Hotărârea nr. 116/2020

Hotărârea 116/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 115957/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116099/45/30/27.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. TI din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud, în suprafață de 34239 mp., cu nr. topo. 24373/1/1/1, 24374/1/1/1, 24375/1/1/1, înscris în CF nr. 271591 Cluj-Napoca, astfel:

- imobilul-teren cu nr. topo. 24373/1/1/1/1, 24374/1/1/1/1, 24375/1/1/1/1, în suprafață de 23872 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24373/1/1/1/2, 24374/1/1/1/2, 24375/1/1/1/2, în suprafață de 10367 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud, în suprafață de 44229 mp., cu nr. topo. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, înscris în CF nr. 256762 Cluj-Napoca, astfel:

imobilul-teren    cu    nr.    topo.    24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 9506 mp.;

imobilul-teren    cu    nr.    topo.    24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 34723 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud, str. Tulcea, în suprafață de 42669 mp., cu nr. topo. 14865/1, 15535/2/1/1, 15540/3/2/3, 15541/1/2/2, 15541/2/2/2, 15541/3/2, 15541/4/2, 15542/2, 15543/2, 15544/2, 15545/2, 15546/2, 15552/2, 15553/2, 15554/1/2, 15554/2/2, 15556/2, înscris în CF nr. 290975 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 14865/1/1, 15535/2/1/1/1, 15540/3/2/3/1, 15541/1/2/2/1, 15541/2/2/2/1, 15541/3/2/1, 15541/4/2/1, 15542/2/1, 15543/2/1, 15544/2/1, 15545/2/1, 15546/2/1, 15552/2/1, 15553/2/1, 15554/1/2/1, 15554/2/2/1, 15556/2/1, în suprafață de 34244 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 14865/1/2, 15535/2/1/1/2, 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, în suprafață de 8425 mp.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud, Bl. H1-H7, S8-S10, în suprafață de 19873 mp., cu nr. topo. 24373/1/1/1/2,    24374/1/1/1/2,    24375/1/1/1/2,    24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Tulcea, Bl. M1-M4, O1-O6, L1-L4, în suprafață de 43148 mp., cu nr. topo. topo. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,   24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,

14865/1/2, 15535/2/1/1/2, 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud - str. Tulcea, Bl. 11-13, K1-K6, Yl, S16, S17, în suprafață de 23872 mp., identificat prin nr. topo. 24373/1/1/1/1, 24374/1/1/1/1, 24375/1/1/1/1, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud, Bl. H1-H7, S8-S1O, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Tulcea, Bl. M1-M4, 01-06, L1-L4, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud - str. Tulcea, Bl. 11-13, K1-K6, Yl, SI6, S17 întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 116 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXAI LA HOTĂRÂREA NR. 116/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE ITCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JIJD.CLUJ CF 256762

C.F vechi 92935,

Nr.Top 24354/1/1/1/1/1/1/I/I/1/1/I/1/1/1/1/1/1/1 24355/1/1/1/1/1/1 /l/l/l/l/I/./l/l/l/l/l/l CF 271591

CF vechi 92935,

Nr.Top 24373/1/1/1; 24374/1/1/1; 24375/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AI, MUNICIPIULUI CLLJ-NAPOCA STR.MOȚILOR, NR.1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JIJD.CLUJ

EXECUTANT;

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS 1NTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02^)7^'1


GEOMATICS U

INTEfltMTEtt SERVICES



.ANEXA NR. 1.29 lu regulament

Nr. de înregistrare/data................./.


BORDEROU


. Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă)

31 oc

Se

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-


» P-oprictari:

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4|30|5|8|5|7|  |  |  |  |  |



 • •  Număr pagini documentație:

 • •  Numaral de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:



borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasamentișf delimitare; releveele constaîgriiW;              z

plan de încadr^țe JWjjonă *     ■*"

localizat.


.. . xz.v ....

la o se^-coji.veiîabilăy astfel-. înc^tp'imobilui să pfiață fi



V CeSTIFlCAT \

FLQRICA /


Serviciu achitat cu raitanța nr.

_____________:_________________________

' Data

Srirta

'A^Cod serviciu

pnn

ta a tont ir



Oficial Je Cadusiru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aCală iu subordiuca Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. prelucrează date cu caracter personal ftirnizatc de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndepliniri: competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot f comunicata numai destinatarilor abilitați prin nete normative (Codul civil, 3odul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetele-, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice șt organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2T-6 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datebr cu caracter personal ti privind libera circulație a acestor date, dai- și pentru orice ahe informații suplimentare legate de protecția datelor cil caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa rpd_ c.uj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau latdelbn: 0264554165


(ANEXA Nr. 1.31 la Regulament)

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Cl.ll.)

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. tlî înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subseninatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CL UJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR3 legîlinial(ă) cu GIF 4305857 . teLTax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: pnmaiiacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRAT.ED SERVICES SRL.. CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J ? număr 1359/02.07.2018,tel()723286477,+4031069929I,punct dc lucru strada Constantin Istrati nr.20 sector55Bucurcsti, conform contract/angajamenl nr. 400453.400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentafiei laOCPl și vfi rog să dispuneți:

L OBIECTUL RECEPȚIEI:

, ț - prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale:

 • - inscricrc/radiere construcții

modificarea limitei de proprietate

' ’ - modificarea suprafeței imobilului

actualizare categorii de fulosință/destinațn

 • - repoziționare

. -alte informații tehn.ee eu privite la imobil

, - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un aîl UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

, , - documentație pentru dczlipirc/dipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apurlamcutare

2 - documentație pentru dezlipi re/alipi re UI

 • - documentație pentru renpartanicntare

’; - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrăm in lelor dreptului de proprietate

' - documentație pentru rcconstilu.rec cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

'li, OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • - intabularea *..............»t................

IJ A

... - înscrierea provizorie ..........................

 • - notarea ***....................................

...; - radierea ****.................................

IMOBILUL: DAT: CLUJ - NA?OCA

Adresă imobil

Nr. CF7 Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Ttuia)

Număr (Parcelă)

Bloc

•Scara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justifică cc-rerca. anexat în original sau în copie legalizată :


Solicit comunicarea răspunsului:


prin poștă

la sediul biroului teritorial

fax nr.........................


Semnătura proprietarului/persoanci interesate



CERTIFICAT DE HUTCRIZAR !«\ Ser-a RO-M-F #r 045’) vLajuLseu . ....

?» ștapiiiilh V (p "


Serviciu achitat, cu cli.lauța nr...♦***»

Data

Suma

r

Cod serviciu



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire ta prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, du intervenție asupra dalelor și de dreptul de e nu fi supus unei decizii individuale, 'totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de arL 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, dalată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, ăbitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele.

** Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezohitorie sau cu termen, hotărâre judecătorească cere nu a rămas definitivă.

*•* Incapacitate. lacațiunca, preein|innc.i. promisiunea de Înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză. jrice îhc lapte sau drepturi personale ctc.

»»»« Drepturi reale, ipotecii, privilegi i.

NOTĂ: 17/07/201? • nota .1 fost inlrocusil prin Ordin 123/2.01X.

Oficiul de Cadastru și Pupi citate Imobiliară Cluj. instituție publică cu personalitate juridică aflată in stfcordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale arivind evidentele de cadastru și carte funciară șt pot li comunicate numai destinatarilor abilitaț prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civ.a. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanței .ir sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și rii asigtnrlm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

in exercitarea crcpturilbr dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizico Î11 ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații snpl'raentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa respectabilului c.t protecția datelor, la adresa rpd_ cluj©ancpi.rn, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICI! ATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA


DECLARAȚIE

Subseninatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu hi CLU.-NAPOCA. STRADA MOȚILOR NR.3 legitimară) cu GIF 4305857 , teIJfax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: priiTiariac cad@yahoo.com. prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED S ERVICES SRL.. CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I , cu autorizație scria RO-B-J , număr 13594)2.07.2018.tei0723286477,+40310699291.punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector 5,BucureSti, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCP1 și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:


 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului. în vederea întocmiri documentației cadastrale;

 • □  am fost informația) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 19873 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost infonnat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilulu și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu Ase-află+ndifigm - cu imobilul ID............. nr. dosar........... instanța........... obiect...............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate j uridice S.C.GEOMATICS INTEG RATED SERVICES SRL /autorizație categoria.!.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:


in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data 02.2020


Proprietar


‘ '■


Olîciui dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează.dQUț'eu caracter personal turui?!le de dnmțicavoashă prin mijloace efectuării înscrierilor in sislemu. integra de cadastru și carte funciară sau în vedercd eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai''destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dc r. nu li sipus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării dalelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea rr 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi. v<i puleț acresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vâ adresa justiției.

N()T/t: 17/07/2018 - nota a Ibst introdusă prin Ordin 423/2018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aliată In subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu carne er nersonal furnizate de dumneavoastră; nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil Codul dc procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă inlbrmăir.. și vă asigurăm că atu luni măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr, 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adrese rpd_ c uj^nncpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau hi telefon: 0264554165


în scopul



ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cmj Napoca in partea de Est-Sud a orașului, intre strada Dunării si Lacul 3, la intersecția straziilor Dunar i cu Tulcea, are o suprafața de 19873 mp.

d.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologe GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziție ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către AblCP.1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TOR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mru+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinând u-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de deta.iu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda os lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic I97C. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si. de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in sortul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detalij intr-un fișier text asigurând o precizie de i-/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK tăcând dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint c statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.202C

Oficiu! de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Nr, cerere

2202

Ziua

08

Luna

Ol

Anul

2020



C?"

ANCl’l


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîuj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 271591 Cruj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:92935

Adresa: Loc. Cîuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24373/1/1/1,

24374/1/1/1, 24375/1/1/1

34.239

... Alei și spații verzi

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Act nr. 0 (Decret nr. 41/1984, nr. 67/1985, nr. 48/1985);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A G.I.G.C.L CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

92729 / 23/05/2018

Act Administrativ nr. 249166, din 22/05/2018 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 60721, din 03/04/2018 emis de OCPi CLUJ; Act Administrativ nr, 49527, din 19/03/2018 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 483, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNiCIPfULUÎ CLUI-NAPOCA;

B3

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de la 3294 mp la 34239 mp, diferența de 55 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 330454

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT



Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24373/1/1/1,

24374/1/1/1, 24375/1/1/1

34.239

... Alei șl spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.   '        . DETALII LINIARE IMOBIL

1                               Hi-■ f-i’fVÂ’f                      »-i' rîj.Vt #

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

’4r. topo

Observații / Referințe

1

altele

□A

34.239

-

24373/1/1/1,

24374/1/1/1, 24375/1/1/1

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea co-ectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de (a momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/01/202C, 13:34

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere Ziua

2629

09     ]

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Luna

Anul

Ol     i

2020

ANCEI

Cod verificare

PENTRU INFORMARE

■■■■■

Carte Funciară Nr. 256762 Cmj-Napoca

100078098142


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24354/1/1/1/1/1/ 1/lzl/l/l/l/l/l/l/ l/l/l/l,

24355/1/1/1/1/1/ l/l/l/I/l/l/l/l/l/ l/l/l/l

44.229


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. 41/1984, 67/1985, 48/1985;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

97380 / 24/09/2009

Hotarare Judecătoreasca nr. 8742, din 07/11/2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 94449/18-09-2009 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 1142/R/2008/2 2-10-2008 emis de TRIBUNALUL CLUJ; act administrativ nr. 79011/14-04-2009 emis de MUN. CLUJ-NAPOCA DIR.DE 1MPOZ.SI TAX. LOC.; act notarial nr. 665/08-04-2009 emis de BNP AMALiA MARGA; înscris sub semnătură privata nr. 5/24-09-2009 emis de C1UPE LIA PT. SC PELICANUL MARASTi S.A; inscris sub semnătură privata nr. 667/2001/24-09-2009 emis de C1UPE LIA PT.SC PELICANUL MARASTI SA;);

B2

Imobilul de dezmembrază astfel: -cu nr. top ; 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, se reînscrie in acest CF teren in suprafață de 61778 mp.- cu nr. cad 258159 teren in suprafața de 1335 mp. se transcrie in CF 258159 Clui

Al

7189 / 24/01/2011

Act Normativ nr. 41, cin 06/03/1984 emis de PREȘEDINTELE RSR (act normativ nr. 67/28-02-1985 emis de CONSILIUL DE STATAL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 emis de PREȘEDINTELE RSR; act normativ nr. LEGEA 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

B4

Se notează respingerea capătului de cerere cu privire la întabularea dreptului de proprietate, înaintată de Primăria Mun. Cluj-Napoca-Directia Patrimoniului Municipiului și Evidenta Proprietății.

Al

22772 / 01/03/2011

Act Normativ nr. LEGEA 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 41/06-03-1984 em s de PREȘEDINTELE RSR,act normativ nr. 67/28-02-1985 emis de CONS.DE STAT AL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 emis de PREȘEDINTELE RSR ; act normativ nr. LEGEA 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNEI;; act normativ nr. 67/28-02-1985 emis de CONS.DE STATAL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 emis de PREȘEDINTELE RSR ;);

B5

Se notează resp ngerea cererii de reexaminare a încheierii nr. 7189/2011,înaintată de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA

Al

31236 / 21/03/2011

Act Administrat v nr. 12014, din 03/02/2011 emis de BCPI CLUJ NA3OCA (act administrativ nr, 53/22-02-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLU| NAPOCA; act administrativ nr. 59759/02-03-2011 emis de DIRECȚIA

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3



înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B6

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: -imobilul cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24354/1/1/1/1/1/1/1,1/1/1/1/1 în suprafață de 60188 mp se reinscrie in acest cf, in favoarea vechiului proprietar, imobilul cu nr top 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24354/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 și nr. cad. 278466 se inscrie în cf nou 278466 CLU) NAPOCA in favoarea vechiului proprietar

Al

17420 / 17/02/2012

Act Administrativ nr. 136203, din 28/11/2011 emis de BCPI Clu.'-Napoca (dosar 31263 din 2011 - arhiva BCPI Cluj Nspoca);

B9

sa noteaza respingerea capetelor de cerere privind corectarea notei de sub B 6 si a suprafeței imobilului de sub Al ca fiind lips'te de obiect

Al

92848 / 25/07/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 415/2009, din 19/06/2009 emis oe TRIBUNALUL CLUJ SECȚIA CIVILA (hotarare judecătoreasca nr. 328/A/209/09-12-2009 emis de CURTEA DE APEL CLUJ SECȚIA CIVILA, DE MUNCA SI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI SI FAMILIE; hotarare judecătoreasca nr. 5204/13-10-2010 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE SECȚIA CIVILA SI CE PROPRIETATE INTELECTUALA; hotarare Judecătoreasca nr, 1563/28-02-2008 emis de JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -PRIMAR-; act administrativ nr. 90060/19-07-2013 emis de OFICIUL DE CADASTRU SI PIBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUj-NAPOCA;);

B12

imobilul da sub Al cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ 1/1/1/ 1, 24355/1/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 1 se dezmembrează astfel :24354/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/ 1/ 1/1/ 1/1, 24355/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1 în suprafață de 50450 mp se reînsorie în acest CF în favoarea vechiului proprietar, iar cu nr. top.24354/1/ 1/1/1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/2, 24355/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 /2 șl nr. cadastral atribuit 299854 se înscrie în CF NOU IE 29985^ CLUJ NAPOCA

Al

C. Partea III. SARCIMI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Wr. 1 La Partea I      ~~          ’
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24354/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l,

24355/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l

44.229

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL________________

jwiidt iicerț         utt ii țwți* <tjț.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

45.278

24354/1/1/1/ 1/11/1/1/1/1/ 1/11/1/1/1/1, 24355/1/1/1/ 1/1,1/1/1,'1/1/ l/l'l/l/l/l/l

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al A.NCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea pcate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online dișonibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/01/2020, 11:20


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca,,z(£letdii'CL&T certificat os AUTORITARE


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587194.912

395340.552

8.040

2

587196.349

395348.463

6.917

3

587189.571

395349.844

8.935

4

587180.762

395351.340

6.364

5

587174.553

395352.734

6.037

6

587168.633

395353.919

45.132

7

587177.980

395398.072

14.531

8

587180.990

395412.288

16.094

9

587165.229

395415.547

19.622

10

587169.179

395434.767

10.665

11

587179.623

395432.608

7.116

12

587186.609

395431.252

3.593

13

587187.371

395434.763

18.792

14

587205.756

395430.872

2.804

15

587205.209

395428.122

1.544

16

587206.656

395427.582

7.013

17

587210.324

395421.605

1.487

18

587211.774

395421.274

53.790

19

587222.070

395474.069

39.454

20

587230.194

395512.677

2.085

21

587228.160

395513.135

8.627

22

587230.10-1

395521.540

8.770

23

587221.478

395523.120

9.364

24

587219.630

395513.940

9.330

25

587228.68C

395511.670

37.949

26

587221.030

395474.500

4.596

27

587216.510

395475.330

4.425

28

587215.600

395471.000

1.007

29

587216.580

395470.770

25.491

30

587211.260

395445.840

7.860

31

587203.600

395447.600

0.771

32

587203.630

395448.370

0.842

33

587202.800

395448.510

5.401

34

587201.490

395443.270

5.701

35

587195.930

395444.530

0.252

36

587196.075

395444.736

5.342

37

587190.842

395445.810

0.528

38

587190.950

395446.327

80.386

39

587207.400

395525.012

0.331

40

587207.070

395525.030

0.592

41

587207.020

395524.440

1.671

42

587205.360

395524.630

4.261

43

587206.080

395528.830

1.414

44

587205.600

395530.160

2.775

45

5872C8.370

395530.330

1.473

46

5872C9.600

395529.520

1.189

47

587210.000

395528.400

2.532

48

587209.600

395525.900

12.199




57

5‘

 • 52

 • 53

5-

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

6C

61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

81

82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97

 • 98

 • 99

100


587230.932

587231.755

587232.956

587236.368

587238.620

587238.483

587238.666

587239.925

587232.080

587231.940

 • 587229.916

 • 587228.782

587235.842

587234.445

587235.544

587235.396

587236.955

587236.495

587235.119

587234.885

587233.786

587232.376

587219.858

587223.118

587216.777

587218.531

587217.342

587219.026

587232.085

587230.639

587232.556

587232.406

587240.356

587242.867

587244.458

 • 587245.916

587246.671

587247.478

587247.312

587247.395

 • 587248.782

587249.652

587250.770

5872-11.802 587241 621

587242.060

587241.333

587240.875

587239.073

, 587239.469


'395521.550 395524.646 395524.437 395529.514 395543.615 395553.477 395553.505 395554.409 395560.813

 • 395562.670

 • 395561.670 395561.987 395556.256 395554.869 395547.759 395547.542 395546.794 395546.579 395544.669 395545.054 395544.216 395544.430 395537.305 395539.935 395556.451 395557.703 395566.650 395566.883 395575.491 395572.937 395565.636 395565.236 395564.516 395562.778 395574.524 395581.846

 • 395588.633 395592.241 395598.207 395598.961 395599.909 395605.785 395610.347 395616.107 395618.190 395617.202 395617.111 395613.539

 • 395613.633 395604.788 395604.706


3.204

0.849

5.217

14.508

10.116

0.140

0.923

6.526

8.062

1.010

2.049

5.842

7.195

7.246

1.120

0.763

1.574

1.965

1.429

0.870

1.120

7.263

12.791

16.835

6.463

9.117

1.212

8.771

13.307

7.443

1.959

0.735

8.138

12.011

7.493

6.942

3.686

6.020

0.772

0.952

6.037

4.644’

5.867

9.207

1.005

0.448

3.645

0.468

9.027

0.404

3.146


CALCULUL SUPRAFEȚELOR^

CERTIFICAT VJ^'c DE     ZV

aut©riz-are s,ri« ro-ii-fH'-        «

VOJOuiBSCU^ fl :aL; A


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLU<I^



i"



101

587238.862

395601.619

6.510

102

587245.249

395600.363

18.346

103

587241.684

395582.366

13.030

104

587228.910

395584.936

1.182

105

587229.150

395586.094

0.489

106

587228.671

395586.193

6.517

107

587229.892

395592.595

0.593

108

587230.473

395592.475

2.924

109

587231.066

395595.338

0.662

110

587230.417

395595.473

6.209

111

587231.677

395601.553

6.310

112

587225.485

395602.765

1.049

113

587225.706

395603.790

0.757

114

587224.966

395603.949

7.188

115

587226.473

395610.978

0.765

116

587227.221

395610.817

10.216

117

587229.358

395620.807

12.716

118

587241.804

395618.200

9.207

119

587250.772

395616.117

5.323

120

587251.786

395621.342

2.142

121

587252.272

395623.428

11.819

122

58^254.902

395634.951

2.830

123

587255.576

395637.699

7.500

124

587257.143

395645.033

2.176

125

587254.988

395645.326

17.523

126

587251.430

395628.168

13.842

127

587237.896

395631.072

17.464

128

587241.651

395648.128

13.628

129

587254.990

395645.336

2.176

130

587257.146

395645.043

2.336

131

587257.635

395647.327

0.061

•32

587257.576

395647.339

1.665

'33

587255.930

395647.591

24.914

-34

587231.579

395652.857

5.553

-35

587226.180

395654.154

12.351

136

587225.762

395666.498

17.011

137

587226.584

395683.489

3.035

138

587226.013

395686.470

4.119

139

587226.806

395690.512

1.690

140

587225.513

395691.601

0.917

141

587224.597

39569-,649

0.950

142

587223.693

395691.940

8.480

143

587215.403

395693.724

2.123

144

587213.325

395694.163

8.669

145

587204.927

395696.311

3.906

146

587204.241

395692.466

18.033

147

587221.866

395688.653

5.142

148

587220.812

395683.620

6.576

149

587219.424

395677.193

5.264

150

587224.574

395676.106

19.191

151

587220.510

395657.350

3.985

152

587224.389

395656.434

18.641

153

587220.447

395638.214

17.080

154

587203.756

395641.839

15.525


£

165

587200.65'4’

z\l0.94C\

156

587211.361

3'95-60:384

\37.32t

157

587203.835

395587.830

12.493.

158

587191.598

395590.349

11.773

159

587189.217

395578.819

12.345

163

587201.280

395576.198

37.859

161

587193.273

395539.196

12.351

162

587181.203

395541.816

7.227

163

587182.730

395548.880

2.296

164

587180.483

395549.349

4.900

165

587181.517

395554.138

2.298

166

587183.766

395553.669

11.954

16T7

587186.294

395565.353

2.296

163

587184.045

395565.818

4.899

169

587185.076

395570.607

2.300

173

587187.329

395570.142

8.880

17-

587189.207

395578.822

11.773

172

587191.588

395590.351

0.717

173

587190.886

395590.496

37.366

17-

587198.530

395627.072

2.160

17=

587200.644

395626.629

15.525

176

587203.746

395641.841

18.946

17“

587207.898

395660.327

16.850

178

587211.467

395676.795

10.395

179

587201.298

395678.955

13.828

18C

587204.231

395692.468

3.906

18-

587204.917

395696.314

1.115

182

587203,837

395696.590

.9.559

18c

587194.482

395698.552

13.770

18*

587181.087

395701.743

2.287

185

587178.893

395702.387

2.295

186

587176.723

395703.134

2.669

187

587174.195

395703.990

2.140

188

587172.341

395705.058

1.208

18S

587171.271

395705.618

6.177

19C

587169.916

395699.592

17.374

191

587186.853

395695.720

11.450

192

587184.302

395684.559

5.660

193

587189.832

395683.354

35.539

194

587182.347

395648.612

2.083

195

587184.375

395648.132

19.563

196

587^80.212

395629.017

13.037

197

587'67.509

395631.947

18.088

198

587'71.509

395649.587

2.474

199

587169.096

395650.134

31.676

200

587175.817

395681.089

3.639

201

587176.511

395684.661

9.626

202

587167.168

395686.977

12.911

203

587169.907

395699.594

6.179

204

587171.262

395705.623

1.297

205

587170.113

395706.224

4.535

206

587166.175

395708.472

3.360

207

587163.883

395710.929

5.047

208

587160.207

395714.387

3.630



CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, jjdetul'GtWi*^.

X/7-'            1

/❖ /§

U Se

>

' "K y ’X. U'

, s, ■

CERY5WCAT ! " ‘J4r.

OS         f

AUTSA1ZAR5 „ RO-L'-F f/r


209

587157.527

395716.836

2.062

210

587156.130

395718.353

1.633

211

587154.865

395719.385

4.587

212

587151.664

395722.671

24.252

213

587132.220

395708.176

3.304

214

587135.451

395707.485

17.581

215

587152.584

395703.541

11.200

216

587150.071

395692.627

6.000

217

587155.918

395691.281

37.781

218

587147.443

395654.463

13.180

219

587134.599

395657.420

35.400

220

587142.540

395691.918

10.400

221

587'32.405

395694.251

13.570

222

587135.449

395707.475

3.310

223

587132.212

395708.170

8.622

224

587125.300

395703.017

5.685

225

587119.720

395701.931

17.640

226

587102.522

395705.856

7.672

227

587C95.607

395709.180

7.949

228

587090.375

395715.164

35.932

229

587074.378

395747.339

20.282

230

587064.485

395765.045

23.630

231

587059.656

395788.176

12.351

232

587052.194

395798.018

15.264

233

587041.198

395808.605

20.830

234

587023.560

395819.686

7.900

235

587021.939

395811.954

5.287

236

587026.833

395809.953

5.075

237

587031.403

395807.745

8.107

238

587038.088

395803.159

10.418

239

587045.985

395796.364

1.691

240

587046.739

395794.850

2.153

241

587047.390

395792.798

1.401

242

587048.658

395792.202

1.094

243

587049.730

395792.422

3.367

244

587052.495

395790.500

2.641

245

587053,938

395788.288

2.097

246

587055.038

395786.503

2.469

247

587055.850

395784.171

6.735

248

587058.447

395777.957

5.435

249

587059.771

395772.686

5.629

250

587060.524

395767.108

13.181

251

587064.128

395754.429

3.294

252

587064.779

395751.200

4.705

253

587065.000

395746.500

1.348

254

587064.556

395745.227

10.726

255

587068.438

395735.228

19.297

256

587076.790

395717.832

2.131

257

587078.354

395716.385

2.549

258

587080.330

395714.739

8.629

259

587084.546

395707.227

8.373

260

587090.591

395701.434

5.015

261

587094.360

395698.126

4.157

262

587097.380

395695.269

12.464

263'^5871 O&0'3$'

^£68,4'163-

395 @82.331

W673.707

395663.170

395648.754

395642.551

8.645

10.597

14.983

8.958

4.399

 • 264

 • 265

 • 266

 • 267

 • 268

W102.870 58>%£«470i' 587104.5'99

587108.682

587115.145

269

587116.140

395638.266

0.805

270

587116.505

395637.548

14.808

271

587126.439

395626.566

4.441

272

587129.103

395623.017

3.442

273

587131.347

395620.403

3.771

274

587134.222

395617.962

9.367

275

587142.015

395612.764

1.191

276

587142.406

395611.639

4.812

277

587143.174

395606.889

6.205

278

587143.152

395600.684

8.103

279

587142.007

395592.662

4.325

280

587141.136

395588.426

10.958

281

587142.208

395577.521

4.377

282

587142.240

395573.144

3.793

283

587140.158

395569.974

5.551

284

587136.060

395566.229

4.414

285

587133.9.12

395562.373

4.323

286

587131.253

395558.964

8.323

287

587123.792

395555.276

7.935

288

=87117.304

395550.708

1.507

289

587116.461

395549.459

4.083

290

587114.533

395545.860

3.280

291

587117.769

395545.329

53.226

292

587170.209

395536.218

17.282

293

587176.232

395520.019

8.984

294

587177.271

395511.095

9.281

295

537178.588

395501.908

4.735

296

537173.857

395502.113

13.325

297

587160.702

395499.992

27.986

298

587154.554

395472.690

6.658

299

537161.186

395473.273

32.925

300

537193.562

395467.283

22.750

301

587188.736

395445.051

0.833

302

537187.921

395445.221

11.850

303

587185.446

395433.632

18.053

304

537167.748

395437.192

23.535

305

587163.022

395414.136

15.896

306

537178.614

395411.040

16.336

307

537175.476

395395.008

49.948

308

557166.741

395345.829

8.683

309

5=7175.270

395344.200

'■<‘47,598

310

567192.623

395341.275

2.400

S = 19873 mp

cv f



TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

271591 Cliu-Napoca (CF vechi

92935)

24373/1/1/1

24374/1/1/1

24375/1/1/1

34239

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.l.G.C.L CLUJ

256762

Cluj

Napoca ( CF vechi 92935)

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

44229

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere: STATUL ROMAN in administrarea directa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24373/1/1/1/1

24374/1/1/1/1

24375/1/1/1/1

23872

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24373/1/1/1/2

24374/1/1/1/2

24375/1/1/1/2

10367

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

9506

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

34723

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24373/1/1/1/2

24374/1/1/1/2

24375/1/1/1/2

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

19873

Alei si spatii verzi

4

------------------AS—

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

>                      OERTtRCAT A

.. CERTIFICAT---V---

4 VOlCULEfpJ /   ■,               >

% FLoai# /  \ s^fbr /

'% I       \


|         Bl. H2

NC 24333

O u

—■nYoX.w

^Lr

VJjAu lZ—-__—

©r^t

-'■'1 \   (7)

—GX

NC 203SB        J-J _

D n


T®\i \\\

i \ l r\W

A \ V ,\\


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

19873 mp

Municipiul Cluj-Napoce, Județul CLUJ

Carte Funciara nr.

DAT |        CLUJ- NAPOCA


Nr.parcala

Catag. da folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

19873

Teren nelmprejmult

Total

19873



ANEXA2 LA HOTĂRÂREA NR. 116/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL



AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 256762

CF vechi 92935

Nr.Top 24354/1/1/1/1/1/171/1/1/1/1/1 171/1/1/1/1 24355/1/1/1/1/171/l/l/l/l/l/'/l/17./l/l/l

CF 290975

CF vechi 28517

Nr.Top 14865/1; 15535/2/1/1; 15540/3/2/3; 15541/1/2'2; 15541/2/2/2; 15541/3/2; 15541/4/2; 15542/2; 15543/2; 15544/2; 1.55^5/2; 15546/2; .15552/2; 15553/2; 15554/1/2; 15554/2/2; 15556'2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:


S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL


autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.0.7-:2.QI,.tL




ț


CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2020




ANEXA NR. 1.29 hi regulament

Nr. de înregistrare/data................./.


BORDEROU


• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-


* Proprietari:

Nume /Prenume

C1F

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 | 3    0 | 5 | 8 | 5 | 7 |     |     |     | TH



 • •  Număr pagini documentație:

 • •   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:

 • □  borderou;

 • □  dovada achitării tarifului;



formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii, ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;


.ii.' ?.."■

.. ;vp.-



plan de încadrare în zonă la o scargfeîinyenabife, astfel încât imobiluHțfcp®țîK localizat.                                                                                          P

Semeți tuița^ți^ilâ.^J


(ițșrsoană atCfdrizată)

i

•3


_ AUTORIZARE ‘&rtâ RW-U-FWr’OTSS

1 ‘                                          '.43

r   ..■?/ -s    v<

țMSÎJLESCU . *

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Dala

'      "■ 'Suina

@od ser

xK

IfilhfâaiCAJ t

NOTA: 17/07/2C18-noma fost introdusă prin Ordin 423/2018.                               : J-

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juri»'.ică afkr.ăîn Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nune, prenume»

subordiuea Agenției Națioi scrie și număr act de iden

ilate, cod numeric


personal, adresa poștală etc.

Dalele eu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii campeloațelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot li comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/201C privind protecția persoanelor fizico în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legato de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa rpd_ clttji3lancpi.ro, Ibrmulănd o cerere scrisă, dabilă și semnată sau la telefon: 0264554165


(ANEXA Nr. 1.31 la Regulament) OFICIUL DE CADASTRI ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. (k înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemna tul (a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în C_ U.I-NAPOCA. STRADA MOȚILOR NR.3 îegitimal(u) cu C1F 4305857 , lelJfux 0264/596030; +0264/431575 e-mail: pniTiariacjcad@ycihQO.com, prin mandatarul ,S.CGEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.. CU LR0393 66.156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J. număr 1359/02.07.2018,tel()723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Islrafi nr.20 sectorS,București. conform contracl/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019> pentru înregistrarea documentației la OCPl și vă rog să dispuneți:

LOBIECTin/RECEPȚIEI:

.: - prim înscriere

' ■' - actualizare informații cadastrale:

Inscricre/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

. - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de iblosințh/destinații

' * - repoziț.onarc

., - alte informații lelin.ee cu privire la imobil

, - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

;' - documentație de atribuire număr cadastral

documentație pentru dezlipiro/nlipire teren

 • - documentație dc prima înregistrare UI

î ' •• documentație pentru ^parlamentare

 • - documentație pentru dezlipirc/alipirc UI

 • - documenlație pentru reapartani cutare

., - documentație pentru mansiirdace

 • - documentație pentru descrierea dczmembrfiminlelor dreptului de proprietate

/. - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

U. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

.intnbularea *................................

■' - înscrierea provizorie ’i,'?........................

A notarea *”♦...................................

L - radierea ****................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCA

Solicit comunicarea răspunsului:


prin poștă

la sediul biroului teritorial fax nr........................


Semnătura proprietariilui/persoanci interesate



CBRT1FICAT PE AUTORIZARE ho-B-FHr 0455 |p.v


țOICULESCU

Scmțfțjhira Șpțțagjyjlțt‘4, (peArJ&ufl



Serviciu achitat cu chitanța nr... *****

Data

Suma

Cod serviciu



AdresS imobil

Nr. CI-7

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tiuia)

Ntimfir

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

Oficiul <le Cadastru și Publicitate lirobîliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, iu scopul efectuării înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau in vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate suni destinata utilizării de către operator .și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați dc dreptul dc acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu li supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul sSvă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. S77/200I, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

® Drept de proprietate, uz, uzufruct, ibitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele.

*♦ Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezoltitorîe sau cu termen, liolărâre judecătorească:care nu a rămas definitivă.

*** Incapacitate, locuțiunea. precmțiiinea, promisiunea de înșirainare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale ctc.

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: I liWHZQ I1 - nota a fost introdusă prin Ordin -123/201S.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarii Cluj, instituție publica cu personalitate juridică afiatâ în sabordinca Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr aut dc identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele dc cadastru și caile funciară și pot li comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codai fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau i.Ilor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și -ă așiguriim că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datrior dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Kegulamenlul nr. 679/2016 pricind protecția persoanelor fizice în c-cea cc privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția datelor, la adresa rpd_ clujfrtiaucpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554.165

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament


OFICIUL DS CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ - NAPOCA


DECLARAȚIE

Subsemnatnl(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLU.'-NAPOCA. STRADA MOȚILOR NR.3 legitunat(ă) cu CIF 4305857 , teL/fax 0264/596030; +0264/431575 e-tnail: pnmariâcjcad@yahoo.corn. prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.. CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I. cu autorizație seria RO-B-J . număr 1359/02.07.2018,tel0723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Istrati.nr.20 sector 5„București. conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.20.19, pentru inregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jiul. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:


 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmir i documentației cadastrale;

 • □  am fost inforintil(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 43148 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fos: iiformatță) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilulu și a consecințelor co decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se allăîn litigiu Ase-a-ILH+Uitîgin - cu imobilul ID............. tir. dosar........... instanța........... obiect...............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.I.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 e următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:


în vederea ident: licării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Dala 02.2020


Proprietar


> .. 06 bpninațurjȚji ștanyylițvRfZAftE

' y | 1 y Seria RO- B • F Wr. tM I ^ffersââjma^torfhiR^C^ LESCU FlfeaiCA



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate. în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat dc cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor c pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatari lor abi ita(i prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități (Miblice.

Conform Legii nr. 677’2f«01 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bmeficiaji de dreptul dc acces, dc intervenție asupra dalelor și de dreptul de a iu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrări cutelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/20CI, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018- voia a fost introdusă prin Ordin 423/301,8,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aliata îi: subord.nea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor egale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi. comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil Codul de procedura civilă. Codri fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor. instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că iun luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute uc Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație u acestor dare, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția datelor, la adresa -pd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: *264534165


2S



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere Ziua

60579

25 ......

Luna

02

Anul

2020

Cad verificare



Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 290975 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:28517

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14865/1

15535/2/1/1 15540/3/2/3 15541/1/2/2 15541/2/2/2 15541/3/2 15541/4/2 15542/2 15543/2 15544/2 15545/2 15546/2 15552/2 15553/2 • 15554/1/2 15554/2/2 15556/2,

42.669

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepcuri reale

Referințe

4

267 / 30/10/1974.

d

ecizie nr. 92, din 10/02/1971 emis de Consiliul Popular al Municipiului Cluj-Napoca;

31

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administ-atia Parcurilor și Străzilor

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 28517)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarc’ni

Referințe

W SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14865/1 15535/2/1/1 15540/3/2/3 15541/1/2/2 15541/2/2/2 15541/3/2 15541/4/2 15542/2 15543/2 15544/2 15545/2 15546/2 15552/2 15553/2 15554/1/2 15554/2/2 15556/2

42.669

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'DETALII LINIARE IMOBIl

Geometria pentru acest imobil mi a/bsrgsjf.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vtan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

42.669

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 5 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în fornia’fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpî.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării»

25/02/2020, 14:27

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

y                          pentru informare

Carte Funciară Nr. 256762 C. jJ-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:92935

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24354/1/1/1/1/1/

1/171/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l,

24355/1/1/1/1/1/

1/1/1/1/l/l/l/l/lZ l/l/l/l

44.229

B. Partea 18. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepruri reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. 41/1984. 67/1985, 48/1985;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

97380 / 24/09/2009

Hotarare Judecatcreasca nr. 8742, din 07/11/2007 emis ds JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 94449/18-09-2009 emis de BCP1 CLUJ NAPOCA; hotarare judecato-easca nr. 1142/R/2008/22-10-2008 emis de TRIBUNALUL CLUJ: act administrativ nr. 79011/14-04-2009 emis oe MUN. CLUJ-NAPOCA DIR.DE IMPOZ.SI TAX. LOC.; act notarial nr. 665/08-04-2009 emis de BNP AMALIA MARCA; inscris sub semnătură privata nr. 5/24-09-2009 emis de CIUPE LIA PT. SC PELICANUL MARASTI S.A; înscris sub semnătură privata nr. 667/2001/24-09-2009 emis de CIUPE LIA PT.SC PELICANUL MARASTI SA;);

B2

Imobilul de cezmembrază astfel: -cu nr. top : 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, se reînscrie in acest CF teren in suprafață de 61778 mp.- cu nr. cad 258159 teren In suprafața de 1335 mp. se transcrie in CF 258159 Cluj

Al

7189 / 24/01/2011

Act Normativ nr. 41, din 06/03/1984 emis de PREȘEDINTELE RSF (act normativ nr. 67/28-02-1985 emis de CONSILIUL DE STAT AL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 ems de PREȘEDINTELE RSR; act normativ nr. LEGEA 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

B4

Se notează respingerea capătului de cerere cu privire la îrcabularea dreptului de proprietate, înaintată de Primăria Mun. Clu.-Napoca-Directia Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății.

Al

22772 / 01/03/2011

Act Normativ nr. LEGEA 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMEN~UL ROMÂNIEI (act normativ nr. 41/06-03-1984 emis de PREȘEDINTELE RSR,act normativ nr. 67/28-02-1985 emis de CONS.DE STAT AL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 emis de PREȘEDINTELE RSR ; act normativ nr. LEGEA 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;; act normativ nr. 67/28-02-1985 emis oe CONS.DE STAT AL RSR; act normativ nr. 48/01-04-1985 emis de PREȘEDINTELE RSR ;);

B5

Se notează respingerea cererii de reexaminare a încheierii nr. 7189/2011,înaintată de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA

Al

31236/21/03/2011

Act Administrativ rr. 12014, din 03/02/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 53/22-02-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 59759/02-03-2011 emis de DIRECȚIA

Carte Funciară Nr. 256762

iu: Cluj-Napoca

■:

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

I l‘:Ti.

1

, B6

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: -imobilu' cu rr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 60188 mp se reinscrie in acest cf, in favoa'ea vechiului p'oprietar. Imobilul cu nr top 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 și nr. cad. 278466 se insc-ie în cf nou 278466 CLUI NAPOCA in favoarea vechiului proprietar

Al

17420 / 17/02/2012

Act Administrativ nr. 136203, din 28/11/2011 emis de BCPi Clu-Napcca (dosar 31263 din 2011 - arhiva BCPI

Cluj Naaoca);

B9

se noteaza respingerea capetelor de cerere privind corectarea noter de sub B 6 și a suprafeței imobilului de sub Al ca fiind lipsite de obiect

Al

92848 / 25/O7/2O13


Hotarare Judecătoreasca nr. 415/2009, din 19/06/2009 emis ds TRIBUNALUL CLUJ SECȚIA CIVILA (hotarare judecătoreasca nr. 328/A/209/09-12-2009 emis de CURTEA DE APEL CLUJ SECȚIA CIVILA, DE MUNCA SI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI SI FAMILIE; hotarare judecătoreasca nr. 5204/13-10-2010 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE SECȚIA CIVILA SI DE PROPRIETATE INTELECTUALA; hotarare [judecătoreasca nr. 1563/28-02-2008 emis de JUDEȚUL CLU, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -PRIMAR-; act administrativ nr. 90060/19-07-2013 emis de OFICIUL DE CADASTRU SI PIBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL IDE CADASTRU S1 PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ-NAPOCA;);

Imobilul de sub Al cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/ lf 1/ 1/ 17 1/1/ 1/

1, 24355/1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 se dezmembrează astfel ;24354/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1, 24355/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/1 în suprafață de 50450 mp se reînscrie în acest CF în favoarea vechiului proprietar, iar cu nr. top.24354/ V 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/2, 24355/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 /2 și nr. cadastral atribuit 299854 se înscrie în CF NOU IE 299854 CLUJ NAPOCA


B12


C. Partea Iii. SARCINI

Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT



Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24354/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/l/l/l '1/1,

24355/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l

44,229

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

:      .       DETALII LINjARE IMOBL___________u

^U'fjfrTî ri'cc’Vf           >jf,‘friSt țf Si'î.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

45.278

24354/1/1/1/ 1/1/1/1/1,1/1/ 1/1,2/1/1/1/1, 24355/1/1/1/ 1/lfl/l/l/l/l/ 1/171/1/1/1/1

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al AAICPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semrătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/01/2020, 11:20

Pagina 3 din 3

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

256762    Cluj -

Napoca

(CF vechi 92935)

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24355/1/1/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l

44229

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea directa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ

290975

Cluj -Napoca ( CF vechi 28517)

14865/1 15535/2/1/1 15540/3/2/3 15541/1/2/2 15541/2/2/2 15541/3/2 15541/4/2

15542/2 15543/2 15544/2 15545/2 15546/2 15552/2 15553/2 15554/1/2 15554/2/2

15556/2

42669

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor si Străzilor

SITUAȚIA PROPUSA

- DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24354/1/1/1/I/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lZl/l

24355/1 /I / l/l /I /I /171 /l/l /l/l 71 /I /I /I /I /I /I

9506

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,2

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/171/1/1/1/2

34723

Alei si spatii verzi

MI 1NICIP1UL CLUJ-NAPOCA

290975

Cluj -Napoca (CF vechi 28517)

14865/1/1 15535/2/1/1/1 15540/3/2/3/1 15541/1/2/2/1 15541/2/2/2/1 15541/3/2/1 15541/4/2/1 15542/2/1 15543/2/1 15544/2/1 15545/2/1 15546/2/1 15552/2/1 15553/271 15554/IZ2/1 15554/2/2/1

15556/2/1

34244

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin lege: STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor si Străzilor

NOU

Cluj-Napoca



14865/1/2 "

15535/2/1/1/2 15540/3/2/3/2 15541/1/2/2/2 15541/2.,2/2/2 15541/3/2/2 15541/4/2/2 15542/2/2 15543/2/2 15544/2/2 15545/2/2 15546/2/2 15552/2/2 15553/2/2

15554/1/2/2 15554/2/2/2 15556/2/2



Alei si spatii verzi


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2


14865/1/2

15535/2/1/1/2

15540/3/2/3/2

15541/1/2/2/2

15541/2/2/2/2

15541/3/2/2

15541/4/2/2

15542/2/2

15543/2/2

15544/2/2

15545/2/2

1.,540/2/2

15552/2/2

15553/2/2

15554/1,2/2

15554/2/2/2

15556/2/2


43148


Alei si spatii verzi


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA



CERTIFICAT * ■

ăutc-,


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Est-Sud a orașului, intre Strada Tulcea si Strada Galați, in apropierea lacului Lac 3, are o suprafața de 43148 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elemente.or care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratu.t de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele dc detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigura o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand. aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si. cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesxre s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatFo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet F'ield (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK tăcând dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii: 02.2020


cate|; Persoana.jfiridfoa âufiWita:

" ' "   '-'""''‘iERVICES SRL

S.C.GEO'MATICS IN^GRăW^eIv

■Semh^țyia șkțtafopfia;

. V4 voicuA*'-’''


SCU -k    £

X


1Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(t,f+1)

 • 64

 • 65

 • 66

67

587192.913

587195.488

587195.756

587201.452

395968.265

395981,420

3959B3.519

396009.534

13.405

2.116

26.632

3.071

X[m)

Y(m]

1

587121.981

395710.521

13.870

68

587198 451

396010.182

36.961

2

587133.101

395718.811

0.479

69

587190.183

395974.158

13.299

3

587132.627

395718.880

18.840

70

587177.222

395977.137

36.779

4

587114.180

395722.710

16.041

71

587185.454

396012.983

13.295

5

587117.533

395738.397

17.743

72

587198.452

396010.187

3.071

6

587100.207

395742.225

18.841

73

587201.455

396009.544

7,453

7

587104.169

395760.645

18.943

74

587202.996

396016 836

6.563

8

587122.682

395756.631

16.046

75

587204.546

396023.213

1 264

9

587119.408

395740.923

17 512

76

587205 774

396022 914

5.373

10

587136.537

395737.276

18.802

77

587207.043

396028.135

7.154

11

587132.628

395718.885

0 479

78

587206.039

396035.218

5.085

12

587133.101

395718.811

14.946

79

587207.384

396040.122

2.363

13

587145.084

395727,744

5.330

80

587208.028

396042.395

3.786

14

587146 276

395732.939

5.954

81

587204 346

396043.276

18.705

15

587143.814

395738 360

22.201

82

587186.082

396047.313

16.266

16

587148.484

395760.065

3 425

83

587189 488

396063.218

17.475

17

587145.131

395760.763

13.211

84

587172.415

396066.946

24 668

18

587132.216

395763.544

37 345

85

587166.647

396042.961

37.216

19

587139.927

395800.064

13.080

86

587159.092

396006.520

13210

20

587152.686

395797.204

37,211

87

587146 177

396009.300

37.345

21

587145.132

395760.758

3.425

88

587153.889

396045.840

13.074

22

587148.484

395760.065

36 405

89

587166.642

396042.963

24.668

23

587156,062

395795.672

B.376

90

587172.410

396066.947

18.954

24

587158.519

395803.680

10.162

91

587176.184

396085.521

19.265

25

587160.663

395813.613

11.163

92

587195.006

396081.412

16.427

26

587162.460

395824 630

7.202

93

587191.317

396065.405

17.535

27

587155.379

395825.944

1.288

94

587206.440

396061.627

18.797

28

587155.115

395824.684

18.950

95

587204.347

396043.281

3.787

29

587136.595

395828.700

17 526

96

587208.030

396042.400

3.161

30

587140.271

395045.835

17.754

97

587208.949

396045.424

3.026

31

587122.908

395849 537

18.869

98

587209.922

396048 289

5.941

32

587126.889

395867.981

18.874

99

587212.319

396053.725

4 666

33

587145.326

395863 942

17.464

100

587214.877

396057.627

3.327

34

587141.621

395846.875

17.761

101

587216.467

396060.549

0 754

35

587158.992

395843.169

17.597

102

587223.040

396066.330

5.579

36

587155.380

395825.947

7.202

103

587227 270

396069.967

6.813

37

587162.462

395824,640

13.849

104

587233.100

396073.492

1.736

38

587165.181

395838.220

8.302

105

587234,426

396074.612

5.982

39

587166.921

395046.338

20.119

106

587240.037

396076.687

4.686

40

587170.998

395866.040

3.533

107

587244.718

396076 898

4.507

41

587167.534

395866.733

13.212

108

587249.224

396076.819

5.870

42

587154.617

395869.512

37.345

109

587255.089

396076.568

2.222

43

587162.328

395906.052

13.081

110

587257.305

396076.732

6.633

44

587175.089

395903.174

37.211

111

587263.897

396075.995

2.409

45

587167.535

395866.738

3.533

112

587266 284

396075.666

2417

46

587170.998

395866.D42

36.685

113

587266.765

396078.034

35.438

47

587178.600

395901.931

7 861

114

507232 132

396085.546

3.598

48

587180.977

395909.424

10.542

115

587231.369

396082.029

19.92.0

49

587183.274

395919.713

4 562

116

587211 895

396086.218

8.648

50

587183.370

395924 274

3.197

117

587213.352

396092.704

11.722

51

587183.811

395927.440

2.059

118

587201.853

396094.983

18.531

52

587184.249

395929.452

7.096

119

587205.939

396113.058

13.842

53

587177.302

395930.899

18.896

120

587219.477

396110.174

21.035

54

587158.850

395934.969

15.713

121

587224.012

396130.715

30.479

55

587162.095

395950.344

17.754

122

587194.400

396137 930

3.672

56

587144.731

395954.045

18.869

123

587190 830

396138.790

15,569

57

587148.713

395972490

18.874

124

587194.200

396153.990

12.842

58

587167.150

395968.450

15.676

125

587205.800

396159.500

10 102

59

587163.932

395953.108

17.805

126

507214.950

396163 780

12.519

60

587181.342

395949.381

18.913

127

587226.370

396168.910

15 866

61

5B7177.303

395930.904

7.096

128

587241.910

396165.712

0.132

62

5B7184.251

395929.460

21.679

129

587241.910

396165.580

18.397

63

587188.914

395950.632

18.081

130

587237.880

396147.630

3.726


131

587237.040

396144.000

15.947

198

587292.630

396144 920

6 705

132

587233.460

396128.460

2.154

199

587294.010

396151.460

53.423

133

587231.360

396128.940

4.266

200

587346.265

396140 351

4 363

134

587227.210

396129.930

1.288

201

587347.272

396145.109

58.499

135

587225.960

396130.240

1.995

202

587290.042

396157 224

20 180

136

587224 022

396130.712

21.035

203

587295.287

396176.711

10.957

137

587219.487

396110,172

11.463

204

587298.135

396187.291

5.008

138

587217 230

396098.933

15.902

205

587299.436

396192 127

5 965

139

587232.854

396095.971

3.361

206

587300.987

396197.887

4491

140

587233.542

396099.261

0.790

207

587302.154

396202 224

6 903

141

587234.315

396099.099

7.083

208

587295.379

396203.547

2.656

142

587241.248

396097.649

0.271

209

587292.733

396203.779

7 716

143

587241.192

396097.304

27.165

210

587292.369

396196.072

7.730

144

587267.759

396091.714

9.835

211

587284.764

396197.456

21.242

145

587269.094

396101.314

13.457

212

587263.810

396200.944

36.542

146

587283.079

396098.623

18.203

213

587227.242

396203.268

30.457

147

507279.173

396080.845

11.476

214

587196.815

396204.617

4 420

148

587267.936

3960B3.178

5.276

215

587192.487

396203.721

12 348

149

587266.770

396078.033

2.417

216

587186.097

396193.155

9.031

150

587266.288

396075.665

5.631

217

587178.000

396189.139

19 707

151

587271.866

396074.895

5.604

218

507162.868

396176.523

40.573

152

587277.459

396073.884

17.280

219

507138.864

396143.813

15.946

153

587294 334

396070.167

23.971

220

587130.307

396130.358

10.323

154

587317.800

396065.274

23.009

221

587127.284

396120.408

28.796

155

587340.281

396060.375

0.814

222

587119.726

396092.702

98 057

156

587341.091

396060.452

1.047

223

587091.324

395998.848

7.205

157

587342.077

396060.803

0.894

224

587084.713

395995.984

5.767

158

587342.639

396061.498

12.593

225

587079.780

395992.996

3.196

159

587345.335

396073.799

3.664

226

587080.136

395989 820

24 756

160

587346.151

396077.371

5.940

227

587061.060

395974.032

3.008

161

587347.364

396083.186

0.374

228

587061.905

395971.143

57.550

162

587347.136

396083.482

1.618

229

587118.066

395958.540

11.971

163

587347.498

396085,059

1.359

230

587129.747

395955.919

11.400

164

587346 164

396085.317

17.912

231

587127.317

395944 781

5.569

165

587342 210

396067.846

11.379

232

587126.130

395939.340

5.187

166

587331.112

396070.358

5.708

233

587131.197

395930.234

13.079

167

587329.834

396064.712

37.635

234

507143.956

395935.354

37.216

168

587293.127

396073.019

13.063

235

587136 401

395898,913

13211

169

587296.011

396085.761

35.236

236

587123.486

395901.694

37.340

170

507330.377

396077.983

10.511

237

587131.196

395938.229

5.187

171

587332.690

396088.235

13.779

238

587126.129

395939.335

5.820

172

587346 165

396085.322

1.359

239

587124.080

395933.648

0 688

173

587347 499

396085.065

9.507

240

587125.560

395933.500

21.513

174

587349.052

396094.444

4.411

241

587120.340

395912.630

11.795

175

587353.372

396093.553

29.015

242

587113.031

395901,063

0.586

176

587359.241

396121.968

1.861

243

587118.604

395900.941

34 293

177

587359 586

396123.797

2.763

244

587111.341

395867.426

12 556

178

587360.133

396126.505

0.908

245

587099.066

395870.067

0.017

179

587359.943

396127.393

5.371

246

587099.049

395870 071

0.183

180

587357.200

396132.016

0 629

247

587098.870

395870.109

5.500

181

587356.758

396132455

1.010

248

587097 709

395864.733

24.495

182

587357 041

396133.425

6.414

249

587092.540

395840.790

13.600

183

587358.244

396139.725

0.821

250

587089.670

395827.495

4.989

184

58735B 034

396140.519

0.613

251

587008.620

395822 619

17.006

185

5B7357.691

396141.027

1 974

252

587085.042

395005.994

17.679

106

587357.360

396142.973

10.306

253

587102.326

395802.280

3.116

107

587347.277

396145.108

4.863

254

587102.982

395005.326

0.677

188

587346.270

396140.350

7.170

255

507102.320

395805.469

4.277

189

587344 720

396133.350

11.239 |

256

587103.259

395809.642

0.610

190

507355.700

396130.950

33.585 |

257

587103 856

395809.514

13.698

191

587348.513

396098.143

13.979 î

258

587106.636

395822.926

0 407

192

587334.850

396101.100

26.723

259

587106.160

395823.029

7 450

193

587340.630

396127.190

48.532

260

587107.698

395830.319

0.512

194

587293.210

396137.520

25,779

261

587100.199

395830.213

0928

195

587287,550

396112.370

13.760

262

587108.380

395831.124

12.916

196

587274.130

396115.410

32.838

263

587120.986

395828.309

37 134

197

587281.370

396147.440

11.441

264

587113.610

395791.935

13.112


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Ctuj-Nspoca. județul CLUJ


265

587100.603

395794.653

7.793

266

587102.324

395802.271

17.679

267

587085.040

395805.986

23.553

268

587061.978

395810.772

5463

269

587056.629

395811.882

3.614

270

507053.090

395812.616

1.641

271

587051.900

395813.746

15.129

272

587039.090

395821.796

2.141

273

587038.529

395819.729

9.003

274

507046.153

395814.940

17.360

275

587058.728

395802.972

13.731

276

507067,023

395792.030

24.665

277

587072.064

395767.886

19.465

278

587081.590

395750.911

34.892

279

587097.082

395719.647

5.269

280

587100.550

395715 680

5.135

281

587105.170

395713.456

15.051

282

587119.852

395710.107

2.169

S = 43148 mp



s<*< îx FU). » ‘ .7»




V> +



i\\\\ \+

MII

\       NC 255392     V   I

BI.L2 \\ \ C\\


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

43148

Total

43148




Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1359


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătură sl stampila



ANEXA3 LA HOTĂRÂREA NR. 116/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JLD.CLUJ CF 271.591

CF vechi 92935

Nr.Top 24373/1/1/1; 24374/I/1/I; 2-375/1/I/I

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLLJ-NAPOCA STR. MOȚILOR ,NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Jl.JD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2318




ANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./

BORDEROU


• Adresa imobilului: DAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-


• Proprietari:

Nume /Prenume

GIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4|3|0|5|8|5|7|  |  |  |  |  |



Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor: Conținutul documentației:


a


borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații;                                        ........

certificat fiscal;                                                                        _          1

copii ale actelor de identitate ale proprietarii oi- persoane fizice sau ca’gâ ale fti-fi^atelbr de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;                     fjj AUTCRlZAne

copie a extrasului de carte funciară, după caz;                     iâ seri» RO-B-F

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită ^crierifițlCULElSCU memoriu tehnic;                                           V& FLQSl/îA

plan de amplasament și delimitare;                           .......... 1/

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în zonă la o scară convenabila. aștfe,L. înpâtidmbbili^să po^tă fi

Semnătura și, ștampila-(pemkiha Mițariziitâ)


localizat.



Serviciu achita: cu chitanța nr.

Data

Suma     V.,ț

S-l ’ -t’od sifciciu


NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara, instituție publică cu personalitate juridică aliată în subordine:! Agenției Nnți^naJedcGi _ Publicitate Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act do identitate,.cod mnner-ie-^f vX- V personal, adresa poștală ele.                                                                                                       ? 'A. CEv* q

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii zorapelatțelor legale privind evidențele do eădastrii șlfcțje V> funciarii și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Craiul fiscal, alic legi specialei, inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile agii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvata pentru protejarea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pcnlrti orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa -pd_ cluj@ancpi.ro, fomtulfmd o cerere scrisă, datată și semnată sau la lelelbn: 0264554165



(ANEXA Nr. 1.31 Ia Regulament) OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLU.I

BIROUL DE CADASTRU §1 PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCa.

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsem.iatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA. STRADA MOȚILOR NR.3 legîtimal(ă) cu GIF 4305857 , tclVlax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: pr'mariacjcad@yahoo.corr), prin mandatarul .8.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.. CUL.RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J . număr 1359/02.07.2018,tel0723286477, +40310699291.punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector5.Bucuresti, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la. OCPl și vă rog să dispuneți:

L OBIECTUL RECEPȚIEI:

, , - prima înscriere

;- actualizare informații cadastrale:

.., - înscriere/radiere construcții

- modificarea limitei de proprietate

. -modificarea suprafeței imobilului

. - actualizare categorii de folosinpVdeslinntii

!' - rcpozijwnnre

’ - alte informații tehnice cu privite la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire numâr cadastral

; - documentafie pentru dczlipire/alipite teren

I' - documentație de pi ma înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamcr-lare

documentație pentm dczlipirc/alipire UI

. - documentație pentm reapaiiam211 tare

p - doeumenlatie pont ni mansardare

 • - documentație pentru descrierea dczmeinbnîmiutelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

1L OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • - intabularca *................................

..■'-înscrierea provizorie **........................

' - notarea .................................

radierea****.................................

IMOBILUL: HAT: CLUJ- NAPOCA

Solicitcomunicarea răspunsului:


prin poștă

la sediul biroilui teritorial fax nr........................


fi K 2 ț

Semnătura proprietarii lui/pcrsoanei înteFeSatc \



A CIAD V], V-



CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE ia |U).n-F    S45

vGiqJLpcu

(pefsmmiiahțoriziuâ) 1/ / xS


s

c?

9 g



Serviciu achitatei: chitanța nr...*****

Data

ta-

Cod serviciu


A.dre^il imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap,

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de cu.nneavoastră prin mijloace automatizate, In scopul efectuării înscrierilor în sistemul iiregrat dc cadastru și cano funciarii sau în vederea eliberării copiilor de pe coerrnentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinaie utilizării de către operator și sunt comunicate-numai destiraiarilor abi.itați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pcnlru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bencficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul dc a .tu Ii supus unei decizii individuale, Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării calelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute dc ari. 15 din Legea nr. 577/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

* Drept do proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutoric sau cu Icnncn, hotărâre judecătorească, care nu a rămas definitivă.

*** Incapacitate, locuțiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză. orice alte fapte sau drepturi personale ele.

**** Drepturi reale ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/201 $,

Olîciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinca Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, seric și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștala ele.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de câire operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pol 11 comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul dc procedură civili. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțele!- sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și va asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea dale or dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul ur. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa rpd_ clujtâ'anepi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul! a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat!ă) cu CF 4305857 . telJfax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: pr'mariacjcad@yahoo.com, prin mandatarul -S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.. CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I. cu autorizație scria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018.tel0723286477,+40310699291.punct de ucru : strada Constantin Istrati rtr.20 sector 5,București. conform contracl/angajamcnt nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți;

intravilan MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicei persoanei aulorizaLe limitele imobilului. în vederea întocmiri1 documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 23872 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost ii:formal(ă) și sunt du acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus lacunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu /-se-afl-ă-în-Hd-g-nt - cu imobilul 1D............. :ir. dosar........... instanța........... obiect...............

îmi asum întreaga "ăspuiidere pentru punerea Indispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL /autorizație eategoria.l.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a. următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, parîicipând'.la’■măsurătoare.

•X


Data 02.2020

' „''r. "X A? 1

Swnnăftira și șțitih^I» L                iS ..

(persocaiă'mloi-izpihy ■.

'yt                          ..... ...

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furuizate de dumneavoastră piiîi mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciarii sau în vederea eliberării copiilir ic pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinam utilizării de către operator și sunt comunicate numai deșt i narărilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de polijie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal $i libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Iwncficiați dc dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării dalelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari 15 din Legea rr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datatei și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa jus ițici.

NOTĂ: 17/07/2018 - neta a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj, instituție publică cu personalitate juridică tilată k subordine» Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează dare cu caracter personal furnizate dc di muica voastră: nume, prenume, scrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor egale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pol fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil? Codul de procedură chilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instarțelor seu altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă inlbrmfcr și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea, datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute dc Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor da:e, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate dc protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu proiecția datelor, la adresi rpd_ clujrffainepi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165


Proprietar

certificat DE nUTORJZARE Seria


WlW. 045

VO.H



ULESCU



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 271591 Cluj-Napcca


Nr. cerere

2202

Ziua

oa

Luna

Ol

Anul

2020



TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24373/1/1/1,

24374/1/1/1,

24375/1/1/1

34.239

... Alei și spații verzi


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Act nr. Q (Decret nr. 41/1984, nr. 67/1985, nr. 48/1985);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Exprop-iere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A G.I.G.C.L CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din .conversia CF 92935)

92729 / 23/O5/2O18

Act Administrativ nr. 249166, din 22/05/2018 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 60721, din 03/04/2018 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 49527, din 19/03/2018 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 483, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA;

B3

Se ciminuează suprafața imobilului de sub Al de la 3294 mp la 34239 mp, diferența de 55 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 330454

Al


C. Partea 131. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 67^/2001,


Pagina 1 din 2




___Carte Funciară Nr. 271591 Comuna/Oraș/Municipiu: Ctuj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24373/1/1/1, 24374/1/1/1, 24375/1/1/1

34.239

... Alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

.    .      DETALII,LINIARE IMOBI-__________

' i iYjJ' V f‘ ț r ii'F             if.VĂ'f LL'i&IJ’1iții ii g S'iî.


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilar

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

34.239

24373/1/1/1,

24374/1/1/1,

24375/1/1/1

Alei șl spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, corobora: cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural ai instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/01/2020, 13:34


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 2 din 2


ANEXA 1.33



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Est-Sud a orașului, intre strada Dunării si Strada Tulcea, la intersecția straziilor Dunării cu Tulcea, in apropierea lacului Lac 3, are o suprafața de 23872 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pen-.ru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a 11 ridicate topografic (construcții, relief, accidentale, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, purele urile în scopul ridicării topografice pc acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asgură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite ce la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorile.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totala LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detal u au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinativa coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici ,(max(;L®ci)ț)v,..

Data întocmirii: 02.2020



Persoana juridica autorizata

S.C.GEOM ATICS INTEG RATED SERVIC


s

CERTIFICAT >4 \ OE

autorizare    «

Seria RO-B-F Nr.      ?



FLOaKlj





Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi latun D(i.i-H)

X|m)

Y(m]

1

587230.304

395701.537

12.348

2

5B7233.019

395713.583

0,423

3

587232.607

395713.676

10.277

4

587234.952

395723.682

0.877

5

587235.612

395724.260

0.820

6

587235.866

395725.039

2.013

7

587236.660

395726.889

6.713

8

507238 966

395733.193

8.649

9

587241.021

395741.594

0.191

10

587240.835

395741.637

16.533

11

587244.220

395757.820

0.260

12

587244.478

395757.776

12.748

13

587246.977

395770.276

5.463

14

587248,152

395775.611

31.067

15

587278.640

395769.639

2 856

16

587278091

395766.837

2.214

17

587280.269

395766.441

3.204

18

587279.733

395763.282

2.338

19

5872B2.044

395762.927

13.260

20

587284.922

395775 870

1.316

21

587206.215

395775.629

27.180

22

587291 600

395802.270

13.418

23

587278 480

395805.080

25.199

24

587283.588

395829.756

7.296

25

587276.446

395631.248

5.212

26

587275.334

395826 155

0.995

27

587276.306

395825.943

35.931

28

507269.089

395790.744

1.131

29

587267.980

395790.968

5.135

30

587267.051

395785.918

18.393

31

587249.050

395789-693

13.137

32

587251.670

395802.566

3.036

33

587254.647

395801.971

19.898

34

587258.578

395821.477

2.882

35

587255.763

395822.095

12.853

36

587258.316

395834.692

9.434

37

587267.584

395832.933

1.586

38

587267.880

395834 492

3.236

39

587271.050

395833.842

1.53B

40

587270.762

395832.331

5.786

41

587276.447

395B31.252

7 296

42

587283590

395829.766

0.790

43

587283.750

395830.540

12.700

44

587296.170

395827.089

0.968

45

587296.371

395828.836

7.795

46

587297.673

395836 521

4.559

47

587298.606

395840.984

1 308

48

507298-848

395842.269

15.896

49

587302.171

395857.814

2.362

50

587302.633

395860,130

15,419

51

587305.799

395875.220

2.862

52

587306.409

395878 016

4.374

53

587307.346

3958B2.288

3 539

54

587308 050

395805.756

2.418

55

587305.674

395886.203

3.681

56

587304.930

3958B2.598

1.142

57

587306 048

395882.367

11.038

58

587303.920

395871-536

1.248

59

567302.698

395871.789

3.820

60

587301.925

395868.048

7.599

61

587294.484

395069.584

9.377

62

587292.639

395860.390

1.314

63

587293 928

3.95860.132

4.969

64

587292.951

395855.260

1.314

65

587291.662

395855.518

3.742

66

587290.926

395851.849

12.075


67

507279.072

395854.148

10.474

68

587281.132

395864.417

1.869

69

587279.299

395864.785

4.383

70

587280 175

395869.079

1.054

71

587281.992

395868.709

3.789

72

587282.738

395872.424

7.501

73

587290.102

395870,996

9.782

74

587292.080

395880.576

1.748

75

507290.367

395880.929

4.370

76

587291.224

395885.214

1.777

77

587292.964

395884.855

5.155

78

587294.006

395889.903

4.678

79

587298.604

395889.040

1.339

80

587298.333

395887.729

7.498

81

587305.677

395886.215

2.418

82

587308.053

395885771

11.146

83

587310.350

395896 678

13.785

84

5B7313 202

395910.165

15.241

85

587316.412

395925.064

3.803

86

587317.228

395928.778

7.516

87

587318.747

395936.139

2.778

88

587316.030

395936.718

18.978

69

587312.158

395918 140

7..780

90

5B7304.545

395919.747

18.036

91

587300.979

395902.067

12.568

92

587288.704

395904.766

3.766

93

587289,500

395908.447

0.697

94

587288.816

395908.584

3.888

95

587289.605

395912.391

0.693

96

587290.284

395912.255

3.307

!    97

587290.928

395915.499

0.632

98

587290.308

395915.623

3.572

99

587291.035

395919.120

0.724

100

587291.744

395918.973

4.476

1Q1

587292.594

395923.367

6.569

102

587299 020

395922.004

6.750

103

587300.387

395928.614

0.051

104

587301.221

39592B.446

2 918

105

587301.846

395931.296

0.777

106

587301.086

395931.458

6.757

107

587302.452

395938.075

0781

108

587303.217

395937.917

1.302

109

587303.484

395939 192

12.788

110

587316.030

395936.719

2,778

111

587318.750

395936.152

0.803

112

587318.907

395936.939

0.283

113

587318.957

395937.217

0.990

114

587317.983

395937.396

15.905

115

587302.355

39594Q 348

3.053

116

587301.788

395937.348

4,477

117

5B7297.316

395937.552

16.183

118

587281.334

395940,092

0.238

119

587281.101

395940.142

0 567

120

587280.982

395939.587

13.217

121

587268.064

395942 385

28.221

122

587273.931

395969 990

6,093

123

587279.911

395968.821

0.144

124

587280.051

395968,789

4.057

125

587281.110

395973.529

5 504

126

587275.730

395974.690

5.543

127

587276.549

395980.172

16.700

128

587279,746

395996.645

9,167

129

587288 653

395994.476

13.570

130

587292.051

396007.613

12.617

131

507294.770

396019,934

10.318

132

587296.679

396030.074

3.043

133

587293.704

396030.715

34.537

I 134

5B72B6.347

395996 971

13.180

i 135

587273 483

395999.B35

28.105

136

587279.463

396027.296

43.484


137

587236.986

396035.599

7.315

138

587235.350

396029.470

0.832

139

587234.546

396029.685

2.303

140

587234.022

396027.442

0.900

141

587234.901

396027.251

7,431

142

587233.294

396019.996

0.910

143

587232.405

396020.189

0.922

144

587232,184

396019.294

12.538

145

587219.94B

396022,031

10.840

146

587222.253

396032.623

0.929

147

587221.348

396032.829

7.743

148

587222.977

396040.399

0.946

149

587223.901

396040.197

0.739

150

587224,059

396040.919

6.643

151

587230.553

396039.521

11.293

152

5B7232.978

396050.550

9.324

153

587242.104

396048.639

0.851

154

587242.292

396049.471

14 076

155

587256.061

396046.596

0.814

156

587255,891

396045.800

2.792

I57

587258.622

396045.220

0.854

158

587258.799

396046.055

7.072

159

587265.692

396044.472

0813

160

587265 522

396043.677

10.357

161

587275.662

396041.566

0,832

162

587275.036

396042.379

7.575

163

587283,234

396040.752

0.893

164

507283.047

396039.879

0.629

165

507203.682

396039.748

6.696

166

587282 249

396033.203

11 722

167

587293.707

396030.728

3.043

168

567296.681

396030.083

2.105

169

5B7297.070

396032.151

8.314

170

587299.060

396040.223

3.147

171

507299895

396043.257

1 161

172

587300.287

396044.350

3 493

173

587300.905

396047.7B8

3.234

174

587301.658

396050.933

6.486

175

567303.196

396057.234

3,085

176

587300.255

396058 167

0.966

177

587300.472

396059.108

2569

178

587297.991

396059,776

2 527

179

587295.515

396060.279

5.727

180

587289.902

396061.414

0.845

181

567289.176

396061.846

2.647

182

587285.619

396062.531

30.172

103

587257.045

396068.509

6.849

184

587250.198

396068.675

3412

185

587246.790

396068.520

1.630

185

587245.173

396068.317

3.212

187

587242.081

396067.448

1.719

188

587240.524

396066.720

1.175

109

507239.558

396066.051

1.552

190

587238.347

396065.080

1.192

191

587237.602

396064 149

16.831

192

587225.606

396052.343

1.698

193

587224,453

396051.097

1.930

194

587223.427

396049 462

3.199

195

587222013

395046.593

1.702

196

587221 528

396044.962

7.046

197

587220 059

396038 069

17.777

198

587216.367

396020.680

14.556

199

587213.399

396006.430

7.439

200

587211.905

395999.143

2.174

201

587211 447

395997.018

5.498

202

587210.546

395991.594

7.643

203

587209 070

395984 095

5.914

204

587207.825

395978.314

1.126

205

587207.576

395977,216

9.292

206

587216.638

395975.162

11 269


207

587218.970

395986.187

6,837

200

587212.303

395987.702

19.925

209

5B7216.636

396007.150

13.263

210

537229,584

396004.276

17.992

211

587225.641

395986.721

45.842

212

587270 411

395976.864

13.098

213

507267.770

395964.035

52.328

214

587216.635

395975.147

9,292

215

587207.569

395977.1B3

3.516

216

587206.860

395973.742

3.220

217

587206.214

395970.585

13.489

218

587203.328

395957 400

0.185

219

587203.509

395957 368

3.806

220

587202.699

395953,649

4.757

221

587201.777

39594B.9B2

14.561

222

587198.725

395934,744

9.521

223

587208.051

395932.826

11,056

224

587210.210

395943.670

6.915

225

587203,440

395945.080

20.244

226

587207.750

395964 860

13,375

227

587220.820

395962.020

18,165

228

587216.812

395944.302

46.011

229

587261 810

395934 700

13.109

230

587259.170

395921 860

52.282

231

587208.050

395932.820

9.522

232

507198.716

395934.704

1.694

233

587198.355

395933.049

11.731

234

587195.852

395921.508

10.910

235

587193 819

395910.861

19.424

236

587189.914

395891 833

9.066

237

587198.812

395890.093

11.407

23B

587201.114

395901.266

6.830

239

587194.428

395902.661

19 694

240

587198 613

395921.905

12.919

241

587211.229

395919,125

17.749

242

587207.527

395901.766

45.812

243

587252.342

395892.258

13.450

244

587249.624

395879.086

4.468

245

587245.258

395880.038

0.598

246

587245.132

395B79.454

4.016

247

507241,209

395880.315

0.529

248

587241.321

395880.832

13.640

249

587227.995

395883.739

0.315

250

587227,928

395883.431

3.599

251

587224.414

395884.208

0392

252

587224.497

395884.591

26.260

253

587198.810

395890.083

9.066

254

587189.911

395891.818

8.007

255

587188.312

395883.972

12.275

256

5871B5.924

395871.931

10.926

257

587183.790

395861.216

10.898

258

587181.688

395850.523

1,414

259

587181.369

395849 145

8.523

260

587189.713

395847 408

11.519

261

587192.112

395858.674

6.927

262

587185.320

395860.033

11.242

263

587187.781

395871,002

0.700

264

587187.098

395871,156

3,692

265

507187.899

395874.760

0.708

266

507188.590

395874.605

4.570

267

587189.591

395879.064

12.833

268

587202.143

395876.397

17.547

269

587198.359

395859.263

46.006

270

587243.300

395849 422

13,438

271

587240.506

395836.278

51.998

272

587189,711

395847.397

8.524

273

587101.364

395849.125

14.272

274

587177.834

395835.296

6.469

275

587170 428

395028.902

22.884

276

587171.410

395806 655

9.403


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


277

587180,593

395804.630

11.642

278

587183.062

395816.007

6.891

279

587178.307

395817.370

19 463

280

587180.386

395836.401

13.006

281

587193.115

395833.734

17.522

282

587189.331

395816.626

45.418

283

587233.680

395806. B29

3.418

2B4

587234.391

395810,172

37.603

285

587197.580

395818.140

17.273

286

587201.380

395834.990

37.505

287

587238.090

395827.310

17.533

288

587234.400

395810 170

3.410

289

587233.689

395806.827

0 198

290

587233.082

395806.784

13.494

291

587231.087

395793,582

51.689

292

587180.589

395804.612

9 404

293

587171.404

395B06 631

6.119

294

587169.997

395800 676

8.259

295

587168.320

395792 589

14.906

296

587165,297

395777.993

13.748

297

587162.263

395764.584

3.705

298

5S7161.485

395760.961

6,838

299

S87160 182

395754.452

1.138

300

507159.889

395753 353

3.202

301

587163.005

395752.615

10.981

302

587165.445

395763.322

0,747

303

587164.719

395763498

3.405

304

587165.498

395766 813

0.663

305

587166 143

395766.662

22,371

306

587171,053

39578a. 487

13.272

307

587184.046

395785,778

36.839

308

587175.945

395749.841

14,875

309

587190 527

395746.904

35.337

310

507197.711

395781.503

13.981

311

507211.383

395778.581

35.354

312

587203.974

395744,012

18.591

313

587222.092

395739.844

36,827

314

587230,238

395775.758

13.313

315

587243.272

395773.047

36,829

316

587235.126

395737.131

13.313

317

587222.091

395739.842

18,591

318

587203.971

395743.997

13,754

319

587190.527

395746,902

14,875

320

587175.943

395749.834

13.234

321

587163,003

395752.607

3.203

322

587159.887

395753 346

5.229

323

587158.713

395748.250

12.275

324

587156,752

395736.133

13,495

325

587163,924

395724.702

6.570

326

587168.683

395720,172

12 220

327

587178.263

395712.585

1.128

328

587179.278

395712.094

41.873

329

587220.051

395702.558

S - 23872 mp




TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

271591

Cluj -Napoca (CF vechi 92935)

24373/1/1/1

24374/1/1/1

24375/1/1/1

34239

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj -Napoca

7437T/1/1/1/1

24374/1/1/1/1

24375/1/1/1/1

23872

Aici si spatii veizi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24373/1/1/1/2

24374/1/1/1/2

.   24375/1/1/1/2

10367

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24373/1/1/1/1

24374/1/1/1/1

24375/1/1/1/1

23872

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA



șL.GEOALAWCS

J AUTORIZARE

s

k l.



Scrin RO-B-fWr.H-” | k


VOICULESCU

plqkica


VICFS SRL

' AUTORIZARE \

Seria RO-B-J >

Nr. 1359/02.07.2018 k

VA I

■’/K


INTEfLATSD SEife~S




PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000


c nC3<»'70


....’A-UVr


îw/

/MS


j\V/

V/®

'318Î312


Ol


Confirm executarea qiasura^onlojț/rteren, corectitudinea Inlocmirliîâocumentatiekpadastral^. ‘ și corespondentă acest^ia/cu;realitatea‘dinH’drlen . i Semnătura si stampila" ■ * î '«* In h^,ca


Semi

P

Data: 02.2020


Confirm introducerea imobilului in baza de date Integrata sl atribuirea numărului cadastral Semnătura sl parafa


Data:


Stampila BCPI