Hotărârea nr. 123/2020

Hotărârea 123/2020 - Aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 161405/16.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 161468 din 16.03.2020 al Serviciului Administrare cimitire domeniul public, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 7 alin. 13 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Administrare cimitire domeniul public.

Ec. Dan Stela


ContrasemneazNr. 123 din 16 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)