Hotărârea nr. 125/2020

Hotărârea 125/2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 155059/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 155216/414/12.03.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termoficare Napoca S.A., și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


reședințe de Ședință, i\. Dan Ștefan Tarcea

g7


— ---> .

Secretarul general al municipiului,


Jr. Auro Roșea 5

Nr. 125 dim 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1LA HOTĂRÂREA NR. 125 /2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                   Ă

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.                   [           *\

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79                          / ' ,' [■:' . ; ’ \ \

CUI 201330                                             [ J          tâ j

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020               ' ■Vțy' r'/

:■ CVJ -’z ___________________________________________________ 'ă/V xi V ____________ mii Iei

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări

an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5)

1

64.325

61.300

95,30

55.170

49.653

90,00

90,00

1

Venituri totale din exploatare din care:

2

64.210

61.299

95,47

55.169

49.652

90,00

90,00

a

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

25.500

27.200

106,67

24.480

22.032

90,00

90,00

b

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

ijutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoa

4*

350

350

100,00

315

284

90,00

90,16

d

'VA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzi

4**

-4.127

-4.398

106,57

-3.958

-3.562

90,00

89,99

2

Venituri financiare

5

115

1

0,87

1

1

100,00

100,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd7+Rd.l9)

6

64.225

61.200

95,29

55.082

49.575

90,00

90,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

63.915

60.735

95,02

54.663

49.198

90,00

90,00

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

53.779

49.504

92,05

44.554

40.099

90,00

90,00

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

326

371

113,80

334

301

90,03

90,12

C

cheltuieli cu personalul, din care:

10

8.138

9.078

111,55

8.171

7.354

90,01

90,00

CO

Cheltuieli de natura salarială

11

6.925

7.747

111,87

6.973

6.276

90,01

90,00

CI

ch. cu salariile

12

6.529

7.202

110,31

6.482

5.834

90,00

90,00

C2

b omisuri

13

396

545

137,63

491

442

90,09

90,02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

69

0

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

69

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație

16

943

1.095

116,12

986

887

90,05

89,96

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

201

236

117,41

212

191

89,83

90,09

D

alte

:heltuieli de exploatare

18

1.672

1.782

106,58

1.604

1.444

90,01

90,02

2

Che

tuieli financiare

19

310

465

150,00

419

377

90,11

89,98

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

100

100

100,00

88

78

88,00

88,64

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

15

16

106,67

13

12

84,00

88,10

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

0

0

0

0

0

0

3

VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0

0

0

0

0

0

0

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

0

0

0

0

0

0

5

ALTE IMP .NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS

25

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

26

85

84

98,82

75

66

88,76

88,73

1

Rez<

rve legale

27

5

5

100,00

4

4

80,00

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29

32

80

79

98,75

71

62

89,32

88,10

'i

i

I

i

|

1

1

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

o

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

8

100,00

7

6

87,50

85,71

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

40

40

100,00

35

31

87,50

88,57

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare (Rd32-rd33-rd34)

38

32

31

96,88

29

25

92,13

88,10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

chel

uieli materiale

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

chel

uieli cu salariile

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

chel

uieli privind prestările de servicii

43

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

chel

uieli cu reclamă și publicitate

44

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

2.402

2.023

84,22

9.200

9.200

454,77

100,00

1

Aloc

ații de la buget

47

262

23

8,78

7.000

7.000

30.434,78

100,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHI

LTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

2.712

2.023

74,59

9.200

9.200

454,77

100,00

X

DA"

’E DE FUNDAMENTARE

1

Nr. <

le personal prognozat la finele anului

50

96

90

93,75

98

89

108,89

90,82

2

Nr. i

aediu de salariați total

51

99

90

90,91

98

89

108,89

90,82

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

52

5.829

7.173

123,06

5.929

5.876

82,66

99,10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

5.787

7.048

121,79

5.929

5.876

84,12

99,11

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

649

681

104,93

563

558

82,67

99,11

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

649

681

104,93

563

558

82,67

99,11

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

1.616

1.667

103,16

1.429

1.404

85,72

98,25

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

57

998

998

100,00

998

998

100,00

100,00

9

Plăț:

restante

58

9.400

9.400

100,00

9.400

9.300

100,00

98,94

10

Creț

nțe restante

59

5.000

5.000

100,00

5.000

5.000

100,00

100,00

11

Proc

ucție Gcalorii

60

160.000

150.000

93,75

140.000

125.000

93,33

89,29

1 Ml               j<5 J

\ gQ>        o 7

X,/ Z ]; u 1‘

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR 125 /2020


S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

■r '•i

1      ’ 4»

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3 a

lostllr

Llj____________________________

conform HCL 382/2019

conform HCA nr. 1/2018

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

_0_

i

___________________________2________________________________

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

L_

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

63.431

64.325

64.325

64.325

31.802

39.176

43.012

61.300

95,30

101,41

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4) din care:

2

63.405

64.210

64.210

64.210

31.801

39.175

43.011

61.299

95,47

101,27

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

38.886

41.533

41.533

41.533

19.406

23.827

26.379

37.098

89,32

106,81

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

34.205

37.313

37.313

37.313

18.317

21.797

23.128

32.593

87,35

109,09

a3)

din redevențe și chirii

6

352

450

450

450

124

210

338

450

100,00

127,84

a4)

alte venituri

7

4.329

3.770

3.770

3.770

965

1.820

2.913

4.055

107,56

87,09

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

6

□5

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.ll*+Rd.ll**), din care:

9

23.424

21.723

21.723

21.723

12.345

14.790

15.883

23.152

106,58

92,74

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)

10

27.427

25.500

25.500

25.500

14.590

17.500

18.800

27.200

106,67

92,97

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c3) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11*

446

350

350

350

100

100

100

350

100,00

78,48

c4)

TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-4.449

-4.127

-4.127

-4.127

-2.345

-2.810

-3.017

-4.398

106,57

92,76

d)

din producția de imobilizări

12

778

700

700

700

0

447

590

800

114,29

89,97

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd. 21), din care:

14

317

254

254

254

50

111

159

249

98,03

80,13

fl)J

din amenzi și penalități

15

185

175

175

175

46

104

126

185

105,71

94,59

f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

48

15

15

15

0

0

0

0

0,00

31,25

R0T-. '                                    .■    '■ ’•'      3•.J.•-TmgBS'r-

JLDOOQQQWHWHWfi-^OK

______■.-.... w.JlftflflifflaiL .     )3888Kj8W

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an

curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 382/2019

conform

HCA nr.

1/2018

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- active corporale

17

48

15

15

15

0

0

0

0

0,00

31,25

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

14

14

14

14

4

7

14

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

70

50

50

50

0

0

25

50

100,00

71,43

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

26

115

115

115

1

1

1

1

0,87

442,31

a)

din imobilizări financiare

23

0

100

100

100

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

12

10

10

10

1

1

1

1

10,00

83,33

d)

din dobânzi

26

14

5

5

5

0

0

0

0

0,00

35,71

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

C

HE

LTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.l30)

28

70.732

64.225

64.225

64.225

26.710

38.844

48.557

61.200

95,29

90,80

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.l 13), din care:

29

70.491

63.915

63.915

63.915

26.604

38.668

48.272

60.735

95,02

90,67

A. <

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

60.669

53.779

53.779

53.779

23.522

32.767

39.547

49.504

92,05

88,64

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:

31

56.159

49.404

49.404

49.404

22.582

31.093

36.885

45.934

92,98

87,97

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

49.151

42.379

42.379

42.379

20.200

27.214

31.220

37.197

87,77

86,22

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.039

1.040

1.040

1.040

274

491

1.080

1.300

125,00

100,10

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

83

85

85

85

37

49

93

135

158,82

102,41

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

171

170

170

170

40

76

113

170

100,00

99,42

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

83

85

85

85

22

43

68

87

102,35

102,41

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

5.886

5.900

5.900

5.900

2.086

3.345

4.517

7.350

124,58

100,24

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

1.721

1.710

1.710

1.710

391

600

880

1.205

70,47

99,36

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

1.287

1.300

1.300

1.300

316

375

590

770

59,23

101,01

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 423+Rd. 43) din care:

41

367

340

340

340

62

200

250

365

107,35

92,64

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

2

340

340

340

2

12

15

65

19,12

17.000,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

365

0

0

0

60

188

235

300

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

44

67

70

70

70

13

25

40

70

100,00

104,48

Ti fâQQflUIBBOBMOOOODC1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an

curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3 a

conform HCL 382/2019

conform

HCA nr.

1/2018

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd 49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

2.789

2.665

2.665

2.665

549

1.074

1.782

2.365

88,74

95,55

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

1.226

1.200

1.200

1.200

225

413

565

800

66,67

97,88

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

5

5

5

5

1

1

1

1

20,00

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

24

25

25

25

4

12

20

32

128,00

104,17

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

15

15

15

15

4

11

16

22

146,67

100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

9

10

10

10

0

1

4

10

100,00

111,11

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

2

2

2

2

0

0

2

2

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2)

spoi

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și 1, din care:

58

2

2

2

2

0

0

2

2

0,00

0,00

- pentru cluburi sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d3)

cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

62

60

60

60

15

26

40

60

100,00

96,77

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

210

210

210

210

30

55

132

220

104,76

100,00

- cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care:

63

60

60

60

60

15

26

37

60

100,00

0,00

- internă

64

39

40

40

40

12

22

33

45

112,50

0,00

- externă

65

21

20

20

20

3

4

4

15

75,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

156

160

160

160

42

84

109

160

100,00

102,56

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

94

90

90

90

20

30

55

90

100,00

95,74

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

198

163

163

163

47

135

193

250

153,37

82,32

il) | cheltuieli de asigurare și pază

69

96

108

108

108

26

67

101

140

129,63

112,50

S

izat an

8

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an

curent 2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

N

Aprobat

din care:

<D

OO

©

(rM

conform HCL 382/2019

conform HCA nr. 1/2018

BUGET

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

53

55

55

55

”Î8l

31

46

60

109,09

103,77

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

49

0

0

0

3

37

46

50

0,00

0,00

i4) care

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i6) con

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere form Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

77

812

750

750

750

165

318

665

750

100,00

92,36

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

324

326

326

326

207

211

310

371

113,80

100,62

a)

ch.

cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

ch.

cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

5

6

6

6

1

2

2

6

100,00

120,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

319

320

320

320

206

209

308

365

114,06

100,31

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.l03+Rd.l 12) din care:

85

7.897

8.138

8.138

8.138

2.462

4.880

7.138

9.078

111,55

103,05

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)

86

7.017

6.925

6.925

6.925

2.123

4.223

6.316

7.747

111,87

98,69

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

6.544

6.529

6.529

6.529

2.009

4.018

5.997

7.202

110,31

99,77

a) salarii de bază

88

4.556

4.831

4.831

4.831

1.570

3.140

4.710

5.378

111,32

106,04

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

1.326

1.448

1.448

1.448

370

740

1.080

1.719

118,72

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

662

250

250

250

69

138

207

105

42,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

473

396

396

396

114

205

319

545

137,63

83,72

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Lep.ea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

194

50

50

50

39

61

100

135

270,00

25,77

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent ZOZOPropuneri an

curent ZOZO

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 382/2019

conform HCA nr. 1/2018

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, CU modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) tichete de masă;

95

279

336

336

336

75

:44

219

400

119,05

120,43

c) tichete de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

10

10

10

0

0

10

100,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l00+Rd.l01+Rd.l02), din care:

99

93

69

69

69

0

0

0

0

0,00

74,19

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

93

69

69

69

0

0

0

0

0,00

74,19

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.lO3=Rd.lO4+Rd.lO7+Rd.llO+Rd.l 11), din care:

103

583

943

943

943

274

553

822

1.095

116,12

161,75

a) pentru directori/directorat

104

431

757

757

757

230

460

690

901

119,02

175,64

- componenta fixa

105

349

613

613

613

115

230

345

613

100,00

175,64

- componenta variabila

106

82

144

144

144

115

230

345

288

200,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

107

152

186

186

186

44

93

132

194

104,30

0,00

- componenta fixa

108

152

177

177

177

44

88

132

185

104,52

0,00

- componenta variabila

109

0

9

9

9

0

5

0

9

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

112

204

201

201

201

65

104

236

117,41

98,53

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd

113=Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:

113

1.601

1.672

1.672

1.672

413

810

1.277

1.782

106,58

104,43

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l 15+Rd.l 16), din care:

114

1

2

2

2

2

100,00

200,00

- către bugetul general consolidat

115

1

1

1

1

0

1

1

1

100,00

0,00

- către alți creditori

116

0

1

1

1

0

1

1

1

100,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an

curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 382/2019

conform

HCA nr.

1/2018

Trim. I

Trim. 11

Trim. 111

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

111

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

69

70

70

70

0

0

0

0

0,00

101,45

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

604

130

130

130

0

0

80

130

100,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1.531

1.550

1.550

1.550

413

810

1.197

1.650

106,45

101,24

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

-604

-80

-80

-80

0

0

0

0

0,00

13,25

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

_0

0,00

0,00

f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

604

80

80

80

0

0

0,00

13,25

f2.1) | din anularea provizioanelor (Rdl26=Rd.l27+Rd.l28+Rd.l29), din care:

126

0

80

80

80

0

0

0

0

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

80

80

80

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l30=Rd.l31+Rd.l34+Rd.l37), din care:

130

241

310

310

310

106

176

285

465

150,00

128,63

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

228

300

300

300

99

154

263

440

146,67

131,58

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

99

154

263

440

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

13

10

10

10

7

22

22

25

250,00

76,92

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

7

22

22

25

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l38=Rd.l-Rd.28)

138

-7.301

100

100

100

5.092

332

-5.545

100

100,00

0,00

venituri neimpozabile

139

0

300

300

300

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

300

300

300

0

0

0

0

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

15

15

15

509

33

-555

16

106,67

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

63.405

64.210

64.210

64.210

31.801

39.175

43.011

61.299

95,47

0,00

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

■ ■ xooaoOToownnnnnr                         . _         ■ ::: jBet.- -5vjokc<-: -oqqgî: îhmsu^: "ncr- . .3MDej:i;-„w

._ .si?. ■k^3I55mc®k:          ........... _-.i^ZELir rar . •       _r.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3 a

conform

HCL

382/2019

conform HCA nr. 1/2018

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd 29

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Ig anuale a bugetului

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)

147

7.017

6.925

6.925

6.925

2.123

4.223

6.316

7.747

111,87

98,69

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari

147a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017

147b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

147c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

85

96

96

96

90

90

90

90

93,75

112,94

5

Nr. mediu de salariați

149

85

99

99

99

90

90

90

90

90,91

116,47

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.l47/Rd.l49/12*1000

150

6.879

5.829

5.829

5.829

1.966

3.910

5.848

7.173

123,06

84,73

b)

Câștigul mediu lunar pe salariatțlei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.l47-rd92-rd97/rdl49/12*1000

151

6.689

5.787

5.787

5.787

1.930

3.854

5.756

7.048

121,79

86,51

c)

Câștigul mediu lunar pe salariatțlei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bg de stat

152

6.689

5.787

5.787

5.787

1.930

3.854

5.756

7.048

122

86,51

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

746

649

649

649

353

435

478

681

105,01

86,95

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

746

649

649

649

353

435

478

681

105,01

86,95

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.l49

155

1.991

1.616

1.616

1.616

X

X

X

1.667

103,13

81,18

WmflMWHWIOflWMK

1 iroQMWWMWERMK

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020Propuneri an

curent 2020

%

%

Aprobat

BUGET

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCL 382/2019

conform HCA nr. 1/2018

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

X

X

X

- cantitate unități fizice Gcal.

157

169.216

160.000

160.000

160.000

X

X

X

150.000

93,75

94,55

-preț mediu/Gcal. (p)

158

344,11

369,00

369,00

369,00

X

X

X

371,63

100,71

107,23

- valoare=Gcal. x preț mediu

159

58.229

59.036

59.036

59.036

X

X

X

55.745

94,42

101,39

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd,159/Rd.2

160

91,84

91,94

91,94

91,94

X

X

X

90,94

102,22

100,11

7

Plăti restante

161

0

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

100,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

162

1.237

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatorii cu capital privat

164

1.237

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

16.307

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100,00

0,00

10

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171■■~i: rJWvwinoooQuu9wv

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR 125 /2020


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Gradul de realizare a veniturilor totale


mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2018

%

Prevederi an precedent 2019

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.l+rd.2)*, din care:

67,210

63,431

94.38

64,325

68,678

106.77

1

Venituri proprii din exploatare

66,858

63,405

94.84

64,210

68,657

106.93

2

Venituri financiare

352

26

7.39

115

21

18.26

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.
ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA NR, 125 /2020


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2021

an 2022

0

i

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.261

2.402

2.023

9.200

9.200

i

Surse proprii, din care:

2.000

2.140

2.000

2.200

2.200

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

261

262

23

7.000

7.000

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- Fond de dezvoltare

- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

2.571

2.712

2.023

9.200

9.200

1

Investiții în curs, din care:

1.801

1.941

1.107

8.300

8.400

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

Reabilitare/asfaltare parcare curte R.A.Termoficare

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1.747

1.887

1.107

8.300

8.400

Alimentare cu energie termica clienti noi buget loc

31.12.2022

72

72

23

300

400

Modernizare rețele termice

31.12.2022

1.282

1.420

500

2.000

2.000

Eficientizarea sistemului centralizat de producție si distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic

31.12.2020

295

296

185

0

0

Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti

31.12.2022

98

99

399

6.000

6.000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

54

54

0

0

0

Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)

31.12.2019

54

54

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

J

0

434

500

500

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

/o'j

/A'/f

0

\

434

500

500

înlocuire contoare de en.termica cu grad avansat de uzurala asociațiile de proprietari

31.12.2021

j'

434

■ o7

500

500

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

87

87

345

100

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

87

87

345

100

0

IVIOUCI lilZjCll C-Cl/UUJLJLL1 (XlC/lUl LC/1 llllU'C'-înlocuire armaturi de inchidere-montaj pe ramuri de distribuție

31.12.2019

87

87

0

0

0

Achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice

31.12.2020

0

0

120

0

0

Achiziție si montaj vase de acumulare la centralele termice

31.12.2020

0

0

125

0

0

înlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice (15 obiective)

31.12.2020

0

0

100

100

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

373

374

137

300

300

Utilaje independente si dotări

373

374

137

300

300

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

A      "?

310

310

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

310

310

0

0

0

\ X wxx'o/

O/

x.<* 1 ’,: ’J yy

ANEXA 5 LA HOTĂRÂREA NR, 125 /2020


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C.TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care sa determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior

31.12.2020

X

X

35

0

30

0

25

0

2

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice

31.12.2020

X

X

160

0

160

0

130

0

3

Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de enegie electrică

31.12.2020

X

X

155

0

150

0

120

0

4

încasarea accelerată a creanțelor restante prin acțiuni în instanță și de executare silită a clienților restanți

31.12.2020

1000

1000

900

Total Pct. I

X

X

350

1.000

340

1.000

275

900

Pct.

n

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

i

Scăderea producției furnizată datorită debranșărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

31.12.2020

X

X

-350

-1.000

-352

-1000

-285

-1000

Total Pct. II

X

X <

-350

-1.000

-352

-1.000

-285

-1.000

Pct

HI

TOTAL GENERAL Pct.

I+Pct. II

100

/ 0

/ /

9400

0

0

-12

0

-10

-100