Hotărârea nr. 126/2020

Hotărârea 126/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 155981 din 12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 156044 din 12.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 293/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art 291 alin. 3 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 863 și 1014 din Codul civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 293/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572), astfel:

„ Art. 3. Se mandatează d-na. Olăh Emese, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 293/2016 rămân neschimbate,.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


'reședințe de ședință, c. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului, Jr. AuroraROȘCA

Nr. 126 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)