Hotărârea nr. 115/2020

Hotărârea 115/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Siretului, str. Streiului și str. Nirajului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Șiretului, str. Streiului și str. Nirajului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Șiretului, str. Streiului și str. Nirajului -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 116023/1/27.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 116081/45/30/27.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Șiretului, str. Streiului și str. Nirajului;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, în suprafață de 23893 mp., identificat prin nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, înscris în CF nr. 316626 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 6985 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 11021 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 5887 mp.

Art, 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, Bl. Al, PI, P2, în suprafață de 5887 mp., identificat prin nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, A3, A4, A7, A8, P3, P4, P5, în suprafață de 11021 mp., identificat prin nr. topo. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2,   24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2,

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, Bl. Al, PI, P2, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, A3, A4, A7, A8, P3, P4, P5, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 115 din 28 februarie 2020 (Flotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 115/2020


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CEUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 316626

CF vechi 92935,

Nr.Top 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1 <'1/1 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1,'1/1

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLULNAPOCA

STR.MOTILOR , NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa 1:ANEXA NR. 1.29 la regulament


Nr. de înregistrare/data................./,


BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad (IE)

Localitate

X

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-


• Proprietari:


Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 I3 |0 |5 |8 |5 |7 |    |    |    | r~T • •  Număr pagini documentație:

 • •  Numărul de ordine âl documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:

 • □  borderou;

 • □  dovada achitării tarifului;

 • □  formularele tipizate de cereri și declarații;

 • □   certificat fiscal;copii ale actelor de identitate ale proprietarilcr persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz:

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în zonă la o scară conv localizat.


Serviciu achitai cu chitanța nr.>.s

n^f^ob^T să «g&HLtr

DE

^SenuiâSira

*/ %

-Cod servreĂțJ^fjțț,


NOTĂ; 17/07/2018 - r.ota a fost introduși prin Ordin 423/2018.

Oficiul dc Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publici cu personalitate juridici aflată în subordinen Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează. date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenitne. serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adrcsapoștală etc

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii mnipotoațelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciari și pot fi eomiiiicate numai destinatarilor abilitați prin nete normative (Codul civil, Codul de procedură, civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile agii. în acest sens vă informăm și vâ asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentm protejarea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizico în ceea ce privește ■ prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar șt pentru, orice alte informații suplimentare legate de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa -pd_ chj@tmq»i.n>, formulăud o cerere scrisă, datata și semnatăsnu la telefon: .1264554165(ANEXA Nr.. 1.31. la Regulament) OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ -NAPOCA.

Nr de înregistrare......................./...............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsetnnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cit sediu în CLUJ-NAPOCA. STRADA MOȚILOR. NR.3 legitimară) cu CIF 43.05357 . tcL/fax 0264/596030: +0264/43L575 e-mail: pftnanacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMAT1CS INTEGRA TED SERVICES SRL., CUI..R.O39366156 persoana juridica autorizata clasai, cu autorizație seria RO-B-,1, număr 1359/02.07.2018,tcl0723286477,+40310699291 .punct de lutru : strada Constantin Istrati nr.20 seclorS.Bucurestr. conform contracl/angajament nr. 400453.400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

r_. - prima înscriere

 • - actualizare informai ii .cackisfale

 • - însoriere/raclicre construcții

. - modificarea limitei de proprietate

modificarea suprafeței imobilului

’ - actualizare categorii ic folosințtWestinații

 • - repozi țfonare

 • - alic informații tehnic* cu privire la iniobu

documentația de identificare a amplasamentului imobilii ui situat pe un alt UAT

ÎT- documentație dc atribuire număr cadastral

jZ_- documentai iu. pentru duzii pire/aSpirc teren

y'„ - documentație de prima înregistrare Ui

X - documentație pentru apartamentare

~ - documentație pentru dezlipi re/aSpire UI

 • - documentație pentru reapartanientare

; - documentație pentru mansardarc

 • - documentație pentru descrierea dezincmbrâmintelor dreptului dc proprietate

 • - documentație pentru reconsi ruirca cărții funciare picrdtr.e, distruse sau sustrase

tL OBIECTUL ÎNSCRIERII:

^•iniabularea *...............................

^- înscrierea provizorie **........................

jl - notarea ***.........,.........................

radierea ****...............................

IMOBILUL; UAT: CLUJ- NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CE/ Nr. cad (IE)

localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap,

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL tHJRIDIC care justifică, cererea, anexat în original sau în copie legalizată :


Solicit comunicarea răspunsului

O


prin poștă.

ki sediul biroului terilori?.l fax nr........................


Semnătura proprietaruhii/persoanei interesate
CERTIFICA OS AUTORIZARE Seria RO-B-SJ ty. §459 VOICLH -   ,y..   , ‘ PLCW

fyersoamratiliirizalâj^ț,

■l '


S |mnătWra


Serviciu achitatcn chitanțanr...*****

Data

Stana

Cod serviciu


S’,Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară prelucrează dale cu caracter peisonal furnizate de dumreavoastcă prin mijloace automatizate, 5n scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat ce cadastru ș: carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate suni destinate utilizării dc către operator și sunt comunicate numai desltnatarjor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor. instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecțin persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcnctlciați tle dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul de a nu fi supjs unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/200., cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă nuteti adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara cu o cerere scrisă. cutată și semnată. De asemenea, vă este recunosc® dreptul de a vă adresa justifici.

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitafic, servitute, concesiune. ipotecă, privilegiu etc.

**■ Act. sub condiție suspensivă, ac t sub condiție rezolutor» sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.


«• Incapacitate, locațiunea, preemțiunea. promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sun drepturi personale etc.

♦*** Drepturi, reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: 177O7Z2OT8 - nota u fost introdusă prin Ordin 423-0018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridico aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și. Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră: nume, pronunțe, scrie ji număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele.

Datele cu caracter personal sun: prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legate privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor ibiiitnți prin acte normative (Codul civil. Codul do procedură civilă, Codul fisc.il, alic legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor lutorități publice, in condiț ile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentra protejarea dalelor dumnesvoastri'L

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și p-vind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații atplimeirare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ cfiijffiaricpi.ro, formulând o cerere -crisă, delată și semnată sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 ia regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILI ARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul^) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCa. STRADA MOȚILOR NR.3 legitimară) cu CIF 4305F57, teL/fax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: primaracjcad@yahoe.com, prin mandatarul .S.C.G EOMATICSINTEGRATED SERVICES SRL.. CUI..RO39366 I56 persoana juridica autorizata clasa 1, cu autorizație seria RO-B-J , număr 1359/02.07.2018,tel0723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Istraii nr.20 sector 5.Bucuresti, conform corcract/angjyament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarăți documentației la OCP1 și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, ou privire la. falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii cocumentației cadastrale;

 • □  am fost informat! ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5887-mp, comunicată de .persoana autorizată:

 • □  am fost informaHă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ci la OC?I

 • □  imobilul nu se at'âîn litigiu/+>e-află4ft4ittg«- cu imobilul 1D............., nr. dosar........... instanța........... obiect..............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEQMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categaria.I.serie.RO-B-,1. NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:


Jlewt&lăiirăl<:: .participând la măsurătoare.


•Semnăfură’ șl ștăiți p ilar^


'■(‘herstii


Q    A7 ?

ip*      N :■      . y c

za

tu aui^Hzcttă)^


r +\

'V ?

f


CERTIFICAT OE AUTORIZARE Seria gO-B-F (vr.

VO1CULESCU


. " *1'“’ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizare de du-nneavoastril prin mijloace automatizate, iri"Scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și cane funciară sau în vederea eliberării copiilor ce pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dcstinatolor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001, pet.tn. protecția persoanelor ca privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiari de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a ru fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, m. limitele prevăzute de art 15 din Legea nr, 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018 - liota, a fel introdusă prin Ordin jQJSfllS.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată îi subord nea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizatece dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr ac: de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele. Datele cu caracter personal surit prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte fundară și pot fi. comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură efolă, Codul fiscal, alle legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luai măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea date .or dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute ce Regu amoniul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dce, dar ș. pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter pc-sonal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rp<l_ clujtglancpi.ni, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554165
Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciuj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 316626 Cluj-tiapoca


Nr. cerere

1513

Ziua

07

Luna

01

Anul

2020A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:92935


Pagina 1 din 2


Adresa: Loc. C uj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24442/1/1/171/1/ 2/1/1/1/lrt, 24443/1/1/1/1/1/ 2/1/1/L/l/l, 24444/1/1/1/1/1/ 2/1/1/1/V1,

24445/1/1/1/1/1/ 2/1/1/1/1/1

23.893

B. Partea IE. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Act nr. 0;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATEdecret de expropriere nr.41/1384, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCLJ CLUJ

OBSER1Z4TH; (provenita din conversia CF 92935)

4049 / 14/03/2002

Sentința Civila nr. 3011, din 13/03/2002 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B2

se notează acțiunea civilă înreg. sub nr 3011/13.03.2C02 JUDECĂTORIA CLUJ, de către CHiNDRIS MIHAELA c/a STATUL ROMÂN pentru întabulare drept de proprietate

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

205462 / 14/12/2015

înscris Sub Semnătură Privata nr. 72, din 01/10/2015 emis de KISS SZIDONIA (act administrativ nr. 198368/02-12-2015 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 441385/26-11-2015 emis de MUN. CLUj-NAPOCA-DiRECTIA DE IMPOZITE Si TAXE LOCALE; act administrativ nr. 237/0B-Q5-2001 emis de PREFECTURA JUDEȚULUI CLUI:);

B3

imobilul înscris sub Al se dezmembrează astfel: cu nr. top. 24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1,24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, în suprafață de 23893 mp se reînscrîe în cartea funciară nr. 92935 în favoa-ea vechilor proprietari, cu nr. cadastral 318589 în suprafață de 2-32 mp se înscrie în cf nou nr. 318589 Ctui-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI ■

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter pensonai, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24442/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24443/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24444/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24445/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l

23.893

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE (MOBIL ■■ ,       .

/w/fn,- fHifirtfi1 iii; (i ji& y. 'rit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața (mp)

Tarla

, Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

-

23.393

-

-

-

alei sl spatii verzi

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este vaiabil în condițiile prevăzute de art 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu arc. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă si în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpI.ro/veriFic5re, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/01/2020, 16:26

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67V2001;

ANEXA 1.33

MEMORUJ TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului CIu Napoca in partea de Nord-Est a orașului, cartierul Aurel Vlaicu intre Strada Aurel Vlaicu si Strada Mirajului la intersecția străzilor Aurel Vlaicu cu Șiretului, are o suprafața de 5887mp.

4.Operațiuni topo-eadastraie efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicârilo- topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentale, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum, și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție dc condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie rid cată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare, a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit, de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesafe a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mri+2ppm pentru distante si o stafie LE1.CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu.au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografîc 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HI PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFÎC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCP.I) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si. detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări G'PS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una fofosint o stafie de referința virtuala. Au. fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii:AUTORIZARE

RO-B-F JVr. W5? ? VQICULESCUPLOSCA ;

tGc


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr.

Pct.

Coordonate pot.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m)

1

587673.626

395272.058

4,914

2

587674.302

395276.925

24,173

3

587678.276

395300.769

2.143

4

567678:613

395302.885

3.817

5

587679.191

395306.65B

15.780

6

587681.728

395322.233

3.003

■7

587682.203.

395325.198

0.830

8

587681.506

395325.648

1.303

9

587681.286

395324.363

34.639

10

587647.581

395332.354

3,123

11

587648.124

395335.429

2.334

12

587648,520

395337.729

1.927

13

587648.831

395339.631

2.014

14.

587648.530

395341.622

2.050

15

587647.277

395343.245

0.954

16

587646.3.95

395343.610

1.612

17

587644.906

395344.228

5.296

18

587639.856

395345,825

5.657

19

587634.414

395347.368

4.264

20

587634.998

395351,592

5.754

21

587635.792

395357.291

4.100

22

587636.327

395361.356

0.239

23

587636.191

395361.552

3.097

24

587636.668

395364.613

0,640

25

587636.454

395365,216

6.G43

26

587629.978

395366.695

5.755

27

587630.808

395372.390

4.687

28

587631,576

395377.G14

9.394

29

587632.984

395386.302

6.780

30

587634:081

395392.S93

9.416

31

587635.610

395402.284

9.912

32

587637.437

395412.026

2.471

33

587635.010

395412.490

4.271

34

587630:849

395413.451

6.835

35

587624.136

395414.737

12.914

36

587611.611

395417.884

1.090

37

587610:557

395418.162

5.042

38

587609.802

395413.177

13.797

39

587623444

395411.114

50.856

40

587614.911

395360.979

13.539

41

587601.566

395363.264

7.248

42

587602.745

395370.416

1.684

43

587601.088

395370.720

0,3.54

44

587601.142

395371.070

0.623

45

587600.531

395371.190

2.912

46

587600.995

395374.064

0.614

47

587601.603

395373.980

0.427

48

587601.659

395374.403

1,720

49

587603.357

395374.129

12.611

50

587605,407

395386.571

1.658

51

587603.777

395386,B74

0.330

52

587603.531

395387.200

0.730

53

587603.114

395387.341

2.907

54

587603.562

395390.214

0.711

55

587604.263

395390,097

0.360

56

587604.322

395390,452

1.702

57

587606.001

39539Q.175

12.390

58

587608.016

395402.400

1.635

59

587606.406

395402,688

0.250

60

587606.440

395402.936

1.1B8

61

587605.263

395403.098

3,304

62

587605.759

395406.365

1.214

63

587606,955

395406.157

0.278

64

587606.998

395406.432

1,660

85

587608.636

395406.163

7.110

66

587609.792

395413.178

5.043

67

587610.548

395418.164

4.391

68

587606.302

395419.284

2.535

69

587603.562

395419.972

1.986

70

587-604.128

395421.940

0.774

71

587603.405

395422.218

19,565

72

587607.035

395441.443

5,068


73

587602.672

395444.022

32.140

74

587596.754

395412.432

7.666

75

587595,528

395404.865

11.119

76

587593.602

395393.914

11.605

77

587591.846

395382.443

2.009

78

537589.903

395382.953

1.086

79

587589.720

395381.880

15.387

80

587587.116

395366.7-5

17.315

81

587584.242

395349.640

5.80C

82

587583.279

395343.920

15.046

83

587568.557

395347.024

1.047

84

587567.516

395347.138

0.859

85

5875S7.368

395346.292

18.496

86

587549.177

395349.635

7.867

87

587547.800

395341.889

9.704

88

587545.859

395332.381

1.059

89

587545,531

395331.374

3,467

90

587542.121

395331.998

2.593

91

587539.734

395330.985

7.960

92

587538.310

395323.153

2.48C

93

587537.755

395320.736

2,501

94

587537.155

39531 S.307

17.707

95

587533.369

395301.009

1.924

96

587533.091

395299.105

8.976

97

587541.893

395297.346

10.691

98

587543.952

395307.839

13,832

99

587546.868

395321.36C

2.276

100

587549.033

395322.067

17.376

101

587566.131

395318.95S

3.554

102

587569.656

395318.503

15,645

103

587585.153

395316.359

3.341

104

587588.485

395316.1'5

5.576

105

587594.011

395315,365

7.05C

106

587595.194

395322.3-5

3318

107

537591.926

395322.889

3.335

108

587592.503

395326.173

3.302

109

587595.757

395325.6'5

12.921

110

587597.931

395338.351

3.316

111

587594.663

395338.926

3,335

112

587595.240

395342.210

3.302

113

587598.494

395341.651

7.344

114

587599.724

395348.892

12.292

115

587611.806

395346.631

33.854

116

587606.1 T2

395313.259

3.904

117

587609.922

395312.406

5.028

118

587614.810

395311.227

0.661

119

587615.441

395311.029

9.336

120

587624.619

395309.318

0.626

121

587625.198

395309.083

4.327

122

587629.436

395308.209

2.692

123

587632.105

395307.860

9.788

124

587641.734

395306.105

7.719

125

587649.351

395304.355

12.426

126

587661.620

395302.885

1.489

127

587661.903

395304.326

21.843

128

587640.337

395307.798

8.151

129

587641.707

395315.833

10,422

130

587631.453

395317,704

1.416

131

587631.726

395319.093

5.025

132

587626.819

395320.174

7.230

133

587627.960

395327.313

1.347

134

587626.639

395327.579

3.639

135

587627.147

395331.182

1.435

136

587628.555

395330.909

14.325

137

587630.809

395345.055

16.009

138

587545.609

395342.476

19.167

139

587643.511

395323.561

17.760

140

587881.006

395320.507

1.606

141

587881.2B7

395322.089

8.652

142

587669.836

395320.758

12.349

143

587667.944

395308.555

1.58S

144

5876S6.373

395308.790

5.116


145

587665.594

395303.732

3.729

146

587661.913

395304.325

1.466

147

587661.630

395302.886

4.150

148

587660.897

395298.801

11.582

149

587672.362

395297.158

12.660

150

587670,572

395284.625

8.812

15.1

587661.857

395285.931

8.300

152

.587660.596

395277.727

3.848

153

587656.793

395278.312

4.434

154

587655.S38

395273,961

3.431

155

587659.296

395273.259

2.531

156

587661.763

395272:694

5.026

157

587666.694

395271.720

3.644

158

587670.267

395271.005

2.217

159

587672.464

395270.708

0.197

160

587672.658

395270.744

1,632

S = 5887 mp


CERTIFICAT

PE

£

AUTORIZARE

3Seria RO-B-F ,Vr. Mfth J

VQJCULESUU 1 5 /C ’ ■ _
Sistemul de proiecție Stereografic 1970TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

316626

Cluj —Napoca (CF vechi 92935)

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

23893

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate- decret de expropriere nr. 41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege : S FATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

316626

Cluj -Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

6985

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate decret de expropriere nr. 41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 24444/1 /1 /I /1/1/2/1 /1 /1 /I /I /2 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

11021

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

244'14/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

5887

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA- DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

5887

Alei si spatii verzi

# \^2

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACEWHPJCAT V;, <<■•"'   />

S.CKGEOM40ICS INTEGRATE© SERVICES SRL


AUTORIZARE ■»'

Seria RO-B-F fir. Q45S '? VQICULESCU ; *

FLORIA
587500

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000A. Dale referitoare la teren


Mențiuni


Teren neimprejmult


5887

5887

B. Dale referitoare la construcții

Cod 1 constr.

Destinate . Supral. construita ie sal

Mențiuni

: Total


■ ■

Confirm executarea masprșirorilor la teren

■ coreclltudiri&a întocmirii dodymenlaifeî WțO . i sl corespondenta acesteia cu realll^țeg Semnătura sl stampila iu, n t n'"■.o lîldKICA

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 115/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD CLUJ

CF 316626 CF vechi 92935, Nr.Top 24442/l/l/l/l/l/2/l/'/l/l /I 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1 24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTTLOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

.EXECUTANT :

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria R.O-B-J, număr 1359/02.072018


CERTIFICAI DE

. AUTORIZARE |.â Seria RO-S-J <Nr. 1358/02.07.2018 țsj B GEOSSATICS $ țl SHTEGRATSK

SERVKEâl

X NATOCA


oV

vw'\7

LI 1. .XANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA

 • •  Număr pagini documentație:

 • •  Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:

■ □borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele -.ipizate de cereri și declarații; certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau c<

de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în .zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobil localizat.
. CERTIFICAT ale certelor Seria RO-B*F M. 0459 voia


stastrrtlSemn Spira șKșț^jnpik» foertâanâ ifklnrizatâj


4

ri

Serviciu achitai cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod scj^iciu^hh J

NOTĂ: 17.OT/20I8- nour a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

Cl« , l.z Zj r' a

lt

1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate jurdicâ nflctă în submdineu Agenției Naționale de Cadâsinrși Publicitate Imobiliari, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personaL adresa poștală etc.

Dalele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator tn vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciari și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prttejatea dalelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/20 5 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind, libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor eu caracter personal vă. puteți adresa responsabil aiul cu proiecția datelor, la adresa adresa rpd_ claj(«lanqii.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: <1264554165


Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

* Proprietari:

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 | 3 | C | 5   8 | 5 | T |   | r“l TT“

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CU1

S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.

R

O

3

9

3

6

6

1

5

6

(ANEXA Nr. 131 la Regulament) OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. de înregistrare......................./..............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

: Subscinnaiul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimiit|ă) cu CIF 4305857 , tel ./fax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: primgriacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C;SE0MAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1., cu autorizație seriaiROB-J, număr 1359/02.07.201.8,tol0723286477,+4031069929 1,punct de lucru : strada Constantin lsirati nr.20 sector5.București, conform contract/angajament nr, 400453.400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la OC.P1 și vă rog să dispuneți;

I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • - prima înscriere

r, - actualizare informații cadastrale;

p - înscnere/radiere aonstracjii

- modificarea limrisi <le proprietate modificarea suprafeței imobilului

1 - actualizare categorii de folosință/destinații'

î; - repozitîonare

.. - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

" - documentație de atribuire nctnăr cadastral

2 - documentație pentru dezlip+e/alipire teren

 • - documentație do prima înregistrare UI

; - documentație pentru apartajientare

5 - documentație pentru deziip.'eZalipire UI

 • - documentație pentru reapartamentere .

jll - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dczmembramintelor dreptului de proprietate

1 - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

'li. OBIECTUL iNSCRIERD: p - intabuiarea *................„...,...........

înscrierea provizorie “*.... ......

^.notarea***..................................

5 - radierea***' ................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ- NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CFZ Nr. cad (IE)

■’              Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Paradă)

Bloc    Scara

Etaj

Ap.

î:

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

•' I '! Șqț


Soliei tlqmnnicarca răspunsului

tl 1! • prin poștă

D țj p sediul biroului teritorial

E ■ 1 ' fax nr.......................

Semnătura proprietarului/persoanei interesate

Serviciu achitat cu chitanța nr... *****

Oficitil de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat ce cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatrr.lor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetele', instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și iihera circulație a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, benefici iți de dreptul de acces, de tntervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul silvă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, rn limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2091. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara cu o cerere scrisă, datată și semnală. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abttație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

"Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească ctrenu a rămas definitivi

Incapacitate, locațiunea, preetnțitmea, promisiunea cc înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului in cauză, orice alte rupte sau drepturi personale ele.

***.*: lirepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: I I 7.'07'2018 - nota a fcst introdusă prin Ordin 423/2018.

OțfcipljicX adastru șî Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în suboreinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

ifjjsj prelucrează date eu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și nutrăr act de identitate, cod numeric personal, adresaHaractcr personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale priv.nd evidențele de cadastru și carte funciară și pot li țg numai cestinatorilo' abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedurii civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, 1 instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate bjarea datelor dumneavoastră.

Sn exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor ou caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ cluj@nncpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată.sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimați ă) cu GIF 4305857 , toL/fax 0264/596030: +0264/431575 e-mail: prjmc-iacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUL.RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J , număr 1359/02.07.2018,tcl0723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector 5,București, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

'sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale:

 • □  am fost informatfă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 11021 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informatfă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobil ul ui ș. a consecințelor ce decurg din acest lucru;

. □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus.menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  Imobilul, nu se află în litigiu/'se află în litigiu - cu imobilul 1D.............., nr. dosar.»........instanța........... obiect».............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice' S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație ctttcgoria.Lserie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.2018 a crmătqarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

in vcdiîfca identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, parti&pân

xv


Data 02.2020


Proprietar
DE

aBT0RîZAR.e


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter pcrsoiraf furnizate rfe dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul


efectuării înscrierilor în sistemul integrai de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberări) copiilor te;pb documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate, sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abiitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr, 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi sunus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale careva privesc, în limitele prevăzute de art 15 din Legea nr 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnală. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin fiȘjglIS.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarii Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aliată ia subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor regale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pol fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Cocul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, ii«rtanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea, datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor d umneavoastiă prevăzute de Regdamentnl nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dde, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adrese rpd_ cuj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: (1264554165

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobtlul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Nord-Est a orașului, intre Strada Aurel Vlaicu si Strada Nirajului, la intersecția straziiior Aurel Vlaicu cu Straiului, are o suprafața de II021 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a G ridicate topografic (construcții, relief, accidentale, căi. de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte uti .e în. scopul, ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp, real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMFOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor

.Punctele de detaliu au fost măsurate prin metodaradierii. Măsurătorile au. fost efectuate cu o stafie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2man+2ppm pentru distante si o stație LE1CA TCT .203 av.and aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stația totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK . coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrai in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o stafie de referința reala si una folosim o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obtimrte in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

L '■ Data întocmirii : 02.2020


șr*’

, ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ B roul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 316626 Cluj-Napoca


. cerere

1513

Ziua

07

Luna

oi

Anul

2020A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr, CF vechi:92935

Pagina 1 din 2


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24442/1/1/1/1/1/ 2/1/1/1/1/1,

24443/1/1/1/1/1/ 2/1/1/1/1/1.

24444/1/1,1/1/1/ 2/1/1/1/1/1.

24445/1/1,1/1/1/ 2/1/1/1/1/1

23.893

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02'1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRI-TATEdecret de expropriere nr.41/1984, 67/1985. 43/1995, dobândit prin Lege, cota actuala 171

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCLJ CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

4049 / 14/03/2002

Sentința Civila nr. 3011, din 13/03/2002 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B2

se notează acțiunea civilă înreg, sub nr 3011/13.03.2002 JUDECĂTORIA CLUJ, de către CHINDR1S MIHAELA c/a STATUL ROMÂN pentru întabulare drept de proprietate

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

205462 / 14/12/2015

înscris Sub Semnătură Privata nr. 72, din 01/10/2015 emis de KISS SZIDONIA (act administrativ nr. 198368/02-12-2015 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 441385/26-11-2015 emis de MUN. CLUJ-NAPOCA-DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE; act administrativ nr. 237/08-05-2001 emis de PREFECTURA JUDEȚULUI CLUJ;);

B3

Imobilul înscris sub Al se dezmembrează astfel: cu nr. top. 2 4442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, 24444/1,1/1/1/1/2/1/1/1/1/1,24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1, în suprafață de 23893 mp se reînscrie în cartea funciară nr. 92935 în favoarea vechilor proprietari, cu nr. cadastral 318589 în suprafață de 202 mp se înscrie în cf nou nr. 318589 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care cortine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24442/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24443/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24444/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l,

24445/1/1/1/1/1/2/ l/l/l/l/l

23.893

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL______________

tit.WHt.'rt ifî /W/f* î,‘ iu'i'Fi            fj[i »• f f l.f.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

23.893

-

-

-

alei si spatii verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de aii. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese .administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedura! al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/01/2020, 16:26

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

,*»*-« u'fe,iwv Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ ■Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587699.251

395438.017

0.210

2

587699.275

395438.226

4.543

3

587700.418

395442.623

4.074

4

587701.060

395446.646

3.862

5

587701.718

395450.451

9.283

6

587692.648

395452.428

10.504

7

587694.308

395462.800

8.355

8

587702.539

395461.365

7.829

9

587703.806

395469.091

10.544

19

587693.403

395470.810

12.199

11

587691.536

395458.755

1.707

12

587689.851

395459.032

5.194

13

587689.080

395453.896

25.375

14

587663.990

395457.685

8.330

1 □

587665.227

395465.923

10.188

16

587655.165

395467.522

1.784

17

587655.392

395469.292

4.985

13

587650.482

395470.150

6.989

19

587651.403

395477.079

1.798

29

587549.637 ■

395477.413

4.156

21

587650.319

395481.512

1.754

22

587652.050

395481.233

13.719

23

587654.134

395494.792

15.974

24

587669.928

395492.397

18.334

25

587667.040

395474.292

1.436

26

587668.457

395474.058

0.708

27

587668.352

395473.358

16.511

28

587684.665

395470.807

1.367

29

587684.876

395472.158

8.632

30

587693.404

395470.820

10.545

31

587703.808

395469.101

3.907

32

587704.440

395472.957

4.417

33

587700.112

395473.841

8.329

34

587691.977

395475.628

9.151

35

587683.025

395477.524

7.775

36

587675.429

395479.183

8.849

37

587673.796

395487.880

3.117

38

587673.269

395490.952

2.767

39

587672.909

395493.695

3.718

40

587671.716

395497.216

8.705

41

587663.145

395498.736

3.839

42

587663.920

395502.497

0.993

43

587664.120

395503.469

0.492

44

587663.637

395503.564

0.345

45

587663.299

395503.630

6.568

46

587656.853

395504.893

2.535

47

587654.379

395505.442

12.399

43

587656.314

395517.690

3.541

49

587659.790

395517.014

3.480

50

587663.208

395516.361

8.389

51

587671.398

395514.542

39.158

52

587709.777

395506.769

1.213

53

587709.967

395507.967

47.558

54

587663.426

395517.747

18.999


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


•-®s

4JS’ Seria RO-B-F W*

vw-culescuPLOI

55

587666.73^

^3'6.455

ă.318

56

567667.464

39,

5541.723

14.878

57

567682.267

395543.213

17.351

58

567685.022

395560.344

32.612

59

567717.225

395555.196

2.180

60

567717.522

395557.355

0.804

61

567718.317

395557.238

18.518

62

567720.950

395575.568

12.584

63

587708.540

395577.654

5.402

64

587707.688

395572.319

1.316

65

567708.988

395572.112

12.265

66

587707.118

395559.990

8.590

67

567698.646

395561.410

1.616

68

587698.871

395563.010

16.414

69

587682.636

395565.430

1.081

70

587682.450

395564.365

1.315

71

587681.153

395564.579

18.237

72

567678.134

395546.594

6.947

73

587671.292

395547.798

9.113

74

587662.297

395549.260

25.213

75

587666.578

395574.107

4.967

76

567671.477

395573.288

1.874

77

587671.781

395575.137

10.354

78

567681.996

.395573.444

8.354

79

587683.169

395581.715

25.694

80

587708.541

395577.662

12.584

81

587720.951

395575.577

9.734

82

587722.168

395585.235

7.359

83

587723.390

395592.491

29.900

84

587694.121

395598.600

10.298

S5

587695.922

395608.740

0.706

86

587695.994

395609.442

12.525

87

587698.038

395621.799

2.850

88

587700.843

395621.295

26.718

89

587726.936

395615.548

0.500

90

587727.424

395615.439

1.284

91

587727.368

395616.722

0.190

92

587727.183

395616.765

26.923

93

587700.925

395622.713

2.672

94

587698.331

395623.354

6.064

95

587699.190

395629.357

7.811

96

587700.378

395637.078

0.689

97

587701.060

395636.980

1.682

98

587702.717

395636.691

22.586

99

587706.268

395658.996

5.955

100

587700.436

395660.199

0.948

101

587699.503

395660.365

■ 4.037

102

587695.502

395660.903

4.229

103

587691.316

395661.505

6.639

104

587684.801

395662.780

4.971

105

587679.895

395663.583

13.001

106

587666.990

395665.159

8.044

107

587659.037

395666.363

9.520

108

587649.627

395667.803

12.834


pag. 1 din 2109

587636.953

395669.825

6.120

110

587636.077

395663.768

11.269

111

587647.222

395662.097

12.102

112

587659.214

395660.473

1.671

113

587659.439

395662.130

25.859

114

587685.030

395658.418

5.223

115

587684.320

395653.243

1.308

116

587685.608

395653.013

11.217

117

587684.005

395641.911

4.545

118

587688.509

395641.306

0.790

119

587688.403

395640.523

1.151

120

587689.543

395640.361

4.301

121

587688.945

395636.102

4.620

122

587693.520

395635.460

36.565

123

587688.440

395599.250

0.466

124

587687.979

395599.315

2.112

125

587687.685

395597.223

4.701

126

587683.030

395597.876

4.011

127

587682.473

395593.903

1.129

128

587681.364

395594.118

1.017

129

587681.216

395593.112

11.318

130

587670.036

395594.871

48.484

131

587676.965

395642.858

1.910

132

587675.077

395643.145

0.675

133

587675.169

395643.813

16.134

134

587659.206

395646.161

2.786

135

587658.773

395643.409

18.639

136

587640.328

395646.097

1.188

137

587640.166

395644.920

8.536

138

587631.725

395646.187

12.982

139

587633.788

395659.004

1.513

' 140

587635.281

395658.759

5.071

141

587636.067

395663.769

6.120

142

587636.946

395669.826

3.509

143

587633.495

395670.463

1.599

144

587631.935

395670.815

4.426

145

587627.622

395671.812

2.086

146

587625.567

395672.168

3.752

147

587621.876

395672.841

6.847

148

587615.125

395673.984

15.117

149

587612.462

395659.103

0.367

150

587612.824

395659.039

3.250

151

587612.492

395655.806

0.495

152

587612.987

395655.789

3.368

153

587612.590

395652.444

0.563

154

587612.776

395651.913

27.778

155

587627.223

395628.187

1.580

156

587628.054

395626.843

8.179

157

587633.702

395620.927

5.931

158

587632.675

395615.086

11.133

159

587631.016

395604.077

11.009

160

587629.577

395593.162

11.879

161

587627.890

395581.403

14.363

162

587625,929

395567.175

8.134

163

587624.852

395559.112

5.505

164

587630.309

395558.394

25.484

165

587634.172

395583.583

1.537

166

587635.695

395583.370

6.411

167

587636.681

395589.705

2.303

168

587634.406

395590.062

4.116

169

587634.983

395594.138

2.348


j 170

587637.304

395593.779

12.056

171

587639.146

395605.693

2.363

172

587636.811

395606.055

4.188

173

587637.427

395610.197

2.387

174

587639.780

395609.792

7.111

175

587640.830

395616.825

13.226

176

587653.910

395614.868

33.718

177

587648.971

395581.514

2.970

178

587651.912

395581.103

26.219

179

587648.467

395555.112

18.452

180

587630.308

395558.384

5.505

181

587624.850

395559.102

4.139

182

587624.302

395555.000

14.455

183

587622.276

395540.688

13.773

184

587620.540

395527.025

19.277

185

587617.941

395507.924

9.646

186

587616.802

395498.345

4.170

187

587616.158

395494.225

5.946

188

587622.019

395493.223

6.707

189

587623.086

395499.845

1.564

190

587621.539

395500.074

3.928

191

587622.103

395503.961

1.549

192

587623.638

395503.757

12.314

193

587625.464

395515.934

1.518

194

587*623.960

395516.138

3.939

195

587624.544

395520.033

1.523

196

587'626.048

395519.793

12.246

197

587627.871

395531.903

1.379

198

587626.507

395532.109

3.923

199

587627.035

395535.996

1.529

200

587628.549

395535.787

7.418

201

587629.594

395543.131

13.798

202

587643.272

395541.320

51.639

203

587635.282

395490.303

13.559

204

587621.901

395492.494

0.729

205

587622.017

395493.213

5.946

206

587616.156

395494.215

15.136

207

587613.881

395479.251

0.579

208

587613.776

395478.681

11.887

209

587612.002

395466.927

5.455

210

587611.075

395461.551

10.195

211

587609.548

395451.471

5.335

212

587608.767

395446.193

5.013

213

587607.102

395441.465

6.724

214

587613.660

395439.980

14.783

215

587628.442

395440.125

3.122

216

587628.410

395443.247

13.751

217

587614.742

395444.764

34.416

218

587619.709

395478.819

13.708

219

587633.292

395476.967

34.071

220

587628.420

395443.246

3.121

221

587628.452

395440.126

2.484

222

587630.936

395440.150

7.564

223

587638.016

395442.811

7.198

224

587645.078

395441.416

43.705

225

587687.687

395431.690

0.100

226

587687.710

395431.788

8.389

227

587689.401

395440.004^

S = 11023^10 țUUl*


DE


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


•4 Sert« RO-B-f 11 •s VQîCULEsd *
TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


Număr

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

316626

Cluj -Napoca (CF vechi

92935)

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

23893

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate- decret de expropriere nr. 41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

316626 Cluj -Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1

6985

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate decret de expropriere nr. 41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCLJ CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 24444/1 /1 /l/l/l /2/1 /I /I /l/l /2 24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

11021

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/3

5887

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAT]

A PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24442/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

24443/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

24444/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

24445/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2

11021

Alei si spatii verzi

V---------:-------

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
AUTORIZA** _

(„HO-B-Ffr-945a; VOlCULFjSCUȚATICȘ INTE&RATED SERVICES SRL
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000

Suprafața măsurată
HC1SS»’5


N1nMd'-ul


587600


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


11021

11021


Teren neimprejmult


B. Date referitoare la construcții

Cod constr. j

Destinație ; ^upraf> construita la sol (mp)

Mențiuni

i

Total


Confirm Introducerea imobilului In baza de date integrata ol atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa


h