CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 247.650/305/10.05.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 8 mai 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Călin Marcel Găbudean, Horvath Anna (absent motivat) și Ioan Pop (absent motivat). Consilierul local Radu Mihai Constantea participă la ședință începând cu punctul 8 de pe ordinea de zi.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Eskișehir din Republica Turcia.

 • 4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casa părinților”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 1820.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).

 • 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale, proprietate privată a municipiului și de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.

 • 13. Proiect de hotărâre privind anularea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1396/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 4578/117/2015*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 175/2019 a Curții de Apel Cluj.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului -Pădurea Clujenilor”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 - Lunca Someșului Mic”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 - Parcul Armătura și zona 3 - Platoul Sălii Sporturilor”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun - Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenaj are spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în municipiul Cluj-Napoca.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”).

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui.

 • 29. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de căsătorie neîntreruptă.

 • 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Ioana-Antonela și Tanțău Ioan-Dorel, înregistrată sub nr. 213801/3 din 17.04.2019.

 • 31. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 194838/1 din 8.04.2019, formulată de Reti Robert.

 • 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

 • 33. Informare privind plângerea prealabilă depusă de Societatea MERF S.R.L., prin administrator statutar Munteanu Ioan Florin (privind revocarea Hotărârii nr. 57/2019, privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale).

 • 34. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 191/2009.

 • 35. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.

 • 36. Diverse.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru participarea la această ședință de consiliu, prima din luna mai, existând posibilitatea de a mai fi convocată încă una, dacă vor fi finalizate procedurile, în comisii, ale alocărilor de resurse financiare pentru sănătate și culte; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36k, 36l, 36m, 36n, 36o, 36p, 36q, 36r și 36s, cu mențiunea că acestea au fost postate pe siteul instituției, fiind vorba despre urgențe care au apărut după convocarea ședinței; precizează că pe ordinea de zi a acestei ședințe sunt, deja, proiecte europene în valoare de 66,5 milioane de euro, care, dacă vor fi votate, vor intra în linie dreaptă în vederea implementării; subliniază că ședința a fost convocată la începutul lunii, tocmai pentru a putea fi îndeplinite procedurile legale pentru depunerea proiectelor pe fonduri europene; solicită permisiunea de a se retrage la ora 15:50, pentru a participa la festivitatea de sărbătorire a 25 de ani de la înființarea Centrului Cultural German din municipiul Cluj-Napoca.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

36 a - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1043/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37).

36 b - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6).

36 c - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 27.05.2019, ora 11 (a doua convocare).

36 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sala de sport str. Avram Iancu nr. 33”.

36 e - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36 f - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36 g - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36 h - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36 i - Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

36 j - Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Parastie Mirella referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1090/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1.

36 k - Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Flora Katarina și Maier Judith-Margarethe referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1067/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40.

36 l - Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

36 m - Proiect de hotărâre privind propunerea de încheiere a Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu Societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

36 n - Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca.

36 o - Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

36 p - Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

36 q - Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12.

36 r - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene - HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta.

36 s - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modi ficarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă câte decizii au fost luate în baza art. 20, capitolul 3 din regulament, adică în câte cazuri a fost decisă repartizarea unui copil în baza acestui articol.

Mihaela Duma - directoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe - îi solicită domnului consilier Morar să-i precizeze la ce se referă art. 20.

Dl. cons. Morar - arată că art. 20 se referă la „vechimea domiciliului de clujean a părintelui”.

Mihaela Duma - directoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe -precizează că aici n-a apărut nicio modificare.

Dl. cons. Morar - întreabă de câte ori de la aprobarea regulamentului a fost folosit, pentru departajare, punctajul stabilit prin respectivul articol sau nu a fost cazul, iar departajarea a fost făcută în funcție de celelalte criterii.

Mihaela Duma - directoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe -răspunde că „departajarea s-a făcut pe criteriile în funcție de vechimea domiciliului și de reluarea activității, deci acolo n-a apărut, și cei care și-au depus dosarele - s-a calculat vechimea în funcție de punctajele date în regulament”.

Dl. cons. Morar - precizează că sunt aplicate punctajele stabilite prin celelalte articole, iar, în cazul în care se ajunge la egalitate, este folosit punctajul stabilit prin art. 20; întreabă dacă au fost dosare care au fost sau nu acceptate în funcție de cele cinci sau zece puncte și, dacă da, câte au fost.

Președintele de ședință - „doamna director, dacă nu aveți aceste date, o să vă rog să ne pregătiți, pentru ședința următoare, o informare”.

Mihaela Duma - directoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe -anunță că o să pregătească o informare în acest sens, care o să cuprindă „exact, numărul de cazuri care au intrat la balotaj, pe vechimea domiciliilor”.

Dl. cons. Morar - susține că era util să primească răspunsul aici, în plen, pentru că el consideră că respectivul criteriu - vechimea domiciliului în Cluj-Napoca - ar trebui reevaluat, deoarece este discriminatoriu „și o să vă propun astăzi un amendament, prin care acest articol să fie eliminat din regulament”.

Președintele de ședință - „vă rog să formulați amendamentul”.

Dl. cons. Morar - „propun eliminarea art. 20, capitolul 3 din regulament - punct”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Morar și se obțin trei voturi pentru, 19 voturi împotrivă și o abținere (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Eskișehir din Republica Turcia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casapărinților”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și două amendamente, respectiv, la Obligațiile părților, art. V, în ceea ce privește obligațiile Municipiului Cluj-Napoca, la punctul nr. 5, se va amenda, după cum urmează: să nu schimbe funcțiunea de locuință a Centrului Casa Părinților pe o perioadă de 20 de ani de la data edificării construcției, și nu de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat; ăsta este primul amendament și al doilea amendament este, de asemenea, la Obligațiile părților: se mai adaugă o obligație în ceea ce privește asociația umanitară, respectiv să asigure coordonarea întregului proiect, și va avea punctul nr. 10 - are nouă obligații și va avea zece obligații”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru.

D-na cons. Olah - viceprimar - „la amendamentul doi, dacă-mi permiteți și dacă bine rețin eu din discuții, era vorba despre cocoordonarea și nu coordonarea propriu-zisă”.

D-na Loredana Pop - secretarul Comisiei II - cocoordonarea?”.

D-na cons. Olah - viceprimar - „... deci, la ambele articole”.

D-na Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „bun, atunci îl formulați dumneavoastră sau rămâne din partea Comisiei juridice?”.

D-na cons. Olah - viceprimar - „formulez atunci eu amendamentul, în ceea ce privește punctul V, respectiv Obligațiile părților: la subpunctul b se adaugă o obligație în plus în sarcina Direcției de Asistență Socială și Medicală, respectiv să asigure cocoordonarea, alături de Asociația Umanitară Alexandru Damian, a proiectului, și exact aceeași obligație se introduce și la punctul d”.

Președintele de ședință - „bun, o să vă rog să-l depuneți și în scris; cred că este suficient pentru a putea să fie votat”.

Dl. cons. Morar - „eu am o remarcă, mi se pare că forțăm puțin limba română: coordonarea împreună cu cineva era de ajuns, să nu-i spunem co... co... co... sau așa mai departe”.

D-na cons. Olah - viceprimar - „reformulăm atunci: coordonarea împreună cu”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Olah, viceprimar, și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, împreună cu amendamentele aprobate și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și o propunem pe doamna viceprimar, Olah Emese, pentru semnarea actului în formă autentică”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când este estimată începerea lucrărilor la b-dul 21 Decembrie 1989.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul Ovidiu Vasile Cîmpean să răspundă la această întrebare.

Dl. primar - îi solicită domnului Ovidiu Vasile Cîmpean să precizeze etapele procedurale.

Dl. Ovidiu Vasile Cîmpean - directorul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni - răspunde că, până în acest moment, au fost depuse trei oferte și se află în evaluare tehnică licitația pentru proiectare și execuție; arată că, în acest moment, comisia își desfășoară activitatea de evaluare a ofertelor.

Dl. primar - susține că, într-un termen rezonabil, comisia, în funcție de complexitatea licitației, poate cere acte suplimentare, iar cei implicați, termene de amânare, pentru prezentarea unor documente; arată că, după momentul finalizării licitației, depinde dacă vor fi contestații sau nu - „dacă nu vor fi contestații, sunt șanse să începem chiar anul acesta”; precizează că prima etapă va fi proiectarea, prevăzută a dura două luni - „dacă vremea va permite, pe parcursul toamnei, iernii, să înceapă, vor începe, dacă nu - în primăvara anului viitor”; speră să nu existe contestații, care să lungească procedura - „dacă nu există contestații, cel mai probabil, în primăvara anului viitor ar putea să înceapă lucrările”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr.

263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Consilierul local Radu Mihai Constantea intră în sală și ia loc la masa de ședință.

Președintele de ședință - anunță că, începând din acest moment, cvorumul de ședință este de 24, prin venirea consilierului local Radu Mihai Constantea.

 • 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „procentele propuse sunt 50% în favoarea spitalului”.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale, proprietate privată a municipiului și de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.

Comisia III - aviz favorabil.

D-na Dani Margareta - cetățean - reclamă locul în care sunt amplasate pubelele de gunoi, acolo fiind montate și branșamentele la gaz și curent pentru trei familii, și solicită mutarea pubelelor, în partea de nord, dacă se poate sau în altă parte, pentru că nu respectă normele Ministerului Sănătății.

Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - arată că lucrarea este avizată de Direcția de Sănătate a Populației, aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

D-na Dani Margareta - cetățean - afirmă că viza a fost obținută în baza unui plan de situație care a fost, ulterior, modificat.

Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - susține că punctul gospodăresc tot acolo era.

D-na Dani Margareta - cetățean - reiterează că, în urma unei adrese a Direcției patrimoniu, ei trebuiau să modifice amplasamentul ori n-au mai obținut un nou aviz.

Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - consideră că acest lucru nu reprezintă o problemă, pentru că mobilarea parcelei a rămas aceeași, fiind vorba despre gunoiul menajer produs de o locuință.

D-na Dani Margareta - cetățean - afirmă că este vorba despre două locuințe semicolective, cu două familii, iar în imobilul în care locuiește ea sunt trei familii, totalizând zece persoane; precizează că drumul pietonal trece exact pe acolo, mașinile fiind parcate lângă pubele.

Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - arată că punctul gospodăresc poate fi amplasat oriunde pe parcelă, cu condiția să fie la stradă, inclusiv mai la nord.

D -na Imre Andreea - cetățean - reclamă că deșeurile vor fi depozitate la un metru de intrarea principală a imobilului în care locuiește și solicită mutarea punctului gospodăresc, însă nu vizavi de ferestre, pentru că nu respectă distanța de zece metri față de acestea.

Președintele de ședință - „vă rog frumos să luați în calcul, la partea de autorizare, să le impuneți acest aspect, să fie mutate acolo, să respecte...”.

D-na Imre Andreea - cetățean - „mulțumim”.

Dl. primar - „vreau doar să trimiteți, de la consiliu, consemnarea, pentru Direcția urbanism, ca să aibă în vedere, să fie oficială această solicitare, să fie inclusă în documentație și să fie verificată, la emiterea autorizației de construcție; mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind anularea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1396/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 4578/117/2015*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 175/2019 a Curții de Apel Cluj.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 — Lunca Someșului Mic”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă acest proiect va fi efectuat în paralel cu proiectul Podul Garibaldi.

Dl. primar - îi răspunde că sunt proiecte diferite, complet independente.

Dl. cons. Mureșan - „iar licitația la Podul Garibaldi?”.

Dl. primar - „va fi reluată; în 17 mai va avea loc depunerea de ofertă”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitaliz.area culoarului de mobilitate nemotoriz.ată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 — Parcul Armătura și zona 3 — Platoul Sălii Sporturilor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare coridoarepietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun — Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement — Baza Sportivă Gheorgheni.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Colegiul tehnic Ana Aslan, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 — Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Colegiul tehnic Ana Aslan”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77 din 17 ianuarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dna. cons. Croitoru - apreciază recunoașterea adusă, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, performanțelor elevului Victor Șera și ale domnului profesor Alexandru Dudău; ridică problema necesității unui plan de investiții la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” și semnalează că în corpul liceului de pe strada Dorobanților plouă în interiorul clădirii.

Dl. primar - îi mulțumește doamnei Corina Croitoru, consilier local, pentru situația prezentată; menționează că nu există nicio problemă de ordin financiar la nivelul primăriei în vederea reparațiilor și modernizării instituțiilor preuniversitare; solicită Direcției Tehnice să prezinte un raport în acest sens, în ziua următoare, la prima oră, spunând că este inacceptabil să plouă într-o școală centrală; adaugă că liceul adus în discuție alături de toate celelalte instituții de învățământ preuniversitar clujene reprezintă priorități în ceea ce privește modernizarea acestora.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Ioana-Antonela și

Tanțău Ioan-Dorel, înregistrată sub nr. 213801/3 din 17.04.2019.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 31. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 194838/1 din 8.04.2019, formulată de Reti Robert.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu reactualizarea P.U.G.”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 33. Informare privind plângerea prealabilă depusă de Societatea MERF S.R.L., prin administrator statutar Munteanu Ioan Florin (privind revocarea Hotărârii nr.

57/2019, privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 34. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 191/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 36. a. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1043/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 b. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.0.1.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 c. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 27.05.2019, ora 11 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, iar propunerea din partea comisiei pentru a reprezenta interesele consiliului local este domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș iar mandatul este „pentru”.

Se supune la vot amendamentul comisiei și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiect, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

36 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sala de sport str. Avram Iancu nr. 33”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 e. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 f. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 g. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 h. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 i. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 j. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Parastie Mirella referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1090/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

36 k. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Flora Katarina și Maier Judith-Margarethe referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului local nr. 1067/19.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

36 l. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 m. Proiect de hotărâre privind propunerea de încheiere a Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu Societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin și consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

36 n. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

36 o. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 p. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Florin-Valentin Gliga nu participă la vot).

36 q. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, iar propunerea comisiei este domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș cu mandatul „pentru”.

Se supune la vot amendamentul comisiei și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiect, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

36 r. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene — HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36 s. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36. Diverse.

Dl. Mihai Nevodar - cetățean - arată că este un antreprenor de pe Aleea Stadionului și întreabă care este poziția primăriei, în viitor, vizavi de căsuțele comercianților, precum și ce anume trebuie să facă antreprenorii de pe Aleea Stadionului pentru a respecta cât mai bine standardele municipalității, astfel încât căsuțele să nu mai fie relocate; consideră că antreprenorii nu au comunicat suficient de bine cu primăria.

Președintele de ședință - răspunde că va fi organizat un concurs de soluții pentru mutarea căsuțelor, iar atribuirea acestora va fi făcută în urma unei licitații publice, urmând a exista și niște căsuțe standard, pentru toată lumea.

Dl. Mihai Nevodar - cetățean - întreabă ce se va întâmpla până la soluționarea licitației și instalarea punctelor respective.

Președintele de ședință - „veți avea aviz temporar, la fel cum s-a întâmplat și până acum”.

Dl. Mihai Nevodar - cetățean - precizează că s-a referit la perioada dintre cele două mari festivaluri, Street Food și Untold.

5                                      s

Președintele de ședință - arată că încă nu a fost luată o decizie în acest sens; „până după festivalul mare, nu vor fi reamplasate aceste căsuțe”, deoarece o să aibă loc mai multe evenimente în zona Parcului Central.

Dl. Mihai Nevodar - cetățean - „deci, până după Untold nu va fi”.

Președintele de ședință - „da”.

Dl. Mihai Nevodar - cetățean - „vă mulțumesc tare mult”.

Președintele de ședință - „domnul Poruțiu, vă rog, aveți câteva noutăți pentru noi, legate de Șincai”.

Dl. Virgil Poruțiu - directorul Direcției tehnice - arată că, da, într-adevăr, a avut loc un incident, ieri, la clădirea de pe str. Dorobanților, și anume au fost dislocate câteva țigle, care, ulterior, au fost remontate; anunță că municipalitatea are în vedere realizarea unei reparații capitale a acoperișului.

D -na cons. Croitoru - afirmă că, din câte știe, directorul liceului a înaintat o adresă oficială, în care a sesizat toate problemele referitoare la cele două clădiri și speră că municipalitatea se va putea ocupa de ele, în perioada următoare, astfel încât să fie evitate orice fel de complicații.

D -na Rodica Rusu - cetățean - susține că, cu toate că taxa de salubrizare a fost majorată, firma Rosal nu a ridicat resturile vegetale din grădini, afirmând că aceasta este o atribuție a primăriei, Serviciul Spații verzi din cadrul acesteia, sugerându-i, având în vedere că locuiește la casă, nefiind, deci, membră a unei asociații de proprietari, să apeleze la o firmă particulară, care, însă, o va costa încă o dată prețul salubrizării; întreabă dacă municipalitatea nu are o regie de spații verzi, în atribuțiile căreia să intre ridicarea resturilor vegetale, precum și ce relevanță are posibilitatea de a urmări imagini cu mașinile firmelor de salubrizare.

Dl. primar - îi transmite doamnei Rodica Rusu că, la prima întrebare, îi va răspunde colegul său care se ocupă de salubrizare (n.n. Marius Emil Coroș, șef Serviciu Ecologie urbană), iar, în ceea ce privește a doua întrebare, arată că, pentru transparență, a fost implementat un sistem, prin care, atât cetățenii, cât și primăria, pot verifica dacă mașina firmei de salubrizare respectă graficul, ziua și ora de ridicare a deșeurilor menajere, împărțite pe patru fracții; precizează că spațiile verzi și deșeurile vegetale sunt în competența altei autorități, acest tip de deșeuri având un alt regim juridic, care va fi prezentat de către domnul Vasile Moldovan, șeful Serviciului Spații verzi.

Dl. Vasile Moldovan - șeful Serviciului Spații verzi - arată că, în cazul resturilor vegetale de pe o proprietate privată, cetățenii trebuie să sune la firma de salubrizare, iar aceasta are obligația de a ridica resturile vegetale; dacă este vorba de resturi vegetale aflate pe domeniul public, precizează că trebuie anunțat Serviciul Spații verzi, care va interveni în regim de urgență.

Președintele de ședință - o roagă pe doamna Rodica Rusu ca, în condițiile în care sună la firmă, iar aceasta nu vine să ridice deșeurile, să anunțe municipalitatea, la telefonul primarului, pentru a putea fi luate măsurile necesare; în ceea ce privește majorarea tarifului la salubrizare, arată că acest nou tarif nu este încă funcțional, urmând a fi implementat din momentul în care va fi făcută colectarea selectivă, pe cele patru fracții; „deci, astăzi, dumneavoastră nu plătiți un tarif majorat față de luna trecută sau față de acum trei luni”.

D -na Rodica Rusu - cetățean - susține că nu o interesează suma - „practic, e un leu-doi în plus, nu mai contează” - ci faptul că rămâne cu deșeurile vegetale neridicate.

Președintele de ședință - reiterează rugămintea ca, dacă doamna Rodica Rusu a sunat la firmă, iar aceasta nu a venit să ridice deșeurile, să contacteze și municipalitatea, pentru a putea lua măsurile necesare împotriva firmei.

Dl. primar - îi transmite doamnei Rodica Rusu că poate apela atât la numărul de telefon 955, al poliției locale, cât și la numărul 94, al cabinetului primarului.

D -na Rodica Rusu - cetățean - afirmă că nu-și mai permite luxul de a urmări traseul pe ore al mașinilor de salubrizare, ci își dorește ca acestea să vină la timp; susține că firma Carpat Instal, din sensul giratoriu de la Șapte Străzi, în schimbul reclamei de care a beneficiat, nu-și face datoria de a întreține spațiul verde pentru care și-a asumat obligația de a-l îngriji.

Dl. primar - solicită să fie verificate și monitorizate toate contractele de acest fel încheiate în municipiu, în trecut, iar în cazul în care nu sunt respectate prevederile acestora, să fie înlăturate, de urgență, semnele respective, cu numele firmelor.

Dl. cons. Tothfalusi - afirmă că, la ședința anterioară, a solicitat lămuriri referitoare la deșeurile vegetale, cum ar fi gazonul, și i s-a transmis că nu Rosal sau Brantner, ci o terță firmă se ocupă de această problemă.

Președintele de ședință - arată că, după cum a precizat și domnul Vasile Moldovan, dacă deșeurile vegetale sunt pe domeniul privat, sunt ridicate de firmele de salubrizare, iar dacă sunt pe domeniul public, sunt ridicate de altă firmă; subliniază că doamna Rodica Rusu s-a referit la domeniul privat.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.