Hotărârea nr. 111/2020

Hotărârea 111/2020 - Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat

din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 107.095 din 25.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Reținând Raportul de specialitate nr. 107.104 din 24.02.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018;

Luând în considerare recomandările Ministrului Sănătății din Adresa nr. 4322/25.04.2018 cât și recomandările Direcției Management și Structuri Sanitare din Adresa nr. 22951/31.05.2018 și Adresa nr. 29278/02.05.2019;

Având în vedere Adresa nr. 1.068/23.01.2020 a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală cu nr. 43.159/23.01.2020, în care se precizează că „suma solicitată a fi aprobată este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli iar unitatea sanitară se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli, Titlul I - Cheltuieli de personal pentru anul 2020”, precum și Hotărârea Consiliului de administrație a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, comunicată prin adresa nr. 10.258/28.11.2019, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală cu nr. 53.165/29.01.2020;

In conformitate cu prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Rl), cu modificările și completările ulterioare, ale art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă acordarea stimulentelor financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018, personal prevăzut în Anexa II, Cap.I, pct. 2 și personalul din Anexa VIII, Cap. II, lit.B, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.l. Stimulentele financiare lunare în limita maximă a două salarii minime brute pe țară/lună, a căror finanțare este asigurată din veniturile proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat pentru anul 2020, vor fi acordate în perioada martie-decembrie 2020.

Art.3. Plata stimulentelor financiare aprobate va fi făcută în cursul lunii curente pentru luna anterioară.

Art.4. Lista nominală propusă cu personalul care va beneficia de stimulente, precum și cuantumul aferent fiecărei persoane, va fi analizată și aprobată de Comitetul Director, cu consultarea organizației sindicale și avizată de Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Econoinică și Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.


Nr. 111 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

al al munipjbiului, ujb JXJr. Auror ȘCA