Hotărârea nr. 109/2020

Hotărârea 109/2020 - Suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „ Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie ”

Consiliul local la municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

Văzând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 106.303/24.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 106.613/24.02.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea suportării sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

Reținând prevederile H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 (Anexa 1, Capitolul 2.5. Sănătate) și ale Hotărârii nr. 315/2015 privind Strategia de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 și ale Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie ”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 880/2017;

în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9, alin. (1) lit. a), art. 11 lit. b), art. 15 alin. (3), art. 28 alin. (3), art. 53 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 137 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 84 alin (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea nr. 30 /2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și art 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

de ședință,

Ștefan TARCEANr. 109 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)