Proces verbal din 15.01.2019

Ședința din 15 ianuarie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 24.814/305/15.01.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 15 ianuarie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Loredana Pop și Ovidiu Vasile Vișan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zonă pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A. din data de 4.02.2019, ora 11.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kartya și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2019 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul Florin Piersic, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia, din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A; beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24; beneficiară: S.C. Winter Com S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

 • 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14).

 • 19. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1072/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24,

 • 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr.16).

 • 20. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11).

 • 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1049/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21) și a Hotărârii nr. 1091/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1B și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21).

 • 22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573274/3 și 573281 din 29.11.2018.

 • 23. Informare privind Plângerea prealabilă a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam. 318-319, Sector 1, București, înregistrată sub nr. 570759/1/28.11.2018, împotriva Hotărârii nr. 678/29.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

 • 24. Diverse.

Dl. primar - le urează consilierilor locali „La mulți ani” și un an plin de bucurii și împliniri; retrage punctul 22 de pe ordinea de zi, pentru o analiză suplimentară; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 24a.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

24 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiuluipietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zonă pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A. din data de 4.02.2019, ora 11.

Comisia II - „aviz favorabil; mandatul este pentru și propunerea este domnul consilier Călin Găbudean”.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020.

Comisia IV - „aviz favorabil și solicită îndreptarea erorii materiale din Referatul de fundamentare nr. 3.907 din 4.01.2019: la pagina 4 alin. 1, în loc de Colegiul Tehnic Raluca Rîpan, trebuie să fie Colegiul Tehnic Edmond Nicolau”.

Președintele de ședință - „este pe referat, se poate face îndreptarea erorii materiale”. Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprez.entanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T. V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de z.i, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kărtya și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin, Horvath Anna și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2019 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare — clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - „aviz favorabil, cu un amendament: la art. 4 alin. 2, în completare, următoarea formulare: derogare fac cazurile excepționale (boală, orfani, decese în familie și altele), avizate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul Florin Piersic, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia, din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A; beneficiară: S.C. NIGHT SKYS.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Comisia III - „propune amânarea proiectului”.

Se supune la vot amânarea proiectului pentru ședința următoare și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24; beneficiară: S.C. Winter Com S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1072/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14,15, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr.16).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1049/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21) și a Hotărârii nr. 1091/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1B și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573274/3 și 573281 din 29.11.2018.

Retrasă.

 • 23. Informare privind Plângerea prealabilă a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam. 318319, Sector 1, București, înregistrată sub nr. 570759/1/28.11.2018, împotriva Hotărârii nr. 678/29.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Comisia V - propune respingerea plângerii prealabile.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru și trei voturi împotrivă.

 • 24. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - în condițiile în care, de mai bine de un an, este în discuție lărgirea str. Bună Ziua și Borhanci, întreabă de ce acest proiect de hotărâre este înaintat consiliului local de-abia acum; dorește să știe în ce stadiu se află lucrările la Parcul

“                     5                        5

Feroviarilor.

Dl. primar - răspunde că acest proiect de hotărâre este rezultatul discuțiilor purtate cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, precum și a completărilor venite din partea guvernului, în vederea clarificării situației juridice referitoare la cartea funciară; arată că, în ceea ce privește Parcul Feroviarilor, proiectanții lucrează la concursul de soluții.

Președintele de ședință - legat de str. Bună Ziua, precizează că una dintre instituțiile statului, A.N.A.P. (Agenția Națională pentru Achiziții Publice, n.n.), a întârziat timp de trei luni emiterea unui răspuns; arată că municipalitatea a dorit să organizeze o singură licitație pentru mutarea utilităților, însă, potrivit A.N.A.P., vor trebui făcute patru licitații, pentru fiecare utilitate în parte; informează că municipalitatea a redepus cele patru caiete de sarcini -trei au intrat în validare, iar unul este în verificare; afirmă că nu poate să spună cât va dura verificarea - în mod normal, ar trebui să dureze nouă zile lucrătoare, dar, potrivit experienței trecute, ar putea dura și trei luni și jumătate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24. Diverse.

D-na Magda Petrescu - medic pensionar - arată că a lucrat timp de 41 de ani la Spitalul Clinic Județean, la departamentul de anatomie patologică; afirmă că, în septembrie 2016, i-a transmis domnului primar o adresă, prin care l-a întrebat de ce nu poate fi construită, pe terenul Spitalului de Pneumoftiziologie, o parcare în locul unui mall, parcare de care să beneficieze aparținătorii bolnavilor internați la Institutul Oncologic, Clinica de Pneumoftiziologie, Clinica de Psihiatrie sau Clinica de Neuropsihiatrie, precum și la Pediatrie IV; susține că în locul respectiv a rămas doar o groapă, în care cresc copaci și sunt aruncate gunoaie, în condițiile în care acolo a fost o seră; întreabă dacă nu poate fi făcut nimic în acest sens.

Dl. primar - îi mulțumește doamnei Magda Petrescu pentru intervenție; arată că, într-adevăr, este vorba despre un proiect care nu a fost finalizat, însă precizează că acel teren nu este și nu a fost niciodată în proprietatea primăriei, ci a Consiliului Județean, care are în vedere realizarea unui obiectiv de interes public - o unitate medicală și alte unități de profil; conchide că detalii suplimentare vor exista în momentul în care va fi supus aprobării consiliului local planul urbanistic zonal sau planul urbanistic de detaliu pentru zona respectivă; arată că relației dintre Consiliul Județean și cel care câștigase licitația pentru realizarea obiectivului de investiții a trebuit să i se pună capăt printr-un proces; susține că municipalitatea va aproba, cu maximă urgență, obiectivul de interes public pe care Consiliul Județean vrea să-l realizeze acolo, respectând profilul zonei: unitate medicală, parc sau parking.

Dl. cons. Mureșan - sesizează că zona centrală este într-un continuu șantier și întreabă dacă este avută în vedere reabilitarea Casei de Cultură a Studenților.

Dl. primar - răspunde că aceasta este cuprinsă în planul de investiții al primăriei și, în funcție de resursele bugetare, e posibil să fie avută în vedere începând chiar din acest an, însă trebuie văzut cum va arăta proiectul de buget și care va fi situația cotelor din impozitul pe venit, pentru că anul trecut municipiul Cluj-Napoca a pierdut 28 de milioane de euro, iar în acest an, până când va fi aprobat bugetul, municipalitatea pierde aproximativ câte o jumătate de milion de euro în fiecare lună, deoarece este aplicată cota de 41%, stabilită de legea finanțelor publice locale; concluzionează că, dacă bugetul pe anul acesta va permite alocarea de fonduri pentru refațadizarea și modernizarea Casei de Cultură a Studenților, o va face cu mare plăcere; arată că a fost demarată procedura de atribuire a denumirii Dumitru Fărcaș, cu tot ceea ce presupune aceasta.

D -na cons. Croitoru - solicită să nu fie uitată, la întocmirea bugetului pe 2019, sala de sport a Colegiului Național Gheorghe Șincai, deoarece aceasta se află într-o stare foarte proastă, nefiind utilizată de cel puțin doi ani, fiind vorba, totuși, de unul dintre cele mai bune licee din oraș.

Dl. Virgil Poruțiu - directorul Direcției tehnice - arată că a existat o problemă legată de obținerea avizului de la Monumente, aviz care a fost emis spre finalul anului trecut, iar acum se lucrează la proiectare.

Dl. primar - „deci sunt șanse, cu alte cuvinte, dacă resursele financiare ne vor putea permite, să includem, dacă toate merg în direcția aceasta”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.