Hotărârea nr. 114/2020

Hotărârea 114/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone, alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone; alei; platforme; străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 112645/1/26.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.. 113096/441/din 26.02.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”;

în temeiul art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016, art. 44 din Legea nr. 273/2006 și art. 129 aliniatul (2) lit. b) si aliniatul (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Nr. 114 din 28.02.2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al

Municipiului Cluj Napoca

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr.114/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEI IN ICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, străzile Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


Suprafață sistem rutier carosabil Suprafață sistem rutier trotuare Montat bordură mare de beton


S = 39.150 mp

S = 16.985 mp

L - 8.028 ml


• Montat bordură mică de beton


L = 17.283 ml


VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 27.276.190,72 lei (fără TVA) 32.404.054,63 lei (cu TVA) din care C+M: 23.952.776,74 lei (fără TVA) 28.503.804,32 lei (cu TVA)


Durata estimată de realizare a investiției: 12 luni calendaristice din care: doua luni realizare și implementare proiect 10 luni execuție lucrări


Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii


Acești indicatori tehnico-economici sunt care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

„Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone; alei; platforme; străzi și-orice alte suprafețe adiacente străzilor TULCEA -DUNĂRII - OLTULUI - JIULUI, organizare de șantier”

Nr.Vcrt-

:             Denunurea capitolelor,si subcapitolelor dBcneltuielîY'Vl’--, -,- V-r ■

Ir.'-                ••r.,. CC X-<-T-J                                 W:

-ă'A J.Valoare.'S^

WferaTVÂrfij

ș£.-.                                   •-•X-     V'.

* ■

sfe®as?3 sss®

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocares/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

O.OD

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii

70,460.00

13,387.40

83,847.40

3.1.1. Studii de teren

63,960.00

12,152.40

76,112.40

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

266.00

1,666.00

3.3

Expertizare tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

260,562.50

49,506.88

310,069,38

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1,400.00

266.00

1,666.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatfilor

93,150.00

17,698.50

110,848.50

3.5,5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

163.012.50

30.972.38

193,984.88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Manaqementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

234,831.14

44,617.92

279,449.06

3.8,1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Diriqentie de șantier

234,031.14

44,617.92

279,449.06

TOTAL CAPITOL 3

570,253.64

108,348.19

678,601.83

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

23.483,114.45

' 4.461,791.75

27,944,906.20

4.2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0,00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

23,483,114.45

4,461,791.75

27,944,906.20

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare dB șantier

507,077.86

111,544.79

698,622.65

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente orqanizarii da șantier

469,662.29

89,235.83

558,898.12

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

117,415.57

22.308.96

139.724.53

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

287,433.32

0.00

287,433.32

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitalii lucrărilor de construcții

143,716.66

0.00

143,716.66

52.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

23,952.78

0.00

23,952.78 ■

5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

119,763.88

0.00

119,763.88

5.2.5. Taxe pentiu acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,348,311.45

446,179,17

2,794,490.62

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

3,222,822.63

557,723.97

3,780,546.60

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTÂlMGENERAIW “St

;;27j276ri,9Oa2a

Ș§5;t2Z;8'63M J

f 32,'40Și;054.63 •

bin'căfe.'C<M: .

r23,&52-776i74^

®j5Șț’0ZZM:

:.\aB]503’8fl4Î32'S

Data: 02.2020

Beneficiar/lnvestftor

Municipiul Cluj- Napoca

Euro = 4.7668 din 10.02.2020