Hotărârea nr. 117/2020

Hotărârea 117/2020 - Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 116056/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116080/452/27.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, Act nr. 115570/45/27.02.2020, emis de către Instituția Prefectului Județului Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 333 alin (1) și alin. (5), ale art. 338, ale art. 317 alin. (1) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Dan Ștefan Tarcea - președinte

Iulia Ardeuș - director Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății Corina Ciuban - director Direcția Generală de Urbanism

Ioan Bogdan - șef Serviciul Financiar Lucia Lupea - șef Serviciul Achiziții publice

Art. 2. Se aprobă desemnarea membrilor supleanți în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Olah Emese - președinte Dacia Crișan - șef Serviciul Autorizări comerț Olimpia Moigrădan - director Direcția Economică Gabor Ramona - inspector Serviciul Achiziții publice Ramona Rușescu - șef Serviciul Autorizări construcții

irecția patrimoniulArt. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii^ municipiului și evidența proprietății.

•GeZtrasem

Nr. 117 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


’ j ' f Vv SeorețptuFgeneral ^municipiului, Jr. Aurora