Hotărârea nr. 128/2020

Hotărârea 128/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10.

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 150343/1 din 10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150843 din 10.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice I

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale Procesului-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 10.03.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tăsnad nr. 10, pe o perioadă de un an de la data expirării, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

a

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

I

municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


ContraseiNr. 128 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) j

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 128/2020


Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de un an de la data expirării

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA

CARE SE PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

TĂTARU MIHAI-BOGDAN

1

04.04.2021

2

STANCIU MIHAELA

2

04.04.2021

3

CURTEAN SIMONA

3

04.04.2021

4

BUCUR CIPRIAN-IOAN

4

04.04.2021

5

TOADER IRINA-CRENGUȚA

5

04.04.2021

6

SAJGO ISTVAN

6

04.04.2021

7

MUREȘAN TEODOR-VASILE

7

04.04.2021

8

STANCIU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

8

04.04.2021

9

POP LOREDANA

9

04.04.2021

10

BUNEA MARIAN-GAVRIL

10

04.04.2021

11

POJAR SIMONA

11

04.04.2021

12

HORNISCHER ENIKO-EMESE

12

04.04.2021