Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea 108/2020 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 107146/1/24.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 107155/426/24.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 509/2018 și prevederile Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj nr. 247019/42/21.05.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 18A1 alin. (2) lit. d ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. r și ale art. 43 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. f, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în conformitate cu protocolul de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj în baza Hotărârii nr. 509/2018.

Nr. 108 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)