Hotărârea nr. 124/2020

Hotărârea 124/2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 155067/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 155227/414/12.03.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 124 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

I

1

s

3

1

1

1

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

BUGETUL DE VENITURI Șl

pe anul 2020

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 124/2020

CHELTUIELI

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019

Propuneri an curent

(N)   2020

%

Estimări an N + 1 2021

Estimări an N + 2 2022

%

9=7/5*1 00

10=8/7*

100

I i

0

1

2

3

4

5

6

5/4*100

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rcL 1 = rd.

2 + rd. 5 + rd. 6)

1

121,502

110,644

91.06

111,210

111,810

100.51

100.54

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

121,493

110,635

91.06

111,200

111,800

100.51

100.54

a)

subvenții cf. prev. leg.

3

b)

transferuri cf. prev. leg.

4

2

Venituri financiare

5

9

9

100.00

10

10

111.11

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

120,855

100,707

90.97

110,305

110,880

100.50

100.52

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

119,972

109,087

90.93

109,630

110,200

100.50

100.52

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

71,312

47,531

66.65

48,000

48,500

100.99

101.04

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

613

456

74.39

500

550

109.65

110.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

43,504

55,450

127.46

55,450

55,450

100.00

100.00

CO

ch. de natura salariala (Rd.

13 + Rd. 14)

12

40,863

51,896

127.00

51,896

51,896

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

36,887

46,620

126.39

46,620

46,620

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

3,976

5,276

132.70

5,276

5,276

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

|

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1,015

1,308

128.87

/■

1,308

Vo'X

1,308

100.00

> ____

100.00

X        vc''

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1,626

2,246

138.13

2,246

2,246

100.00

100.00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

4,543

5,650

124.37

5,680

5,700

100.53

100.35

2

Cheltuieli financiare

20

683

670

98.10

675

680

100.75

100.74

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

22

847

887

104.72

905

930

102.03

102.76

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

847

887

104.72

905

930

102.03

102.76

1

Rezerve legale

25

42

44

104.76

45

47

102.27

104.44

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

805

843

104.72

860

883

102.02

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

o)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10,947

7,750

0.71

7,850

8,400

101.29

0.00

1

Alocații de la buget,din care

44

5,790

0

0.00

0

0

0.00

0.00

aloc.buget, aferente plătii angaj. din anii precedenti

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10,947

7,750

0.71

7,850

8,400

101.29

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

732

904

123.50

904

904

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

672

870

129.46

870

870

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *

50

4,853

4,752

97.92

4,752

4,752

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)

52

180.79

127.17

70.34

127.82

128.51

100.51

100.54

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

55

993.03

991.98

99.89

991.86

991.68

99.99

99.98

9

Plăți restante

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

184

182

98.91

180

177

98.90

98.33

Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA 2 LA HOTARAREA NR.124/2020


Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli _____________________________________________________________mii lei

INDICATORI

x°'\

W-1 j

Nr.

rd.

Realizat an N-2

2018

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Aprobat

7=6/5*1 00

8 = 5/3a*100

Mnlll VO i

conf. HG/O rdin comu n

conform

Hotărârii

CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

1

99,210

0

91,600

121,502

9,439

41,991

81,880

110,644

91.06

122.47

1

Venițurr'totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

99,200

0

91,592

121,493

9,438

41,988

81,873

110,635

91.06

122.47

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

76,707

0

77,707

108,622

6,658

38,208

76,953

104,715

96.40

141.61

a1)

din vanzarea produselor

4

5,213

7,500

3,923

500

1,800

3,000

4,000

101.96

75.25

a2)

din servicii prestate

5

69,476

68,107

103,109

6,000

36,000

73,325

99,875

96.86

148.41

a3)

din redevente si chirii

6

646

700

697

108

308

508

700

100.43

107.89

a4)

alte venituri

7

1,372

1,400

893

50

100

120

140

15.68

65.09

b)

din vanzarea mărfurilor

8

626

630

166

30

80

120

170

102.41

26.52

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

10,256

9,900

1,435

100

600

1,250

1,750

121.95

13.99

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

11,611

0

3,355

11,270

2,650

3,100

3,550

4,000

35.49

97.06

f1)

din amenzi si penalitati

15

192

350

768

650

700

750

800

104.17

400.00

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

165

0

5

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active corporale

17

165

5

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

f4)

din valorificarea certificatelor C02

f5)

alte venituri

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

a)

din i

nobil

zări financiare

b)

din i

ivest

ții financiare

c)

din <

lifere

ite de curs

d)

din <

lobâr

zi

e)

alte

meniți

iri financiare

Ven

turi e

<traordinare

ELTUIELI TOI

FALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

a)

chel

:uieli

au materiile prime

b)

chel

:uieli

;u materialele consumabile, din care:

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

chel

:uieli

Privind energia si apa

I e)

chel

:uieli

arivind mărfurile

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

a)

chel

:uieli

au întreținerea si reparațiile

b)

chel

:uieli

arivind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

b1)

către operatorii cu capital integral/majoritar de stat

b2)

- către operatori cu capital privat

c)

prirr

e de

asigurare

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

a)

cheltuieli

au colaboratorii

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

b1) (cheltuieli privind consultanta juridica

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

■LSK             . JHUSilfflSSi,

19

95

20

21

11,159

3,000

10,502

2,000

2,400

2,800

3,200

30.47

94.11

22

10

0

8

9

1

3

7

9

100.00

90.00

23

24

25

1

2

1

0

0

1

1

100.00

100.00

26

7

5

7

1

3

5

7

100.00

100.00

27

2

1

1

0

0

1

1

100.00

50.00

28

29

97,851

0

90,798

120,655

22,174

51,419

81,845

109,757

90.97

123.30

30

97,476

0

90,348

119,972

22,004

51,098

81,374

109,087

90.93

123.08

31

57,824

0

40,574

71,312

8,859

22,243

35,752

47,531

66.65

123.33

32

21,550

0

15,953

25,832

2,310

6,600

12,030

16,845

65.21

119.87

33

9,980

7,700

11,238

500

2,500

5,100

7,125

63.40

112.61

34

9,004

6,200

12,025

1,000

3,000

5,500

7,800

64.86

133.55

35

697

606

1,230

200

500

800

1,100

89.43

176.47

36

3,821

3,340

4,436

500

1,500

3,000

4,200

94.68

116.10

37

322

300

328

100

150

250

300

91.46

101.86

38

1,814

1,318

2,122

700

900

1,100

1,500

70.69

116.98

39

430

435

119

10

50

80

120

100.84

27.67

40

8,202

0

6,765

9,528

1,206

2,613

4,119

5,425

56.94

116.17

41

603

600

408

50

150

300

400

98.04

67.66

42

7,298

0

5,885

8,213

1,006

2,113

3,219

4,225

51.44

112.54

43

28

25

25

6

13

19

25

100.00

89.29

44

7,270

5,860

8,188

1,000

2,100

3,200

4,200

51.29

112.63

45

301

280

907

150

350

600

800

88.20

301.33

46

28,072

0

17,856

35,952

5,343

13,030

19,603

25,261

70.26

128.07

47

48

1

21

37

9

19

29

37

100.00

3700.00

49

50

78

0

116

90

24

51

69

90

100.00

115.38

.njonoommvmKjmv.

■X=£TKiV.                          .MOBî}-" T2SE~.3IT3E" 'MO-" ’ . 3t!\

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

71

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

7

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

cb. de sponsorizare in domeniile educație, imvatamant,social si sport,din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)     cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

525

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

68

cheltuieli fcu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

18

interna

65

1

externa

66

17

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

233

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

132

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

27,035

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

15

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

43

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

16

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

- afe

rente

bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

chel

:uieli

:u prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

•- vwamnmrvv--'< w

■                   ...... •-                                            'w<ur' ■ .jqjW'W

75

61

18

38

50

65

106.56

85.92

41

29

6

13

19

25

86.21

414.29

0

24

24

0

10

20

24

0

0.00

24

24

0

10

20

24

0.00

0.00

24

24

0

10

20

24

0.00

0.00

1,215

3,816

1,200

1,700

2,100

2,500

65.51

726.86

70

104

20

50

80

100

96.15

152.94

0

21

16

2

8

12

17

106.25

88.89

2

1

0

1

1

2

200.00

100.00

19

15

2

7

11

15

100.00

88.24

230

266

60

110

155

200

75.19

114.16

240

280

30

90

150

210

75.00

212.12

15,940

31,335

4,000

11,000

17,000

22,100

70.53

115.91

15

126

75

150

225

300

238.10

840.00

43

56

12

25

37

50

89.29

130.23

26

28

10

15

20

25

89.29

175.00

3

2

3

4

10

333.33

0.00

1

1

1

3

. .dUEMfflTOWBnfiUMlfl'.

a'Iili;::::...                                 777w;';.....-■-c-^.;.- îs; ?:z.’' ’”JK:

LMLr^fi»WBSir; '     .3®W™

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1,678

0

1,392

613

111

229

340

456

74.39

36.53

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

ch. <

:u ta

<a de

licența

82

15

15

3

1

3

4

5

166.67

20.00

d)

ch. (

:u ta

<a de

autorizare

83

10

10

59

10

25

35

50

84.75

590.00

e)

ch. (

:u ta

<a de

mediu

84

2

3

1

0

1

1

1

100.00

50.00

0

chel

:uiel

cu a

te taxe si impozite

85

1,651

1,364

550

100

200

300

400

72.73

33.31

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

34,481

0

44,148

43,504

11,996

26,048

41,175

55,450

127.46

126.17

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

32,253

0

42,005

40,863

11,176

24,332

38,517

51,896

127.00

126.70

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

88

29,090

0

37,359

36,887

10,200

22,001

34,801

46,620

126.39

126.80

a) sfclarii|de b|za

89

20,860

30,348

28,066

7,929

17,101

27,051

36,234

129.10

134.54

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

8,230

7,011

8,821

2,271

4,900

7,750

10,386

117.74

107.18

c) alte b<

inific^ții (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

3,163

0

4,646

3,976

976

2,331

3,716

5,276

132.70

125.70

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare,din care:

93

1,180

1,984

1,725

526

1,105

1,707

2,285

132.46

146.19

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

371

959

731

0

542

814

1,076

147.20

197.04

b) ti

:het<

i de r

iasă;

96

1,983

2,662

2,251

450

1,226

2,009

2,991

132.87

113.51

c) V(

>uch

3 re d

î vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cl

leltui^li conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

i (' dnoGGOOGCXMXKîwir;

t .-iruutnnAruuvuvifwino

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

1,027

a) P

întru

directori/directorat

105

864

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

163

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c) p

întru l'XGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,201

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.

121 + rd. 122), din care:

114

3,493

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

107

căti

e buc

etul general consolidat

116

105

căti

e alti

creditori

117

2

b)

chel

xiieli

jrivind activele imobilizate

118

132

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte Ichelti

lieli

120

22

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

3,200

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:

122

32

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

123

32

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

din participarea salariaților la profit

128

0

1,049

1,015

327

654

981

1,308

128.87

98.83

864

864

281

561

842

1,123

129.98

100.00

185

151

46

93

139

185

122.52

192.64

1,094

1,626

493

1,062

1,677

2,246

138.13

135.39

0

4,234

4,543

1,038

2,578

4,107

5,650

124.37

130.06

0

102

128

28

51

70

95

74.22

119.63

100

110

25

45

60

80

72.73

104.76

2

18

3

6

10

15

83.33

900.00

100

0

0

7

7

15

0.00

0.00

22

42

10

20

30

40

95.24

190.91

4,000

4,373

1,000

2,500

4,000

5,500

125.77

136.66

0

10

0

0

0

0

0

0.00

0.00

10

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i ■rtnjinnnnnoGOO'iooc

•-- •iOCOt» "iaaKKT 7^3MS?î!HHI”JIMMHMKr4JBCH....' 2KE MO’

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli

financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

375

0

a)

cheltuieii privind dobânzile , din care:

132

373

0

a1)

afere

ite creditelor pentru investiții

133

a2)

afere

ite creditelor pentru activitatea curenta

134

373

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0

0

b1)

afere

ite creditelor pentru investiții

136

b2;

afere

ite creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

alte

chelti

lieli financiare

138

2

3

Che

tuieli

extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (rd. 1 - rd. 29)

140

1,359

0

venituri impozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMP

DZIT

PE PROFIT

143

V

DAI

E DE

FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:( Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli

de natura salariala (rd. 87), din care **

147

32,253

0

a)

cheltuieli sociale

148

1,180

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

29,090

0

4

Nr. i

le pe

sonal prognozat la finele anului

152

639

5

Nr.

nedii

de salariați

153

600

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salariala[ (rd. 147- rd.93*-rd.98)/rd. 153]/12 x 1000

154

4,316

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)

156

165.33

loowooîkbkoooc-cm'

450

683

170

321

471

670

98.10

182.13

447

682

170

320

470

669

98.09

182.84

447

682

170

320

470

669

98.09

182.84

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

1

0

1

1

1

50.00

802

847

-12,735

-9,428

35

887

104.72

62.33

42,005

40,863

11,176

24,332

38,517

51,896

127.00

126.70

1,984

1,725

526

1,105

1,707

2,285

132.46

146.19

37,359

36,887

10,200

22,001

34,801

46,620

126.39

126.80

799

732

874

904

904

904

123.50

114.55

650

672

780

840

860

870

129.46

112.00

5,131

4,853

4,551

4,609

4,756

4,752

97.91

112.46

X

X

X

140.91

180.79

X

X

X

127.17

70.34

109.35
JWffi       :    MMW.

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

X

X

X

cantitatea de produse finite (QPF)

160

preț mediu (p)

161

valoare = QPF x p

162

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

190

190

184

183

183

183

182

98.91

96.84

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

de la operatori cu capital privat

167

190

190

184

183

183

183

182

98.91

96.84

de la bugetul de stat

168

<"■ A

de la bugetul local

169

de la alte entitati

170

9

Cre<

lite pentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)

171
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

2018

%

Prevederi an (N-1) 2019

%

Aprobat

Realizat

4=3/2*100

Aprobat

Realizat

7=6/5*100

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri total©

(rd.1+rd.2+rd.3),

98,647

90,210

100.57

91,600

121,502

132.64

1.

Venituri din exploatare

98,640

99,200

100.57

91,592

121,493

132.65

2.

Venituri finaciare

7

10

142.86

8

9

112.50

3.

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00

___L_

w

sgia Autonoma a Domeniului Public ilea Someseni nr.2, Cluj-Napoca U.l. 201233

ANEXA 4 LA HOTARAREA NR.124/2020

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției-ANUL

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent (N) 2020

an N +1

2021

an N + 2

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

10,954

10,947

7,750

7,850

8,400

1

Surse proprii, din care:

4,800

5,157

6,350

6,700

6,950

a) - amortizare

4,000

4,373

5,500

5,800

6,000

b) - profit

800

784

850

900

950

2

Alocații de la buget

5,791

5,790

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

363

0

1,400

1,150

1,450

linie credit

363

0

1,400

1,150

1,450

-

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

10,954

10,947

7,750

7,850

8,400

1

Investiții in curs, din care:

3,025

3,025

0

500

500

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2,043

2,043

0

500

500

Platforma de stocare deșeuri

2020

2,043

2,043

Lucrări rețea alimentare cu apa si instalații stins incendiu la Oser

2021

500

Lucrări decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni

2022

500

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

982

982

0

0

0

SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca

2019

982

982

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

XcirL A

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

* /'

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

2,514

2,514

3,050

2,350

2,900

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1,801

1,801

3,050

2,350

2,900

Modernizare baza de producție Reiser

2019

153

153

Modernizare imprejmuire stafia Reiser

2019

76

76

Platforma stocare deșeuri reciclabile

2019

763

763

Drum interior la Platforma deșeuri

2019

247

247

Modern. Statia betoane

2019

562

562

Lucrări incalzire hala mecanica si inchidere șopron Calea Someseni nr 2

2020

150

Lucrări de reparații incalzire la adăpostul nr 1 CGCFS

2020

100

Lucrări rețea alimentare cu apa si instalații stins incendiu Oser

2021

1,500

Achiziție teren Calea Someseni nr 2, 768 mp

2020

1,300

Lucrări decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni

2022

1,200

Lucrări amenajare punct alimentar Oser

2021

700

SF, PT decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgeni

2021

300

SF,PT lucrări amenajare punct alimentar Oser

2021

50

SF, PT construire bazine in BAS Grigorescu

2021

100

Lucrări construire bazine in BAS Grigorescu

2022

1,900

Lucrări construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas

2022

700

SF, PT construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas

2022

300

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

713

713

0

0

0

Lucrări amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca

SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca

Extindere centru ecarisaj

2019

713

713

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a)

unitatii administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

5,415

5,408

4,700

5,000

5,000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b)externe

A? /

Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA 5 LA HOTĂREA NR.124/2020


Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante


mii lei

Nr.

crt.

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N -1)2019

an curent (N)2020

an N + 1 2021

an N + 2 2022

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ...-CREȘTEREA VOLUMULUI

PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE

in cursul

anului

X

X

40

18

25

2

Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE

PLATA A DATORIILOR

in cursul anului

X

X

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

40

0

18

0

25

0

Pct.

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1

1.

Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate

X

X

2

Cauza 2.

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. IIZ

X

X

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 8 + Pct. 88

847

0

40

0

18

0

25

0

~^'«88888888«