Hotărârea nr. 129/2020

Hotărârea 129/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul CIuj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 147158/1/9.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147369/45/30/9.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 2296;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parc „Ion Luca Caragiale”, identificat prin nr. topo. 268, în suprafață de 5421 mp., înscris în CF nr. 303743 Cluj-Napoca, astfel:

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 268/1, în suprafață de 598 mp.;

  • - imobilul identificat prin nr. topo. 268/2, în suprafață de 4823 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”, în suprafață de 4823 mp., categoria de folosință „curți-construcții”, identificat prin nr. topo. 268/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr.129 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 129/2020

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,-JUDEȚUL CLUJ CF 303743

CF vechi 1431

Nr.Top 268

BENEFICIAR; '

CONSILIUL-LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR ,NR.l-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasai;

ANEXA 1.33


MEMORI U TEHNI C

1. Adresa imobil: intravilan Municipiu! Cluj - Napoca, jud.Cluj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

  • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, in zona centrala a orașului, intre straziile: Strada George Barițiu si Strada Octavian Petrovici, are o suprafața de 4823 mp.

4.0perațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru detirificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentați e, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice,

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS. utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prm modem radio. Aceasta asigură cu. rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată .(+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMFOS, serviciul RTK pus 1a dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Mâsurâtortle au fost efectuate cu o stafie totală LEIC.A TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții s 2.mm+2ppm pentru distante si o stafie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici,

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor rdirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GN'SS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1973. Proiecția Stereografica 1970 este prbiecfiăo fi cili lă folosităTn prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK < coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.24 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +7- 3cm. Penrru xerificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o static de referința reala si una folosind o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

'/A':,' f0' -.- ’■ :

Data întocmirii: 03.2020r - yl V.

' ’ ;! ^srsoana juridica autorizata:


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, jud. CUj


1Cc


Nr Pe:.

Coordonate potde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1;>

X[m]

Y[m]

1

586816.267

392135.840

54.126

2

586848.269

392179.492

38.219

3

586872.115

392209.360

31.134

4

586890.220

392234.689

5.811

5

586885.117

392237.468

2.626

6

586882.780

392238.666

0.423

7

586882.419

302238,887

1.038

8

586882.343

392239.922

0.979

9

586881.674

392240.637

7.823

-o

586874.580

392243.934

13.437

•1

586862.318

392249.429

10.688

*2

586852.554

392253.775

3.032

O

586849.767

392254.970

2.320

•4

586847.516

392255.530

2.860

-5

586844.749

392254.847

1.345

»6

586843.739

392253.959

2.595

•7

586842.155

392251.903

1.522

“8

586841.423

392250,569

6.449

"9

586838.528

392244.806

4.943

20

586836.272

392240.408

3.9.74

21

586834.510

392236.846

26.154

22

586822.598

_3S22i3J3S2^

__18A5E

23:

586814.268

392197.090

22.062

24

586804.202

392177.458

14.30=

25

586797.726

392164.601

5.623

26

586795.207

392159.574

6,392

27

586791.369

392154.463

29.200

28

586814.775

392137.005

J.893

S = 4823■șrAUTORIZARE SrrJciRO-B-F Nr 0459 VCICULESCU .'CA


Sistemul deproiectie Stereografic 1970


ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

4823 mp

Municbiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT          CLUJ - NAPOCANr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4823

Terer neîmprejmuit

Total

4823

B. Date referitoare la construcții

Cod oonstr.

Destinație .

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD,

NR. TOPO

SITUAȚIA ACȚUALA - CONFORM C.F.

303743

Cluj -Napoca (CF vechi 1431)

268

5421

Curti construcții

Drept de proprietate dobândit prin Lege: MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPQCA

SITUAȚIA PROPUS

A-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

303743

Cluj -Napoca

268/1

598

Curti construcții

Drept de proprietate dobândit prin I ,ege: MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

268/2

4823

Curti construcții

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUS,

t - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

268/2

4823

Curti construcții

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CARTE FUNCIARA NR. 303743 Comuna/Qras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr,.cerere

Ziua

SI 272

14

________

pentru INFORMARE

Uirfe.

Anul

04

2014


..ANCEI. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cfuj-Napoca

A.. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan                                                                        Nr. cf vechi: 143,1

Adresa.; CtirpIMapoca, str. Șuluțiu nr,S și str. Consiliul Național nr,4_____________________________ _______■

Nr crt

Nncadastral Nr. topografic

Suprafață* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 268

Din acte: 5421; Măsurată: -

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe

512727 14.04.2014

Act administrativ nr. 99905/453, din 20.03.2014, emisde PRIMĂRIA MUN.C1UJ NAPOCA, act normativ nr, ORD.633/2006,^^.68, AUZ, ACTUALIZAT 28.01:2007/13-10-2006 emis de ANCPI;

B4

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1 / 1

' -A1...... T/."'

1 MUNICIPIULUI CLU3-NAPOCA, în administrarea

-- ■

2 CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


xyyy-tE?


CARTț FUNCIARA NR. 303743 CcnKjna/Oras/Municrpiu: Cluj-Napoca I

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, str. Șuiuțiu nr„3 și str. Consiliul Național nr.4

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 268

-

Suprafața este determinate in planul.de proiecție Stereo 70.


I

I

I

*

I

I


Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categoria tie folosința

intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

șir.

parceJa

Nr.

topografii

Observații / Referințe

î 1

curți ■construcții

DA

Din acte:5421; Măsurate: -

*

-

LOC PE CASĂ


Certific că prezentul extras corespunde ntrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală., păstrată de acest birou,

Prezentul extras de- carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de U RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul ne 242,

D ata sol isți onâ rii,

07/05/2014


Asistent-regîstrator, ANGEL# MJH.UT f •


Referent,


7f?(forsJt'Ș' serfniStiira.


’t.

;• .0.

2

'                3             1

4

■ 5,.

-V 6

2287

Str.Gheorghe Dlma nr. 33

Suprafața 500

ip.                    (

- *     .37,544.72

Municipiul Clu] - Napoca

2288

Str.ConslanlIn Brfincușl nr. 184

Suprafața 200 mp.

15,017.89

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

, 7,414,840.83

18. TERENURI PARCURI PUBLICE, ZONE DE AGREMENT, ȘTRANDURI, GRĂDINI BOTANICE Șl BAZ

E SPORTIVE

2289

PARC CETAȚUIE

Est-Str. Cetății

Vest-SIr.Șerpul oare șl Negruzzl

Sud-Str.DragalIna

Nord-Str.CălărașIlor șl A.Bunea

Nr.topo.8906;8907

Suprafața 5,45 ha

1963 1975-1977 reamenajare

Municipiul Cluj - Napoca

. ?290

801182

PARC cALAN

Str. Călan șl H.

Suprafața 0.062

Barbusse

7 ha

48,915.40

Municipiul Cluj - Napoca

2291

PARC FEROVIARILOR

Râul Șomeș Slr. Mărășeșll Slr. Blănarllor Slr. Răsăritului Nr.topo 5523 Suprafața 5,5 h

3

1983

Municipiul Ciul - Napoca

2292

PARC LIEBNICHT

Slr. Oașului

Slr. Dumbrava Slr. Gh. Asachl Slr. SiHaret Nr.topo 6948

Suprafața 0,11b

.

loșle

a

Municipiul Cluj - Napoca

2293

801177

PARC OȚETULUI

Sk^loldovel

Slr. IMăcelarii

Slr. Oțelului

Slr. Mioriței

Slr. Salcâmului

Nr.topo 11210

Suprafața 0,2 h

a

165,781.87

Municipiul Cluj - Napoca

2294

801167

PARC GH. Asachl

Slr. Iris

Slr. Ni Românu Slr. Gh. Asachl Nr. topo 6964

Suprafața 0,17

ha

135,621.27

Municipiul Cluj - Napoca

2295

801168

PARC NADAȘ

Slr. Nădășel Râul Nadăș Nr. topo 6864 Suprafața 0,59'

Oha

474,994.32

Municipiul Cluj - Napoca

2296

801176

PARC I.L.CARAGIALE

Str. Gheorghe Barițlu

Slr. Poștei

Muzeul de Arheologie

Nr. topo 268

Suprafața 0,5121 ha

409,502.68

Municipiul Cluj - Napoca

2297

PARC P-ȚA 14 IULIE

'            '      A- K

' ‘ ~ T*/ / ■ -          \ O '•___________

Str. Al. Vlăduțlu Str. Căllman Slr. Țebel Str. Garibaldl Nr. lopo 10747 Suprafața 0,55

la

Municipiul Clu) - Napoca

.2298

801173

PARC NARCISELOR

7 f

Str. SIMu Dragbmlr

Str. Calea Turzii

Slr. Victor Hugo

Slr. Gh. Pop de Beseșll

Nr. topo 1319/67/58 ȘI1319/67/3

Suprafața 1 ha

848,413.12

Municipiul Cluj - Napoca

2299

801172

PARC DIANA

Slr. Gh. Barițlu

144,908.96

Municipiul Cluj - Napoca


CD


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA l, Nr. 248 bis/20.II 1.2006


'.■.vii/wwwwHiriv


'fxxuHui^rxjonoonnnnt»-—