Hotărârea nr. 12/2020

Hotărârea 12/2020 - Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cunatumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 669811 din 31.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669816 din 31.12.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și ale Hotărârii de Guvern nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020 ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

  • a) burse de performanță - 130 lei;

  • b) burse de merit        - 100

  • c) burse de studiu        -  85

  • d) burse de ajutor social -  80


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.