Hotărârea nr. 112/2020

Hotărârea 112/2020 - Aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania în cadrul European Climate Initiative (EUKI).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania, în cadrul European Climate Inițiative (EUKI)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania, în cadrul European Climate Inițiative (EUKI) - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Reținând Referatul de aprobare nr. 107157/22/24.02.2020 al viceprimarului Dan Ștefan Tarcea, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 107183/24.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania, în cadrul European Climate Inițiative (EUKI);

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 16 alin. 1, alin. 3, alin. 4, alin. 5, alin. 6, alin. 7 și alin. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener de implementare, în cadrul proiectului,, Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania, în cadrul European Climate Inițiative (EUKI).

Art. 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, pentru semnarea acordului de parteneriat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Eficiență Energetică, Iluminat Public și Direcția Economică.


Președinte\le ședință,  Ec. Dan Ștefan Tarcea


ContrasemneNr. 112 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR..//.Z. /2020

ACORD DE PARTENERIAT

pentru implementarea proiectului „ Atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin atenuarea sărăciei energetice în România”

încheiat între,

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB)

str. M. Kogalniceanu nr. 1, CP 400427, Cluj Napoca, România

Reprezentantă prin Rector, Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop

 • - denumită în continuare „Implementator”

Și

Municipiul Cluj-Napoca

str. Moților nr 3, CP 400001, Cluj-Napoca, Cluj, România

Reprezentat prin Viceprimar, Dan Ștefan Tarcea,

 • - denumit în continuare „Partener de implementare”

Implementatorul și Partenerul de implementare vor fi denumite în continuare colectiv „Părțile”.

Implementatorul primește o finanțare din partea Ministerului Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare din Germania, în cadrul European Climate Inițiative (EUKI), prin entitatea împuternicită Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH („GIZ”) pentru punerea în aplicare a proiectului „Atenuarea emisiilor de gaze cu efect de sera prin atenuarea sărăciei energetice în România”.

z        Pentru implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de gaze cu efect de sera prin atenuarea

sărăciei energetice în România”, părțile au convenit și au încheiat acest acord după cum urmează:

 • 1. Finanțare

  • 1.1 Sub rezerva dispozițiilor prezentului acord, în special a condiției prevăzute la articolul 1.2, Implementatorul va transfera Partenerului de implementare suma de 8.848,00 euro reprezentând finanțare nerambursabilă, în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente partenerului de implementare, în scopul implementării activităților stabilite pentru acesta din urmă în cadrul proiectului. Suma finală a finanțării depinde de raportarea furnizată de Partenerul de implementare. Suma va fi utilizată pentru chelțuie;onal aferente

partenerului de implementare, în conformitate cu activitățile în care partenerul de implementare este implicat.


 • 1.2 Prezentul acord se încheie în condițiile în care GIZ a acceptat să plătească finanțarea corespunzătoare implementatorului. Prin urmare, Implementatorul va fi obligat să transfere finanțarea numai dacă și în măsura în care implementatorul a primit finanțarea respectivă. Implementatorul va informa Partenerul de implementare cu privire la plățile refuzate de GIZ.

2. Obligațiile părților

 • 2.1 Partenerul de implementare se angajează să contribuie la implementarea Proiectului în conformitate cu Acordul de parteneriat.

 • 2.2. Partenerul de implementare va nominaliza trei persoane care vor îndeplini activitățile stabilite în proiect.

  • 2.3 Costurile de personal sunt eligibile doar pentru perioada de implementare 01 Noiembrie 2019 -30 Aprilie 2021. Toate plățile trebuie efectuate în perioada menționată și ulterior intrării în vigoare a prezentului acord.

  • 2.4 Partenerul de implementare se angajează să informeze Implementatorul fără întârziere și în scris despre orice situație care împiedică utilizarea Finanțării pentru Proiect.

  • 2.5 Toate rezultatele proiectului, în formă tipărită sau digitală vor fi puse la dispoziția Partenerului de implementare de către Implementator, la finalul proiectului, pentru utilizarea în activitățile proprii.

  • 2.6 Implementatorul își asumă responsabilitatea exclusivă pentru întregul proiect față de GIZ. Acesta va asigura începerea la timp a proiectului și implementarea întregului proiect în cadrul calendarului, respectând toate obligațiile față de GIZ.

  • 2.7 Implementatorul trebuie să informeze periodic partenerul de implementare cu privire la toată comunicarea relevantă dintre el și GIZ cu privire la toate aspectele esențiale legate de implementarea proiectului.

  • 2.8 Partenerul de implementare trebuie să țină o evidență contabilă distinctă a proiectului.

  • 2.9 Părțile vor da acces la sediul lor autorităților competente in vederea auditării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și vor pregăti toate documentele necesare pentru audit, oricând se solicită acest lucru.

  • 2.10 Părțile vor arhiva documentele legate de implementarea proiectului, pentru o perioadă de cinci ani de la raportarea financiară finală. Alte perioade de păstrare legale, eventual mai lungi, care ar putea fi stipulate de legislația națională, rămân neafectate.

  • 2.11 Orice lucrări legate de public în cadrul proiectului trebuie să indice că „proiectul face parte din inițiativa climatică europeană (EUKI)”.

 • 3. Gestionarea plăților

  • 3.1 Finanțarea va fi transferată de către Implementator partenerului de implementare, integral, în avans, în baza prezentului acord de parteneriat.

Partenerul de implementare are obligația de a folosi finanțarea transferată de Implementator exclusiv pentru cheltuielile necesare implementării proiectului.

 • 3.2 Partenerul de implementare are obligația depunerii unor rapoarte financiare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate în valoarea totală a finanțării acordate în conformitate cu calendarul asumat la pct. 5.2.2. din prezentul acord.

3.4 Plățile către Partenerul de implementare se efectuează în următorul cont bancar: Partener de implementare (titular de cont)..........................................................................

Banca (numele și sucursala sau codul).............................................................................

Adresa bancară...................................................................................................................

Numărul contului...............................................................................................................

Cod BIC / Swift.................................................................................................................

3.5 Orice transfer al finanțării este supus condiției prealabile ca fondurile bugetare respective să fie puse la dispoziția implementatorului însuși.

4. Utilizarea finanțării

 • 4.1 Finanțarea poate fi utilizată numai în conformitate cu prezentul acord și numai dacă este necesar pentru implementarea proiectului, precum și în conformitate cu principiile economiei și a gestionării financiare solide.

 • 4.2 Orice modificare a utilizării preconizate a finanțării sau a unor părți ale acesteia va fi permisă numai cu acordul prealabil al implementatorului.

5. Raportare

 • 5.1 Partenerul de implementare pregătește rapoarte financiare și rapoarte narative conform Acordului de parteneriat.

 • 5.2 Raport financiar

  • 5.2.1 Raportul financiar include:

 • - liste detaliate cu toate plățile primite și cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului Și

 • - documente justificative pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.

 • 5.2.2 Rapoartele financiare vor fi transmise implementatorului pe email, în conformitate cu următorul calendar:

  Data depunerii

  01.04.2020

  01.07.2020

  01.10.2020

  01.01.2021


Perioada de raportare

01.11.2019-31.01.2020

01.02.2020-30.04.2020

01.05.2020-31.07.2020

01.08.2020-31.10.2020

01.06.2021                                                    01.11.2020-30.04.2021

 • 5.2.3 Dacă Partenerul de implementare nu îndeplinește cerințele de mai sus, Implementatorul poate să solicite restituirea parțială sau totală a finanțării.

 • 5.3. în plus, Partenerul de implementare va transmite implementatorului până la 1 iunie 2021 un raport narativ si financiar fmal, confirmând că:

 • - toate tranzacțiile financiare au fost efectuate în conformitate cu acordul de parteneriat

 • - activitățile stabilite pentru partenerul de implementare în cadrul proiectului, au fost finalizate.

 • 6. Restituirea finanțării

  • 6.1 Partenerul de implementare va plăti fără întârziere nejustificată orice sumă care a rămas necheltuită la sfârșitul proiectului.

  • 6.2 La cererea scrisă a implementatorului, partenerul de implementare va rambursa integral sau parțial finanțarea primită, dacă

 • - și în măsura în care Implementatorul este obligat să restituie finanțarea pe care a primit-o din cauza acțiunilor sau omisiunilor atribuite Partenerului de implementare,

 • - în cazul nejustificării de către partenerul de implementare a cheltuielilor efectuate din finanțarea acordată.

7. Cooperare

 • 7.1 Fiecare parte desemnează o persoană de contact, precum și un reprezentant și comunică numele, adresa de e-mail și numărul de telefon celeilalte părți la semnarea acordului, iar orice modificare a acestuia va fi comunicată imediat celeilalte părți.

 • 7.2 Părțile vor coopera strâns și eficient în fiecare fază a proiectului. La solicitarea Implementatorului, partenerul de implementare va furniza în timp util informațiile solicitate despre stadiul părții sale din proiect.

8. Soluționarea disputelor

r*'


 • 8.1 In cazul oricăror litigii (chiar dacă acestea sunt considerate ca atare numai de către una din părți), care pot apărea ca urmare a unei acțiuni concrete care face obiectul integral sau parțial al prezentului Acord, părțile trebuie să acționeze mai întâi pentru o soluționare amiabilă.

 • 8.2 în cazul în care părțile nu ajung la o soluționare amiabilă, disputa va fi soluționată de către instanța competentă de la sediul Implementatorului.

9. Dispoziții finale

 • 9.1 Prezentul acord între părți cuprinde toate elementele relevante în ceea ce privește obiectul său. Acest Acord poate fi modificat doar în scris printr-un document semnat de ambele părți.

 • 9.2 Acordul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

 • 9.3 Acordul va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală a obligațiilor din cadrul acestui

acord de parteneriat.                                   ,z‘“'v m


Universitatea Babes-Bolyai

Rector, Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop

Data:...................................

Municipiul Cluj-Napoca Viceprimar, Dan Ștefan Tarcea Data................................