Hotărârea nr. 118/2020

Hotărârea 118/2020 - Aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 115942/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116088/45/30/27.02.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18;

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă solicitarea avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18, identificat prin nr. topo. nou 20288/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și 8317/2, teren în suprafață de 4082 mp. și construcția cu regim de înălțime Subsol parțial+parter, pe fundații de beton, zidărie din cărămidă, acoperită cu țiglă, compusă din: la subsol - arhivă și hol, la parter - șapte săli de clasă, sală profesorală, bibliotecă, birou director, birou, cinci holuri, debara, wc, două grupuri sanitare, pentru realizarea unui centru rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.
Nr. 118 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)