Hotărârea nr. 120/2020

Hotărârea 120/2020 - Solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în CF nr. 295045 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în CF nr. 295045 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 115980/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116087/45/33/27.02.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în CF nr. 295045 Cluj-Napoca;

Văzând Actul nr. 2028/27.02.2020 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, conform căruia în zona centrală a municipiului spațiile pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ sunt insuficiente și prin care se solicită găsirea unor soluții privind asigurarea accesului la educație;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139, 196 și 292 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a corpului C de clădire din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, cu nr. topo 4952/1/2-C3, înscris sub Al.3 în CF nr. 295045 Cluj-Napoca și a terenului în suprafață de 1.960 mp., parte din imobilul cu nr. topo 4952/1/2, înscris sub Al în CF nr. 295045 Cluj-Napoca, evidențiat pe planul ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, motivat de asigurarea bazei tehnico-materiale de învățământ la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


dinte de ședință, Ștefan Tarcea

ează:

1 general al municipiului, JfcĂtiroraJWșca

Nr. 120 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

28

Canin școlar

>

o H

><

I

>

bJ o n3 o M o