Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea 101/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. Al 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. Al4 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103783/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103827/45/30/21.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14, identificat prin nr. topo. 24467, 24468, 24469, 24470, în suprafață de 6760 mp., înscris în CF nr. 335833 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24467/1, 24468/1, 24469/1, 24470/1, în suprafață de 3423 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24467/2, 24468/2, 24469/2, 24470/2, în suprafață de 3337 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14, 24467/2, 24468/2, 24469/2, 24470/2, în suprafață de 3337 mp., nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 101 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 101/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 335833

CF vechi 92935,

Nr.Top 24^67; 24468; 24469; 24470

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata, clasa 1:

ANEXA NR. 1.29 iii regulament


Nr. de îiiregistrare/data..............

BORDEROU


• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA

Adresă imobil

Nr, Cl'7

Nr. cad (IE) '

Lc calitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcela)

Bloc

Sc

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-
Număr pagini documentație:
Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor: Conținutul documentației:borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații; certificat fiscal;

ccpii ale acte.'or de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

ccpie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; niemori i tehnic;

plan de amplasament și delimitare; re.eveele construcțiilor; -tfi  a?' plan de încadrare în localizat.


ZCM^a' k 4» scafă fipn^epabilă,..astfel "încât imobilă!)’


Serviciu achitai cu chitanța t.b sâ 'pohtă fi

^Semnăturii și ștampila A (persoană autorizată)

_______ jy 0

Cod serviciu


'      ' ii

ii.■ î- , ■


>" H.I..           - f

NOTĂ; 17/07/2018 - nota a fosl intKnliisît prin Ordin 423/2018.        ””          ~~                                  .....r ';. M .. ț

Oficiul de Cadastru și Pualiciliiie imobiliară, instituție publică cu personalitate jitridicft aflată îit.subocdineti Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarii, oroiucrcnză date cu caracter personal furnizate de dumneayoastrii: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ctc.

Palele cu cantatei' personal sunt prelucrate dc către operator în vederea Îndeplinirii competențelor legale privind evițiențele de cadastru și carte fuitdițuă și pot fi comtnictue numai destinatarilor militați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilii, Codiți fecal, alte legi speciale), inoiuSiv organelor de p jliție, parchetelor, instanțelor sau altor ajtorități publice, în. condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorico adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră,

în exercitarea drepturilor dumnes.voastră prevăzute de Regulamentul nit 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea, ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor data, dar și pentru orice .alte informații suplintentare. legate de. protecția datelor cu,caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa rpd_ eruj@ttncpi.ro, formulând o cerute /scrisă,. datată și semnată sau Iu telefon: 0264554165


(ANEXA Nr. 1.31 la Regulament) OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Ne. de înregistrare ....... (

CERERE DE RECEPȚIE Șl ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediu în CLUJ-MaPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) clî GIF 43C5857, tolzfâx 0264/596030; +0264/431575 e-mail: piimariacjcad@yahoo.com,. prijimandatațul .S.C.GEOMATTCS INTEGRATED SERVICES SRL.„ CUL.RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1, cu autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018,teK)723286477,+40310699291.puncț de lucru: strada Constantin lstrati nr.20 sector5,București, conform contruct/angajametilnr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației (a OCl’I și vă rog să dispuneți:

1, OBIECTUL RECEPȚIEI: n - prima înscriere

A actualizare informații cadastrale:

.-îiisCriere/tadietre construcții

A modificarea limitei de proprietate

C!- mo.dificaren suprafeței imobilului

'-actuiilizare categorii de folosințil/dcs’inoțti

" - repoziționiire

’ - alte informații tehnice cil privite la inabil

 • - documentația de idcntilicure a nmpjasaiaenttilui imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral r)- documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentaiic de prima înregistrare Ui

-documentație pentru apartamentare

 • - documentație pentru dezlipire/alipircUI £ - documentație pentru reapartarnentarc

 • - documentație pentru tnațlSardare

 • - documentație pentru desor:ereit dezmentirilmintelor dreptului do proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții (uiiciare pierdute, distruse sau sustrase

U. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

I, - intabularea *...............................

r - înscrierea provizorie *♦.................. : - notarea .........■................;.........

■ ■ radierea **** ... ...........................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCAAdresă imobil

Nr. CF/ Nncad(iE)

Localitate

Strada (Târlii)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj:

Ap.

municipiul cluj-Napoca

*

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexai în original sau în copie legalizată:Solicit comunicarea răspunsului:

prin p.oșt.t

la sediu) biroului.teritorial

fox nr,.............................


Semnătura pioprieCarultii/persoanei interesate


Semnătură și ș.tțținpila ' l\ (persoană atttorizafă)

Serviciu achitat ai chitanța tu.., .***“*

Data

*YSumă     \

Cod serviciuOficiul de Cfldttșțni,și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal fiirnizate de dlimneavoiistră prin mijloace uutomali^iite, în scopul efectuării înscrierilor în șiștemul integrat de cadastru și ciute funciară sau în vederea eliberării copiilor de.pe documentele din arhivă,

informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați plin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, distanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pdilru protecția personreior cu privire ia prelucrarea dalelor cu caracter personal și libera circulație n acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, bmieficați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul .să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, in limitele prevăzute de ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările, ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, văputeți adresa a pliciși de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă ește.recunoscut dreptul de a vă.adresajuștiției,

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu ele.

Act sub condiție suspensivii, act sub condiție rezâlutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care uit n rămas definitivă.

♦*® Incapacitate, iocațiitnea, preeințiunea, promisiunea d« înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea raiiguluiiipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

**♦» nieptut'ijeăle. ipotcci'’, privilegiu,                   . .    . I

NOTĂ: I IIQII'IM 8. -nota a fostintrodusă prin Ordin 42‘V2o 1.8. i

.Oficiul do Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj, tistituiio publică cu personalitate juridică aflată fii șubordînea Agenției Naționale do Cadastru șl Publicitate Imobiliară,, prelucrează date cu caracter persana, urnizaie de dumneavoastră: nume, pronume, serie și număr act de identitate, cod iiumoric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și curte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abililațipiin. acte normative JCodul ci vil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alto legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, iii condiițiife iegii. ir acest sens vă informăm și. vă asigurăm căant Iută măsuri tehnice, și organizatorice adecvate, pentru protejarea datelor dumneavoastră.

in exercitarea drepturilor dumneavoastră orevăzute de; Regulamentul nr; 679/2016 privind .proiecția paișoiuuilor. fizice în ceea.ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberii circu’urie a acestor citite, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de proiecția datelor, cu. caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor la adresa rpd._ cliijșțjaricpi.ro, formulllml o cerere scrisă, datată și semnați) sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR- L32 hi regulament

OFICIUL D E CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA. MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) cu GIF 4305857, teLTax C264/596030ț -1-0264/431575 e-mail: primariacjcad@yahdo.com, prin mandatarul .S.GGEOMATICS INTEGRATE® SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata, clasai, cu autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07,2018Jel0723286477,+40310699291,ptiiict de lucru : strada Constantin Istrati nr.2O sector 5,București, conform contract/angajame iț nr. 400453,400438/06.08.2019:, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă. rog șă dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jiul. Cluj

sub sancțiunife prevăzute de Codul penal, eu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate .'im,tete imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  anrfost informaț(ă) și. șpliciț îiiscrierea în evidehțefede cadastru și carte funciară a suprafeței .rezultate din măsurători de 3337 mp. comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost inforoiatță) și sunt de acord ct poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  ara adus la cunoștiința tut jror proprietarilor informațiile mai,sus menționate, aceștia fund.de acord cu întocmirea documentației șl înregistrarea el la OCPI

 • □  .imobilul nu seaflă.în.litigiu/4»aflfiH:iMitigiu - cu.imobilul ID nr; dosar,.„.....„ instanța.,.......... obiect..............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea In dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.!.serie.RO-B-J. NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului, de proprietate:

in. vederea identificării limitelor bunuițiț mobil măsurat, pentru:executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data 02.2020


Proprietar


Semnătura și ștampila

' 'ft' AU" fârșocmă au^.rlăatâ)} r.:

Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobliarfl prelucrează dale cu, caracter personal furnizata de dumneavoastră prin mijloace atitoinaliz: efcciuării înscrierilor în sistemul integrat tle cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării decătre, operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), Inclusiv ofganelorde poliție, parchetelo-, instanțelor, alțor.tuiorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cârpelor personal și libera circulație h acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, benefidați de dreptu. deacses, de intervenție asupra datelor și de dreptul de. a nu iî,supus unei decizii individuale. tpidd.ală,aveți dreptul să vă opuneți prelucrării dalelor personale careva privesc, în. limitele prevăzute do ari. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completărileulterioare.. Pentru exercitarea ucostocdrepturi, vă puteți adrese la Oficial de Cudlistru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, daintă.șl Semnală. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresajusllției.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota u fost Introdusă prin OrLi4ââ$t$.l8.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, Hștilnție publică cu personalitate juridică aliată in suboriiineă Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr ticl de identitate, cod numeric personal, adresă poștală etc. 'Dalele cu caracter persana sunt prelucrate de cîlre optoator în vederea îndeplinirii competențelor, legale.privind evidentele de cadastru?și carte funciară șl pot fi comunicate numai destinaiaiilor abilitați prin acte-ntrmolive (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor auto-ilăți țMiaiice, în Condițiile legii. în acest sens vă informăm și vit asigurăm că aiu luat măsuri tehnice și. organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. ,i: exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește preluc'area datelor cu caraecr personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare Jegato.de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția (latelor, la adresa rp<l_chij@iuicpi.i:o, formulând o cerere; scrisă, dâtată și. semnală sau la telefon: 026455^165


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr. cerere I  239201

Ziua    '

Luna    i

Anul " i


Cod verificare


Carte Funciară Nr. 335833 Cluj-Napoca

A. Partea 8. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

100077322520


Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24467, 24468, 24469, 24470

6.760

ALEI, SPAȚII VERZI

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. 41/1984, 67/1985, 48/1985, încheiere nr. 527, din 11/02/1988 emis de

Bl

intabulare, drept de PROPR ETATE,, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, 'n administrarea

 • 2) G.I.G.C.L CLUJ

C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nn 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24467, 24468, 24469, 24470

6.760

ALEI, SPAȚII VERZI

* Suprafața este d

etermin.ată .in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII. LINIARE IMOBIL

UfWNTrt'î pt'Niirfl îfrt’AT WN'ltf i,ii,' rt /wrgXl'f,

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mpi

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

i

drum

/-

- ■

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informație Integrat al ANCPI conține informațiile din cartea: funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 d|n Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute.de document șe poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în.antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului..

Data și ora generării,

05/12/2019, 17:00

Document care conține c/ate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 Extrase pentru i’nfamțare bn-line ia arffașa


-I


»«


* 1

 • •   '

 • *

l .

■           *»*.- *» .k»')Whi<ț t-ÂHUi. "V UiitM»’*»

.\ .    •*' fr i| '   <4      <1            ll


'4


, »■'a''|’.AM'A>4>iiH IM»' -‘UlM* |U 'Vwi« IU» A^b.l’ h I-U'i.K»>4 llv‘u »•» W1 Vi l» «j-d\ 'y-'W .\uVi;V.,j »h

'<>             ' '   , » VK *        . ’ «'- V' ..     ' V *         .•          . b :,      >“   '

' t. .?           .'.u.“>'■■'„•    ,                  k. .■}... ■ »■    /.»■.•<♦.•, 1

I v ut wiv 1 * Ah I *        •■ *•’ ■           “ •• '*1 ‘•* • ■ • 1     *       '     ••’ ’    1     '

'AWWM.......


v \‘‘ ?'’'V1 ‘ ‘ *'»’ U’’Vr      ’*V "7

Vi "‘    < 1               ''           . 11      .' '1 ’<■'»

.,......ii.i;., .. .....                             „ , ,       . •                    ■'• ■ • i,

7 x>;-: ’ ' ,» ■••>î SUJ \    ’ . V't ' . /

iV linaitioli>l«l< A 1 . ani. . .                             ’ ' 1 '


;A


itadraWhwî l/*wl&

rt j. 11 ' J \                         •/ '

I» '.

*/


» * * 1,1

K


If


$|.ț|;. fc •' \* ' ‘

^iw*iW4ribiwii«ți1^VMwn^WttAi*vh4tt&irt»iftut\t<i«wlXiW4^uiiwAMritrtnMV^Aiiț5i’»«u^ii>»4wui«»Mw<j^’ z" i ■' iiraosfl /IMTr'iî®l-l

.          • .          > ‘          '                     . > .4 r ‘ M U « . ’ •


K - ■ '

Eh ■         ■       ■ v • ' ■•' > ,,,        .       ;          ■ '


lMHv» ’ \     ‘ ■|‘   ''

•                          I • 4

V * ’ ' , '       ’ » ' \

I a                   ..             . \


ANEXA 1.33

U                        MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca., jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 , Situația din teren:

Inobilul este sitvuit in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția stfaziilor Nirgj ului cu Streiului, are o suprafața de 3337 mp.

4-Operaț:uni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topograficei cu estimarea densității elementelor' care urniează a fi ridicate topografic |           (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să

fie reprezentate pe plaiuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte iltilp în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanță pentru proiectarea etapelor de realizare a rid.cării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat Cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematicăR.TK în timp real cu furnizarea, de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/-. 5 cin). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale ,j          provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție

gratuit de către ANCPl. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost ccmpensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determihându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu aii fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate u.terior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica și cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de mdesife s-a efectuat eu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIFER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate iii ..ii ,               sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPl) si.

.              integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si

1  '                 detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări

GPS - RC.MPOS RTK faeand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2

inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost f î               comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente iniei (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020


Semnăturăjși ștampilă';


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587721.692

395702.396

10.514

2

587722.707

395712.831

8.242

3

587723.694

395721.044

3.867

4

587719.962

395722.056

16.720

5

587721.430

395738.711

7.282

6

587721.976

395745.973

11.853

7

587722.845

395757.794

0.742

8

587723.011

395758.517

6.619

9

587716.571

395760.046

21.962

10

587695.161

395764.938

1.048

11

587694.124

395765.086

2.207

12

587693.785

395762.905

7.048

13

587686.765

395763.529

10.819

14

587684.195

395753.020

23.669

15

587660.856

395756.956

0.136

16

587660.722

395756.981

26.334

17

587634.817

395761.7'3

19.418

18

587630.274

395742.834

5.186

19

587629.205

395737.759

17i409

20

587625.743

395720.698

17.967

21

587643.411

395717.435

4.111

22

587642.668

395713.391

1.878

23

587644.516

395713.056

24.972"

24

587669.060

395708.450

2.047,

25

587671.059

395708.0C7

28.215

26

587698.792

395702.812

1.979.

27

587700.732

395702.422

4.412

28

587705.068

395701.606

10.689

29

587706.733

395712.164

22.498

30

587684.511

395715.680

2,506

31

587684.902

395718.155

26.200

32

587659.040

395722.348

2.494

33

587659.430

395724.812

23.600

34

587636.120

395728.500

5.103

35

587636.920

395733.539

1.566

36

587635.374

395733.782

13.479

37

587637.443

395747.101

9.580

38

587646.905

395745.604

•1.400

39

587646.687

395744.222

18.500

40

587664.959

395741.330

2.500

41

587664.569

395738.861

27.000

42

587691.237

395734.642

2.500

43

587690.846

395732.173

15.520

44

587706.176

395729.747

1.600

45

587706.426

395731.328

9.580

46

587715.888

395729.830

13.580

47

587713.766

395716.417

1.490

48

587712.292

395716.640

5.290

49

587711.456

395711.417

4.781

50

587706.734

395712.164

10.689

51

587705.078

395701.604

1.115

52

587706.173

395701.398

13.684

53

587719.621

395698.867

4.092

S = 3337 mp


Sistemul de proiecție Stereografic 1970
p-


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR

(MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR.

CAD.

NR TOPO

SITUATLA ACTUALA - CONFORM C.F.

335833 Cluj -Napoca .( CF vechi

92935)

 • 24467

 • 24468

 • 24469

 • 24470

6760

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege :

STATUL ROMAN in administrarea G.I.G.C.L CLUJ

SITUATLA PROPUS/

k- DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

335833

Cluj —Napoca

24467/1

24468/1

24469/1

24470/1

3423

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin Lege :

STATUL ROMAN in administrarea G.I.G.C.L CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

24467/2

24468/2

24469/2

24470/2

3337

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA .PROPUSA

l—DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca.

24467/2

24468/2

24469/2       0

24470/2

3337

1'   X--.

X

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

<iANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000
Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3337

Teren neimprejmuit

Total

3337

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 3337 mp Suprafața din act = 3337 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICE^

RO-B-J-13Ș9

' Confirm executarea măsurătorilor la ’Cprectituiilnea/inTOcmirir documentației 'Lși corespondenta’.acesteia ct realitate 1 | f : >„ j>.e (Semnătura sî stampila * ’ •>!,: ” 1 ;

'■  -P’= '•           « «W

YA            ‘A    •

Data: 0'2:2.020                  ...                   (

3 SRL.

! ■' X ,1'

terent

cadastrale

din teren

§2 ■ l

Inspector:                   {

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data :                                   Stampila BCPI


Cartierul Aurel Vlalcu


Cartierul Mărești


Cartierul Zorilor


Cartierul Andrei Mureșanu


Zona Centrală


3

20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/1,' 3Ș35/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2,3957 _________________________________ , •_____________

5630mp - 3964/1,3964/2 - 3967/2, 3902/2/2. 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 3921/1/2____________

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2-4032/2, 4033/1, 4033/2/2 21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, â 181/2 - 4185/2


8230mp -14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2- 14115/2, 14100/6/2, 14100/7-14100/16  ___________________________________________

37094mp -3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1__________________________________________________________

127989mp - 24373,24374, 24375,24388, 24389,24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1


46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490_______________________________

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

101150mp-24451, 24452,24453, 24454______________

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470____________

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1,5325/2, 5326, 5307/3, 6331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 5284, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1. 5298,5299, 5301/1, 5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1________________________________________________________

16854mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1, 5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5346,5357, 5347 - 5355. 5358/1/2, 5358/2, 5359_______________________________'_________________,________________

2514J1mp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1___________

2345mp - 6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1


33469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23598, 23700_________

41544mp - 23696, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,___________________________________________,____________

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1_______________________

7569mp - 23776, 23779________j________________________________

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750_______,_______________________________

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1 22138mp - 23809 - 23614, 23791,    23823 - 23832 ’_________________

80031mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709___________________________

78614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059


62229mp - 24038 - 24041,24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1____________________

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12846/53/1__________

15462mp - 1553/2/2,1552/2/1,1564/2/1,1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1,1661/2/1,1665/2/1


28,836,464.81


Municipiul Cluj - Napoca in administrarea Consiliului Local


33,117,236.78


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Lo^1 ( ^3


24,080,918.13


Municipiul Cluj - Napoca in administrarea Consiliului Local


1,402,282.89


1,267,519.98


266,721,632,40


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului