Hotărârea nr. 121/2020

Hotărârea 121/2020 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 161.353/1/16.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 161.451/3/305 din 16.03.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 138 alin. 2 și 4,139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se completează art. 14 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 14A1, cu următorul conținut:

„(14A1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință. Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al municipiului Cluj-Napoca, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.”

Art. H. Se completează art. 22 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 7A1, cu următorul conținut:

„(7A1) în situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului general al municipiului Cluj-Napoca, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală, prin mijloace electronice. în același mod, se înaintează avizul către consilierii locali și inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi.”

Art. III. După art. 24 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, se introduce un nou articol, 24A1, cu următorul conținut:

„Art. 24A1. (1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 24.

(2) în situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca, precum și a persoanelor prevăzute la art. 24 alin. 4 la ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități:

  • a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință;

  • b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”

Art. IV. Se completează art. 25 din Anexa la Hotărârea nr. 676/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 6A1, cu următorul conținut:

„(6A1) în situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic”.

Art. V. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea nr. 676/2019 rămân neschimbate.

Art. VI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează consilierii locali, Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Președinte de ședință, Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

L-J « I ✓/.   .  ,   .

ROȘCA

Nr. 121 din 16 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)