Hotărârea nr. 107/2020

Hotărârea 107/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.

Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103.151/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103.210/44.10 din 21.02.2020 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 2 lit a, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 70 lit. 1 și lit. ș din Statutul societății Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând Adresa nr. 91.617/44/17.02.2020 și Decizia nr. 22/18.12.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Călin Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru”, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se Găbudean, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnidă.


încredințează domnul CălinContrasemnează* Secretarul general al n Jr. Aurora ROȘCANr. 107 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)