Hotărârea nr. 127/2020

Hotărârea 127/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L. situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca,

Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014 având ca obiect locuința A.N.L. situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 32jîncheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 146915 din 9.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147314 din 9.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Hotărârii nr. 112/2019 privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, BL. Ml și Calea Florești nr. 58B, bl. 6 și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 5.03.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 3.2, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura, pe o perioadă de un an de la data expirării.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Președinte de ședință,


Ec.\Dan Ștefan Tarcea

^uimtnsvnniează:

Secretarul generaf'al municipiului, Jr. Auțwa Roșea


s i ii v v

Nr. 127 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)