CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 321.738/305/21.06.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 18 iunie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Mihai Drăgoescu (absent motivat), Racz Levente Zsolt (absent motivat) și Ovidiu Vasile Vișan (absent motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191 din 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.

 • 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 „Sală de sport” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială „Ion Creangă”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Mansardare casă unifamilială, S+P+M - str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M - str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului -latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59.

 • 28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019.

 • 29. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare).

 • 30. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni - ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești și Comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora.

 • 38. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”.

 • 39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17).

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 249903/1 din 13.05.2019, formulată de Elekeș Rareș Mihai.

 • 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vaida Alin și alții, înregistrată sub nr. 284023/43 din 29.05.2019.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Vasile și alții, înregistrată sub nr. 247692/43 din 10.05.2019.

 • 44. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f și 44g, care au apărut după momentul convocării ședinței.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

44 a - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”).

44 b - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

44 c - Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

44 d - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

44 e - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

44 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca.

44 g - Informare privind plângerile prealabile înregistrate cu nr. 211524/1/16.04.2019 și nr. 213877/1/17.04.2019 de către SC AMPRENTA ADVERTISING SRL prin care solicită revocarea parțială a Hotărârilor nr. 494/2014, nr. 412/2015, nr. 649/2016, nr. 983/2017 și nr. 1016/2018 și a unor acte administrative.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - „tot în Comisia juridică am discutat acest proiect și avem următoarele amendamente, care se referă la clarificarea noțiunilor și îndreptarea unor erori materiale; în ceea ce privește proiectul de hotărâre de consiliu local, primul amendament vizează art. 4, care va avea următorul cuprins: se aprobă constituirea Comisiei de identificare a necesităților de locuințe sociale, în componența Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ se stat; Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale va întocmi necesitățile și criteriile de ierarhizare pentru fiecare an, raportat la lista finală de priorități, valabilă pentru anul în care se achiziționează imobilele; prin urmare, art. 5 se abrogă; supuneți fiecare amendament în parte sau pot să dau citire tuturor?”.

Președintele de ședință - „dați citire tuturor amendamentelor, după care o să dau cuvântul și celorlalți colegi care vor să ia cuvântul la acest punct”.

D-na cons. Olah - viceprimar - „art. 6 se renumerotează și va avea următorul cuprins: se constituie Comisia de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit, susceptibile a avea destinație de locuințe sociale, având următoarea componență: patru consilieri locali, directorul din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, directorul din cadrul Direcției Juridice și directorul din cadrul Direcției Economice; următoarele articole se renumerotează; în ceea ce privește procedura pentru achiziționarea imobilelor de locuit, susceptibile de a avea destinația de locuințe sociale, solicităm îndreptarea erorii materiale la numerotarea capitolelor și, după renumerotare, Cap. IV va avea următoarea denumire: Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale și Comisia de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit, susceptibile a avea destinația de locuințe sociale; art. 3 va avea următorul conținut: Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale se compune din membrii Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ se stat; Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale va întocmi necesitățile și criteriile de ierarhizare ale locuințelor pentru fiecare an, raportat la lista finală de priorități, valabilă pentru anul în care se achiziționează imobilele; prin urmare, art. 3 devine art. 4, iar în ceea ce privește alin. 1, nu se modifică decât numărul de membri în comisie, care vor fi șapte persoane; următoarele articole se renumerotează; art. 10 va avea următorul cuprins: în baza evaluării și criteriilor de ierarhizare prezentate de către Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale, aparatul de specialitate al primarului va întocmi documentația pentru achiziție; art. 12 alin. 1 va avea următorul conținut: documentația pentru achiziția de imobile va cuprinde, detaliat, criteriile de ierarhizare a ofertelor, întocmite de Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale, și modul de aplicare a acestora; în cuprinsul procedurii, denumirea de Comisie însărcinată să identifice de pe piața liberă imobile de locuit, susceptibile a avea destinația de locuințe sociale se schimbă în Comisia de identificare a necesităților de locuințe sociale, adică la art. 12 alin. 3, art. 18 alin. 1, pct. 1 și 2; art. 20 va avea următorul conținut: autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractele de achiziție imobile în formă autentică, cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată de către Comisia de evaluare și negociere, după ce raportul final, întocmit după soluționarea eventualelor contestații, a fost aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; depunem și în scris aceste amendamente”.

Președintele de ședință - „O.K., vă mulțumesc; o să vă rog să-mi dați lista cu amendamentele, să le pot citi pe fiecare în parte”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă de ce primăria dorește să achiziționeze aceste locuințe de pe piața liberă și nu dorește să construiască niște blocuri; consideră că ar putea fi identificate niște terenuri aflate în patrimoniul municipalității, unde ar putea fi construite respectivele blocuri, având în vedere că, în acest fel, costurile ar fi înjumătățite față de achiziționarea unor locuințe de pe piața liberă.

Dl. primar - răspunde că, pe de o parte, municipalitatea construiește locuințe sociale, de exemplu, pe str. Ghimeșului, însă, pe de altă parte, urgența problemelor sociale impune găsirea unor soluții mai rapide, pentru că, de la identificarea unui teren până la construire, trece un interval de timp mult mai mare decât în cazul achiziționării unor locuințe de pe piața liberă; arată că este vorba despre un mix de politici sociale.

Dl. cons. Mureșan - întreabă câte locuințe urmează a fi construite.

Dl. primar - răspunde că sunt 58 de locuințe pe str. Sighișoarei și aproximativ 30 de locuințe pe str. Ghimeșului; precizează că, în ceea ce privește identificarea unor terenuri disponibile pentru construirea de locuințe sociale, în municipiul Cluj-Napoca, din păcate, situația „nu este foarte generoasă”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă mai sunt în discuție și alte proiecte.

Dl. primar - răspunde că, acum, sunt căutate soluții, din punct de vedere juridic, „astfel încât să putem antama noi locuințe sociale”; arată că a fost transmis, guvernului, proiectul de realizare a unor locuințe A.N.L. pe Valea Gârbăului, care, dacă ar fi construite, ar fi luată o bună parte din presiunile exercitate asupra politicii sociale a municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă a fost primit un răspuns din partea guvernului.

Dl. primar - răspunde că încă nu; subliniază că proiectul de pe Valea Gârbăului acoperă întreg necesarul de locuințe A.N.L.

Se supune la vot primul amendament, referitor la art. 4 și se obține unanimitate.

Se supune la vot al doilea amendament, referitor la abrogarea art. 5 și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - arată că art. 6 va fi renumerotat și precizează că trebuie mandatați patru consilieri locali pentru a face parte din Comisia de negociere; solicită propuneri în acest sens.

D-na cons. Olah - viceprimar - îi propune pe Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, Gliga Florin Valentin, consilier local, Kinizsi Zoltan, consilier local, precum și pe Dan Ioan Morar, consilier local.

Se supune la vot mandatarea celor patru consilieri locali (Dan Ștefan Tarcea, Gliga Florin Valentin, Kinizsi Zoltan și Dan Ioan Morar) și se obține unanimitate.

Se supune la vot amendamentul referitor la art. 6, cu mandatările făcute și se obține unanimitate.

Se supune la vot al patrulea amendament, referitor la art. 3 și se obține unanimitate. Se supune la vot amendamentul referitor la art. 10 și se obține unanimitate.

Se supune la vot amendamentul referitor la art. 12 alin. 1 și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul referitor la art. 20 și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191 din 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă cum va fi urmărită, din punct de vedere tehnic, depozitarea la alte puncte de colectare, precum și cum va putea fi adusă în atenția Direcției Generale Poliția locală.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția

9                                   “                               9                                  9

locală - răspunde că, în primul rând, la această oră se desfășoară o campanie de informare a tuturor locatarilor, atât a celor constituiți în asociații de proprietari, cât și a persoanelor fizice; arată că dorește să inițieze o supraveghere a acestor puncte de colectare, cu ajutorul asociațiilor de proprietari, pentru că, de fapt, acolo ar fi problema; susține că vor fi făcute și controale, prin sondaj; precizează că, interesul nefiind acela de a sancționa neapărat, mai întâi va fi desfășurată o campanie preventivă.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă s-ar putea ajunge chiar la închiderea punctelor de colectare și intrarea pe bază de cartelă.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția

9                                   “                               9                                  9

locală - precizează că aceasta este o întrebare la care va răspunde domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public.

Dl. primar - arată că a fost demarat un proiect pilot în această direcție, de care se ocupă, în detaliu, domnul Gheorghe Șurubaru.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că este vorba despre peste 50 de puncte gospodărești, în două carteiere.

Dl. primar - subliniază că scopul proiectului pilot este de a vedea cum va funcționa acest sistem, care este foarte costisitor, dar este de viitor, adică fiecare cetățean care locuiește la bloc va avea o cartelă, cu care va deschide și închide punctul gospodăresc, existând, în acest fel, o responsabilitate precisă a celui care colectează selectiv; arată că, până atunci, a stabilit ca punctele gospodărești să fie dotate cu patru pubele de culori diferite, care să fie închise, adică să aibă acces, cu cheie, doar cei care locuiesc în blocul respectiv; evidențiază că etapa următoare este reprezentată de accesul pe bază de cartelă, sens în care a fost demarat proiectul pilot mai sus-menționat, care este în procedură de licitație.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - precizează că documentele sunt deja înaintate Serviciului Achiziții publice.

Dl. primar - conchide că aceasta este soluția viitorului, într-adevăr, mai costisitoare față de cea existentă, dar și mai elegantă, cu posibilitatea de a stabili responsabilități precise; arată că, până atunci, oricum, responsabilitatea va fi individualizată pe asociații de proprietari, prin puncte gospodărești închise și printr-o supraveghere suplimentară, realizată atât de asociații, cât și de poliția locală; precizează că, după terminarea campaniei de informare, vor fi puse afișe, care vor informa exact cu privire la ce se va întâmpla începând cu 1 iulie, ulterior, urmând să se treacă la aplicarea sancțiunilor.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D -na Diana Bearz - cetățean - arată că este medic primar, pensionar, și reclamă că a fost expropriată în 1981, conform unui decret; susține că, după 25 de ani de procese, i-a fost restituit, în 2013, terenul, situat pe str. Vânătorului nr. 36; afirmă că, din 2013 până în 2019, a întâmpinat tot felul de respingeri din partea primăriei și a consiliului local, din cauza cărora nu poate să fructifice terenul restituit, în folosul celor trei nepoți ai săi, rămași orfani după fiul său, medic, care a decedat; susține că, în timp ce ea este purtată dintr-o parte în alta, „băieții deștepți”, pe str. Vânătorului, au construit imobile pe care le-au și vândut; evidențiază că i-au fost respinse toate demersurile pe care le-a făcut în vederea obținerii autorizației de construire și solicită consiliului local să-i aprobe respectiva autorizație; arată că, în caz contrar, nu o să poată să-și vândă terenul, motivul invocat fiind că strada nu este suficient de lată în dreptul terenului său; „în dreptul frontului meu am cinci-șase metri”, în timp ce în alte părți ale str. Vânătorului, respectiv la nr. 67, 50, 44 și 40, la o lățime a străzii de trei metri liniari, au fost edificate imobile, chiar și blocuri, care nu au front la stradă; întreabă de ce nu i se aplică și ei aceleași reglementări; afirmă că, „la indicația unei șefe de cabinet”, a făcut măsurători ale lățimii străzilor Vânătorului și Vântului, care în anumite zone, nu puține, este de doar trei metri liniari, fiind edificate construcții cu parter plus un etaj sau două etaje; solicită să fie reglementată și problema sa; precizează că a solicitat un aviz de oportunitate -aviz pe care un vecin de-al său, care și-a vândut terenul, l-a primit -, precum și întocmirea unui P.U.Z. etapizat, pentru că, altfel, vor trece 40 de ani de când se chinuie să-și dobândească drepturile; ridică o altă problemă, aceea a socrului său - veteran de război, decedat, decorat cu medalia Virtutea Militară -, care, în 1994, a făcut demersurile pentru a primi un teren de 500 de metri, cuvenit veteranilor de război; precizează că socrul său a decedat la scurt timp după ce și-a depus cererea la Asociația Veteranilor de Război, care nu l-a mai trecut pe tabelul pe care l-a înaintat primăriei; susține că s-a adresat doamnei Horvath Anna, viceprimar la data respectivă, transmițându-i-se că această problemă va fi rezolvată cu celeritate, însă nu s-a întâmplat nimic în acest sens; afirmă că, ulterior, s-a adresat doamnei Olah Emese, viceprimar, cu aceeași problemă: „mi s-a răspuns că nu are dreptul, pentru că n-a depus cerere la primărie, dar avem cerere depusă, suntem în evidență la Asociația de Veterani și nici până în ziua de astăzi, noi, ca urmași, n-am rezolvat acești 500 de metri, la care avea dreptul, că are vreo cinci decorații, socrul meu”; arată că al doilea său fiu - primul fiu i-a decedat acum trei ani -, Eugen Bearz, căsătorit, cu doi copii, dintre care unul cu handicap, „a primit cei 300 de metri, în anul 2000, pe hârtie, de la domnul primar Funar, cu titlu de proprietate, la Casarom, în Borhanci, lucru care nu s-a mai materializat nici în ziua de astăzi; n-a mai primit decât o hârtie goală, cu care nu are ce face”; susține că fiul său, Eugen Bearz, a făcut timp de cinci ani demersuri pentru a primi respectivul teren, însă fără niciun rezultat; reiterează că este medic pensionar, cu o vechime în muncă de 46 de ani, sens în care a solicitat un spațiu central pentru un cabinet de consultații, dedicat persoanelor cu handicap, în cadrul căruia dorea să desfășoare o activitate cu caracter gratuit; afirmă că solicitarea i-a fost respinsă, din lipsă de spații, în condițiile în care susține că, pe str. Napoca, a fost alocat un spațiu pentru un salon de manichiură-pedichiură; susține că a fost tutore, nefiind remunerată, timp de 25 de ani, pentru două colege, grav bolnave; solicită să fie soluționate problemele pe care le-a ridicat; reiterează că este de acord să întocmească un P.U.Z. nou, solicitând, recent, eliberarea unui aviz de oportunitate, așa cum i-a fost eliberat vecinului său, pentru a putea începe realizarea P.U.Z.-ului, pe zonă restrânsă, etapizat, și nu pe toată suprafața, cum prevede noul P.U.G.; „toată problema depinde de soluționarea consiliului local și a dumneavoastră; eu vă mulțumesc”.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc pentru intervenție; o să rog, pentru ședința următoare, Direcția urbanism (Direcția Generală de Urbanism, n.n.) să ne facă o informare asupra situației de acolo”.

Dl. primar - consideră că trebuie informat și consiliul local despre această situație, dar solicită ca Direcția Generală de Urbanism să-i trimită și doamnei Diana Bearz un răspuns, în scris; „cu permisiunea dumneavoastră, v-aș ruga două lucruri: în primul rând, departamentul de urbanism să ia, să analizeze și să ofere răspunsul legal la această petiție, și doi - în ședința următoare, să informăm și consiliul local cu privire la această solicitare, și pe celelalte componente care țin de consiliul local: situația cu terenul care vizează dreptul persoanelor, mă refer la veteranii de război - exact, situația; să primească răspuns instituțional la acest lucru”; îi roagă pe doamna consilier Olah, viceprimar, și pe domnul Claudius Daniel Pop, arhitect-șef, să ofere detalii suplimentare.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că nu există o cerere depusă sau transmisă de către Asociația Veteranilor către consiliul local, spre soluționare; „din păcate, undeva s-a rătăcit cererea, la asociație; prin urmare, noi nu am fost în măsură și consiliul local nu a fost în măsură să aprobe vreo solicitare, pentru că lipsește o asemenea solicitare; doamna are o copie, dar nu poartă nici măcar un număr de înregistrare, că ar fi fost depusă cererea”; consideră că problema poate fi rezolvată doar prin intermediul instanței, dacă doamna Diana Bearz se îndreaptă împotriva asociației.

Dl. primar - îi transmite doamnei Diana Bearz că primăria și consiliul local ar sprijini-o, în memoria socrului său, care a fost veteran de război, însă trebuie respectate prevederile legale, adică trebuie să existe o cerere, înaintată legal, din partea asociației, cerere care, din păcate, nu există.

D -na Diana Bearz - cetățean - reiterează că socrul său a depus cererea în 1994, însă a fost trecut ca decedat în 1993 în registrele asociației, cu toate că socrul său a murit abia în 1995.

Dl. primar - îi recomandă doamnei Diana Bearz să studieze această problemă și împreună cu un avocat, în vederea repunerii în termen a cererii, lucru care poate fi făcut doar de un judecător.

D -na Diana Bearz - cetățean - reiterează că fiul său, tot medic, a murit acum trei ani, iar de atunci ea se chinuie să-și vândă terenul.

Dl. primar - îi transmite doamnei Diana Bearz că nu cunoaște exact situația, de aceea trebuie ascultați specialiștii; ceea ce este legal, va fi valabil și pentru doamna Diana Bearz, la fel ca pentru orice alt clujean; cât privește solicitarea doamnei Diana Bearz referitoare la socrul său, veteran de război, îi recomandă, din nou, să contacteze un avocat, în vederea formulării unei cereri de repunere în termen; în ceea ce privește problema legată de urbanism, îi roagă pe colegii săi să ofere detalii suplimentare, deoarece nu cunoaște subiectul.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - afirmă că, astăzi, doamna Diana Beraz este prinsă într-un studiu de oportunitate, „care va expira azi-mâine; acum, se mai poate emite altul; veți studia toată zona: aceeași zonă o veți studia, dar veți reglementa etapizat; singura problemă pe care noi am văzut-o acolo ar fi nu reglementarea în sine, că doriți să faceți case, până la urmă - numai case puteți, oricum -, ci drumul, profilul drumului astăzi; cum ați spus, este între trei, șase, nouă metri; acum, cu această cadastrare, astăzi, vom ști exact și noi cât are, c-așa-i în teren, cum vedeți; unii au dezmembrat terenul, dar nu s-a executat ca drum; azi vom ști, de azi încolo știm exact cât e de lat”.

5     5                                                s

D -na Diana Bearz - cetățean - arată că drumul, acolo, pentru că așa-i profilul terenului respectiv, nu se poate face decât cu un sens unic, pentru că există o denivelare de șapte metri.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - precizează că lucrurile acestea vor fi analizate în etapa P.U.Z.-ului, inclusiv circulația.

Președintele de ședință - „domnul arhitect-șef, o să vă rog, pentru ședința următoare, să studiați mai bine, și în legătură cu celelalte autorizații care sunt emise acolo, în zonă, să faceți o informare completă pentru consiliul local, ca să putem fi în deplină cunoștință de cauză”.

D-na Diana Bearz - cetățean - „eu, dacă doriți, va las 200 de imagini, de poze, cu măsurători topometrice, la fiecare, în dreptul imobilelor construite, câtă lățime are terenul -luate în folosință, vândute, locuite deja, în ultimii doi ani”.

Președintele de ședință - „o să vă rog să studiați dacă terenurile respective erau într-o zonă de urbanizare, dacă necesitau urbanizare, dacă sunt într-o zonă fără urbanizare, cum au fost ele prinse în P.U.G., votat în luna decembrie 2014”.

D -na Diana Bearz - cetățean - afirmă că este „ca o insulă, ca o enclavă acolo, cuprinsă într-o zonă foarte urbanizată; totu-i construit în jurul meu, mai puțin partea din stânga, care-s șase mii de metri, zonă verde a primăriei; deci, a rămas V7; în această situație, nu văd niciun impediment, fiind în zonă urbanizată, nu nou-construită, de zeci de ani e construită, să nu mi se dea și mie aceleași drepturi, ca la ceilalți”; referitor la problema celui de-al doilea fiu al său, care nu a primit, din 2000 - suntem în 2019 - terenul de 300 de metri, pentru care are titlu de proprietate, subliniază că fiul său nu dorește să primească teren neapărat la Casarom, ci oriunde, în altă parte, dar să fie aplicată legea și în cazul său.

Dl. primar - „doamnă, știți bine că acele hârtii pe care le-a dat administrația Funar au fost lipsite..., nu au avut acoperire..., nu au fost viabilizate terenurile, nu au existat suprafețele; pur și simplu, au fost niște hârtii fără acoperire, cum s-ar spune”.

D-na Diana Bearz - cetățean - „ce se poate face, în cazul ăsta?”.

Dl. primar - „noi lucrăm de o grămadă bună de vreme, în Borhanci, să stabilizăm; chiar acum am avut o comisie de urbanism, unde am constatat că este risc mediu și mare de construcție, datorită alunecărilor de teren și, până la întâi - cât a rămas? - octombrie, parcă, să ne prezinte analiza geotehnică și studiul de fezabilitate, cât costă acolo să construim case și spitalul de copii, datorită prăbușirilor de teren”.

D -na Diana Bearz - cetățean - „domnul primar, eu nu mă leg de Borhanci”.

Dl. primar - „acolo veți primi; deci noi, după ce am văzut acele proiecte, noi le recunoaștem, că suntem aceeași primărie, numai că punerea în practică se va putea face când terenul acela este viabilizat, ca să se poată construi, că atunci când s-a dat nu era nimic, absolut zero, noi am început toate demersurile respective, de a putea să dăm acolo locuințe”; arată că acum este în studiu etapa a doua, după prima analiză, pentru a vedea ce tip de locuințe vor putea fi construite, pe ce parcele și în care zonă, după care o parte din acele suprafețe de teren vor fi date celor care au aceste hârtii din anul 2000, care rămân valabile, nu sunt anulate de primărie.

D-na Diana Bearz - cetățean - „cam în ce perioadă se prevede toată povestea asta?”.

Dl. primar - „discutăm după 1 octombrie, când vedem ce se poate construi acolo”; precizează că după 1 octombrie se va stabili dacă acolo poate fi construit Spitalul Regional de Copii; arată că este vorba despre 75 de hectare: șapte-opt hectare sunt destinate Spitalului Regional de Copii, iar restul, construirii de locuințe; „o parte din acele terenuri vor fi alocate și celor care au dreptul legal, potrivit legii, de a primi cei 500 de metri pătrați, dar totul după ce vom ști exact unde și cât se poate construi și la ce costuri, mai ales, pentru că asta-i marea problemă cu terenurile de acolo, conform expertizei geotehnice, prezentate la dosarul cauzei, săptămâna trecută; deci, în luna octombrie - cred că n-am greșit, 1 septembrie sau 1 octombrie, am dat termenul în Comisia de urbanism, pentru finalizarea tuturor documentațiilor necesare, să știm cum mergem mai departe și cu ce costuri; pentru că noi trebuie să informăm Consiliul Județean cu privire la starea terenului și ce costuri ar trebui să existe pentru realizarea Spitalului Regional de Copii; de asemenea, noi, pentru cartierul de locuințe pe care-l preconizăm acolo, trebuie să știm la ce costuri trebuie să se aștepte cei care vor construi, pentru a putea fi informați ca atare”.

D -na Diana Bearz - cetățean - îi mulțumește domnului primar pentru răspuns; reclamă că la Spitalul de Oncologie nu sunt locuri de parcare și suține că a asistat, de zeci de ori, la scene în care bolnavii sau aparținătorii acestora sunt amendați, pentru că parchează unde găsesc loc; solicită să fie găsită o soluție pentru ca aceste persoane să nu mai fie amendate, pentru că este vorba despre oameni bolnavi de cancer sau aparținătorii acestora.

Președintele de ședință - arată că, acolo, municipalitatea este într-un parteneriat cu Institutul Oncologic, pentru a construi un parking, „împreună cu Hematologia; Hematologia are finanțare de la București, parkingul trebuie să-l finanțeze Primăria municipiului Cluj-Napoca; are prinși în buget acești bani, pentru finanțarea parkingului de la Oncologie, dar, din păcate, încă, nu am găsit niciun acord cu Ministerul Sănătății, să transfere în proprietatea municipiului Cluj-Napoca terenul aferent construcției parkingului; deja, de doi ani facem schimburi de hârtii între Primăria municipiului Cluj-Napoca și minister, pentru a ne da terenul, să putem să construim acel parking în clădire”; arată că str. Ion Creangă, chiar dacă pare foarte mică, este o stradă extrem de importantă, care, dacă este blocată, generează o coloană de mașini până pe Calea Mănăștur, respectiv, până în Mărăști.

D -na Diana Bearz - cetățean - propune ca agenții de poliție să-i dirijeze pe bolnavi sau pe aparținătorii acestora spre alte locuri de parcare, nu să le aplice amenzi, lucru care i se pare inuman.

Dl. primar - subliniază că nimeni nu este amendat, în față la Oncologie, doar pentru că lasă sau ridică un bolnav la spital, însă trebuie evitat ca, după ce au lăsat bolnavii, mașinile respective să staționeze, în condițiile în care, la patru sute de metri distanță, există 350 de locuri de parcare, aici, la primărie; reiterează că nimeni nu a fost, nu este și nu va fi amendat pentru ridicarea sau lăsarea unui pacient la spital, indiferent că este vorba despre taxi sau mașină personală.

D -na Diana Bearz - cetățean - susține că agenții de poliție trebuie să patruleze în acea zonă, pentru a nu permite staționarea mașinilor.

Dl. primar - precizează că agenții de poliție au în gestiune întregul oraș, numărul lor fiind limitat, dar evidențiază că există semne care indică faptul că există un parking la primărie; arată că, dimineața, oricum, agenții sunt prezenți acolo, tocmai pentru a gestiona venirea și ridicarea pacienților, pentru că există această atitudine umană, iar domnul Marcel Bonțidean (directorul general al Direcției Generale Poliția locală, n.n.) a pus-o în aplicare de fiecare dată; conchide că, acum o săptămână, a vorbit cu ministrul sănătății, care l-a asigurat că actele vor veni, până la urmă, la primărie, pentru a putea construi parkingul de acolo.

D -na Diana Bearz - cetățean - propune reînființarea unei băi publice în oraș, care ar avea un impact major asupra sănătății publice, în clădirea I.R.E.C.

Dl. primar - îi transmite doamnei Diana Bearz că propunerea va fi analizată.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 „Sală de sport” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială „Ion Creangă”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Mansardare casă unifamilială, S+P+M — str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil și un amendament: art.

9                                                               ”                              9

1 se va completa cu următorul paragraf: suprafața de teren adiacentă aliniamentului, în adâncime de 2,5 metri, se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în C.F., cu titlu de drum”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M — str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil și un amendament, mai

9                                                                               **                                     9                                           *

lung: suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică, instituită prin P.U.G. la str. Calea Baciului, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F., cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25, revizuit, din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale, Hotărârea nr. 737 din 2017, și va fi întreținută ca spațiu verde, până la modernizarea Căii Baciului, la profilul reglementat prin P.U.G.; autorizația de construire pentru imobilul mixt se va emite după obținerea autorizației de construire pentru grădiniță și toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia; recepția imobilului mixt este condiționată de realizarea grădiniței, în baza unui proiect de specialitate, a amenajărilor exterioare propuse pe terenul proprietate, de-a lungul culoarului Nadășului, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platformei pentru circulațiile auto și pietonale, mobilier urban, amenajări pentru joacă și odihnă”.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul consilier Rațiu, secretarul Comisiei III, să depună amendamentul și în scris.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului — latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și îl propunem pe domnul Tomoș Constantin pentru a reprezenta interesele consiliului local și mandatul este pentru”.

Dl. cons. Morar - îl roagă pe domnul Alexandru Coroian, directorul Cluj Innovation Park, să prezinte situația investițiilor pentru cele două obiective: dacă a fost demarată activitatea și câte spații sunt închiriate.

Dl. Alexandru Coroian - directorul Cluj Innovation Park - arată că a fost începută activitatea de administrare pentru cele două proiecte - C.R.E.I.C. și T.E.A.M. -, fiind semnate, până în acest moment, 29 de contracte, dintre care nouă pentru evenimente, iar 20 pentru spații; precizează că gradul de ocupare, pentru C.R.E.I.C., este de 41%, iar în cazul parcelelor de teren - 67%; menționează că urmează să fie semnate, în perioada următoare, încă zece contracte; îl invită pe domnul consilier Morar să vină să vadă cum arată investițiile, cum se desfășoară activitățile, inclusiv cele din cadrul studioului de film.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului Alexandru Coroian pentru intervenție și îi mulțumește pentru tot ceea ce a reușit să facă într-un timp atât de scurt de la preluarea acestor clădiri.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

 • 30. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil, iar propunerea noastră de a reprezenta interesele consiliului local este domnul consilier Călin Găbudean, mandatul pentru”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu ” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - fiind vorba despre un proiect pe care l-a susținut timp de patru ani, și anume rezolvarea problemei sălilor de clasă de la Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu, fiind și membru în consiliul de administrație al școlii, dorește să transmită entuziasmul și bucuria părinților și a cadrelor didactice la aflarea veștii că acest proiect de hotărâre a intrat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi; dorește să-i mulțumească și doamnei Alina Rus (director executiv Direcția Juridică, n.n.) pentru implicarea în proiect, precum și domnului consilier Jurja, de asemenea, membru în Consiliul de admibnistrație al Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu; susține că i-ar plăcea ca, astăzi, să afle care sunt pașii următori și să fie asumat un calendar al lucrărilor, astfel ca, în acest an, să înceapă lucrările; „mi-ar plăcea să veniți, în toamnă, la deschiderea anului școlar, să putem să dăm copiilor și părinților de acolo vești bune privind investiția pe care trebuie să o facem; mulțumesc”.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul Virgil Poruțiu, directorul executiv al Direcției tehnice, să pregătească, pentru ședința următoare, un calendar privind primii pași care trebuie făcuți, după aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă acești primi pași nu pot fi asumați în cadrul ședinței de astăzi.

Președintele de ședință - precizează că domnul Virgil Poruțiu nu poate să-și asume, astăzi, niște termene, până când nu vede exact cum stau lucrurile.

Dl. cons. Morar - „dacă domnul Poruțiu nu cunoaște acest proiect, atunci cine-l cunoaște?”.

Președintele de ședință - „eu cred că nu schimbă cu nimic, astăzi sau peste două săptămâni sau trei săptămâni, când va fi convocată ședința de consiliu local; vă mulțumesc pentru aprecieri și știți că ne dăm și noi tot interesul ca să rezolvăm problema de la Școala Iuliu Hațieganu”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni — ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești și Comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 38. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și avem și o solicitare, ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul comsiei, respectiv, emiterea unei adrese din partea primăriei către Asociația ECO-METROPOLITAN Cluj, prin care propunem ca unul dintre membrii comisiei de licitație să fie din partea executivului”.

Președintele de ședință - „rog să se consemneze în procesul-verbal al ședinței acest lucru și să fie mandatat Serviciul Ecologie urbană să facă această solicitare către ECO-METROPOLITAN”.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 249903/1 din 13.05.2019, formulată de Elekeș Rareș Mihai.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „Comisia de urbanism propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vaida Alin și alții, înregistrată sub nr. 284023/43 din 29.05.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „Comisia de urbanism propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Vasile și alții, înregistrată sub nr. 247692/43 din 10.05.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „Comisia de urbanism propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 44. a. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”).

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 b. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 c. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 d. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 e. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 f. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44 g. Informare privind plângerile prealabile înregistrate cu nr. 211524/1/16.04.2019 și nr. 213877/1/17.04.2019 de către SC AMPRENTA ADVERTISING SRL prin care solicită revocarea parțială a Hotărârilor nr. 494/2014, nr. 412/2015, nr. 649/2016, nr. 983/2017 și nr. 1016/2018 și a unor acte administrative.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „Comisia juridică propune respingerea plângerii și menținerea hotărârilor”.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârilor și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

44. Diverse.

Dl. cons. Tothfalusi - referitor la evenimentele care au loc pe Aleea Stadionului, a observat că seara, în acea zonă, sunt mulți bicicliști, care circulă cu viteză printre numeroșii participanți la evenimente, în acest fel fiind foarte periculos să te plimbi cu un copil pe Aleea Stadionului, după cum a observat din proprie experiență; consideră că în acea zonă nu sunt nici suficienți polițiști locali, pentru a lua măsuri; solicită rezolvarea acestei probleme.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc, s-a notat solicitarea dumneavoastră”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.