Hotărârea nr. 122/2020

Hotărârea 122/2020 - Aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 161390 din 16.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 161399 din 16.03.2020 al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor.                                     (N


Nr. 122 din 16 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi)