Proces verbal din 23.04.2019

Ședința extraordinară din 23 aprilie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 226.856/305/24.04.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 23 aprilie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Constantea Radu Mihai, Ferdean Rareș Petru (absent motivat), Găbudean Călin Marcel, Horvath Anna (absent motivat), Moldovan Gabriela Iuliana (absent motivat) și Morar Dan Ioan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018 și 1028/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 (aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002).

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

Dl. primar - prezintă cele două motive care stau la baza convocării ședinței extraordinare, și anume: declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor în vederea lărgirii și modernizării străzii Bună Ziua, și, respectiv, obligativitatea legală, prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018, de impunere a tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 21.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - îl întreabă pe domnul primar ce se întâmplă în cazul în care apar unele contestații din partea unor proprietari care sunt subiecți în procedura de expropriere.

Dl. primar - îi răspunde domnului Adrian Mureșan, consilier local, că în realizarea obiectivului de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”, nu există risc de blocare prin posibile acțiuni în instanță ale proprietarilor de terenuri.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017,10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018 și 1028/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002,

modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006,  748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018

(aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

Dl. primar - le recomandă consilierilor locali să contribuie în demersurile necesare modificărilor legislative care ar trebui aduse în domeniul social, prin stabilirea a două programe de ordin social în Cluj-Napoca: reluarea construirii locuințelor în regim A.N.L. - în acest sens propune ca soluție terenul din zona Valea Gârbăului - respectiv, crearea unui program național de construire de locuințe sociale.

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și o solicitare de îndreptare a unei erori materiale, strecurată în anexa proiectului de hotărâre, respectiv, la rubrica „Observații” la poziția nr. 13 se va elimina mențiunea „Vândut”, iar la poziția nr. 14 se va completa cu mențiunea „Vândut”; este o îndreptare de eroare materială”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raz.a municipiului Cluj-Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă cum se colectează deșeul voluminos, cum ar fi molozul din construcții și mobilierul.

Dl. primar - îi răspunde că firmele de salubritate au obligația, prin contract, să pună la dispoziția solicitantului containere în funcție de volumul deșeurilor.

Dl. cons. Tothfalusi - spune că a sunat la firma de salubritate Rosal Grup S.A. și că i s-a comunicat că suma minimă aferentă unui container, indiferent de volumul deșeurilor, este de 560 lei.

Dl. primar - îi solicită domnului Gheorghe Șurubaru, administrator public, să verifice informația transmisă de către firma de salubritate Rosal Grup S.A.

Dl. cons. Tothfalusi - precizează că trebuie într-adevăr verificat, motivând că prețul este unul descurajant.

Dl. primar - confirmă cele menționate de domnul consilier local Tothfalusi Andras și că prețul este stabilit pe metru cub, nu pe container; îl roagă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, să verifice această informație.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că, în cazul în care volumul deșeurilor este unul mare, cetățeanul trebuie să solicite un container de minim cinci metri cubi, plătind astfel tariful aferent; spune că în cazul în care cetățeanul are un volum mic de deșeuri (trei, patru sau cinci saci), va achita tariful la metru cub, dar fără să plătească prețul containerului.

Dl. primar - reiterează că, în cazul în care un cetățean are trei saci cu moloz, nu are nevoie de container și, astfel, nu va fi taxat pe container.

Dl. cons. Tothfalusi - îl întreabă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, care este modalitatea de ridicare a deșeului vegetal.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - îi răspunde că deșeurile vegetale sunt ridicate, depozitate și tocate prin serviciile oferite de către altă firmă de salubritate.

Dl. cons. Mureșan - îl întreabă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, care este motivul majorării cu 30 la sută a tarifului perceput pentru colectarea deșeurilor, respectiv, care este procedura colectării selective pe patru fracții la casele particulare.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - îi răspunde domnului Adrian Mureșan, consilier local, că motivele creșterii tarifului sunt expuse în acest punct de pe ordinea de zi.

Dl. primar - adaugă că există o obligativitate legală a firmelor de salubritate în procesul de dotare cu echipamente, mașini și containere necesare colectării selective pe patru fracții.

Președintele de ședință - explică noțiunea taxei pe economie circulară, taxă suplimentară introdusă de Guvernul României, astfel motivând și majorarea cu aproximativ 30 la sută a tarifului perceput pentru colectarea deșeurilor.

Dl. cons. Mureșan - îl întreabă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, care este procedura utilizată în colectarea fracției uscate.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - îi răspunde că atât asociațiile de proprietari, cât și casele particulare, vor primi saci de patru culori diferite în vederea colectării selective a deșeurilor menajere.

D -na cons. Croitoru - îl întreabă pe domnul primar, dacă în acest moment, dezvoltatorii imobiliari sunt obligați ca, în faza de proiectare a noilor clădiri, să prevadă spațiul necesar pentru patru pubele diferite.

Dl. primar - îi confirmă că acest aspect este o condiție pe care trebuie să o îndeplinească dezvoltatorii imobiliari.

D -na cons. Croitoru - face observația că există multe imobile nou construite în zona centrală care dețin spații destinate colectării deșeurilor, prevăzute doar cu două pubele.

Dl. primar - precizează că autorizația de construire pentru acele blocuri a fost dată cu mulți ani în urmă, ținând cont că imobilele respective sunt finalizate și locuite; reiterează că, de aproximativ doi ani, toate autorizațiile de construire, în mod obligatoriu, sunt date ținând cont de spațiul adecvat colectării selective.

D-na cons. Croitoru - „am înțeles; este o certitudine”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa nr. 1152/17.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 217.223/3, în data de 18 aprilie 2019, a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj, prin care aceasta transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca Decizia de prelungire nr. 12/2/1150 din data de 17.04.2019, ca urmare a acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, prin Decizia nr. 12/14.06.2017, la Spitalul Clinic municipal Cluj-Napoca; adresa a fost repartizată Direcției Economice și Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.