Hotărârea nr. 1/2020

Hotărârea 1/2020 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Primăverii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669228/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669239/45/30/30.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 4, poziția 1957;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 23005 mp., cu nr. topo. 23231/1/1, înscris în CF nr. 303654 Cluj-Napoca, astfel:

  • - teren în suprafață de 21802 mp., cu nr. topo. 23231/1/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 303654 Cluj-Napoca;

  • - teren în suprafață de 1203 mp., cu nr. topo. 23231/1/1/2.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului-teren „alei și spații verzi”, în suprafață de 2236 mp., identificat prin nr. topo. 23231/1/1/2, 21678/1/2, 21677/1/2, 21676/2, 21675/2/1/1/2, 21673/2, 21671/1/1, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.                                   NNr. 1 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1/2020


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSUȘIRE HC.L


•AMPLASAMENT:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 336793(TOP 21678/1),CF 336803 (TOP 21677/1) CF 19331 ( TOP 21676,21675/2/1/1), CF 20456 (TOP 21673, CF 17988 ( TOP .21671/1/1),CF 303654 (TOP 23231/1/1).


BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


STR.MOTILOR ,NR.l-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:Persoana juridica autorizata clasa I:


S.C.CEOMATICS INTEGRaTED SERVICES SRL> autorizație seria RO-B-J, număr 1359/^0^303^, v,r"-.Ț;^xGEOMATICSCLUJ - NAPOCA

OCTOMBRIE 2019


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj—Napoca, jud.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

  • 3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca intre Aleea PEANA si strada PRIMĂVERII, are o suprafața de 2236 mp.

CF 336793( TOP 21678/1),CF 336803 (TOP 21677/1), CF 19331 ( TOP 21676,21675/2/1/1),CF 20456 ( TOP 21673, CF 17988 ( TOP 21671/1/1), CF 303654 (TOP 23231/1/1)

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei, de lucru (de realizare a, ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, acei den tați e, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie. reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. îii funcție de condițiile din teren se poete realiza o determinare cinematică RTK. în timp real cu furnizarea de.la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). In aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totala LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICA.TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții .zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost' comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnolog ei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5. receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topccn) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una fo.losint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obțin j:e in soluția fixed rezultând diferente mici (tnax. 1-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019


c            "V‘      /V”' C£.

CERTIFICAT V- /$’ A ... AUT^WjUri4Ca^?riz^


/ «J?

AUTUK'ZAKB -  <£

țn Scria RC-D-F Nr. W59 f .

S.C.G^M4^J^eg@g@RATEI) SERVICES SRL

FLUR1CA              -

Sen


lemnătiM și ștami&la ;

:--" ri '—

A , °                     * . A


fii’-


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[mJ

Y[m]

1

585027.197

389715.342

8.573

2

585020.000

389720.000

26.833

3

584996.000

389732.000

11.045

4

584985.000

389733.000

22.446

5

584963.124

389727.975

22.010

6

584941.783

389733.359

1.500

7

584942.653

389734.581

17.925

8

584927.538

389744.216

1.081

9

584927.235

389745.255

0.656

10

584927.051

389745.884

1.027

11

584926.052

389745.645

3.629

.12

584925.243

389749.183

0.377

13

584924.877

389749.088

5.41.5

14

534923.578

389754.345

1.098

15

534924.640

389754.623

2.825

16

584923.886

389757.346

1.737

17

584923.190

389755.755

20.349

18

584915.039

389737.109

25.067

19

584901.509

389716.007

3.234

20

584904.231

389714.262

3.757

21

584907.808

389713.112

0.540

22

584907.918

389712.583

0.935

23

584908:368

389711.763

7.842

24

584915.845

389709.399

1.072

25

584916.168.

389710.421

2.836

26

5849.18.872

389709.565

1.326

27

584918.472

389708.301

1.049

28

.584919.472

389707.984

11.365

29

584930.121

389704.013

8.494

30

584932.588

389712.141

5.828

31

584934.253

389717.726

8.035

32

58^-936.554

389725.425

8.701

33

584944.874

389722; 882

0.554

34

584944.709

389722.353

5.374

35

584949.837

389720.745

0.622

36

584950.036

389721.334

9.029

37

584958.668

389718.684

0.677

38

584958.477

389718.035

5.362

39

584963.605

389716.468

0.671.

4C

584963.794

389717.111

9.625/

41

584973.026

389714.389.

5.590

42

584978.398

389712.814

5.656,

43

584980.058

389718.221

4.434-

44

584975.831

389719.561

8.283

45

584978.334

389727.457

8.606

46

584986.489

389724.706

0.587

47

584986.317

389724:145

5.240

48

584991.282

389722.469

0.718

49

584991.511

389723.150

8.549

50

584999.720

389720.760

8.200

51

584997.277

389712.932

4.035

52

584993.429

389714.145

5.812

53

584991.646

389708.614

11.453

54

585002.568

389705.170

0.594

55

585002.377

389704.608.

5.454-

56

585007.586

389703.004

0.631

57

585007.783

389703.603

8.394

58

585015.798

389701.108

6.663

59

585022.170

389699.159

7.566

60

585024.410

389706.386

4.706

61

585025.650

389710.926

4.679

S = 2236 mp

INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


N-.

X

Y

Pct.

[ni]

Im]

1

585027.197

389715.342

2

585020.000

389720.000

3

584996.000

389732.000

4

584985.000

389733.000

5

584963.124

389727.975

6

584941.783

389733.359

7

584942.653

389734.581

8

584927.538

389744.216

9

584927.235

389745.255

10

584927.051

389745.884

11

584926.052

389745.645

-2

584925.243

389749.183

13

584924.877

389749.088

14

584923.578

389754.345

15

584924.640

389754,623

16

584923.886

389757.346

17

584923.190

389755.755

18

584915.039

389737.109

1 =

584901.509

389716.007

20

584904.231

389714.262

21

584907 808

■  389713.112

22

584907.918

389712.583

23

584908.368

389711.763

24

584915.845

389709.399

25

584916.168

389710.421

26

584918.872

389709.565

27

584918.472

389708.301

28

584919.472

389707.984

29

584930.121

389704.013

30

584932.588

389712.141

31

584934.253

389717.726

32

584936.554

389725.425

33

584944.874

389722.882

34

584944.709

389722.353

35

584949.837

389720.745

36

584950.036

38972.1.334

37

584958.668

389718.684

38 .

584958.477

389718.035

39

584963,605

389716.468

40

584963.794

.389717.111

41

584973.026.

389714.389

. 42

584978.398

389712.814

43

584980.058.

389718.221

44

584975.831

389719.561

45

584978.334

389727.457

46

584986.489

389724.706

47

584986.317

389724.145

48

584991.282

389722.469

49

584991.511

389723.150

50 .

584999.720

339720.760

51

584997.277

389712.932

52

584993.429

389714.145

53

584991.646

389708.614

54

585002.568.

389705.170

55

585002.377

389704.608

56

585007.586

389703,004

57

585007.783

389703.603

58

585015.798

389701.108

59

585022.170

389699.159

60

585024.410

389706.386

61

585025.650

389710,926

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2236

Teren neimprejmult

Total

2236
ț                               .

1 w

L 2d2;fk'


2' '<■'$'■ \v~

'•* ■ ?<.•.-■-’■ V -.

2--:" ■Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


f ANTCPT

) a- s at f» R Ăi: Â

■w- x .t; .-vt* a- a f x ii


TEREN Necunoscut


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 303654 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:29977

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: nr topo

23231/1/1

23.005

Alei si spații verzi, OBS. Nr topografic actual 23231/1/1 , Vezi B 3

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3975 / 08/10/1974

Decret nr. 0 (Decret de expropriere nr 490/1970, 110/1972, 495/1971, 114/1972, 343/1972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație anexat, înscrise cu încheierea cf nr 3975/08.10.1974 conex cu 4188/1974,152/1975, 701/1975, 973/1975, 3091/1973.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativa a

  • 2) G.I.G.C.L, a județului Cluj

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

19630 / 14/10/2004

Act nr. 0;

B2

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca sub nr

6752/21.09.2004, înaintată de Monastirean Romeo Coriolan, în calitate de

reclamant c/a pârâților Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Comisia pentru

aplicarea legii 10/2001, pentru obligarea acestora la emiterea dispoziției de

restituire în natură a imobilului de sub A+l.

Al -

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

102067 / 15/06/2017

Act Normativ nr. 18,-din 19/02/1991 emis de Parlamentul României; Act N< emis de Guvernul României; Act Administrativ nr. 172393, din 13/1C Administrativ nr. 66416, din 20/04/2017 emis de OCPI Cluj; Act Administra emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 172387, din 13/10/2016 emis de din 17/11/1998 emis de Paramentul României; Act Administrativ nr. 1723S Cluj; Act Administrativ nr. 172509, din 13/10/2016 emis de OCPI Cluj; Ac 02/11/2016 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 172391, din 13/10/2016 nr. 193, din 09/02/2006 emis de Guvernul României; Act Administrativ nr. Municipiul Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 172390, din 13/10/2016 emi; nr. 172388, din 13/10/2016 emisde OCP-LCluj; AcLNormativ nr. 215, am României; Act Administrativ nr. 172394, din 13/10/2016 emis de OCPI Clu

3rmativ nr. 548, din 08/07/1999 J/2016 emis de OCPI Cluj; Act itiv nr. 172395, din 13/10/2016 OCPI Cluj; Act Normativ nr. 213, 3, din 13/10/2016 emis de OCPI t Administrativ nr. 184680, din emis de OCPI Cluj; Act Normativ 265013, din 07/06/2017 emis de de OCPI Cluj; Act Administrativ Î3/04/2001 emis de Parlamentul

B3

Se notează dezmembrarea imobilului cu nr top 23231/1 cu suprafața de 23267 mp înscris în cartea funciară nr 303654. a localității.Cluj Napoca sub A.l astfel, cu nr top 23231/1/1 cu suprafața de 23005 mp se reânscrie în favoarea vechiului proprietar, cu nr top 23231/1/2 cu suprafața de 262 mp se transcrie în cartea funciară nou înființată nr

Al

Carte Funciară Nr. 303654 Comuna/Oraș/Municipiu: Ciuj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B3

326046 a localității Cluj Napoca

Al


C. Partea Iii. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ' drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT_______Carte Funciară Nr. 303654 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: nr topo

23231/1/1

23.005

Alei si spații verzi, OBS. Nr topografic actual 23231/1/1 , Vezi B 3

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________ DETALII LINIARE IMOBIL       _______, Geometria pentru acett hwbii mia fâtgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

23.005

-

-

23231/1/1

Alei si spații verzi, OBS. Nr topografic actual 23231/1/1 , Vezi B 3

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural ai instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

16/12/2019, 09:43

Pagina 3 din 3

JWsW»1957


1958


Cartierul Mănășlur


Cartierul Gheorghenl


__

34454mp - 10836, 10823/2, 10824/1, 10837/2/1, 10838/1,10839/1, 10839/2,10840/1,10840/2, 10841, 1084)5/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2,10850/1, 10850^2/1,10851/1,10852/2,10853,10843/1,10879, 10880/1, 10881____________.____________________________________________

8837mp - 21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 21326/2/1, 21325/1, 21325/2/1, 21324, 21323, 21322, 21321/1, 21321/2, 21320, 21319/1, 21317, 21316. 21313/1, 21313/2, 10298/1, 10299/1, 10300/1, 10296/1/1

3724mp- 10878, 10887/2, 10887/1, 10889,1Q865, 10864,10863/1, •-10870/1,10871/1/1, 10872/1/1, 10BB7, 1Q868/1,10868/2__________________

1324mp - 21164/1/8/1, 21165/1/8/1, 21166/8/,1 21167/8/1, 21169/2/8/1 6458mp- 11557/2/2, 11558/2/2, 11553/2, 115Ș4/2,11555, 11556/2/2


24366mp -11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2, 11694/1/2, 11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2, 11534/3,11535/2, 11556/2, 11537/2, 11538/2,11505/2, 11506/2,_________________________

1778mp- 12046/2/1,,12046/3, 12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1, 12048/1/1/3, 12049/1/1/1_________________. i ________________________

51007mp- 23621,23622, 23623) 23624, 23610, 23611___________________

33914mp- 11807,11817, 11823, 11901-11909, 11930, 11932,11933, 19335mp -12085/1,12087/1, 12088/1, 12086/1, 12084/1, 1208371, 12070/1, 120,73/1, 12075/1    '_______________________________________________

27660mp - 23577 - 23583_________________________________________

32170mp-23590-23596_________________' ._____________________

13350mp-23607-23611      _____________'____________________“

33420mp-23617-23624     ___________________

23400mp - 23626 - 23650     __________________________________

4555Qmp-23157, 23171, 23176, 23186_____________________________

15600mp - 23194, 23219                  ,

59335mp - 23231, 23236  ,__________________________________________

21033mp - 23279, 23284  ________

63581mp-23291, 23272         _______________________________

2963lmp - 23146,23147_________________.___________________________

4634mp - 3380/2/2,3380/4/2,3380/34/2,33B0/3p/2, 3380/35/4,3380/36/2, 3380/36/4, 3380/38/2, 33^0/39/2, 3380/39/4, 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3380/3/2/2; 3380/37/1/3___________|___________*_______________

24970mp • 2398 - 2483, ,2517-2551, 3421 -3435_____________________

7170rpp - 2560/1, 2561/2,2562-2581, 264^/2,2651,2553-2558, 2559/1/1/2_______________________________ ''     1   ________________________,

19570mp-3022- 3024, 3025/2,3044/2, 3031/2 -3041/2, 3042/2/1, 30'13/2/2, 3045/2/2, 3046/2 - 3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 -3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 306,1/2/3, 3063/2, 3064/2, 3065/2,3891 -3897,3698/1, 3B96/2, 3899-3907_________________

29450mp - 3973, 3974.3987/1,3987/2, 3988 - 3990,3352/1,3352/2,3353, 3354/1, 3354/2, 3360ț1, 3360/2,3361/1, 3361/2, 3362,3363/1,3363/2/2, 3364 4 3367,3368/1,3368/2, 3369 - 3372,3174/2 - 31779/2,3180,3181/1, 3181/?, 3183,3184,3185/1,3185/2,3186, 3187/1,4199’, 4200/1,4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2. 4209,14210/1, 4210/2_________________________________

4987mp - 3201/2/1/1 - 3207/2/1/1, 3207/3/1/1.3212/1/1/1; 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1,3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1, 3216/1/1 ,________________________,______________________________

3720rtip - 3255/2,3256 - 3259, 3262, 3263    __

75444mp - 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2______________________________

183284mp - 229B4, 23000, 23002, 23017, 23019, 23038, 23060, 23061 48462mp - 2303B/1_______________________________________________i

589933mp - 23064, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149,' 23150/1,23139/1/3, 23080/1,23139/1/2/1/1    _______________________

111494mp-22979, 22978/1/1/1/1, 22927/3


1963


1963


1963


1963

1975


1975


19B2


1982

1987

1987


1978

1978

1978

1978

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974


1986

1986


1986


19B6


1986

1986

1970

1964

1966

1969


45,490.219.53


109,410,404.44


Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Lotal


Municipiul Cluj - Napoca in administrarea Consiliului Local


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lil,2006


■/ \

/

'No,
No. serial


ia ? oc/./??4.                      a.

/S^I^5-^,a< tot/ms/

^aa Q/osij\ cLicAi/eJoa ch e^p/iop/i/'i/u ma- <j°)O[4‘fâo f

m’ /7972-  /w' a p^cuMAZtM' ote avImciJm. OAi-exc^ Âmao-6i'^a^ olt

• ! / '

Q/A&-  w\‘ W Z?!1 / <W C^           olZtA o.dQ^f-e»" C.-P’ r^' V

mama c o^(i~ '■

M4


NOTĂ


r-7-


ClCiApQ UMM.

- ,\AAAO^>-î£tA^


X4z) • fiop’ -M OM


C^-


ok.


2.96 AM'f?’

2.56<f MM])'

- AMU?

W- iM-fl-


CM


CU


ZA/| • lop- ZAO>M


MA • faf)’ M.0M


246?^/$, A'-*.. A.


tĂ4 MA‘ lep-mm ueti/t 2/^z^/a 'K (UMM>VuÂjt XA1 CLUCZ^^q" C-A V.Jx AM • W‘ t^fZii AM fîztAS 9 <XAq (? GOțQMA^Aj $CA o(i pAMQ &.CAMM .

Joa.              Cm W Âop- MtC>M iKVyjz. Q( ZlCUAAKAAÂ,

C-P. 4M- â?97? M.OM MaJ.XaJqIC'- ftxMOOMCl

Q.OAM QM. ■


So«^ zVA.

Aa. JU/1

£ .   .    A~?   <K-


n'X'


Imobilul de la Ai         ,0£l transcris în CF

electronică nr. -Jl                ........

a UAT—..........

I - ’n baza cererii nr. ...SX.............../

! redata................._ZXj23'.................

4~~a c Mu ,—---
ĂAAV_


l^o^l r-

'-A


F'

’ancp.i


TEREN Necunoscut


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336793 Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:19733

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21678/1

296

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

270 / 11/01/1939

Act nr. cerere, din 11/01/1939 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al

1) CĂPUȘAN MARIA

605 / 03/02/1959

Certificat De Moștenitor nr. 128/1959, din 31/03/1958 emis de Notariatul de Stat;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/2

Al

1) OPREA VASILE

C. Partea DHL SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21678/1

296

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________ Geometria pentru «tW      «u a ftKSgsst.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

-

296

-

-

21678/1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.113022/25-09-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate


imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

27-09-2019

CRISTINA MEDA GALGAU

Data eliberării,

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere 184843

Ziua

25

Luna

09

Anul

2019

Cod verificare

IIII

l llll il l

100074525223


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336803 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:19313

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Lingurarilor, Nr. 72,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21677/1

434

EXISTĂ DECRET DE EXPROPRIERE

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 21677/1-C

Loc. Cluj-Napoca, Str Lingurarilor, Nr.

72, Jud. Cluj

Casă din lemn acoperită cu țiglă cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe, apoi grajd din lemn acoperit cu țiglă

EL Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

270 / 11/01/1939

Act nr. -, din 01/01/1939 emis de

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATEadus din 1598 Mănăștur, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) CĂPUȘAN MARIANA, măritată cu OPREA PAVEL

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:21677/1

434

EXISTĂ DECRET DE EXPROPRIERE

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

434

-

-

21677/1

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 21677/1-C

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din lemn acoperită cu țiglă cu 1 cameră,

1 bucătărie, dependințe, apoi grajd din lemn acoperit cu tiqlă

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.113021/25-09-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate

imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

27-09-2019

ADRIAN PÎRVU-BRAICA

Data eliberării,

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)
topografic

Foaia de posesiune.


7V?72.


No,..^


No. serial

NOTĂ

/V° tâff&'X/nÂKutâz,

/)   /) J /)   .                           .                                         X /)

1//A'//?. /)&&
'— AfrOA?/           Ț/Cfom.ÂZV

măpfafrdou /V?2OQ-             w.*>p. «<>« zmip, n-


X,


dt 2.4<H *“‘p‘

_               C4A XX4. tap-                         AM M/pAaftJci

z.


ok ^32


t/J/OOl' XAM0^6Uc CM <4.  J&y,, XA«?M WjVfl r*' 2lG??(j

QL otZ^'X'W      auorrfc) C‘F.                flf j,       favocw.Pt


pa op t\rtJoAM       06 ^oJcMQ*" GfCUAoV).

ÎO4 ^MJ. cu M. Jty.

tu C.-F w 299 7?  ^«O. ZuppaA; Za fauoccuo, ^«ZzZa,'

^•OAvkxm •

£6     /($>•©£- 1<9® \

■S,^       4-oXXk’

z(, sf • 1 2i-cS®            e-

.£■     [ 1 ® S g $       __.....( 7 ( ] k (7-

X©®G>              CS>«.^_

- X

<w,   © n


4r<_         (4-   ^4AQ”A.

Ă-C 4<_                     fK-

-  -" X jG


cSl</x. - o

e..

//-t ----e—■——

Imobilul de !aA+..X...fla(fosHraij^cris in CF electronică nr.                       ..............

a UAT'.....---------------

- în baza cerem nr. o »••>•••••*»» •••••••••■•■* din data ■                                  **• •••••••••••••

-din oficiu.


■*4


Osszesen

Jegyzet

P

f

"Z.2..

i

Sorszăm


y,


<■

1

' VIL csoport.


S. rakt. szâm.


TeJekjegyzâkBnyv C. Jap.


(cSorszăniNo. serial

z.


"!>.


No. topografic

£7^4. /ca/yriX^,


2167G

Zl675l2.li


Ziwlt-li ' ■

£167512.fr


+

i^cufcz/ z^ l&rn/rv /v/5ă-^aoo” (/MA> ^Czmaa        CcuxcT/tAAAo/g"

cm / cocam^o t / ^cq/qÂ/4 ru' qaaa MA aA> .  ^'^0 AMCVm'Zm      f Q
KOLOZbVmi \

No,

No.

No. i

ji

Suprafața

NOTĂ

X

serial

topografic

i

Jug.

st □

i

;F >

■4’

U f

•>7

fi.

— X*  v

-

•s-

o-

-

i

A.

•               r   \

" s-

1

No../W


No. serial

fad/aot /jqj /faoMS/Vo-tyb

^o-                     //riĂ&tzZJ

//a fa fa fa

S/dtMfau ^fao/n/ %^fa/ oză&Mti/

NOTĂ

fafafa'C^.JC/OAccu,        Jfe-

•)*"

/fa. '                          '

z

.jW'^ ^,«aZZ^ /zy

^g>ZU. /fâ.

cClA^ ■ ^re .       j£&^> &&■-^^7-4*! <as

^>i^t e-'f-fa ^e-«.->»4.-      . Z?ty-S/i.     ^.<^u. e.e,^cJe^

Zo.ksț,                                    /!c^

CZj-/, zt£&                zi. ^Z^a-aA^a-              —S*_

Â^fa.'      ; '

^zZ- t-'‘tz£&n--'          •i£z<t. .

^/t^ZAZzZ.            £^a7' •&" ’                  rjS

(^Lf j^7^j, ,a£ă- 'TS^Z^z^a^a^                  _

^Ic/^^Z/^ ■'^&' 'S'3 A^ăaț^CAt.         fa (o~os <=l&''& ,/<££.

tfaj^ -'/s-aaZaY-t'L ffa^^^^^C<a^//^f//^.'a’-- pt/-Q- 2/^-e-'^!2'Z''^L ~fa-'Cc-£-^^&$'^/2G_ '"}—£_ c/Z-dt^^-^A^ r'd-Z-'                    GzsJS'

fa%/fa- Cp-rfa Cfafa fa falfa^^               f3fa?

sf£s‘                             //?2,iî'<£^7T-^'                      fa/fLa

0b/-fafa fa^fa^fa^~ <°fafa%fa

/CaU. ~~^fa^A                                   -f-sCZe. fafa^^'’-

fa-,        r^fazyfa1^

////&Z2^                 ^'a^SLOa/I^..

fij/âzz; C/^'^t-^OA 9Za e-^ ^Sr'-

' "x

t                  l

■1/                                     “■

-> ___________________/ ■No. serial

iu ? aci- Wi uu. w 3?7:>~ ț/ cau^r ua                /

^/W15 / aJ WlWș/

'fioAfl ^tuvJiitri oti jll?/fâ?Z ,' l>f Q pSotAAM       <&■

XzH 'lM\ • /9 •) 7 4< gLl^ &jpt/vL oIm^O UMM AMAM-toujO;


nqneprtMt M. lf)l>l mo, Wj4Q)f wfacMl O-Mjxod, •              oh

g6a<j qixoi/a* C P a/ i^Mp â/d'-i'y’b


— X/t/i/J           CM 4/X» • xfep. m^m           2J6*tf/2.h t

ti/lW ÂM      cyWcT <4  jjjf jM.p

  • - M^£7^c/ CM AM‘ top          /z/ț, kw

ry^GO^O^ Z^S"   p.

  • - yjU(t)-6^ W W fop ĂAOM              ÂtblCM,

ryAjpf\o^cdfi‘ oh 40"?& ***’P

  • - MMO&'&'i CU JA^. Zap MO^f lHV^/z/t     Ud&IZ'l'l

r>cvp aa.^# toJa^ qU ^O^p-


Cf^3G


/CV,


»)

''-'1


NOTĂ

lApol mm.oM cm am* top      2i^y£ Z\6?r/zjf tâ/^5/z/ j

X/6‘X5'/l/5’ oă /uma/jcama 2m awcw^‘^7'                f3^2r~M

4M          pcop^Jc^'^ oit

7*4- Âaao^’Z^ c^ xh. tfy-      2j6?r/a/ay uwlzfi

■u. il\aMoeAAA4 M.J C./Z xvț. 2.^ 0 /UlMt MA^

“2 J4M&VM ■

{k.c^^LuV'


?r—


\z^r~r'^țj==_ QsA^^V’k's       s^.r.  3-.X ---—  a—^)

CJL-          qA) <ur^-W-_ -----Stx&^tx v--S^^v-3^

W JLtG^Ckk g_ V-&L «W %p ^~___

c

No. serial

zT


Foaia de sarcini,


Suma

NOTĂ

Lei


B.


i-

FNo.

serial


NOTĂ-i


. -a


• I •


I:•


•i

<

Suina


No.


No. serial


S tfm a

B.


Lei


3000C


NOTĂ


3..


JrikaL L t irita WiO. /’6

Jn iriti adia da andriatc dun ■&>■ mg 4&            nadrioxa da^iluL drijidteat

vdtJtdtti rid (ddai ^)p

RM CU

W-UL

'•e
Foaia tie posesiune.
No. serial


No. topografic
Supraiața

Jug.! st □


NOTĂ
No


No. serial


3.


J/nt/vo-t la 1'1y<7/nwjjuje.           ZJ~O.

S-n taraad; iTn^^e^/ti/n/c-f- hluu- ILdnâd -_Zzz/z &&), 7-rda-wMty^e/ fTufc/uuJ/rru/^yel/t-p^J-/(J-Qjxuiz ?TUUSUJJuu               uaj-tfitoȚt-/u-k ~lP-

^vi./jtt-4-3- 7tl^ccacra/tKjcc ■

:          /tu. Jjd h

J-oi^ leu ^ikălarn       -n^he ■■ MufUe/a/ru

Julcuuja -                                   •    ■ •

•-lul^JJljy'CC/'rU y/afGO/nja/Gjyrri. eu. Ic^ejcz JJjceu-ă^twui-leu. -aG âj. /u<.fuditc /iCfceL. ea. Y/'fjf 0 -_y^Aejci'^ /Ct •/y^-feoceix-pjc^tc.                   '

-UjCCTUjcb LLC /ItfO-f t/l/Cl. /Cl. /Op-b^/tt/C/a. > -pTdCCl I Z2^777^^ /GfCCCcl /b . ^xTTTZzzZ^(/e^ccuM yPZtf.


NOTĂFoaia fie proprietate.Q.

■ q '•■ ' 'JS

7

s

’s

O

CU d cu

B A

- 'MZS-


No.


No. serial


&c^o? & / etX       am.WKc/L COMCH CM Mf}. wf//<Wj

NOTĂ


iszlms </.

^c^q c&c4<^Z’/l o4 J^paopnfCM Mo- Lft&l4D$O M Wo/^dZ /yi C\ p&UMO&M' o(<            CU6f-? cd\ MM                  AM-

H£O> $•} y â-f o(l^^OM,t>,   C&4 OtuOuvjfoT

cAmm. M/I/m -t a^q" •

3-— AAM O -6^6^          £&p- MJ>M UG^'f/f, /CbU/O      AMp/ldi-

fofâ oC. G$0 MA.p-

— MM        (M

-ip g-fo M.p

-  X4a<.c»-^’-Az-/

ob. ^0 Ma <p-

— MMO


*<4. ^p-                    44. Myw


w,.Jop. U.OM Ub^l(s-,        44 444^/lty<u5

' !


/M- ’2op‘        t/f7//i /t/ Z>/£?//<; f ,UMo

2*\ f-Mp ho^oJ’S ^JalcT &(( "V-țO AM-p-

rfpul MMO^f'^                  UG^h, UCjif’9 y'

LlGU/f rK Jl&WtMM                 G-*F- -}u^ MA • M- /? / l't~ 6

am               pnupM'4/aM /oi al? pĂMa cacmam^.

5a< MMvZi'AJk O4 Xo« /top- M&M. 246 3 <! Z <*'          /».

ZaCUa^GaZAi Izxa C»r« *M ZWW M&M                2m J(M>O CVvi^

j)pjkZu«' . £ o Ma&m •


CAa/dUG^-A-S'.ofe .'i'Qr

CL»y^- CP.                   ÎT—îs j o< a~tJp=\j'P

U< <2ag^iH


r \

Vo-2^- ejL-^y-xs

Q^-Aăjs'Jl— c.—d— <>r (

C__ 'S>. Ai_ <s6<0 '-'?■ M f'.--gXNr ta -tatata1

<>r.                           Aj. XsTJ-

pjj_£-~S^<<-t. ^-1                VXL (ta-'l 4)-ta4

ry O'~K^?              C~ 9-, c^2-       —P' â<

ĂL


V<—~ Up- Vi-G^C


c


No.

Suma

< NOTĂ

serial

yd-t Jbixcued-c/ijuu. /c(jm c-^. JZ&jrLod -f/jfji    Z i. i^jdcujjalj7ajv^/t ^cLcdc^j^unc

jZ/zt/uat fja (olLa/due. Si? o 3   Z^3f-

J/n -ban^o.^exĂ/uZumi -Y-- yyby/'fyoi /jl y7^^^u^aJ^jJjud. fwe//vcrt/&afoa-/daje^ta£ /cil yTjcrt/ccă -^V&nJTiu Jluuo-/MiTjOJ^^c^cd/UMejcL Oi-r- //o^1- co^uZcJL/dp fiuvc-u *-pjcrr&M/ri/ei./clc fy/fy oa. /z /a^urx^l/ru^t: /ha /cLcu /xddjcr^clA /d~e.^tZo dJyd'L'l-^'f/? '3 77t^(jjra~c^i-<j- (Leu, y£^772U3a/R/'fyu-i/e. ^cenrcat y?i. /■&£./&. c-/.-^-

Lei

B.

Pl’f-OCV-

j£>^Zi,Ă/c<~Le.

•4’Z ^rt. /dcyCud /ULCUxi'C'O'*'''**£ c. 2J

2/

y-ri/ĂjCLtlcc d '&^tfrY.jyoâ 33/7-T/67.

Z^TL -IdCLrCCX. /cb&ctizXjCOTlU.'dfi 7(^ t> 3 J^>-///_■ Zf     /a ^cccZe/vaZvri-'-C      /jCT’Zclu.cP

yf-l ^ta.^ulca7X,a‘            /^yĂccf

/<7t Lpjirt/t/yă,-p/wixtaj:/u£ if■ /,-j^-'/Cutcy^r^ /O/yeĂ-tLccc^. /d-c -TUrt/ca/Za. /Clei-ydtad./cCeecuiamaJ. ■^T/Uai/uu.         /cLe. J1/ 0       0 Caftite^ fZo -

lclu/ia./d-e, 3~°/a /cLela.    /Qjrf\rf'UJO3//7<. T^^Cry.

-f- cJueHu-db- Șr-h*

r^‘

S~aZ33^

J/rti/vaZ: la. j3~/apr-j’y oTdP- (oopjt. -J/J'lA^C/ZCL ^(J(3(M^cLc^Cl

J/tl fQ-tzOca. /cuctâjJjjLL/ct-e. foanau£2~ /cTlu, Xv ZZoAtct. 4  0 <r ,4-t- /dii/og,U-(Lrjajz.a '/cbde^tul

/dyc Lpja-t/wZ,-pjeOJ-bw. JCLLOca /d-t /cCv LcădcdtL (Cv-y- c/c^-iUjoJ.   /Ojcal./Ma^ra. ^w-rtZcu^aa

/cCc 3 /'L/ t> -pjoxtdi. Ce /a. /CȚuadțduM.t lac JJjl -

2. oa e.

Irapr. F. C. F. Cluj. 640-


No.


No. serial

J.


"rcd-Cisj'U .l/CbutAjlJ. [cLllu                /ct-c^uM ~i/~-

/fxA../3.+J- 3

'faxTOȚU&udjUfa /cLe ^/TCcLct/j &c*>-rvo'rn<^

/cLlu b Icy-

-ț> ILCU.C../M          1 J


Suma

B.


NOTĂ .

Lei


S-


J/-rzbncd: la 3 Q-ct. j iqu 'lf -3F- /<j Z13 'fl/CrtKX/^'/hjCLLU-cLaĂ^?

~J~6 jJaba^t^/jVOILa /Cl/Ucjfțul /cit LfVCrtjfjaa. jZ/Uat/ui        /cLc jjjMaumîi o»r- t-c^abd.

/2âX-/oj.cyjrc'-,jz^'Cbj^cj33t>-r /te./au /cjL&tți -■TLut' jbau^ yi-rtbe lut JjfjJJUtJ'a-u. 3/tlcIa^ JJji/Le. -1 '

/S-CUJL '^Cc(rt^-l JJjOda./cltu. /u^oln: -jyt.lt. /ttdy/it'i.jtl+1 jw^jba^rviya^ yjjncfjbd. /cte. /Cj/jJjaraA^o. /^j^dcLajn-^f

^Jl^CLLuJ^rr /cJ- C#

CLlLy'

__Jt^^-7&/6ZZ6c - c         1 'f _______ 2/ntnja± fja. i.j IV/lbyfi

■3/7T.         /^eztZ^ZZZ7Zzî/«i; jVUVcL/at^a.

-rnMiuy.           nyt^ct^t/ntc

/M-lotd^h!. /jjjja.1 ti.lt.              /ttt

*jt^'lLLU.udrȚ'^eL^_ b/'Ho jn-cuZi. Ity.                    lut

^Currtl yt&cuz y,'~y^t.a^. a. /cLlll       ^^6

/Ze.yJ.lL'b        /J-f/J-3'pa^rriM^a

/drlc/et Iau X/jU/u&a/n/ -rva^ _ '~%Cld Jb/juu3ct_______________________________

yZ-riirLciJ: tec (j JJjcu: t/'HjZ^- ksy&

y^L flhuzyt /ZjtCaluU /Zt^aA.aut'a'/cLu -f j 3. /yLuta.^ilI^/o/lo. /u^tiuL


kolozsvar

Noi-i—iJ—


No.' serial

G>.

/&e.                               /d-t            -

^C/C/e.-f-nu,      (,0^-b.tcJ.f /Zișlawx^. /Zt,yb<> "/o,

jctf./Ct-e-O        ^LCbi-

Yu/'fnu. J?t-L‘^os-a-ujbi.,-fuzzzfiuz c^.c.^tn^A.' /CizHyzrcc-fi'vdxijMA.tj,'/cLe.yj.u'fo tâ-rf-/o.7uz ^^CCTL/id-CLcc   Ccsml, /c£ui,               /c^e.

,/l -tj- i,/<-U,^c^rra^J'd

JDG/TZCCc//Z&TQ/ve/d./a,.

Suma

NOTĂ

Lei

B.

■'f/ffOOo

l/o0 0.

-

C(jj (Xi? (ZCc-2.

7-

J/ntrc^i fjc. £ Ăfa..       -t/; -/3Jo3

J/ft/CrC'C'Vci.

^''■- 7ctZZc^ /ZJcĂldLcL /cte.^c^cu^JZa. ftCuj_ -V/T

/ci-t- y-i^ bt^a. -^VCbJAM.yu^a /cit.

.-/TLU.     Ccy-Lctcd./<Zo tfi> awzZ /cLt /J^/o /cCv^Zua.

/cLl /zctjcc'i/zLeĂM /de ^/o     ccLcec-rrtbi     /c^. r

'KCCuii.e,             c-^l-/LtcLe^C             ^T^/ut^Ccc^-L —,

/cLt.                   fCe. . /*,£,• 3

^/jCVL^CCAa. ^7&SVrtĂ, /^'^/C^CCIA^X /cCclc JbCr^oTrc. '^

. y(2 ■/- / -   - ccu/^a.

Ta^/cLt

Tbaap/eA^tcv-o. /cLt. •fa-rcdH /cbu. ’bLy

&■?>■                       f ^<jj~.

ifooo

y0 0 o-

-

’       'a/

/Ua <Âee<^

J/rL-t/(jab (ja. (o j[/jQ-c /           (90 & 0

^W'bt/C/a. yf-t/CLLu-dM^?

^zbCc7'fiii ■jvazt/iu. ^tLCU^ /b J/vu/mu^c^eAuZt jTc /cc/cz.. /c^AA^jytx,               /y&

$.//'/<* !7z j[_/xx/ț/td-aM<. -^rt-cui^^

■i-^-oe-

-

<-u-j

No.


No. serial

Suma

NOTĂ

1/1'o-JUCAtc. ce. /a-jtya't-_ .t/jj-LU-t [itC JJjfJJi/e^CLU.          /cLlu. /ZZxyo4t’ -

/Leit yd,e yzjM -ipy/'M ■

$jX/77ZG77Ut

-^LLCCC-JM. C ^'^- /Al//.________

J^n^o-tla ti/a-ty <?&'

J/rL -'buza'cMc/e/t/ex.''/a ^Ci/7-lazca.'-^ j      /^,/cJja-lti.l/e.aJ-a

/cbl/yaJtcLl /d-t                            /de.

Te-^t/dt xzM^oyaie/aj e^ra^^oeXcu^^.' /dt, fâ- iL. ya jt/fâdLua jLtwLt^aj^/ctuc^u^o ^/L 1&./di/dzzt) 'd/y/f'dl- -Ă+') - 3^^trrMzq ^/^ddd/jdd

J^-X'd'C.yM a.^0. ~-X/^ 1 <j'ij'&-y-n^cct fjc 2        /fJMF/rffo-

J/yi Ida/z-a. /deceduz^uL /de^re-d^ĂMyi^d -jjfdunci '■$ *1‘ e/nft hf /* ^tJ.d.i^.âirrdc T-rud ^IrcudfilialllIx-oa-s /Lie^tui/de

^zizda tâ- // yc. 1/zâtLec ,d\fc^y) /dcu. /uzo h. /<teyzzdo          y'l// ~O'/Â.

/(JcLCd fiu '                  • /mm

^j(dlzM^to')rtyidzz. /ctu<M./a. ^dlra-d. . /(h-lciăi.                 _____________ '

J^zZ^a/’A & vZ2ay/^ idP- (Ofy-H 5/-^~r£da.^AeuzytdaLaFoaia, de sarcini.


d~ ‘


Lei


B.


t" r/


/(oft O


!' h


0^

\rz


o
c

No. serial

y- .

Suma

NOTĂ

Lei

B.

/4

XZ^ C/tX>d&C.â xzdzi   &O4/nzdJ^âZ/ZW'-

x^dxdix& idoxd, c/a, văcd dec, n^V-JwixM^xâ xf-t' d&ypddttxxzi, dt/n Tf/Ladc- .                       '           ■

/5

dxihd la 2d JlL/uuMc !9ko. d Zty.

J& !uxli/i)iU. TiotalmtiL tu, i</'/'AXmy/i£. •fc/HSb-

^9. de Mii d. D'k-,

& d/ladd. Zbta Jnloiwa aduiui d& /Wjdzan'dwz 5i tj. /W,   mied fixând Kid/jxca dxjddi.de

jpjdd urdluloid Aid & //. cu,dli5i-

----/—-----------:---------

-

• ■*

r** .;•-£

V--

Foaia sie sarcini.1

@Q 8 dd' WW cxz ÂĂA- 7^75       «4 W/Wf\

2

Ju. (Jojo. duMn oi apnvpnMl Un ■ tfjO/fpof HVFp’FH iței mi,               o(z qmÂt M.'i- Gt/i- Q + 'i nc                 i

cfÂ^l gicj.Q/>^° c'^'                            oLvupci cxx-cv( zU^/ț.txcc^Q.