Proces verbal din 22.03.2019

Ședința extraordinară din 22 martie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 162.269/305/22.03.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 22 martie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Rareș Petru Ferdean (absent motivat) și Ovidiu Valeriu Florian.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate; oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local în vederea solicitării de propuneri pentru numirea președintelui de ședință pentru trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Marin Moisin și se obține unanimitate.

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, altfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Muncipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - șapte autobuze electrice.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în C.F. nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Aleea Stadionului nr. 1.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8 în favoarea Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” — Faza II.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Căpitan Grigore Ignat”, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 12. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 343/2016 și Hotărârii nr. 1072/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1, 2 A, 2 B, 4 (cota de 1/3) din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 25.

9                                    9              9                         5                                            i             »

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Muncipiul Cluj-Napocaprin achiziționarea de autobuze electrice” — șapte autobuze electrice.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în C.F. nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Aleea Stadionului nr. 1.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și o propunem pe doamna viceprimar Olah Emese pentru semnarea actului în formă autentică”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot mandatarea doamnei consilier local Olah Emese - viceprimar - și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când vor fi asfaltate strada Depoului și strada Badea Cârțan.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Adrian Mureșan, consilier local, că cele două străzi au aparținut C.F.R.-ului până anul trecut, când, Primăria municipiului Cluj-Napoca a reușit să le treacă în patrimoniul U.A.T. Cluj-Napoca; adaugă că străzile respective sunt în procedura de cadastrare, urmând să intre și în reabilitare.

Dl. cons. Mureșan - „în 2017, dacă nu mă înșel, au fost preluate, nu în 2018”.

Dl. primar - precizează că doar în urma finalizării procedurii de cadastrare, pot fi obținute autorizațiile de construire în vederea modernizării străzilor și, astfel, obiectivul de investiție poate fi realizat.

Dl. cons. Mureșan - „puteți eventual să avansați niște termene?; aproximativ”.

Dl. primar - „după ce procedura de cadastrare va fi finalizată pot să vă spun mai multe date concrete cu privire la licitație”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă.

 • 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8 în favoarea Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - afirmă că în urma unor analize realizate împreună cu reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și pentru o identificare corectă în C.F., propune următorul amendament, completare în anexa proiectului de hotărâre, respectiv: „la poziția nr. 2 din Tabel se va completa la denumire: HALĂ ÎNTREȚINERE TRAMVAIE și la poziția nr. 4 din Tabel se va completa la denumire: DECANTOR RECIRCULARE APE UZATE”.

D-ra cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier local Florin-Valentin Gliga și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aporbat și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” — Faza II.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. primar - prezintă elementele caracteristice obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente” -proiectul complex de față are la bază un concurs de soluții.

D -na. cons. Horvath - îl întreabă pe domnul primar dacă rezultatul concursului de soluții - pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu - implică și reamenajarea piațetei din zona parcării.

Dl. primar - „da, există o piațetă în parcarea actuală, piațetă care va fi amenajată conform concursului de soluții și care va primi acest aspect urban”.

D-na. cons. Horvath - „și care a fost decizia cu privire la readucerea statuii de la Biserica Sfântul Petru?”.

Dl. primar - „cred că este în regulă”.

D-na. cons. Horvath - „deci, va fi inclusă?”.

Dl. primar - „categoric da; este inclusă în piațeta din actuala parcare”.

D-na. cons. Horvath - „în regulă; mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Căpitan Grigore Ignat”, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 343/2016 și Hotărârii nr. 1072/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1, 2 A, 2 B, 4 (cota de 1/3) din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Președintele de ședință - supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.