Proces verbal din 24.12.2019

Ședința extraordinară din 24 decembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 667.039/305/24.12.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 24 decembrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Corina Ecaterina Croitoru, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Kinizsi Zoltan, Radu Marin Moisin, Dan Ioan Morar și Adrian Mureșan.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor, bl. A1-A5, M6 și M7. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile, din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C.

 • 6.  Diverse.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru participarea la această ședință extraordinară, a cărei posibilitate a anunțat-o la ședința anterioară de consiliu; arată că guvernul a adoptat o hotărâre prin care municipiului Cluj-Napoca i-a fost alocată suma de șase milioane de lei, motiv pentru care îi roagă pe consilierii locali să accepte suplimentarea ordinii de zi cu punctul 6a, în vederea completării bugetului cu suma de șase milioane de lei.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate. Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 20.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

Ordine de zi suplimentară:

6 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, z.ona str. Muncitorilor, bl. A1-A5, M6 și M7. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile, din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - arată că nu vorbește doar în calitate de deputat, ci și în calitate de cetățean, care, în 2011, a inițiat o petiție, semnată de câteva sute de clujeni, petiție care viza și această zonă din cartierul Zorilor, de lângă str. Observator, unde este propusă realizarea unui parc; solicită - atât pentru spațiul acesta, cât și pentru alte zone, cum ar fi Parcul Est sau La terenuri, în Mănăștur - ca, în paralel, să fie făcute exproprierile; susține că, dacă se așteaptă până când vor fi organizate concursurile de amenajare, exproprierile vor fi realizate după câțiva ani, însă dacă exproprierile sunt demarate acum, parcurile vor fi realizate mai repede; întreabă când va fi terminat parcul propus în cartierul Zorilor.

Președintele de ședință - precizează că, pentru toate aceste proiecte, aprobarea studiilor de fezabilitate vine la pachet cu realizarea exproprierilor, adică nu sunt aprobate studiul de fezabilitate și P.U.Z.-ul, iar după trei ani, sunt făcute exproprierile; arată că la fel sa procedat și în zona Bună Ziua: în momentul în care a fost votat studiul de fezabilitate, a fost realizat și P.U.Z.-ul, partea referitoare la expropriere fiind realizată în paralel.

Dl. primar - subliniază că acest proces are loc, în acest moment, în zona La terenuri.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - susține că proprietarii din zona Parcului Est vin constant la el, pentru a-l întreba când vor fi făcute exproprierile.

Dl. primar - arată că și în cazul Parcului Est, prima dată trebuie aprobat S.F.-ul, doar după aceea putându-se merge mai departe; evidențiază că, fiind vorba despre o suprafață mult mai mare, și proiectul are o cu totul altă amploare, însă va fi urmată aceeași procedură.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - întreabă când va fi terminat parcul din cartierul Zorilor.

Dl. primar - răspunde că în luna ianuarie va intra P.U.Z.-ul pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de urbanism, după care acesta va fi supus aprobării consiliului local, iar, în paralel, vor fi derulate procedurile de expropriere; precizează că, după aceea, va fi obținută autorizația de construire și va fi demarată procedura de licitație, ulterior urmând etapa executării lucrărilor; evidențiază că va fi precizat calendarul, în funcție de îndeplinirea acestor obiective; reiterează că, în luna ianuarie, va fi supus aprobării P.U.Z.-ul, în baza studiului de fezabilitate.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă dacă un proprietar care nu este de acord cu exproprierea și intentează proces poate bloca proiectul.

Dl. primar - răspunde că legea permite exproprierea, cu acordarea despăgubirii aferente, stabilită de către experți, iar dacă proprietarul este nemulțumit, se poate adresa instanței, care decide suma finală care va fi consemnată în cont, dar acest lucru nu oprește continuarea lucrărilor.

Președintele de ședință - menționează că „modificarea Legii nr. 255, cu posibilitatea de a expropria și pentru spații verzi este doar de câteva luni în valabilitate, deci nu puteam să facem aceste exproprieri acum un an de zile, de exemplu sau acum șase luni, ci doar de câteva luni, motiv pentru care am și demarat aceste proceduri”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca — activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 5. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C.

Dl cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot informarea și se obține unanimitate.

 • 6.  a. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

6. Diverse.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - propune ca domnul Aurel Bizo, un medic foarte apreciat în comunitate, care, din păcate, s-a stins prea devreme, să fie făcut, post mortem, Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, aspect pe care l-a discutat cu domnul primar; solicită ca str. Alba Iulia, unde a locuit Doina Cornea, personalitate marcantă a comunității noastre și luptătoare împotriva comunismului, să-i poarte numele, această rugăminte fiind și a fiului doamnei Doina Cornea; precizează că pe strada respectivă va exista și o casă memorială Doina Cornea; arată că doamna Ana Lupaș, care este considerată o continuatoare a operei lui Constantin Brâncuși, având expuse opere foarte apreciate inclusiv la celebrul Muzeu Tate, din Londra, dorește transformarea unui imobil de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în muzeu; le solicită consilierilor locali mai tineri să preia această inițiativă; susține că o să pregătească un dosar pentru demersurile pe care le-a propus; le urează, tuturor, Sărbători fericite.

Dl. primar - le mulțumește domnilor Adrian Dohotaru și Emanuel Ungureanu, deputați, pentru prezența la această ședință de consiliu și pentru preocuparea pe care aceștia o arată față de problemele comunității; precizează că își amintește de discuția referitoare la domnul Aurel Bizo și îi solicită domnului Emanuel Ungureanu să înainteze dosarul, legal, potrivit prevederilor hotărârii de consiliu aferente; arată că este în discuții avansate cu fiul doamnei Doina Cornea și nu ar dori să dezvăluie, public, fără acordul domniei sale, toți pașii pe care i-au stabilit împreună, în concordanță cu interesul public; în ceea ce privește propunerea referitoare la doamna Ana Lupaș, este convins că, dacă aceasta va fi înaintată, colegii săi o vor analiza cu celeritate și responsabilitate.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.