Hotărârea nr. 13/2020

Hotărârea 13/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 Iei, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din ințiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668791/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668857 din 30.12.2019 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Publică și Management Proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române”;

în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu dispozițiile HCL 999/2019 și art. 40 alin. 1 din Legea 273/2006.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

H

• :

J;


Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.