Hotărârea nr. 100/2020

Hotărârea 100/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului – str. Nirajului.

CONSILIUL LOCAL Af. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului - str. Nirajului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului - str. Nirajului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 103776/1/21.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 103812/45/30/21.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mureșului - str. Nirajului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 1', poziția 1959;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, identificat prin nr. topo. 24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1, în suprafață de 8507 mp., înscris în CF nr. 290210 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24388/1/1/1, 24389/1/1/1, 24390/1/1/1, în suprafață de 3556 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 24388/1/1/2, 24389/1/1/2, 24390/1/1/2, în suprafață de 4951 mp.;

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mureșului - str. Nirajului, identificat prin nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1, 24453/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/171/1/1, în suprafață de 36435 mp., înscris în CF nr. 304089 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul cunr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/1, 24453/1/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 11527 mp.;

 • - imobilul cunr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/2, 24453/1/1/1/1/1/1/1/2, 24454/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 5143 mp.;

 • - imobilul cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/3, 24453/1/1/1/1/1/1/1/3, 24454/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 11607 mp.;

 • - imobilul cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/4, 24453/1/1/1/1/1/1/1/4, 24454/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafață de 8158 mp.

Ari. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. SI, S2, TI, T2, T3, în suprafață de 4951 mp., identificat prin nr. topo. 24388/1/1/2, 24389/1/1/2, 24390/1/1/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. B1-B6, T4, în suprafață de 8699 mp., cu nr. topo. 24388/1/1/1, 24389/1/1/1, 24390/1/1/1, 24452/1/1/1/1/1/1/1/2, 24453/1/1/1/1/1/1/1/2, 24454/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona garaje str. Mureșului - str. Nirajului, în suprafață de 11607 mp., cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/3, 24453/1/171/1/1/1/1/3, 24454/1/1/1/1/1/1/1/3, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. NI, N2, N3, N5, N6, N7, în suprafață de 8158 mp., cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/4, 24453/1/1/1/1/1/1/1/4, 24454/1/1/1/1/1/1/1/4, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. SI, S2, TI, T2, T3, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. B1-B6, T4, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona garaje str. Mureșului - str. Nirajului, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. NI, N2, N3, N5, N6, N7, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


meral al municipiului,


Nr. 100 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 100/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 290210

CF vechi 92935,

Nr.Top 24388/1/1


24389/1/1

24390/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI CUJJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR ,NR.l-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT;


Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS 1NTEGRATED SERVICES SRL

autcrizatie seria RO-B-J, numai- 1359/02.07.2018
ANEXA N.R, 1.29 la regulament

Nf. deînregișțrare/data.M.............../..............

BORDEROU

. Adresa imobilului: HAT: CLUJ - NAPOCA


• Conținutul documentației:

! borderou;

□' dovada achitării tarifului;

p. form ularele tipizate de cârerl, și declarații;

 • □  certificat fecal;

a copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

d Copie a extrasului de carte funciară, după caz;

 • □  originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

p memoriu tehnic;


plan de amplasament și delimitare; feleveele construcțiilor;


Ak-i-

0’^c.ară convenâbilă;>astfel încât imobilul să poată fi./Serviciu achitat cu chitanța nr.


rFwnr-Txr

Seninătuița^ i .Șțămpjla (persoană.

â„. v.J.;,.      .4 I

l

t /


Cod Serviciu


................._______     _....._....,":>rrr.Ț

NOTĂ; .17/07/2018 - notari fosi introdusă prin Ordin42.5/2M8,,' i                        'î';                 V                      ': '   *~

Oficiul doCadastni și Publicitate luicbiliaril, instituție publică cu perșonalitațrj'juridicii aflfttâ fn subordlnua Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarii, proludreazil dnte cu.caracter persciml furnizate de dimitieavoașttfl: nume, prenume, serie și număr uct de; identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele.

Palele cu caracter personaljiuntprelucrate de citire operator în vederea îndeplinirii compețeiițelor legale privind evidențele de cadastru și curte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor utilitari prin acte normative (Codul civil, Codul de prpeedurit civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile.legii. în acest, șens vă informăm și. vă asigurăm, efoam iluttț măsuri, tehnice și organizatorice adecvate pantni protejareșdalelor.dmiineavoastră.

în exercitarea drepturilor dumnetțvpștrîț, pwvăznto de Regulamentul nr, <579/2016 privind protecția persoanelor .fizice îii cpea c,c privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pri.vins. libera ctrcula(ie a,acesior date, dar și pentru crice alte, informații Suplimentare legate de proiecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului pu proiecția datelor, la adresă adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere iscrisă, datată și semjiiiiit .sau la telelotiî 0264554165


Adresă imobil

Nr.CF/ .Nh. cad

(IE)

Localitate

Stradă (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Sc

ara

Etaj

Ap;

M UNICIPIUL CLUJ NAPOCA

*

-

• Proprietari;

Nume /Prenume

GIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 |3 | 0 | 5 |8 |5 |7 |      |      |      |      |      |

(ANEXA Nr. 1.31, la Rcgțiliuiiciit) OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICI TA I E IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr, de înregistrare:...........................■.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subseinnaltilfui MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.S legitimat(ă) cu GIF 4305857 . tel./fax 0264/59603G; +0264/431575 e-niaU: 1xi1naracjcad@y3hoo.com, prin-mandatarul JS.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I , cu autorizație seria RO-B-.I, număr 1359/02.07.20 l8,tel()723286^77,+40310699291 .punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 șe,ctor5.București, conform contract/angajainerii nr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documenta(iei la OCl’I și vă rog să dispuneți:

1. OBIECTUL RECEPȚIEI:

,,j - prima înscriere

’j,-Actualizare informații cadastrale:

1            - îuscriere/rudiere conslrnc|ii

' - modificarea lim lei de proprietate

 • - modificarea sup-afefei imobilului

' - actualizare categorii dc l'olosință/dcstinaț i

 • - rcpoz.iționare


j~ -alte informații tehnice cu privire a imobi.

 • - docunienla|ia de identificare a amplasamentului imobi.jlui situai pe un altUAT

]■ '- documciila(ie de atribuire număr cadastral

' ” - documentație pentru dezlipirc/alipire leren

fi- documentație de prima înregistrare UI țX documentație pentru apa i'latnen tare

 • - documentație pentru dezlipiie/alipire UI

 • - documentație pentru reapmtameutare

. - documcntajie pentru manstrdare

f.j- documentație pentru descrierea dczinembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru recons- iluirca cărții funciare pierdute, dktrușe.sau suslrnse

ii. obiectul Înscrierii

 • - intabulnrea *........,..........................

r - înscrierea provizorie **

. - notarea ♦**.................................

radierea****...................

IMOBILUL: DAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr.eE/ Nr. cad (ll'i)

Localitate

Slrsdu (Turla)

Nmnâr

(PnicekT)

Bloc

Scara

Etaj

Ap,

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care Justifică cererea; anexat în origina: sau în copie legalizată :
Solicit comunicarea răspunsului

prin poștă

la sediul biroului teruorial

fax nr.........................

Semnătura proprieiarului/persoanei irite


j. Semna turn și ,șta nipila v'z                              r|-

L Y tf/1 wortuJ aii/oHz.iiM)

Serviciu achitat ei. chitanța nr... *****

------rit------’

Suta#' ’

Cod serviciu

• •Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date ce caracter personal furnizate de diiînnșavoilstrit prinmijloace automatizate, Iii scdpiil efectuării înscrierilor în sistemul iiilcgrat de cadastru și carte fuucia'ă sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă:

informațiile înregistrate sunt deșlhtole utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul Civil, logi speciale), inclusiv; organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități oublice.

Conform Legii nr. 677/2001 pectru protecția persoanelor ci. privire Iu prelucrarea dotelor ou caracter personal și libera tiirculuție 11 acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de ntervenție asupra dalelor și de dreptul de ti nti.fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc. Î11 limitele prevăzute de urt. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară eu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptu l de n vă adresa justiției.

* Drept de proprietate, uz, uzii rucț abilație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc,

*» Act sub condiție suspensivă, net sub condiție rezolutone sau cu termen, hotărâre judecătorească; care tiu a rămaȘdefinitivă:

*** lncapaciiate, locuțiunea, procmțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni tiț justiție asupra imobilului în cauză, orice uite lapte sau drepturi personale ele.

»»*<■ Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin ^23/2018.

.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, insl.luție pudică cu personalitate juridică aflată î:i subordineti Agenției Naționale de Cadastm și Publicitate Imobiliară, prelucrează dale cu caracter personal lurr.tzale de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de țdenlitiiie, cod numeric personal, adresa poșlnhî etc.

i Datele cu caracter personal sunt prelucrate dc către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidentele de ojidaslrit și'cartc lunciară și pot li

■ comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi,șpeciălej, iricluitiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în co icițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că um luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute oe Regulamentul lif. 670/2016 privind protecția persoanelor fizico îți ceea cc privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circirnție a acestor cate, dar și pentru orice alte informații suplimentaro legato de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, In idie.su rpil_ cluj@nncpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau Iți telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.321a regulament

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Siibseninatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA,.STRADA MOȚILOR NR.3 legitimația) cu CÎF 43058.57, tof/fax 0264/596330. +0264/431575 e-mail: prlrrrai'tacjcadițiiyalioo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATIC3 INTEGRATED SERVICES SRL.. CUL.RO39366156 persoana juridica autorizata clasa .1, cu autorizație scria RO-B-.I, număr 1359/02.07.20 T8,lel0723286477,+403 l069929l,ptincl de lucru: strada Constuntin Istrati nr.20 sector 5,București, conform contract/angajament nr 400453,400438/06.08,2019 , penlru înregistrarea documentației la O.CPI și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Juti. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul, penal, cu prtvire la.falsul în declarații, că:

 • □  ajn indicat persoanei: autorizate Ittriiteie imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost inlbrmat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4951 mp, comunieatti.de persoana autorizată;

 • □  ani fost in.forraat(ă). și simt de acord st poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce..decurg din acest lucru;

 • □  amtadits la ciinoștiințatuttiror praprtoaTlor informațiile niții sus menționate, aceștia .fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea di la C'Cl’l

 • □  ..imobilul nu se află în litigiu, Asc-afiă+n-îtigiit - cu-Tnioblliil IDtir. dosar........... instanța........... obiect,.,.,,.,......,

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția: persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.l.ser e.EO-3-.i . NR. 1359/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

In vederea identificării limitelor bunului imoni. măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Semnăturii și ștampila

L .Wewa/ja■at{torqafă).

Oficiul de Cadiistru și Publicitate linobilituă prelucrează dnțe cu oatticter personal furnizate de duiniieavonstră prin mijloace aytpiptitizale, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrai do cadastru și câte funciarii sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate suni destinate utilizării de către operata- și supt comunicate mimai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor depollțic, parchetelor, instauțelor. altor autorități publice.

.Conform-. Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea dalelor cp caracter personal și libera cireuluție a acestor date, cu modificările și compleiările.ulterioare, beneficia)! de dreptul de acces, de intervenție asupra dotelor și de dieptitl. de a tiu ti supus lineidecizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, ti limfele prevăzuta de ari;15 diiiLegea nr. 677/2001, cuntodiiicările și completările ulterioare. Pentru exercitarea: acestor, drepturi, vă puteți adresa la Oficitilde Cadastru și Publicitate Imobiliară eu o cerere scrisă, datată și semnată, De asemenea, vă este recunoscut dreptnlde a vă adresei justiției.

:N0TĂi: 17/07/2018- nota ir fost iiitrodusăprin i')rditi’fâ2!’.l«.

tpilciul dd Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj, Inslit.iție pubiică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate dș duimișivoastrăt iiuine, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală pic. Dalele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele du cadastru și carte funciară și pol li comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative 'Codul civil, Codul de,procedură civilă, Codul fiscal, alto legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorităț. publice, ’n comițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că ații liiat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră- în exerc.tarea drepturilor dumneavoastră prevăzute rle Regulamentul ur. 679/2016 privind protecția persoanelor .fizice, fir ceea ce privește prelucrarea dalelor isu .camelor personal si privind liberii circulație n acestor’dale, dar și pentru orice, alte informații suplimentare legale de protecția datelor cu caracter personal vă .puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rp<l_ cluji@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată' sau la țelefott: 0264554165


Oficiul de Cadastru și Pub Icitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Puhl citate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere ,

1294

Ziua

07

Luna

01

Anul     |

2020


TEREN Necunoscut


Carte Funciară Nr. 290210 Ctuj-Năpoca


A. Partea L Descrierea imobiluluiNr, CF vechi:92935


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud. C uj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1

8.507

ALEI Șl SPAȚII VERZIB. Partea SL Proprietari și acteînscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. de exproprierenr41/1984, 67/1985, 48/1985 (încheiere cf 20389/19.12.2011, sentința civilă nr. 7681/2002 dosar 7030/2001 luaecătoria CLUB;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

.......... Al.

 • 1) STATUL. ROMÂN, în acministrarea operativă ă-

 • 2) G.I.G.C.L.J

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92S35)

73044 / 11/07/2012

Hotarare Judecătoreasca nr. 2583, din 07/02/2012 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA (act administrativ rir. 65896/21-06-2012 emis de BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 6593/15-05-2001 emis de PREFECTURA JUDEȚULUI CLUJ; act administrativ nr. 179174/11-06-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B2

-imobilul cu nr topografic 24388/1, 24389/1, 24390/1 în suprafață de 8657 mp de sub Al se dezmembrează astefel- teren în suprafață de 8507 mp cu nr. topografic 24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1, se reînscrie în acest cf în favoarea vechilor proprietari. -Teren în suprafață de 87 mp cu nr. topografic 24388/1/2, 24389/1/2, 24390/1/2 și nr. cadastral 291073 se transcrie în cf nou 291073 UAT CLUJ NAPOCA în favoarea lui Fodar Denar Carolina.

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile LeglI Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1

8.507

ALEI Șl SPAȚII VERZI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____ DETALII LINIARE IMOBIL.

ptWru rasr iMIm/mi1 pțț ti Jt&rg rit.

Date referitoare la teren

Nr

Grt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații Z Referințe

1

altele

8.507

•*

*

24388/1/1,

24389/1/1,

24390/1/1

alei Șt spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de a rt. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu alt. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității cate a solicitat prezentarea acestu extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de cocumerit se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folos nd codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare eșțe valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Bata și ora generării,

07/01/2020, 13:12

DocUment care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2din2


.1.4.4


■«


■ A. ‘3 ’ «•


4 '


!' ’ > .■ '■ •■ • ‘

4<i. v.u ‘S ..’h^Srtu H* u i»»i>U4i<-« i.»4 iu.. >10 n.i*țat‘*.♦•<. -H«      ( 1 • «H* 'l,'t

•       •/•“y, , H 5 \ ;tn> '• *îWvt..- i •■'V •' ■■»•

’ .'.“i'1,4 ■J‘\,I0 -ll-M- I 'Viu- »\î\ .‘-•11,'IVV •/'<«»■ V ’ '}« <’•"•  •'                                •        ’ ''

1 .'■•           ?•?. ■ d * ^.‘T- '.:'; i ', h.'\.-

Wv‘r' •■'■-'■r ‘V'i'.  ' ' “'V-.

..u.  _ >;• _.a. -u       $&»*♦,      1         ...•.«•           .   »           i         >


I.


A» *                                   1   •          ‘    ‘ '    ‘          >                         » .

•)* ' ,51VJ- ’UKV'ji * -!9’- l"*a         “•* ■ 1 ••-“ “{ V‘ *'

( v ». X»v , .‘Âh M. I .» _ J -'i . rM-n .^YaVi / ’• ■ v

flV' * j|' ' i K             ‘'»r                   I. ■» ‘ 11 ‘j ’     ' Xf ' ’ ’s * ***• M ■• '" 4                                        •* ’ -         '“ ■ KM Jr

1? a

(tî \ .,.- -    »• '£ *" ■    *V> i,{ ț »’<■«.'}    ’   •'• ’/ 1 k4‘<i; ;   » ‘.^ \    . * /VA . vt’^>        • iȚțvA

 • • taw® W^ntan WW»

 • •                                                 \ . r*A ’' '

■ '  cSR®*/

■          V V>^4<-,. ■ -

h > i j “i


JiV


*M


. țW** »'■!>>'■-, ■ v. ■

;ii»’^.i.'i>»4PjtiA«țwi1vi«liivuțlM¥«)x«slliAiiVUAi4WiA£54uiA;u44i<«T;y«uMiAu^UMul*bi^iini

’ '    •        ‘ '   1                  1                  ' J \


’gk'


♦. f #■


-A


V-

K

ii

:t’


’< M 4 t w®.


.1. >: •


»>


im gâi»w h.  w'-, m WM W' ■

ia-‘kX.3»ki.^‘jSx-.4»>.....i..:


II


t.


<<


1 ■ • • v •*' ’ . ,' ■ . \ '* 1 ■ ‘       > ?-« U

U-î *‘ »:•

J I •; *. y .t


•»


.<


î =

aiuuL-


ki


.4»


.ir


.>'■


I


1 Ui


<>>


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiu! Cluj-Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării;: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat.in ir.travilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Mureșului cu Șiretului si Șiretului eu Oltului,, are o suprafața de 4951 mp.

4.0perațiuni tbpo-cadăstrâtle efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții,;relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării, topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu .s-au realizat cu tehnologie GNSfi uti l izând metoda cinematică RTK, în funcție de condițiile din terense poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de ja o baza a corecțiilor RTK prin modem radio, Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+Z- 5 cm). în.aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de Ia Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI, în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza îijefoda de ridicare cinematică ai poslprocesare a măsurătorilor,

Punctele de detaliu eu fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA.TCR 407 ce .asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie TEICATCT .1.203 având aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate deterniinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si .înaltiin ile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu, au fost măsurate cu ruleta, distante care ați. fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu Ștatia totală. Determinările GNȘS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS •* metoda de lucru statica și. cinematica. Sistemul de coordonate, folosit la ridicările topografice este Stereogralîc 1970, Proiecția Ștereografica 197.0 este proiecția oficială folosită în prezent.

Peterminatrea coordonatelor punctelor de detaliu: și. de indeșire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marea; Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem ȘTEREOGRAF1C 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4,04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indeșire și detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/~ 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla, determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o stație de referința reala și una folosint o stație de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția ilxed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.20'20Persoana juridica autoriză! a:’.

ÎEOMÂf ICS ifiTEGRATED SjțRVlCEș'șRL.,

■m                      ,■ ■■■; .. O; '

Semnătura și ștampila ?

m. >-■■■> *        ;    ' •      ?

V '

’ uf

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul ClujrNapoca, județul CLUJNr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587419.856

395324.407

2,467

5C

587366.419

395428.833

5.871,

2

587420.368

395326.820

30.089

52

587365.139

395423.103

3.314

3

587426.467

395356.284

5.748

5>3

587368.377

395422.397

10.291

4

587420.842

395357.466

18.899

54

587378.412

395420.116

35.280

5

587417.022

395338.957

7.093

55

587370.715

395385.685

13.581

6

587410.095

395340.482

11.482

56

587357.460

395388.641

35.307

7

587407.809

395329.230

17,641

57

587365.134

395423.104

5.871

8

587390.534

395332.806

13.608

58

587366.414

395428.834

5.331

9

587393.282

395346.134

11,165

59

587361.230

395430.078

20.125

10

587404.206

395343.828

16.78.3

60

587356.848

395410.436

25.189

11

587407.744

3953-30.234

13.387

61

587332.229

395415.765

14.347

12

587420.843

395357.471

5.748

62

587329.152

395401.752

11.991

13

587426.468

395356.289

8.078

.63

587326.750

395390.004

10.822

14

587428.106

395364.199

1.0.39.7

64

587324.551

395379.408

41.110

15

587430.290

395374.364

6,461

65

587322.177

395368.555

9.446

16

587431.510

395380.709

18.539

66

587319.899

395359.388

3.378

17

587435.314

395398.854

13.685

67

587323.153

395358.480

13.980

18

587437.818

395412.308

2.017

68

587320;078

395344.842

22.238

19

587437.804

395414.325

0.588

69

587341.737

395339.802

18.562

20

587437.301

395414.630

2.300

70

587359.871

395335.838

9.554

21

587435.927

395416.474

1.295

71

587362.023

395345.146

16.800

22

587435.054

395417.431

1.436

72

587345.594

395348.658

3.371

23

587433.871

395418.245

1.596

73

587344.906

395345.358

1,7.720

24

587432.469

395419.007

1.516

74

587327.558

395348.968

11.334

25

587431.139

395419.734

1.701

75

587329.891

395360.058

5.622

26

587429.563

395420.373

1,150

76

587324.382

395361.176

11.255

27

587428.432

335420.582

0.372

77;

.587326.732

395372.183

13.037

28

587428.060

395420.581

0.337

78

587329.228

395384.979

27.070

29

587427.770

.395420.409

4.105

79

5.87334.943

395411.439

13.828

30

587426.814

395416.417

7 113

80

587348.478

395408.607

49.045

31

587413.848

395417.854

6.768

81

587338.082

395360.677

1.914

32

587418.454

395411.231

13.670

82

587339.959

395360.302

5.839

33

587431.799

395408.268

35.076

83

587345.679

395359.131

3.134

34

587424.284

395324.007

13.680

84

587346.325

395362.197

18.990

35

587410.929

395376.971

35,077

85

587364.910

395358.296

8.076

36

587413.449

395411.232

6.768:

8.6

587366.632

395366.187

2.266

37

587419.843

395417.855

7.630

87

587367.037

395368.417

10.294

38

587412.370

395419.397

17373

88

587369.117

395378.499

8.537

39

587411.083

395419.875

14.921

89

587377.460

395376.690

0.782

40

587396.471

395422.896

0.811

90

587377.640

395377.451

16.673

41

587395.665

395422.810

2.687

91

587393.867

395373.619

1.859

42

587393.020

395423.280

6.235

.92

587393.396

395371.821

5.348

43

507391 001

395417.165

13.616

93

587392.115

395366.629

36.840

44

587405.104

395414.263

35.259

94

587385.289

■395330.427

33.637

45

587397.463

395379.842

13.621

95

587418.204

,395323.496

0.902

46

587384.155

395382.745

35.259

96

587419.104

395323.561

0.603

47

587391.796

3954.17.166

A 76.235

587419.539

395323.978

0.533

48.

587393.015

39.04^3.201

' <712

f a;7'

3 = 4951 mp.',  ,

49

587392.314

395423.405

6.674

■ A

50

587385.782

3954^4.7®

19.784

,/ r'KH'ririfrxr

La t

-y   ' ■

J        1         E

Jer.'a KM-


Sistemul de proiecție Stereografic 1970A JS£                   JZTZ"! 22,.   '<72 21. . 1


IJQOTUi-WMTABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR CAD.

NR TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

290210 Cluj -Napoca (CF vechi 92935)

24388/1/1

24389/1/1

24390/1/1

8507

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

SITUAȚIA PROPUS/

l - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

290210

Cluj Napoca

24388/1/1/1

24389/1/1/1

24390/1/1/1

3556

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.T.G.CI..J

NOU

Cluj-Napoca

24388/1/1/2

24389/1/1/2

24390/1/1/2

4951

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24388/1/1/2

24389/1/1/2

24390/1/1/2

4951

Al ei/si spatii verzi.

X,- O-----

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

. M            ...

----!--------m------------r---------------:-------------------:---------—t:------------ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața .măsurată

Adresa imobilului

4951 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

DAT

CLUJ -■ NAPOCA

ol                                  . .                    - -         •        '• ■                                      o
Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4951

Teren rțeimprejmuit

Total

4951

B. Date referitoare la construcții.


Cod constr.


Destinație


TotalMențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 4951 mp Suprafața din act - 4951 mp

------------------


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL / G ftO-B-J-1359 .                  , 'ț;,y'

Confirm executarea măsurători,'.or lațereri1,

, cbrect(to'dih'eâ:into.cmiry'ddci.iment^ției cadastrale /♦/'si corespondența .acesfela cu r.ealjta.te£;din: tșreiț t. ‘ ■f                      stampila ' . ’ ' AAT;

■l ■■■ i,                   , t .         '

Data; &.2O2^ <;''1


Inspector:


Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrata si


atribuirea numărului cadastral

0/ Semnătură sl parafaT.


Stampila BCPI


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 100/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU .INSUSIRE MCE

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JW.CLUJ

CF 290210

CF vechi 92935,

Nr.Top 24388/1/1 24389/1/1

24390/1/1

CF vechi 304089

24452/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/17171/1/1/1

24454/1/171/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR.L3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07,2018ANEXA NR. 1.29 I» regulament

Nr. de înregistrare/data...............J.

BORDEROU

. Adresa imobilului; UAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CFZ

Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

'Număr

('Parcelă)

Bloc

Sg

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-

■ Proprietari:

Nun te/Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4

3

o

5 | 8

5

7

1

 • •  Număr pagini documentație;

 • •  Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:


O


borderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații; certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice saii cqpii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitate;

releveele construcțiilor;

plan de încadraxfijn zonă la o localizșfc^J .4

scattă convenabilă, astfel încât țifiqbilul să, p.oață fi

, ’ ..             .......            ''

Semnătura și ștampila

(persoană autorizată)Serviciu achitat circhi

' __________._____

NOTA: 17/07/2018 - nota a rost introdtisăjțritîQrdid

Oficiul, de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Insfițiific publică cu perșiitrâliițale jprjdieămflată In subordintia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliara, prelucrează date, cu caracter persbiîal furnizate do dumneavo'astrăî-miine, prenume, serie și număr aci de: identitate, cod numeric perșotial, adresa poștală etc.

Dotele cu caracter personal 'sunt prelucrate le. către operator în vedersă îndeplinirii competetițefor legale privind evidențele dd.'istidașțrU; și carte funciară șt pot ii coitiinicate numai destinatarilor abi'.itați prin acte normative (Codul civil, Codul du procedură civilă, Codul fiscul’, alte legi: speciale), inclusiv organelor dc pol:|ie, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, in condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că.tini luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentr u protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind prbtecjia persoanelor fizice în ceett.ee privește pfehîerarea datelor cl caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și petjțffl orice alte infernalii suplimentare'legate de protecția datelor, cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, (a adresa adresa ipd_ cluj@aric|>i.r<>, fonniilAnd o cerere scrisă, datată și semnată sau latelclb»; 026<l554j6S

(ANEXA Nr. 1.31 la,Regulament) OFICIUL 11E CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. tle înregistrare,,.....................,.../..............

CERERE DE RECEPȚIE Șt ÎNSCRIERE

ȘiibseninatLil(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cil sediu în„.CLUJ-NAPOCA, STRADA MOTJLQR NR.3 legitimară) cu CIF 4305857 , tel./l'ax 0264/596030: +0264/431575 e-mail: pilmaiiiicjcad@yahoo.eom, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL., CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1 , cu autorizație seria RO-B-.I, număr 1359/02.07.2018,telO723236477,+403 (069929 l.puhct de lucru : strada Constantin Islrati nr.20 sectorS,București, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCP1 șt vă rog să dispuneți:

1, OBIECTUL RECEPȚIEI:

_ -prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale:

.. - înscrierc/rac iere construcții

modificarea limitei de proprietate

.7- modificarea, suprafeței imobilului

- actualizare categorii de folosință/destinații

1' - tvpoziționnrs

:      alte infttrma.ii tehnice cu privire ia înrobii

. - dbcuincnlațiu de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt tJAT

I j - docuineutație de atribuire număr cadastrul

 • - documentație pentru de»lipire/nlipirc teren

i ' - documentație dc prima ‘nregisliaro UI

* - documentație pentru apirlamcntarc r - documentație pentru der.lipire/alipire UI

 • - documentație pentru retpartaniențare j! - documentație pentru mensiudare

,.j - documentație pentru descrierea dezmembrilrniiUelordreptului cb proprietate ’ J - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase .11. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • - intabularea*............ .....................

 • - înscrierea provizorie ••....................■......

'-notarea***.....................................

~ - radierea ,!**c.................................

î MOBILUL: HAT: CLUJ - NAPOCA


Adresă imobil

Nr: CI-7 NițcatlflE)

Local ilare

Strada (Tarla)

Niimăr (Parcelă)

Bloc

Scara

.EUjj

i Ap. .

MUNICIPIUL CLI J - NAPOCA

-

3TU.L JURIDIC care justifică cererea, anexai în original sau în copie legalizată :


Soliei).comunicarea rilspuns.ilui:


.prin poștă

la sediul biroului teritorial

faxnr...............-..........


Semnatara proprfetarului/pcrsoanei interesata
Semnăturii și ștgmțiihi

persounil aiiWi'iziiirl) , Ci: RȚ t


.4+

Serviciu achitat cu chitanța nr...*****

Data VxN

.Suma "

Cod Serviciu'

•y-      $x • L                          ...                 .

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dutrmenv'Oastrîl priit mijloace anferoiitiziilp, în scopul efectuării înșerieiilor în sisteinid-inlegrat de cadastru și carte funciară sat, în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă;               ’ Jî», IȚ

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării do către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale);'ițlcluSiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, ailor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru proiecția persoanelor cu privire la prelucrarea dalelor cu caraclef personal ș.i libera circulație a acestor dntts,. cui modificările și completările ulterioare, bene iciațide dreptul dc acces, de inte-vențis asupra datelor și de dreptul dea tiu ii supus unei decizii individuale; Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării date or personale care vă privesc, în limitele prevăzute rle ari. 15 din Legea nr. 677/2001, «iu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, ’"ă puteți adresa la Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară cu.o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiție/

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abilație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etu.

** Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu ’errnen, holărilre judecătorească care nu arătnas.definitivă.


; Incapacitate, locați-utea, preemțititiea, promisiunea do înslrfintire, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipoteci inacțiuni în justiție asupra ■imobilului în cauză; orice alte Cuple sau drepturi personaleetc.

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu,

ÎNOTĂ: .1 7/07/2018 - neta a Ibst introdusă prin Ordin 423/3OIK.

j Olicitil de Cadastru și Prolicilnle Imobiliară Cluj, instituție pob.ică cu personalitate juridicii aflată în subordine® Agenției Naționale deCadiisiru și Publicitate ilmobiliară, prelucrează Mie cu caracter personal jiirnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate; cod numeric personal, adreatt ’lpoștală etc.

Datele cu caracter pcrsorcl sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și curte, llmctară și poțtl. comunicate mumii destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civila, Codul fiscal, alie legi speciale), inclusiv'organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sin. ailor iiuioritați publice, in condiț iile legii. Iri acesl sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvata pentru protejarea dalelor d .unneavoaslră.

In exercitarea erupturilor dumneavoastră prevăzute do Regulamentul or. <579/2016 privind protecția persoanelor fizice în.ceeți ce privește prelucrarea, datelor cu caracter personaj și privind libera circulație a acestor date, dur și pentru orice alte informații suplimentare legale de protecțiadalelor cu 'caracter pcrsoiiul vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ cliijftriiiiicții.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) cu CIF 4305857 , tel./fax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: primariacjcad@yahoo.corn, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J , număr 1359/02.07.2018,tel0723286477,+40310699291,punct de lucru : strada Constantin Istrati nr.20 sector 5,București, conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 8699 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea, documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID............., nr. dosar.........., instanța........... obiect...............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.I.serie.RO-B-J. NR. 13 59/02.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data 02.2020

Proprietar

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din. arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, benefîciați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea tu. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind I ibera circulație a acestor date, dar și pentni orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554165


ANI’.EL


. Al • ?>•>■ -r1 NOficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară. Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr, 290210 Cluj-Napoca


Nr. cerere !

1294

Ziua     1

07

Luna

01

Anul i

2020A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:92935


Adresa: Loc. Cluj-Napoca. Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2*388/1/1“ 24389/1/1, 24390/171

8.507

ALEI Șl SPATII VERZI

3. Partea R. Proprietari și acte

Paginai din2


înscrieri privitoarele dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Decret nr. de exproprierenr41/1984, 67/1985, 48/1985 (încheiere cf 20389/19.12.2011, sentința civilă nr. 7681/2002 dosar 7030/2001 judecătoria CLU|);

Bl

Iptabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cotă actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea pperatjyă a

 • 2) GJ.G.C.L.J

OESERVATII: (provenita din conversia CF 92935)

73044/11/07/2012

Hotarare Judecătoreasca nr. 2583; din 07/02/2012 emis de JUDECATORIÂ CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 65896/21-06-2012 emis de BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ-NAPOCA; act administrat v nr. 6593/15-05-2001 emis de PREFECTURA JUDEȚULUI CLUJ; act administrativ nr. 179174/11-06-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE:);

82

-imobilul cu nr topografic 24388/1, 24389/1, 24390/1 în suprafață de 8657 mp de sub Al se dezmembrează astefel- teren în suprafață de 8507 mp cu nr. topografic 24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1, șe reînscrle în acest cf în favoarea vechilor proprietari,-Teren în suprafață de 87 mp cu nr. topografic 24388/1/2, 24389/1/2, 24390'1/2 și nr. cadastral 291073 se transcrie în cf nou 291073 UAT CLUJ NAPOCA în favoarea lui Fodor Denar Carolina.

Al

C. Partea DII. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,

Anexa IMir. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Topi 24388/1/1,

24389/1/1,

24390.1/1

8,507

ALEI Șl SPAȚII VERZI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

G'£¥w?.ffLI’.l"ff7\rjffl.LlT» «mf ir/.wAur //ff /f JftVf ,g

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie foloslrță

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topg

Observații / Referințe

1

altele

•«

8.507

.*•

24388/1/1, 24389/1/1, 24390/1/1

alei șl spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al aNCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării, Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art..3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documențu ui, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solie cat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verlflcare, folosind codul de verificare onllne disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/01/2C2Q, 13:12

Pagina 2 din 2


Document careonțlhe date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

.MH$13A\SAW*V4U

,ș.ti (<,<•■):y. u‘- $‘t ? imvm'fiftPii'fc >lj VM


Oficiul dș Cadastru șl publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Clțij-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNC8ARĂ

PENTRU INFORMARE

. Nr. cerere

""““Ziua" '“

■  53735

....

tuna

02

Anul

2020

cari

100070278886


Carte Funciară Nr, 304083 Cluj-'Napoca

A. Partea I. Descrierea imobiluiui

TEREN Necunoscut.                                                              Nr. CF vschl:92935 '


Adresa: |ml. Cluj

Nr. ;Crt5

Nr., cadastral 'Nritopagrafic:

■Suprafața*' (mp)

"           ............. Observați! / Referințe

Al

Top:

24452/1/1/1/1/1/ 1/1. ' .?.

244'53/1/1/1/1/1/ 1/1. ' 24454/1/1/1/1/1/ 1/1 •

... ■ 36.435 ......


B, Partea UT Proprietari ^î acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reala

Referințe

527 /11/02/1988

Act nr. 0;

Bl

Intabulară, drept de PROPRIETATEdecret de expropriere nr>41/1984, 67/1985. 43/1995, dobândit prlr Leqe. cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCLJ CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

18600 / 22/03/2007

Act nr. 0;           '                                     "

' 82

Sa notează respingerea cererii patentului.Florescu Decebal pt. întab. dr. de proprietate ci’. sent, civile nr, 23472007 pentru Imob. de sub A+154. întrucât ... acesta s-a dezmembrat șl s-a reânscris sub A+167

Al

OBSERVAȚII: (provenita olr conversia cf 92935)

186007 08/05/2007

Act nr. 0; .....

83

Se notează plângerea împotriva înch. nr, 18600/2007

Al

OBSERVAȚII: (provenita dlti conversia CF 92935)

3391

36 /19/03/2008

Act nr. 0;

B4

Se notează respingerea cererii înreg. cu nr. de mai sus, pentru Intabularea sent tdv. 1125/2008, dos. 10150/211/2007. a Judecătoriei Ciul N... .     . ....     

Al

observații: (provenita din conversia CF 92935)

339i

Ș6 / 16/04/2008

Act nr, 0;

BS

Se notează plângerea împotnva încb. de respingere nr. 33986/2008

ĂT

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

9122 /17/01/2020

Act Normativ' nrT^ă^in os/ooVWTenTirdTTWinW^                       nr. SâWOÎn’

19/12/2019 emis de PRIMĂRIA PLLPNAPOCA; Act Administrativ nr. 871. din 10/12/2019 emis de CONSILIUL


fatrasțș pentft) Inteimâ. e iMn« Io adtes* bb»».»»*»).»*


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 202791, din 18/10/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 648372/45/455, din 13/12/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 117923, din 07/07/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B7

- se diminuează suprafața Imobilulu de sub A.1, de la .37784 mp ia 36435 mp, Iar suprafața de 1349 mp se transcrie în cartea funciară nr. 338179 UAT Clu|-Napoca

Al

G Partea 189. SARCINI

înscrieri privind dezmembrâmintelâ dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție șl sarcini

35101 /13/03/2014

Act nr. 0;

CI

NU EXISTA FOAIA DE SARCINI

Al

^SCTW'ffrrpraven/ta Wn conreisfâCF 92935)

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic Integrat al ANCPl conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul’electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea post® fl extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității Gare a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificaro, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șf ora generării,

17/02/2020, 15:24

,    . U         '        ,   '  ‘ »  »v’ * k“

il                            U»«»* '•'Mi1' **» •k’lVt*." '»

* • i «1 •* ‘ ■       •„

. 4. >; u‘v.

.tm‘v »            • a >   •' j ^"V 1 ‘ ’

SF. 5 ;

r        H* V* m V^{.vA‘V‘<

£ $ti.’ ,ț.’f VV.'-'J •"              < î<


■I


« l.


V.


sA


v.

*


s ’v‘ ■ ‘. •''   :> •■•' / Pf"

?              ■ ■’          .', v             •

!? ’>    ’.    '         ‘ \     ‘ V ■’' •! 1'

. ,;Ș, '• ;n <,i. ■. vj                  4:~;»’’. ■

‘     •< >   ••» **i •» 1 ’-u J 1 t ••  ■'k.              ‘ ’>Tl'k ■ H             »             ’>>

'î t *'    , <           , ;’i.      \ i . ■ i . .                 ■?> i,.

*                   ■ 1     |      * i. »                     4   •   <• <i h ■• ■ t *                     ’ț:'.'.!   j<- ’ *    •


•l


i g- H»       *\ y] \ **». ț * *4 ui ’ ■ \)' j >?â • - v ■> •* ‘•'-Vh-H . ■■*•.' r • x'<> ■> o ' i

.........; .:•■•; ■• .

;iiteiî$i^0OUWlWa IM âs». .îwtiâ'»".           &â‘

I          • ț         ■‘          '   * ț         *       '   **            ?                      ' t *    ’    '•

. > “ *•


l.


-t


k-


•A


..A


-A


IV


• Hi s.

•3 > * k*


■’ » $

•J


JA ’• »•

' ,- 1 v

A.


-I


:i


k„


T.

•I


M'


ț»


• P'..


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Mureșului cu Oltului, are o suprafața de 8699 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigura o precizie de 3CG pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).


Data întocmirii : 02.2020

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

1Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587440.288

395428.739

35.544

2

587447.531

395463.537

0.991

3

587447.712

395464.511

12.104

4

587435.857

395466.957

17.965

5

587432.232

395449.361

3.291

6

587435.460

395448.723

19.317

7

587431.675

395429.781

13.467

8

587418.476

395432.451

10.938

9

587420.707

395443.159

0.685

10

587420.036

395443.299

3.653

11

587420.777

395446.876

0.706

12

587421.468

395446.732

2.908

13

587422.044

395449.582

3.336

14

587418.782

395450.281

4.728

15

587419.772

395454.903

0.399

16

587419.381

395454.986

3.848

17

587420.164

395458.753

0.430

18

587420.585

395458.664

2.569

19

587421.113

395461.178

0.431

20

587420.691

395461.267

4.052

21

587421.530

395465.231

0.374

22

587421.896

395465.154

4.714

23

587422.914

395469.757

13.243

24

587435.858

395466.962

12.104

25

587447.713

395464.516

6.391

26

587448.879

395470.800

4.060

27

587449.620

395474.792

3.805

28

587450.341

395478.528

7.765

29

587451.899

395486.135

2.829

30

587452.227

395488.945

1.686

31

587452.307

395490.629

1.327

32

587452.048

395491.930

0.891

33

587451.819

395492.791

1.161

34

587451.310

395493.834

2.037

35

587450.163

395495.517

2.558

36

587448.661

395497.588

3.264

37

587446.617

395500.133

2.722

38

587444.938

395502.276

3.533

39

587443.113

395505.301

4.138

40

587440.858

395508.770

7.432

41

587437.214

395515.247

12.540

42

587424.853

395517.357

18.158

43

587420.817

395499.654

7.631

44

587428.264

395497.993

19.333

45

587424.002

395479.135

13.042

45

587424.002

395479.135

13.042

46

587411.216

395481.708

11.191

47

587413.664

395492.628

0.520

48

587413.157

395492.742

3.692

49

587413.964

395496.344

0.520

50

587414.471

395496.231

3.235

51

587415.179

395499.387

7.842

52

587407.526

395501.097

19.724

53

587411.837

395520.344

13.354

54

587424.854

395517.362

12.536

55

587437.212

395515.251

4.625

56

587434.965

395519.294

4.417

57

587432.908

395523.203

6.315

58

587430.484

395529.034

4.985

59

587428.506

395533.610

2.523

60

587427.504

395535.925

3.453

61

587426.421

395539.204

3.829

62

587425.361

395542.883

2.770

63

587424.641

395545.558

7.020

64

587417.737

395546.831

19.132

65

587413.700

395528.130

13.432

66

587400.570

395530.960

17.521

67

587404.250

395548.090

8.585

68

587395.860

395549.910

19.778

69

587400.000

395569.250

12.846

70

587412.600

395566.750

18.227

71

587408.960

395548.890

9.019

72

587417.830

395547.260

0.434

73

587417.739

395546.836

7.018

74

587424.640

395545.563

7.918

75

587423.406

395553.384

2.770

76

587423.133

395556.141

3.160

77

587422.570

395559.250

5.718

78

587422.369

395564.964

5.716

79

587422.126

395570.675

10.838

80

587422.957

395581.481

3.663

81

587422.930

395585.144

3.086

82

587423.666

395588.141

14.178

83

587426.257

395602.080

2.916

84

587427.060

395604.883

14.466

85

587429.976

395619.052

10.789

86

587432.158

395629.618

6.398

87

587425.923

395631.053

7.423

88

587424.389

395623.790

1.638

89

587425.995

395623.468

4.209

90

587425.191

395619.337

1.700

91

587423.527

395619.685

13.261

92

587420.815

395606.704

1.696

93

587422.440

395606.219

4.028

94

587421.579

395602.284

1.682

95

587419.936

395602.644

13.162

96

587417.139

395589.783

1.715

97

587418.813

395589.409

4.179

98

587418.019

395585.306

1.790

99

587416.268

395585.678

7.337

100

587414.745

395578.500

12.311

101

587402.735

395581.205

9.728

102

587404.723

395590.728

2.315

103

587402.457

395591.201

5.240

104

587403.555

395596.325

2.274

105

587405.788

395595.897

12.204

106

587408.295

395607.841

1.993

107

587406.344

395608.248

5.609

108

587407.547

395613.726

1.899

109

587409.415

395613.387

12.021

110

587411.907

395625.147

1.569

111

587410.371

395625.468

5.003

112

587411.388

395630.367

1.576

113

587412.928

395630.030

3.797

114

587413.704

395633.747

12.512

115

587425.924

395631.058

6.398

116

587432.159

395629.623

20.510

117

587436.474

395649.674

3.284

118

587437.268

395652.861

14.416

119

587440.112

395666.994

2.923

120

587440.735

395669.850

14.769

121

587443.923

395684.270

3.914

122

587444.871

395688.068

7.735

123

587446.349

395695.660

9.064

124

587437.450

395697.376

18.120

125

587433.769

395679.633

3.133

126

587436.823

395678.932

36.772

127

587429.345

395642.928

13.501

128

587416.162

395645.843

11.417

129

587418.500

395657.018

0.348

130

587418.159

395657.089

3.618

131

587418.927

395660.625

0.364

132

587419.284

395660.550

7.226

133

587420.762

395667.624

0.285

134

587420.483

395667.682

3.484

135

587421.179

395671.096

0.270

136

587421.444

395671.041

9.425

137

587423.372

395680.266

3.095

138

587420.346

395680.917

4.813

139

587421.290

395685.637

0.419

140

587420.880

395685.723

3.919

141

587421.707

395689.554

0.368

142

587422.067

395689.478

11.438

143

587424.415

395700.673

13.444

144

587437.451

395697.381

9.063

145

587446.350

395695.665

5.654

146

587447.501

395701.200

1.501

147

587447.832

395702.664

15.098

148

587450.828

395717.462

9.105

149

587452.977

395726.310

2.420

150

587453.013

395728.730

1.353

151

587452.608

395730.021

2.062

152

587451.520

395731.773

1.411

153

587450.517

395732.766

1.030

154

587449.631

395733.291

8.223

155

587442.193

395736.797

10.766

156

587431.699

395739.200

21.540

157

587410.623

395743.645

8.944

158

587401.814

395745.194

0.815

159

587401.065

395744.873

0.649

160

587400.662

395744.364

0.711

161

587400.857

395743.681

10.337

162

587410.982

395741.593

14.000

163

587419.875

395730.780

10.437

164

587425.241

395721.828

6.776

165

587424.074

395715.153

11.945

166

587421.570

395703.473

32.943

167

587414.742

395671.246

10.058

168

587412.717

395661.394

0.344

169

587412.921

395661.117

8.024

170

587411.307

395653.257

2.323

171

587410.667

395651.024

17.939

172

587407.061

395633.451

25.022

173

587401.900

395608.967

1.600

174

587401.582

395607.399

6.505

175

587400.289

395601.024

19.844

176

587396.280

395581.590

0.381

177

587396.657

395581.532

12.490

178

587393.790

395569.376

0.202

179

587393.591

395569.411

14.805

180

587390.527

395554.926

3.201

181

587389.895

395551.788

11.726

182

587394.781

395541.128

12.471

183

587394.310

395528.666

1.296

184

587395.582

395528.418

0.682

185

587396.251

395528.287

2.944

186

587398.083

395525.983

3.570

187

587399.608

395522.755

3.866

188

587401.163

395519.215

3.713

189

587397.458

395519.464

2.324

190

587395.230

395520.126

1.275

190

587395.230

395520.126

1.275

191

587393.972

395520.333

0.568

192

587393.404

395520.326

5.647

193

587387.943

395521.763

1.125

194

587386.840

395521.983

3.446

195

587386.147

395518.607

12.102

196

587383.837

395506.727

12.350

197

587381.156

395494.672

2.387

198

587380.338

395492.430

0.791

199

587379.767

395491.883

1.077

200

587378.706

395491.697

7.257

201

587371.518

395492.698

13.057

202

587358.825

395495.761

5.642

203

587353.424

395497.392

3.258

204

587350.751

395499.255

3.282

205

587349.405

395502.248

0.045

206

587349.396

395502.292

9.334

207

587347.357

395493.183

27.407

208

587374.193

395487.618

8.439

209

587382.456

395485.905

17.904

210

587378.890

395468.360

28.135

211

587372.363

395440.993

1.661

212

587372.017

395439.368

10.775

213

587382.598

395437.335

16.527

214

587398.747

395433.821

8.266

215

587406.835

395432.116

4.324

216

587407.759

395436.339

35.095

217

587373.697

395444.791

13.700

218

587376.996

395458.088

35.116

219

587411.069

395449.590

13.658

220

587407.764

395436.338

4.324

221

587406.840

395432.115

4.307

222

587411.054

395431.226

1.791

223

587412.822

395430.942

21.771

224

587434.151

395426.578

1.126

225

587435.277

395426.555

1.918

226

587437.172

395426.850

2.066

227

587439.066

395427.676

1.620

S = 8699 mpTABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

290210 Cluj -Napoca ( CF vechi 92935)

24388/1/1

24389/1/1

24390/1/1

8507

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.1.G.C.L.J

304089

Cluj -Napoca (CF vechi

92935)

24452/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1

36435

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

SITUAȚIA PROPUS/

t - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

290210 Cluj —Napoca

24388/1/1/1

24389/1/1/1

24390/1/1/1

3556

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropriere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

NOU

Cluj-Napoca

24388/1/1/2

24389/1/1/2

24390/1/1/2

4951

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

304089 Cluj -Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1/1

11527

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/2

24453/1/1/1/1/1/1/1/2

24454/1/1/1/1/1/1/1/2

5143

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/3

24453/1/1/1/1/1/1/1/3

24454/1/1/1/1/1/1/1/3

11607

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/4

24453/1/1/1/1/1/1/1/4

24454/1/1/1/1/1/1/1/4

8158

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN


NOU

Cluj-Napoca

24388/1/1/1

24389/1/1/1

24390/1/1/1

8699

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

24452/1/1/1/1/1/1/1/2

24453./1/1/1/1/1/1/1/2

24454/1/1/1/1/1/1/1/2

—f

zV °

t'   T \

1—--------------------

Z-v-----,... -----------CEKTif SC/tf   \ ; IntOCpjît: CERTIFICAT

S.gGEQl^f^INfș

Ș S,ria S.Q-8-'? îfr- ®4-

* VO1CWLJȘSCU

\ PLO&.V

<XTEGRX^D/SBB5b©ES

* I /.s Seria RO-B-J ' " Nr 1359/02.07.2018 GEOMATICS iMTEGRATEO sefeviCES j ft-R-L

ș.& 1

3HKE73K2L 'JMKSgnîE     ■"587500
3956001


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


5S750CH

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

8699 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT |       CLUJ-NAPOCA

I95700


1 \ \ ^> \

s

1

i \      u \      \\     ®     \

\ Lt\\LJ\ ®

\     CP    \

s

\ ® \§L——

J ® \

®


Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

1

Cc

8699

Total

8699


B. Date referitoare la construcții


5S7300


\_Z<jCod constr.


Total


Destinație


Supraf. construita la sol (mp)


Mențiuni


^Executâ,ftt^$.C.GEOMATICȘ-W^EȘa^5ED SERVICES SRL V^OAT     4358  “ “de ~ ’ V.

%\ •$ AUTORIZARE ^rjCgnfinn țce.lutarea frtagufetoritersra teren, ;po>e^^dfera|iițocnfi‘fiD&ae£?n^f®tfei cadastrale ;șr;^re^ori^nfâ-_acestei§qwrg31itatea^n teren sftâmpila • ]      e      *șfeta totala măsurată a imobilului = 8699 mp /'%^Șuprafeta din act = 8699 mp


Inspector:


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafe


Data:


Stampila BCPI


ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 100/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

.. AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 304089

■ CF vechi 92935,  -

Nf.Top 24452/1/1/1/1/1/1/1 " 24453/1/1/1/1/1/1/1 24454/1/1/1/1/1/1/1

BENEFICIAR: '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

• EXECUTANT :

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018
ANEXA Nil, 1.29 la regulament


Nr. de înregistrare/data...............


BORDEROU


Adresa imobilului: UAT: CLU J - NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Se

ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-•

r •


• Proprietari:

Nume /Prenume

GIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 | 3

0 15 | 8 | 5 | 7 | • •  Număr pagini documentație:

 • •   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:

n


p p p o


borderou;

dovada achitării tarifului; formularele tipizate de cereri și declarații; certificat fiscal;

copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizic&Sau. copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu tehnic;

plan de amplasament și delimitare;

relcveele construcțiilor; ~ .         . '

plan de încadrare în localizat.


?ară convenabilă, astfel îhcât.-imobilul să poată fi

j\               . /Scmnătura și ștampila

(pertwiinfi autdrizfttă^,1

a w <i

h W

Serviciu pcliitat .cu chitanța ni';

Data

y ..    v *

Suma

..

\ «..Cot

* $ ’

serviciu

v..... -

NOTA: 17/07/20.18-nolă a Ibșt introdusă prin Ordin 423/2018. ' ■ -'    1


Oficiul ieGadastru și Publicitate Imobiliară, jnslițufie publică fiii pereomilitațe Juricli&iallatitfn Subordinen Agenției Naționale de Cadasțtu și Publicitate; Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de diimneavbaștiă: niiipe, prenume,iscrie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală ele.

Datele cu caracter personal sunt' prelucrate de către operator în vederea tndeplinirii competențelor legale privind evideiițeleide cadastru și carte luncîarît și pot fl comunicate nunta! destinatarilor abilitai prin acte normative (Codul civil,. Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), .inclusiv organelor de .poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, fn condițiile legii. în. acest sens vă informăm și vă tisjgurăm că am luat inăsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice țn eeea .ee privește prelucrarea datelor ju caracter personal și privind libera cireulațjc a acestor date, dor și pentru orice alto informații suplimentare legate,de proțecția datelor cu caracter persoiia vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată șf semnată sau la telclciii 0264554165(ANEXA Nr. 1.31 Ia Regulament) OFICIUL OE CĂPĂSTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL. DE CĂPĂSTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ , NAPOCA.

Nr: de înregistrare ......    ................../.............

CERERE DE RECEPȚIE ȘTÎNSCRIERE

Subsemnaxil(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLU.I-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimal(ă) cu CIF 4305857 , tel./lax 0264/596030; +0264/431575 e-tnail:piîimariacjcacliSyahoo.coin, prin mandatarul ■S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa i, cu autorizație seria RO B-.I, număr 1359/02.07.2018,tel0723286477(+40310699291,punct: de lucru : strada Constantin Islrati nr.20 sectorS,București ,.cofrforni contract/angajament nr 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

I.OBlECrUERECIilTIEIi

y- prima înscriere.

 • - actualizare informați cadastrale:

■ț înscriere/radiero construcții

: ./ - modificarea limitei de proprietate

"■ - modificarea suprafeței imobilului

(i.J - actualizare categorii defolosință/destlnații

" - reț.iozițicrare

i j - alte informații tehnice cu privire lă imobil r - documeiitațiade identificare a amplasamentului. imobilului s:țtuu pe uimit UĂȚ

 • - documentație do atr tuirc număr cadastral

L documentație pentru tlezlipire/alipire teren

~ - documentație de prima înregistrare UI Q -documentație pentru ^parlamentare

-doGtimentățiC'ponlTU dezlipire/alipifp UI

. - documentație pentru reapartanienlurc

ț.j - documehtație pentru atansardaro

 • - documentație peitlrii descrierea, dezinembrtlniinlelordraptuiu. de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

rt, OBIECTUL ÎNSClt.ERII:

Q -întabularea .....,_____...................

. -înscrierea provizorie. ■"*......

. - notarea ***...............,.................

' - radierea '**”* ..............................,,,

IMOBILUL; UAt: CLUJ-, NAPOCA


Acresă imobil

Nr. CF/ Mr. cuci (112)

Local tute

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

-

ACTUL JURIDIC care justi fică cererea, anexai în original smi î:i copie legalizată’•

Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

lă aediul bironlui teritorial fax «r.......... ......,.......


Semnătura proprietarnltii/persoanei interesate

■<S.e ji natura și ștampila

ersoui“ii uuturizald)


Serviciu.achitat'cu chitanță nr...*****

Data

■' Suma .....

'■ ■       Cod serviciuOficiul de Cadastru și Micltate Imobiliară prelucrează date ol caracter personal ffifwaito <ie ditmnețivoiișțră, prin mijloace.automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în.sisteirittl inx-grat de cadastru și curte funciară sau în vederea,eliberării copiilor de pe documentele din arhivă

Informațiile înregistrate suit destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați.prin lege (Codul, civil,, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, pareiretelor, instanțelor, altor autorități publice.

Cotiform.Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire Iii prelucrarea dalelor cucaracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și: completările ulterioare, baieficlați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreplil.de a nu 11 supus unei decizii individuale, Totodată, aveți dreptul sivă opunețiprelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute dc ttrt 15 din i.egea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitam; acestor dreplur., vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară eti c ccrere.scrisă, datată și seiiinată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa jiisti;iei.

• Drept i de proprietate,. uz,uzufruct abitație, servitute, concesiune, ipoteci privilegiu ete.

**■ Act sub condiție suspensivii, act sub condiție rezolutorio.sau cu termen,'fiotărfircjudecătorească care nu a ritmns definitivă.

: '" ■ jj Incapacitate, loca lunea. preeinț unea, promisiunea de ins răiuiire. sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra

| imobilului in cuuzA, or ce alle lapte snu drepturi pcrsonnle ele.

I'■! ' •“* Drepturi reale, potecă, privilegiu.

, i NOTĂ: 17/07/2018 - rotita lest introdusa prin Ordin 423/2011

I' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarii Cluj, instituție publică cu personalitate juridicii alinta în subordinea Agenției Nitțioiuifo do Cadastru și Publicitate , I imobiliară, prelucrează date cu caracter personal l'uriiizclc de dumneavoastră, nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștala ele.

Datele cu caracter pomeniri sunt prelucrate de către operator în vederea îudeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și curte funciarii și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acle normative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale); inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități: publice, în condițiile .egii: îit acest sens vă informăm și vă asigurăm că tun liiat măsuri, tehnice, și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exereilaroi drepturilor.dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice tu ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legale de proiecția datelor.cn caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția dalelor, la adresa i pd_ diij@ancpnro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554:1.65

ANEXA NR. 1,32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ -NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatului) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu înCLUJ-NAPOCA. STRADA MOȚILOR. NR.3 legitimat(ă) cu GIF 4305857 , teL/fax:0264/5$()030; +Q264/431575 e.-.mail: j)rimoijacjcad@yahob.com, prin mttndalarul .S.C.GEOMĂTICS INTEGRAȚED SERVICES SRL., CI.II..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa i', pu autorizație seria RO-B-J, iiiimar1359/02.07.2018,te10723286477,+.40310699291,piitict de lucru: strada Constantin lslrati nr.20 sector 5,București, conform contract/angtiianipntnr; 4O.()453j40O438/O6.O8.2()19 ..pentru înregistrarea documentației la ’OCPl ș.i vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, Jud. Cluj

sub sancțiunile prevăzute de"Codul penal, eu privire la. falsul în. declarații, că:

 • □  ani.indicăt persoanei autorizate limile.o imobilului, în vederea întocniirii documentației cadastrale;

 • □  am fost inforrnal(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru șl carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 11607 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost ihlitmiat(ă) și sunt de acord cu. poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la eunoștiința tuturor proprietarilor informațiile inai. sus menționate, aceștia .fiind de.acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei Ia OCPI

 • □  imobilul nu seaflăîn litigiu AserftflâÎHdEigttt - cu imobilul, 1D.............,.nr. doșar.....instanța............ obiect...............

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea Indispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOMĂTICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categoria.I.serie.RO-B-J. NR. 1359/(12.07.2018 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate:

In vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând, la măsurătoare.


r..-),Semiițttijni $i $țampila .‘-t:..,- - r l.ZVy *      ,,

.. (perstiafâi aulorhdta)

Oficiul ife Ciicastru. și Publicitate.ImobiliarA prelucrează date oii caracter personal lurhizaie de duiruietidpastiă prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și. carte funciară sau în vederea eliberări i copiilor de pis documentele din arhivă.

informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operate- și sunt comunicate numai destinatarilor:abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor,altor autorități. rublice.

Cotifonn Legii nr. 677/2931 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Și .libera circulație a acestor dale, cu moditicărilo și completările ulterioare, bțmoficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra dalelor și de dreptul ce a nu fi supus linei decizii individuale. Tolodațft, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de nrt. IȘ din Legea nr. 67.7/2001, cit modificările și completările ulterioare. .Pentru exercitarea, acestor drepturi, vă puteți adresn la Oficiul dc Cadaslru și Eiiblicitote Imobiliară cu e cerere scrisă, datală.și.semnată.;l5e! asemenea, vă este recunoscut dreptulde aviladresa just țici.

NQTĂ; 17/1)7/2(118 - nota a fost introdusă firin Ocdhi^XJSQjj.

Oficiul de Cadasltu și Ptiolicitatc Imobiliară Cluj, instituție pub.ică cu personalitate juridică aliată în subordine# Agenției Naționale de Cadastru Și Publicitate Imobiliară, prelucrează da c cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală elC. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îudeplitiirii competentelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi. Cdinunicate mimai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, uite legi, speciale), inclusiv organelor de poliție, pațelietclor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru, protejarea datelor.dumnenvoastră. în. exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul iu'. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice. îit ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ți privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecțiii datelor cu. caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ cluj@ancpl.ro, formulând b cerere scrisă, datată și seinnulA Sau la telefon: .0264554165

Oficiul dș Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

■  52735 1

Ziua

17     |

Luna

Anul

.. 2020 !Biroul de Cadastru șl Publicitate imobiliară Cltij-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut ,                                                       Nr. CF vechl:92935

-Adresa: jud. Cluj

Nr.

Nr.,cadastral

Nr;topcgrafic

j. ’■

Ișsemiții / Referințe

- Al

fopi '

24452/1/1/1/1/1/

244'53717171/173.?

,,. ■ 36,435 ,i

r

1/1. • • "■

24454/1/1/1/171/

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527711/02/1988                        . .fe..:*'" ' ... '         '              ......

Act nr, 0;

Bl

intabulate, drept de PROPRlETATEdecrat de expropriere nr.41/1934,

07/19.35,. 48/1995, dobanaltorin Leae..cota actuala...1/1........................., .

Al ..........-‘

 • 1) STATULUI ROMAN, în administrarea operativă a

 • 2) G1GCLJCLUJ ,.....                ..... ................            .........

OBSERVA^.*/provenita clM convarsfeCF 92935)

186

00/22/03/2007 ..... .         "" ' n'".'   .. ..

Act nr. O:         ■• ‘                                                                                                  ' .. ... '.               '

B2

Se notează.respingerea cererii patentului. Florescu Decebal pt. întab. dr< de proprietate cf. sept,' civile nr, ,234/2007 pentru Imob. de sub A+154, întrucât -acesta s»â dezmembrat si s-a reânscris sub A+167

Al

*■                                           a

observat//.'fpmven/ta a/r conversia cf 92.935)

1861

30/ 08/05/2007 —  —..               -

Act nn O;

■ 03

Se notează plângerea împotriva înch. nr, 1S600/2007

ai ■ ---------

• OBSERVAT».'fprovan/tfld/ntenveis/aCF92335)

3391

36/19/03/2008   ' '           .             ..... ......

•Act nr.Oi                                               ,.      .                i

B4

Se notează respingerea cererii înreg. cu nr, de mai sus, pentru

Intabulatei sorit. clv. 1125/2003, dos. 10150/211/2007, a judecătoriei mw.            .............. l..^ ■          .. ..........

Al

OBSERVA n« fprovenrtâ dfn convsns/a □= 92935)                                                   ......■ ~

.3391

16/16/04/2008

Act nr.       .....,.,            '.....,"..1        ......... '...                                           ’                           ’7

B5

Sa notează plângerea împotriva înch. de respingere nr. 33986/2008

Ăl

OBSERVAT//.' (proVert/ta din COnvfirS/a CF 92935)                              :   ■ ■   ■    ■   ------------=

9122/17/01/2020

XKlânBHv“'nr.'B9r^in‘îJ3/oWâOmIs dr8UvfeRNUrRttfâĂMîgirĂ^'raminlstrâtlv Lnr-®

10/12/2019 emis dePRIMARIA CLL1-NAP0CA: Act Administrativ nr. 871, din 10/12/20X9. emis de CONSILIUL

Oocutnanț care conflna bato cu caractĂrperswia/,         de prevetteHte l.ea/1 Mr. 6Z7/2001.                      Pagina 1 d/b.i

Carte Fundată Nt. i

tiplut

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr, 202791, din 18/10/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr; 648372/45/455, din 13/12/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 117923, din 07/07/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

07 '

- se diminuează suprafața imobilulu de sub A.l, de la 37784 mp la 36435 mp, Iar suprafața de 1349 mp se transcrie tn cartea funciară ni*. 338179 UAT CIul-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI

Referințe

35101 / 13/03Z!2014

ÂcțnQ;, , -   ;    T'. ...,/

CI INU EXISTA FOAIA DE SARCINI


. Nr cadastral 3

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: '■ 24452/1/1/1/1/1/1/ ■ 1. 24453/1/1/1/1/1/1/ 1. . 24454/1/1/1/1/1Z17 1


’-l-S

*s

uprafăța es

te de

■safe

«H®1,

terminată’in

planul de proiecție Stereo 70.

£10 fflf tî JfeȘî

fcg5If.                  ■ . <1.. /   1

£r. ■.

©a

;•» 1 L-Ș-.-t

tec referii

ț. ’ "'■<

oar

e la tarei

fl ..... ..

> fojbslnță

Vll$n

”S'CjȚjrâFâța

(mp)

Tarla

Parcelă

.......■

iyr.topa; ;

Observații/. Referințe..,

țai

■ :-.^ltfele

1 •

;

:<36.435':'

’ î

■■ ...

24452/1/1/1/

’    1/171».....

2445.3/1/1/1/ 1/1/1, 24454/1/1/1/ vm

’ =■ •..... h ,.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic Integrat al ANCP1 conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități șl procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fl extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verlficare, folosind codul de verificare onlIne disponibil în antet. Codul de verificare este Valabil âO de zile calendaristice de la momentul generării documentului.


Fagfria 3 tiins>u      AP>H WfQi ♦!»«* Jlb-1'

</ ' ; '/   *' \ V&-»

5>


♦ VM

i m


\.., t ; •v .• - >


rak'• "; '           ;.V;' WG. *    •■■■••'■■■••• >'".X ț

'    «WMtoiWTOte'

> ■ ' .

■ < i n-cffWjîM •         ' . ■           », ■ ■

V w *< • »     ‘,4 •* v f‘ ’-     ' *»W«!       ‘ S 'v ' ‘ •. t.

■ v '’ ■ • "■ ’’>.’       ’■ ' '

i • v • _.-i                           1                                            ,

r :»

• v. ‘ . i ■              ’•/         ’ ’ •»

ANEXA 1.33


MEMORTU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cliij,

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat iu intravilanul Municipiului Cluj Napoca intre Strada Nirajului și Strada Mureșului, are o suprafața de 11607mp.4.Operațiuni topo-cadastralc efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidemație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cin). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. In cazul în care cele două metode nu pot fo utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statietotală LEICA TOR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mnH2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care a.i fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu. stația totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit (a ridicările topografice este Slereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon 11IPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCP1) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm, Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facancl dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosinț o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii: 02.2020.1


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1j

X[m]

Y[m).

1

587618.608

395594.715

7.715

2

587619.556

395602.372

4.027

3

587619.594

395606.399

9.370

4

507618.958

395615.747

6:542

5

587616.760

395621.909

2.821

6

587615.45'1

395624.408

5.733

7

587611.991

395628.979

3.222

8

587609.716

395631.260

2.238

9

587607.887

395632.549

2.422

10

587605.748

395633.686

4.836

11

587601.298

396636.578

1.973

12

587599.535

395636.464

2.779

13

587599.058

395633.726

96.530

14

587584.689

395538.271

50.008

15

587529.715

3S5548.982

84,8.07

16

587446.572

395565,697

0:461

17

587446.562

395565.236

2.246

18

587444.351

395565.633

0..922

19

587443.862

395566.415

5.137

20

587443.027

395571.484

10.803

21

587444.800

395582.141

26.472

22

587449.842

395608.128

28.266

23

587455.230

395635.876

2.264

24

5B7455.615

395638.107

:15.111

25

5B7458.526

395652.935

14.227

26

587461.452

395666.858

18.877

27

587465.322

395685.334

24.613

28

587470.249

395709.449

7.712

29

587472.055

395716.947

11320

30

587470.802

395717.362

3:829

31

587471.401

395721.144

3.431

32

587468.102

395722.086

1.299

33

5B7468.341

395723.363

7.969

34

587470.203

395731,111

1.361

35

587470.707

395732.375

61533

36

5B7464.277

395733.531

10.548

37

587462.369

395723.157

57.177

38

587450.454

396667.235

48.959

30

587440.294

395619.342

1.565

40

587441.247

395618.100

47.546

41

587434.665

395571.012

.4.631

42

587434.713

395666.381

.26.781

43

587439.667

395540.062

11.463

44

587444.463

395629.650

3.791

46

587446.231

395526.297

4,156

46

587448.152

395522.612

11.370

47

587453.145

395512.397

Xo.932

48

587458.569

395502.906

9.840

49

587467.636

395499:082

*'15.4^8

50

587470.459

395514.300

51

587472.931

395527.623

47.907

52

587520.276

395520.305

13.546

53

587518.115

395500.933,

16.043

54

587515.555

395491.096

1.193

55

587516.575

395491.714

50

587517,763

395493.194

18.307

57

687535:965

395491.149

7.369

58

587543.309

395491.416

27.898

59

587571.125

395489.281

15.673

60

587586.798

395489.386

15.717

01

587602.184

395492.598

47.193

62

587609,101

395539.281

55.676

63

587617.094

395594:380

1.551

S = 11607 mpSistemul de proiecție Stereografic 1970


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

304089 Cluj -Napoca ( CF vechi 92935)

24452/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1

36435

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

SITUAȚIA PROPUS/

l - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

304089 Cluj —Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1/1

11527

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.J

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/2

24453/1/1/1/1/1/1/1/2

24454/1/1/1/1/1/1/1/2

5143

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/3

24453/1/1/1/1/1/1/1/3

24454/1/1/1/1/1/1/1/3

11607

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

z

24452/1/1/1/1/1/1/1/4

24453/1/1/1/1/1/1/1/4

24454/1/1/1/1/1/1/1/4

8158

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/3

24453/1/1/1/1/1/1/1/3 Z(

24454/1/1/1/1/1/1/1/^ $

..11607

3 X

*

Alei si spatii verzi

LX

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

'.întocmit:
< m Seria RQ-8-J

5 Nr. 1353/02.07.2018 i

« geomatics

A INTEGRATEI!

v^, SERVICES

'<% S.R.L

oPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:2000

Nr.parcela

Categ. de folosința Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

11607

Teren neimprejmuit

Total

11607

I3. Date referitoare la construcții


Cod constr.


Total


Destinație


Suprafi construita la sol (mp)


Mențiuni


Suprafața totala măsurată a imobilului =11607 mp Suprafața din act = 11607 mp


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J-1359


Confi'm executarea măsurătorilor la.țeren, ■ corectitudinea întocmirii documentației cadastrale; ■ si corespondenta acesteia cujealȚațea'ditriteren y

Semnătură si stampilă“ < ''

:                            "j/

’          A i Uxl.y . T A


Inspector:.

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data :


Stampila BCPI


ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA NR. 100/2020 .

DOCUMENTATA TEHNICA

PENTRU INSUS1RE IICL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF304089

CF vechi 92935,

Nr.Top 244.52/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL, LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOȚILOR ,NR.l-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana j uridica autorizata clasa I:

&C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-B-JE, număr 1359/02.07.201'8 / O ! ' ■' “ "T


GEOM/VITCS

(NXsowatso uanvușttB ;a

l


CLUJ-NAPOCA ;L,-. FEBRUARIE 2020   '

ANEXA NR. 1.29 la regulamen t


Nr. de înregistrare/dțrta..,.............,

BORDEROU


• Adresa imobilului: UAT: CLUJ -NAPOCA


Adresă imobil

Nr. CP/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Se ara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

*


> Proprietari:


Nume /Prenume

GIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 .

3

0

5

5

zrz • •  Număr pagini documentație:

 • •   Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:

oborderou;

dovada achitării tarifului;

formularele tipizate de cereri și declarații;

certificat fiscal;

copii ale actelor ce identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

copie a extrasului de carte funciară, după caz;

originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; memoriu telmic;

plac. de amplasament și delimiti

releveele construcțiilor;

plan de încadrare în zonă Iti c localizat.astfel încât imob.ilul să .poată 11 •<

L& /UT-1  .

Semnătura și ștampila

‘ (persană autorizată)


Serviciu achitat cu chitanța tir.           |         Dala

Suma

1     Cod servietei-, '-r''

N0TA: 17/07/20L8-nota a fost introdusă prin Ordin 423'201.8.                                                     '


Oficiul ie Cadastru și Publicitate [mobiliarii, instituție publici! cu personalitate juridică aliată hi.subordhwaAgenției Naționale de Cadastru și . P.ulîlicitate Imobiliara, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, scrie șl număr act da identitate, cod numeric personal, adresa poștulă etc.

Datele cu caructcr personal suni prelucrate de către operator in vederea îndeplinirii coinpefettțelpr legale privind evidentele de cadastru și carte funciară și pol ii comunicate numai destinatarilor (ibilitap prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, inslan|elor sau altor autorități publice, în concițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr: 679/2016 privind protecția pbrsoatielor fizice îit ceea ce privește prelucrarea datelor cu camctcr personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații' suplimentare legate de protecția datelor cu caracter persoric.1 vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa adresa ipjL eluj$î>iiiicpi.ro, formulând 6 cerere scrisă, datată și semnată sau la Iclclrm: 0264554165(ANEXA Nr. 1,31 la Regulament) ORICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROIILDE CAD,ASTRU Ș.I PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr, de înregistrare...................................

CERERE DE RECEPȚIE ȘT ÎNSCRIERE

Subsemnai ul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CI.U.I-NAPOCA. STRADA MOȚILOR NR.3 legitimal(a) eu C1F 4305857 . țel./lax 0264/596030; +0264/431575 e-mtril: primariacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.. CI JI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I, cu autorizație seria RO-B-J. număr 1359/02.07.2018,1010723286^77,—4031069929 l,punct de lucru : strada Constantin lslrali nr.20 sector5.București, conform contraet/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea documentației la OCP1 și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI: „ I - prima înscriere

• actualizare informații cadastrale:.

( - înscriere,radiere construcții

modificarea limitei de proprietate

, -modificarea suprafeței Imobilului

. actualizare categorii de IblosUițiVilestinuții

_ - repezi ționiue

|1 - alic informații tehnice cu privire la imobil n - documentația de idenificnie a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru deziipire/alipire teren

! - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru (.parlamentare

 • - documentație pentru cezlipire/alipire UI

."-documentațiepentru reaportamentare

I j - documentație pentru îtuinsardnre

", - documentație pentru oescriereadezriembrămintelor dreptului de proprietate

! - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • - inlabularea *...............................

' - înscrierea provizorie **..........................

" - notarea *•**....................................

J - radierea *♦*•......... _....................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCA


■■Adresă imobil

Nr. CP/ Nr. cud(lH)

Locali alo

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Aloc

.Scafa

Etaj

Ap;

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

-

ACTUL JURIDIC care jistifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

Solicit comunicarea răspunsului:

Q

prin poștă

la sediu) biroultl teritorial

fax nr.........................


□.

Semnătura proprie barului/persoanei interesate

Serviciu achitat cu chitanța nr... *****

Data

S'una

Cod serviciu

----■---------------------------------------------------------■-----------------,------------A.,? t.plîciul de Cadastru și Putț.icitate Imobiliară prelucrează dare cri caracter personal furnizate de.dumneavoastră prin mijloace automatizate; tu scopnl efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vedere» eliberării copiilor dc.pc documentele din arhivă.

informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și suri comunicate numiri destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice

Conform Legii nr. 677/200. pentru proiecția.persoanelor cu privire la prelucrarea datelor ou caracter personal și libera circulația a acestor dale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul ;să vă opuneți prelucrării datelor personale care yă privesc, în ținutele pre văzute dci art. 15 din Legea nr. 677/2001, ca modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor dreplur, vă puteți adresa la Oficiul de Cncașlni și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

” Drept de proprietate, uz, uzufruct, nbitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

Aci sub condiție suspersivă, act sub condiție rezolutorie sau ci termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

♦«* Incapacitate, locap.inca, prccmțiunea, promisiunea co înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orie? alto lapte sau drepturi personale ele.

**** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.

i Oficiul do Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalitate juridică alintă în subordine» Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează late cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.                                                                                                                    ,

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carto l'unciară și pot fi comunicate numai deslit abililor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul do procedură civilă, Codul fiscal, alto legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor smi ailor autorități publice, în condițiile legi: în acest scos vă informăm și vă asigurăm că am Imit măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercilarer. drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice îtt ceea ce privește prelucrarea datelor eu caracter personal și privind libera circulație a acestor dale, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția.diltelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția calelor, la adresa rjul_ elujf«)aiicpi.ro, formulând o cerere scrisă, dalulă și semnată sau la.telefon: 0264554165

ANEXA NR. 1.32 la regulament

oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cluj

BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul^; MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediu în CLU.I-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR,3 legitimația) cu CIT 4305857 , lel./fex 0264/59603C; +0264/431575 e-mail: primariacjcad@yahoo.com, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL., CU1..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa 1, cu autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018,tel0723286r-77.+40310699291,punct de luciii: strada Constantin lslrali nr.20 sector 'SjBucuresli. conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019, pentru înregistrarea;documentației îa OCP1 .și vă rog să dispuneți:

intravilan MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, Jutl. Cluj

Sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele im obilului, în vederea întocmirii documentației cadastralei

 • □  am fost informatță) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte lîinciară.a suprafeței rezultate din măsurători-de 8158 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost in ftrrmat(ă) și sunt dc acord ci. poziționarea incertă a imobilului șLa consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus Ie. cunoștiiirța tuturor proprietari kr informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu Ase-aflft4-i^-l-ifegiu - cu imobilul I.D           nr, dosar,,,,....,,, instanța...»»..» obiect.......»»».

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate juridice S.C.GEOIVIATICS INTEGRATED SERVICES SRL /autorizație categorial.serie.RO-B-J . NR. 1359/02.07.201.8 a următoarelor acte doveditoare, ale. dreptului, de proprietate :

In vedereaideriiificârii limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea ddcumehtațici cadastrale, participând la măș.țjrătoțlr'e.

Data 02.2020


Proprietar

.,..»...,............V «l

Semnătura și ștainpila FttaVW’Wf

1 d\/î* sf Mjn CV" ■ -

Oficiul de Cacastru și Publicitate Imobiliară prelucrozz.il date cu Caracter personiH’fJrutziito de dumneavoastră ........... ' tfibsrfe ”ofBcțu.âru înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și. carte lunci irit sau în Vederea eMigrării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate s„nt- destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor dc poliție, parclictelor, instanțelor, altor nutorilitți publice.

Conform Legii nr. 677/21X1 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea dalelor cn caracter personal șt libera circulație a acestor date, cu modificările și; completările ulterioare, beaoliciați de dreptul de acces, de intervenție ttșupro datelor și de dreptul de a nu li supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul sil vă opuneți prelucrării czlelor personale care vtf privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea.acestor drepturi, văiputeți adresa Ja Oficiul de Cedastni și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa just' iei.

NOTĂ: 17/07/2018 - note, a l'rjsl introdLsă prin OrdiiiAjB/TjJJLfț,

Oficiul de Cadastru și Pi.rlicitate Imobiliară Cluj, instituție publică cu personalilulo juridică aflată în subordiaeu Agenției Naționale, de (cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumr ea voastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etp. Dalele cu caracter personal sunt prelucrate do către operator î.i vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot ți comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedurii civilă, Codul liscul, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instantelor sau altor autorități publice, în cond țiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că ani luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legale de protecția dalelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adrestț rpd_ chtj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnală sau la telefon: (1264554165Oficial de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate imobiliară CluJ-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 304085 Cluj-Năpoca


Nr. cerere

53735  1

ziua

17

Luna

02

. „Anul

'""Cod

Uni'

2020

lllllll

<'jra

100079878886


TEREN Necunoscut


A. Partea 8. Descrierea irvtâbllului

Nr. CF vachl:92935 '


Adresa: jud. Cluj

Nr.

W

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (Mp)

■ ‘    ‘       ......... Observații / Referințe

Al

Top:

24452/1/1/1/1/1/ ■1/1," ' ■ 244'53/1/1/1/17.1/ 1/1. ■ ■

24454/1/1/1/1/1/

1/1 •

36.435     ,


B, Partea IL Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reaie

Referințe

527 / 11/02/1988

Act nr. 0;

Bl

intabulate, drept de PROPRlETATEdecret de expropriere nr.41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN,. în administrarea operativă a

 • 2) JGIGCLJ CLUJ

OBSERVAȚII; (provenita din conversia CP 92935)

186

O.7 22/03/2007

Act nr. 0;.          '         .

82

Se notează respingerea cererii patentului.Florescu Decebal pt. întab. dr. de proprietate cf. sent, civile nr, 234/2007 pentru Imob. de sub A+• 154. întrucât acesta.s-a dezmembrat șl s-a reânscris sub A+167.

Al

OBSERVAȚII: (provenite dlr conversia CF 92935)

186

00'7 08/05/2007

Ăct nr. 0;

B3

Se notează plângerea împotriva înch. nr. 18600/2007

Al

OBSERVAȚII: (provenita din Conversia CF 92935)

3391

36 / 19/03/2008

Act nr. O;

B4

Se notează respingerea cererii înreg. cu nr. de mai sus, pentru Intabularea sent. cfv. 1125/2008, dos. 10150/211/2007. a Judecătoriei Cluj N

OBSERVAȚII.' (provenita din conversia CF 92935)

339*

36/16/04/2008

Act nr, 0;

B5

Se notează plângerea împotriva înch. de respingere nr. 33986/2008

ai

OBSERVAȚII: (provenită din conversia CF 92935)

9122 /17/01/2020

^Normâtiv^      05/09/2002 ewls^vr^UVERNUL. ROMANIi^OcTAdmiulstretlv nr. 66039TW

19/12/2019 emis de PRIMĂRIA CLlj-NAPOCA; Act Administrativ nr. 871, din 10/12/2019 emis de CONSILIULCarte Funciară Nr, 304089 Coirmna/Oraș/idunicipiir. Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 202791, din 18/10/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 648372/45/455, din 13/12/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 117923, din 07/07/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B7

- se diminuează suprafața Imobilulu de sub A.l, de la 37784 mp ia 36435 mp, Iar suprafața de 1349 mp se transcrie in cartea funciară nu 338179 UAT Clui-Napoca

Al


C, Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintela dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

35101 / 13/03/2014

Act nr, 0;

CI

NU EXISTA FOAIA DE SARCINI

Al

- OBSKRVATllt fprovenlta dln conversia CF 92935)                    :.                    \             .

Carte Funciară Nr. 304089 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea î


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24452/1/1/1/1/1/1/ 1.

24453/1/1/1/1/1/1;

1,

24454/1/1/1/1/1/1;

1

36.435

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

1         ,j; '' (             /'     ', ,.,J      , JETALII tlIȘIIARE lh(iOBlL-' 1

G^^^’jSțOTto'flbssf wi /««'•fflJWtig' sîh.......

ioare Sa teren

=i\ir' c»t

•Categorie folosință

intra vilan

'Suprafața ’

(mp) '

Tarla

Parcelă

Nr.topo

Observații/ Referințe. .

'‘1:

■ .raitele

36.4,35

24452/171717

■    "i/i/i;

24453/1/1/1/ .1/1/1,

24454/1/1/1/ 1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul’electronic, pentru activități $1 procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fl extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificaro, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

bata șt ora generării,

17/02/2020, 15:241 ■ ..

0 '? ’

1 - .■ •', '


ANEXA.1.33


MEMORIU TEHNIC

1» Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj,

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 , Situat a din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca pe Strada Nirajidui, are o suprafața (le 8158 mp.

4.0perațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru.identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții. relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie șă fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de lndesire și Ridicare) realizată jn prealabil, puncte uțile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, veri ficându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate-o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale proven te de Ia Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCȚ 1203 avand aceleași caracteristici,

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se. coordonatele punctelor noi. La teren au. fosL măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu. distantele măsurate cu stația totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei. GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. -Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1.970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu, si de indesire s-a, efectuat eu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC L970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet F'ieTd (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu :ntr-un. fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 02.2020CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


1Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.ce contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [rn]

Y[m]

1

587614.654

395723.546

8.946

2

587616.526

395732.295

5.581

3

587611.066

395733.447

35.057

4

587576.736

395740.549

13.454

5

587579 509

395753.714

3'5.017

6

587613 785

395746.549

13.370

7

587611.068

395733.457

5.581

8

587616.528

395732.304

21.334

9

587620.994

395753.166

0.922

10

587621.096

395754.082

8.105

11

587622.771

395762.012

5.590

12

587617.302

395763.166

34.834

13

587583.198

395770.259

13.276

14

587585.952

395783.247

26.853

15

587612.237

395777.751

0.392

16

587612.318

395778.134

8.315

17

587620.459

395776.443

12.579

18

587617.973

395764.112

0.465

19

587617.518

395764.207

1.053

20

587617.304

395763.176

5.590

21

587622.773

395762.021

15.136

22

587625.902

395776.831

12.858

23

587628.842

395789.348

0.587

24

587628.957

395789.924

1.439

25

587629.267

395791.329

5.865

26

587623.540

395792.596

34.942

27

587589.416

395800.111

13.706

28

587592.534.

395813.457

34.643

29

587626.282

395805.634

13.314

30

587623.542

395792.605

5.865

31

587629.269

395791.339

15.535

32

587632.624

395806.508

12.081

33

587620.764

395808.808

8.408

34

587612.517

395810.445

11.603

35

587614.589

395821.861

11.211

36

587616.894

395832.832

10.309

37

587618.927

395842.939

7.955

38

587620.749

395850.683

5.421

39

587626.059

395849.590

10.252

40

587636.071

395847.385

4.876

41

587640.784

395846.134

0.640

42

587640.888

395846.765

0.991

43

587641.131

395847.733

5.268

44

587642.194

395852.886

5.579

45

587636.737

395854.044

17.329

46

587619.763

395857.531

0.535


Sistemul de proiecție Stereografic 1973


47

587619.653

395857,008

6.769

48

587613.039

395858.447

0.507

49

587613.142

395858.943

10.667

50

587602.684

395861.046

13.616

51

587605.503

395874.367

0.973

52

587606.456

395874.167

7.012

53

587613.309

395872.680

2.512

54.

587615.738

395872.039

13.561

55:

587629.018

395869.291

2.850

56

587631.819

395868.763

6.735

57

587638.424

395867.446

1.002

58

587639.405

395867.240

13.453

59

587636.739

395854.054

5.579

60

587642.196

395852.896

14.936

61

587645.296

395867.507

11,880

62

587647.718

395879.137

1.796

63

587648.205

395880.866

1.648

64

587648.543

395882.479

5.453

65

587643.206

395883.596

35.118

66

587608.804

395890.657

13.544

67

587611.599

395903.909

35.092

68

587645.910

395896.551

13.224

69

587643.208

395883.606

5.453

70

587648.545

395882.489

7.667

71

587650.116

395889.993

22.105

72

587654.658

395911.626

5.303

73

587649.467

395912.716

35.038

74

587615.230

395920.161

13.414

75

587618.083

395933.268

35.038

76

587652.320

395925.823

13.404

77

587649.470

395912.726

5.303

78

587654.660

395911.636

14.446

79

587657.628

395925.774

1.296

80

587657.870

395927.047

2.391

81

587660.211

395926.559

3.083

82

587660.874

395929.570

0.156

83

587660.722

395929.605

41.045

84

587620.381

395937.172

13.515

85

587607.132

395939.840

4.791

86

587606.218

395935.137

0.643

87

587605.588

395935.267

22.250

88

587601.224

395913.449

15.170

89

587598.248

395898.574

121,192

/ (

90

587574.477

395779.736

18.410

yy.

91

587556.476

395783.596

48.048

92

587546.307

395736.637

36.798

93

587582.321

395729.083

1.316

94

,587582.645

395730.358

30.906

.795

587612.862■

395723.867

1.820

4-= 8158 mp;

\ ■

V-'. V:

1

A-

/

‘fi

*

kSfiEiSHCaOEîTABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR, CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

304089

Cluj —Napoca (CF vechi 929.35)

244.52/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1

36435

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L J

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

304089 Cluj —Napoca •

24452/1/1/1/1/1/1/1/1

24453/1/1/1/1/1/1/1/1

24454/1/1/1/1/1/1/1/1

11527

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate: STATUL- ROMAN.in administrarea operativa a G.I.G.C.LJ

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/2

24453/1/1/1/1/1/1 /1/2

24454/1/1/1/1/1/1/1/2

5143

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/3

24453/1/1/1/1/1/1/1/3

24454/1/1/1/1/1/1/1/3

11607

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/4

24453/1/1/1/1/1/1/1/4

24454/1/1/1/1/1/1/1/4

8158

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

24452/1/1/1/1/1/1/1/4

24453/1/1/1/1/1/1/1/4

24454/1/1/1/1/1/1/1/4

8158

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

-        Z^''93 eXeCU'6'%/

i.1'                Iș^nSgRTiFiCAT 4GEOMKOCS ^TE^AT£9<^®JrKE

/f Seria RO-B-J P Nr. 1359/02.07.2018 f ț "3 ț‘C

- 2>

,iO


k V

3 <-c \ 7>


?*S?9țțs »Seria RO-B-J ? uo GEOMATICS ” f INTEGRATEI .£. SERVICES «P. skU^ |py
587700


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

8158 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

8158

Total

8158


B. Date referitoare la construcții


Destinație20520mp - 3922 - 3930, 3934, 3940/13935/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957______________________________________, '         ______________

5630mp - 3964/1,3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -3912/2,3913, 3914/2,3915/2,3916/2, 3919/2,3920/2; 3921/1/2____________

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2-4032/2, 4033/1, 4033/2/2 2112Bmp - 4163/2-4167/2, 416B - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, i 18172 - 4185/2


4

1979


1979


1979


1979


1959B230mp-14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2-14115/2,14100/6/2, 14100/7-14100/16  ___________________________________

37094mp- 3555/1/1, 3594/1,3670/1,1535/1,3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1__________________________________________________________

127989mp - 24373,24374, 24375, 2438B, 24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1


1979


1979


1984


1960


1961


1962


1963


Cartierul Mărești


Cartierul Zorilor


Cartierul Andrei Mureșanu


Zona Centrală


28,836,464.B1


46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445           ______

101150mp-24451, 24452,24453, 24454  ---______________

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470____________

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1.5324. 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2,5302, 5303,5305/3, 5278, 5284, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299, 5301/1,53.14,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1________________________________________________________

16B54mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5369/2/1, 5369/2/2, 5342,5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 5358/2, 5359      ________________________'________________,________________

25144 mp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 60B4/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1____________

2345mp-6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/133469mp - 23674, 23675, 23688, 23689, 23690, 23698, 23700________

41544mp - 236^6, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,   ________________________________________,____________

28959mp- 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1_______________________

7569mp-23776, 23779________j_______________________________

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745,23748 - 23750


_

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1 22138mp-23809-23814, 23791,   23823 t 23832 ’


IQOIIip ~               1*1,       1,_____4,0040 Ț 4,0004,________________________

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 2368B, 23689/2, 23791,23709___________________________

’ 7B614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067. 24070 - 24072,


/oDi^rnp • zjoos - zjyy i, 4*41/00,

i 2*1062, 24002, 24003, 24058, 24059


62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24066/1/1/1, 24069/1/1/1____________________

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281. 24287, 24288, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12B46/53/1__________

15462mp- 1553/2/2, 1552/2/1, 1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1,1661/2/1,1665/2/1


13976mp - 5139/1, 138 - 140,141/1,141/2, 142 -145, 4902-4905


19B4

19B4

1984

1984

1989


1989


1989


1989


1979

1979


1979


1979

1979


 • 1979

1983

 • 1980

1980


1980


1984


1975


1983


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


33,117,236.78


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


24,080,918.13


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


1,402,282.89 Munlcjpiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului _____________Local_____________________ 1,267,519.98 Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului


Local