148.0040

51

585001.0800

393157.4160

52

585012.3150

393164.9540

53

585012.0920

393167.5340

54

585011.9900

393169.1650

55

585011.5960

393173.3700

56

585011.4390

393175.3020

57

585011.1920

393177.8960

58

585011.0950

393179.3950

59

585010.7380

393183.6010

60

585010.4520

393187.6260

61

585009.5710

393199.1680

62

585009.3000

393201.8250

63

585008.3450

393213.2560

64

585007.1060

393227.2910

65

585006.0210

393241.1030

66

585005.8620

393242.5960

67

585004.7130

393256.5890

68

585003.5160

393271.1330

69

585003.1520

393275.8190

70

585002.7330

393281.5210

71

585002.3400

393286.5690

72

585000.9470

393300.5630

73

585000.6880

393302.8660

74

585000.4800

393305.5310

75

585000.1930

393308.7950

76

584999.9310

393311.4750

77

584999.3320

393317.7380

78

584999.0150

393321.2160

79

584998.6790

393324.5170

80

584998.1750

393329.6760

81

584998.0450

393330.9400

82

584997.2880

393339.2400

83

584997.3650

393339.2700

84

584996.7280

393345.9940

85

584996.4220

393349.3090

86

584996.1450

393352.51)90

87

584995.6420

393358.7430

88

584995.2120

393363.6960

89

584994.1330

393374.9240

90

584993.8460

393378.4960

91

584993.1590

393383.4040

92

584991.6520

393394.4860


93

585001.4190

393396.5700

94

585001.0670

393395.7850

95

585002.5600

393377.4570

96

585003.5210

393368.1080

97

585004.3340

393358.3100

98

585004.8670

393352.7550

99

585005.1340

393349.4280

100

585005.4500

393345.3600

101

585006.2080

393337.5920

102

585006.8890

393330.0820

103

585007.7280

393321.0280

104

585007.8210

393319.9160

105

585007.9260

393317.0880

106

585008.3920

393312.3750

107

585008.8720

393307.3200

108

585008.9970

393305.9490

109

585009.3130

393302.4770

110

585010.1100

393294.9060

111

585010.1000

393294.8960

112

585011.6760

393274.5280

113

585011.7180

393274.4720

114

585012.6990

393263.1080

115

585013.5474

393253.2787

116

585013.4450

393253.2700

117

585014.3050

393243.3840

118

585015.0240

393233.5230

119

585015.2670

393231.0560

120

585015.6250

393226.1220

121

585015.9560

393223.0310

122

585016.7790

393213.4830

123

585016.9790

393211.7040

124

585017.4310

393205.8460

125

585017.5700

393204.3190

126

585017.8730

393200.4460

127

585018.1630

393196.8180

128

585018.3310

393194.5520

129

585018.7790

393194.6030

130

585019.5751

393184.7787

131

585019.0900

393184.6800

132

585019.6800

393181.3610

133

585019.9414

393181.3950

134

585020.8100

393170.6300

135

585024.5590

393165.8350

136

585014.4380

393160.1780

137

585005.4020

393153.7310

138

585005.4808

393153.2380

139

584999.7590

393149.7470

140

584994.1980

393146.3880

141

584993.8180

393145.1030

142

584984.6190

393139.9310

143

584982.4640

393138.4340

144

584982.2320

393132.4240

145

584983.6940

393110.4790

146

584985.8790

393100.7270

147

584987.0240

393096.7200

148

584987.8194

393090.8394

149

584986.6560

393090.6740

150

584987.1860

393088.0570

151

584986.0590

393076.6900

152

584981.9450

393067.8400

153

584972.1700

393050.6510

154

584957.4110

393040.9950

155

584953.9310

393038.3530

156

584954.2933

393038.3902

157

584955.1540

393035.1780

158

584956.0000

393022.2820

159

584956.4870

393012.2480

160

584957.0990

393002.8130

161

584957.3080

392999.3840

162

584957.2650

392987.3010

163

584957.4430

392981.7270

164

584957.9990

392977.8480

165

584960.1140

392974.2790

166

584961.3410

392972.2800

167

584964.0260

392967.7420

168

584967.8910

392961.6010

169

584966.1980

392960.5760

170

584969.2080

392955.2000

171

584972.0110

392949.5640

172

584974.6610

392944.5940

173

584977.4190

392939.0530

174

584980.1920

392933.5090

175

584976.0340

392931.6010

176

584974.9640

392933.9560

177

584971.1520

392941.3510

—584964.9620

392952.9800Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Brăduțului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m)

Y[m]

1

584962.5130

392958.0010

1.743

2

584961.0780

392957.0110

4.693

3

584959.1320

392961.2810

2.501

4

584958.0290

392963.5260

4.611

5

584956.0760

392967.7030

1.071

6

584955.6200

392968.6720

1.368

7

584955.0640

392969.9220

6.323

8

584952.5180

392975.7100

2.837

9

584951.3520

392978.2960

2.576

10

584950.2919

392980.6439

7.915

11

584950.1516

392988.5573

9.389

12

584949.8741

392997.9423

12.865

13

584949.4940

393010.8014

4.670

14

584949.3560

393015.4689

3.461

15

584949.1967

393018.9261

0.435

16

584949.2410

393019.3585

2.611

17

584948.8220

393021.9360

12.469

18

584946.6066

393034.2066

0.047

19

584946.6520

393034.2170

3.987

20

584946.0520

393038.1590

5.130

21

584946.4110

393043.2760

2.736

22

584949.0590

393043.9630

10.474

23

584958.8730

393047.6220

5.003

24

584963.2470

393050.0510

2.665

25

584965.2890

393051.7630

5.209

26

584968.8480

393055.5660

4.991

27

584971.6230

393059.7150

3.038

28

584973.3269

393062.2297

4.920

29

584975.3710

393066.7050

3.453

30

584976.5050

393069.9670

0.565

31

584976.4140

393070.5248

5.204

32

584978.3500

393075.3550

5.273

33

584980.7277

393080.0612

0.980

34

584981.3900

393080.7830

2.690

35

584982.2950

393083.3160

3.173

36

584982.1730

393086.4870

2.107

37

584982.5470

393088.5610

2.381

38

584982.1980

393090.9160

5.104

39

584981.0890

393095.8980

7.228

40

584979.0180

393102.8230

7.020

41

584977.9020

393109.7540

4.977

42

584975.6500

393114.1920

5.389

43

584975.0890

393119.5520

7.343

44

584974.9770

393126.8940

2.421

45

584974.4340

393129.2530

2.445

46

584972.9260

393131.1770

11.081

47

584970.0091

393141.8670

14.168

48

584983.6771

393145.5965

2.126

49

584983.4386

393147.7089

3.736

50

584987.1630

393148.0040

16.801

51

585001.0800

393157.4160

13.529

52

585012.3150

393164.9540

2.590

53

585012.0920

393167.5340

1.634

54

585011.9900

393169.1650

4.223

55

585011.5960

393173.3700

1.938

56

585011.4390

393175.3020

2.606

57

585011.1920

393177.8960

1.502

58

585011.0950

393179.3950

4.221

59

585010.7380

393183.6010

4.035

60

585010.4520

393187.6260

11.576

61

585009.5710

393199.1680

2.671

62

585009.3000

393201.8250

11.471

63

585008.3450

393213.2560

14.090

64

585007.1060

393227.2910

13.855

65

585006.0210

393241.1030

1.501

66

585005.8620

393242.5960

14.040

67

585004.7130

393256.5890

14.593

68

585003.5160

393271.1330

4.700

69

585003.1520

393275.8190

5.717

70

585002.7330

393281.5210

5.063

71

585002.3400

393286.5690

14.063

72

585000.9470

393300.5630

2.318

73

585000.6880

393302.8660

2.673

74

585000.4800

393305.5310

3.277

75

585000.1930

393308.7950

2.693

76

584999.9310

393311.4750

6.292

77

584999.3320

393317.7380

3.492

78

584999.0150

393321.2160

3.314

79

584998.6790

393324.5170

5.184

80

584998.1750

393329.6760

1.271

81

584998.0450

393330.9400

8.334

82

584997.2880

393339.2400

0.083

83

584997.3650

393339.2700

6.754

84

584996.7280

393345.9940

3.329

85

584996.4220

393349.3090

3.212

86

584996.1450

393352.5090

6.254

87

584995.6420

393358.7430

4.972

88

584995.2120

393363.6960

11.280

89

584994.1330

393374.9240

3.584

90

584993.8460

393378.4960

4.956

91

584993.1590

393383.4040

11.184

92

584991.6520

393394.4860

9.987

93

585001.4190

393396.5700

0.860


94

585001.0670

393395.7850

18.389

95

585002.5600

393377.4570

9.398

96

585003.5210

393368.1080

9.832

97

585004.3340

393358.3100

5.581

98

585004.8670

393352.7550

3.338

99

585005.1340

393349.4280

4.080

100

585005.4500

393345.3600

7.805

101

585006.2080

393337.5920

7.541

102

585006.8890

393330.0820

9.093

103

585007.7280

393321.0280

1.116

104

585007.8210

393319.9160

2.830

105

585007.9260

393317.0880

4.736

106

585008.3920

393312.3750

5.078

107

585008.8720

393307.3200

1.377

108

585008.9970

393305.9490

3.486

109

585009.3130

393302.4770

7.613

110

585010.1100

393294.9060

0.014

111

585010.1000

393294.8960

20.429

112

585011.6760

393274.5280

0.070

113

585011.7180

393274.4720

11.406

114

585012.6990

393263.1080

9.866

115

585013.5474

393253.2787

0.103

116

585013.4450

393253.2700

9.923

117

585014.3050

393243.3840

9.887

118

585015.0240

393233.5230

2.479

119

585015.2670

393231.0560

4.947

120

585015.6250

393226.1220

3.109

121

585015.9560

393223.0310

9.583

122

585016.7790

393213.4830

1.790

123

585016.9790

393211.7040

5.875

124

585017.4310

393205.8460

1.533

125

585017.5700

393204.3190

3.885

126

585017.8730

393200.4460

3.640

127

585018.1630

393196.8180

2.272

128

585018.3310

393194.5520

0.451

129

585018.7790

393194.6030

9.857

130

585019.5751

393184.7787

0.495

131

585019.0900

393184.6800

3.371

132

585019.6800

393181.3610

0.264

133

585019.9414

393181.3950

10.800

134

585020.8100

393170.6300

6.087

135

585024.5590

393165.8350

11.595

136

585014.4380

393160.1780

11.100

137

585005.4020

393153.7310

0.499

138

585005.4808

393153.2380

6.703

139

584999.7590

393149.7470

6.497

140

584994.1980

393146.3880

1.340

141

584993.8180

393145.1030

10.553

142

584984.6190

393139.9310

2.624

143

584982.4640

393138.4340

6.014

144

584982.2320

393132.4240

21.994

145

584983.6940

393110.4790

9.994

146

584985.8790

393100.7270

4.167

147

584987.0240

393096.7200

5.934

148

584987.8194

393090.8394

1.175

149

584986.6560

393090.6740

2.670

150

584987.1860

393088.0570

11.423

151

584986.0590

393076.6900

9.759

152

584981.9450

393067.8400

19.774

153

584972.1700

393050.6510

17.637

154

584957.4110

393040.9950

4.369

155

584953.9310

393038.3530

0.364

156

584954.2933

393038.3902

3.326

157

584955.1540

393035.1780

12.924

158

584956.0000

393022.2820

10.046

159

584956.4870

393012.2480

9.455

160

584957.0990

393002.8130

3.435

161

584957.3080

392999.3840

12.083

162

584957.2650

392987.3010

5.577

163

584957.4430

392981.7270

3.919

164

584957.9990

392977.8480

4.149

165

584960.1140

392974.2790

2.346

166

584961.3410

392972.2800

5.273

167

584964.0260

392967.7420

7.256

168

584967.8910

392961.6010

1.979

169

584966.1980

392960.5760

6.161

170

584969.2080

392955.2000

6.295

171

584972.0110

392949.5640

5.632

172

584974.6610

392944.5940

6.189

173

584977.4190

392939.0530

6.199

174

.524980J 920

392933.5090

4.575

^175-

58497610340'

•392931.6010

2.587

.-'176

584974.964#

'392933.9560

8.320

177

5849.7ț.l520

39'2941^3510

13.174

1.78

5S49S4.9620

392952,9800

5.586

S = 3755:mp P=1046.420m V-MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada BRĂDUȚULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 175 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 10 de gard din beton și metal; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 21 neîmprejmuit; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 46 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 47 de strada Plaiuri; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 92 de gard din beton și metal;

-în latura de Est: din punctul nr. 92 până în punctul nr. 93 de strada Lunetei;

-în latura de Nord: din punctul nr. 93 până în punctul nr. 129 de gard din metal și beton; din punctul nr. 129 până în punctul nr. 135 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 148 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 148 până în punctul nr. 156 neîmprejmuit; din punctul nr. 156 până în punctul nr. 157 de pârâu; din punctul nr. 157 până în punctul nr. 174 de gard din plasă de sârmă și lemn;

-în latura de Vest: din punctul nr. 174 până în punctul nr. 175 de Calea Turzii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1111 cu suprafața de 2740m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2351/11/1/1 înscris în Cartea Funciară 325017 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1463 m2; numărul topografic 2351/4 înscris în Cartea Funciară 302555 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 248 m2; numărul topografic 13951/11/21 înscrise în Cartea Funciară 302868 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2870 m2; numărul topografic 13951/11/20 înscrise în Cartea Funciară 302583 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1241 m2;

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3755 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3755 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr cad. 314108 - cerere 99008/2015 - sc General TopoWest srl.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a'punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


întocmit^


/Un.


Data întocmirii:

Februarie 2020

cccc


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Brăduțului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

325017 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

2351/11/1/1

-

1463

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

302555

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2351/4

Teren pentru stradă

248

STATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

302868

(Nr.CF. vechi 31327)

A+l

13951/11/21

Stradă înainte de Becaș

2870

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

302583

(Nr. CF. vechi 31327)

A+l

13951/11/20

-

1241

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5822

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

302868(Nr. CF. vechi 31327)

13951/11/21/1

Stradă înainte de Becaș

870

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

Nou

13951/11/21/2

Stradă înainte de Becaș

2000

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

302583(Nr. CF. vechi 31327)

13951/11/20/1

-

241

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

Nou

13951/11/20/2

-

1000

ORAȘUL DE SUBORDONARE REPUBLICANĂ CLUJ

Nu sunt

325017(Nr. CF. vechi 1431)

2351/11/1/1/1

-

956

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

2351/11/1/1/2

-

507

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

2351/4, 13951/11/21/2,13951/11/20/2, 2351/11/1/1/2

Nou

Strada Brăduțului ______________• ")

3755

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3755 tnp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\----------

întocmit: SC DAMAR


Data: Februarie 2020

'                                                                               :.3WK..?R

OWXHWOWMOTDVÎWW:


■"tsl■ -shstw ' t:


Tmsam