Proces verbal din 07.08.2019

Ședința extraordinară din 7 august 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 405.061/305/7.08.2019

Încheiat cu ocazia convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 7 august 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Corina Ecaterina Croitoru, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Călin Marcel Găbudean, Radu Marin Moisin, Dan Ioan Morar, Adrian Mureșan și Mihaela Rodica Suciu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A. Proiect din inițiativa primarului.

  • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019. Proiect din inițiativa primarului.

  • 4.  Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din Municipiul Cluj-Napoca și Cantina de ajutor social și pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - având în vedere modul dezastruos în care au fost efectuate, anul trecut, lucrările de deszăpezire, întreabă dacă nu ar fi momentul să fie incluse și niște penalizări usturătoare.

Dl. primar - îi răspunde domnului consilier Tohfalusi că propunerea sa va fi luată în considerare, la modificarea regulamentului, unde sunt menționate sancțiunile administrative pentru management defectuos sau incomplet; apreciază propunerea domnului consilier Tothfalusi și consideră că regândirea sistemului de sancțiuni este o idee care trebuie analizată; „o vom analiza împreună; vă mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

  • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din Municipiul Cluj-Napoca și Cantina de ajutor social și pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.