Hotărârea nr. 119/2020

Hotărârea 119/2020 - Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 116771/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116790/428/27.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și al Direcției Juridice, prin care se propune desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, Act nr. 115570/45/27.02.2020 emis de către Instituția Prefectului Județului Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 333 alin (1) și alin. (5), ale art. 338 și 317 alin. (l)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, după cum urmează:

Dan Ștefan Tarcea - președinte;

Iulia Ardeuș - director Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății; Corina Ciuban - director Direcția Generală de Urbanism;

Ioan Bogdan - șef Serviciul Financiar;

Lucia Lupea - șef Serviciul Achiziții publice.

Art. 2. Se aprobă desemnarea membrilor supleanți în comisia de evaluare constituită în vedereaatribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, după cum urmează:

Olăh Emese - președinte;

Dacia Crișan - șef Serviciul Autorizări comerț; Olimpia Moigrădan - director Direcția Economică; Ramona Gabor - inspector Serviciul Achiziții publice; Ramona Rușescu - șef Serviciul Autorizări construcții.

irecția Generală Comunicare,Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează dezvoltare locală și management proiecte.

inte de ședință, tefan Tarcea


erai al/nunicipiului,


Nr. 119 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)