Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea 102/2020 - Revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile ni; 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 105680/1 din 24.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 106012/412 din 24.02.2020 al Direcției Economice, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 10 alin. 2 lit. d, ale Hotărârii de Guvern nr. 251 din 6 aprilie 2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. I punct 33, ale Ordinului nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, art. 14 alin. 1 și alin. 2, ale Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, art. 1 alin. 6, ale Sentinței civile nr. 665/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj, ale Actului intern nr. 14240/10.01.2020 al Comisiei de stabilire a prețului de vânzare a locuințelor construite din fondurile A.N.L. și Procesul-verbal al Comisiei de verificare a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data de 16.01.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Ari. I. Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 950/2019 privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj.

Ari. II. Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019 și 707/2019, poziția 32, în sensul că prețul de vânzare a apartamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M2, ap. 3, este de 153.088,92 lei.

Art. III. Se aprobă încheierea cu Gânj Alexandra și Gânj Emilian a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M2, ap. 3, jud. Cluj, în care să fie prevăzute modificarea prețului, recalcularea avansului, comisionului'și a ratelor lunare la noul preț de 153.088,92 lei, cu menținerea acelorași condiții prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, cu suportarea taxelor notariale de către municipiul Cluj-Napoca.

Art IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 102 din 28 februarie 2020

( Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)