Proces verbal din 06.02.2019

Ședința din 6 februarie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 71.418/305/8.02.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 6 februarie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat următorii consilieri locali: Rareș Petru Ferdean, Gergely Balazs, Racz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Ovidiu Vasile Vișan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Evaluarea activității Poliției Municipiului Cluj-Napoca în anul 2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B și a garajului G10.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

 • 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice - Cartier Lomb; beneficiară:

S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” - 200 de platforme, urmare a actualizării studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 838/22.09.2017.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, având ca obiect aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modficată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

 • 28. Informare cu privire la Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1088/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019 pentru apartamentele nr. 1, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 29. Informare cu privire la Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1070/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019 pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 30. Diverse.

Președintele de ședință - anunță că domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, nu poate participa la ședința de consiliu, trebuind să fie prezent la plenara Comitetului European al Regiunilor, al cărui membru este, unde vor fi stabilite detaliile organizatorice ale următoarei ședințe a comitetului, care va avea loc la Cluj-Napoca, în luna martie.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Evaluarea activității Poliției Municipiului Cluj-Napoca în anul 2018.

Dl. Ciprian Rus - comisar-șef al Poliției municipiului Cluj-Napoca - prezintă și susține evaluarea (Anexă la dosarul de ședință).

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Ciprian Rus pentru munca pe care o desfășoară în folosul cetățenilor, precum și pentru buna colaborare pe care Poliția municipiului Cluj-Napoca o are cu Direcția Generală Poliția locală; se bucură că numărul faptelor antisociale este în scădere în municipiul Cluj-Napoca, evidențiind că acesta se află pe locul șase în Europa și pe locul 13 în lume în ceea ce privește siguranța cetățeanului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impoz.itul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B și a garajului G10.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu următorul amendament: „activitățile Spitalului Clinic Municipal vor avea caracter prioritar și gratuit”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.

41

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când a fost făcută ultima verificare a persoanelor care locuiesc în blocurile A.N.L., pentru a vedea dacă respectivele apartamente nu sunt închiriate unor terțe persoane.

Președintele de ședință - o întreabă pe doamna Iulia Ardeuș, director executiv al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, dacă direcția pe care o conduce are competențe în acest sens.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că da, există o astfel de competență, care nu este stabilită în mod special pentru locuințele A.N.L. ci, în general, pentru orice contracte de locațiune, cu procedură prealabilă de notificare, prin executor judecătoresc, în termen de 30 de zile, locatarii trebuind să fie prezenți, acasă, la data și ora convenită între părți.

Dl. cons. Morar - reiterează că domnul consilier Mureșan a întrebat când a fost făcută ultima verificare.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - îl întreabă pe domnul consilier Mureșan dacă se referă la verificarea documentelor, a înscrisurilor și a declarațiilor notariale sau la verificarea pe teren.

Dl. cons. Mureșan - precizează că s-a referit la verificarea pe teren.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „nu aș dori să greșesc și să vă dau un reper temporar foarte inexact; o să verific documentele, ultimele documente de verificare, și o să vă dau răspuns”.

Președintele de ședință - „propun ca, pentru următoarea ședință de consiliu local, să putem să prezentăm și aceste aspecte”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Comisia III - „aviz favorabil; avem și un amendament: locurile de parcare pentru biciclete vor fi realizate într-un spațiu închis și acoperit, conform Anexei nr. 2 din P.U.G.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și patru abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 18 voturi pentru și patru abțineri.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt

S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice — Cartier Lomb; beneficiară: S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile au fost reluate după punctul 21 de pe ordinea de zi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă peste trei luni va fi prelungit din nou contract cu S.C. Coral Impex S.R.L. sau va fi organizată o licitație.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, să prezinte situația și să precizeze în ce stadiu se află, astăzi, contractul.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - arată că, în acest moment, este supusă atenției consiliului local prelungirea cu 90 de zile a acestui contract, care este esențial pentru municipiul Cluj-Napoca; precizează că istoricul acestei proceduri este expus în referatul proiectului de hotărâre, singura noutate fiind că, în data de 4 februarie curent, respectiv luni, Curtea de Apel Cluj a respins ca neîntemeiată contestația formulată de respectiva societate, fiind pe rol a doua contestație - „ceea ce ne dă speranțe ca procedura de achiziție să meargă mai departe, așa cu ne-am propus”; susține că, înainte de expirarea celor 90 de zile, va avea loc o întâlnire a executivului primăriei, inclusiv Direcția juridică, pentru a stabili care sunt pașii de urmat, având în vedere că, începând cu luna martie, va trebui intervenit, în derularea acestei activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pe domeniul public și în instituțiile publice; „urmează să stabilim, în funcție și de deciziile ulterioare ale instanței, ce pași avem de urmat”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” — 200 de platforme, urmare a actualizării studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 838/22.09.2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când firmele de salubritate vor colecta selectiv deșeurile, deoarece susține că, în prezent, deșeurile triate de cetățeni sunt colectate într-o singură mașină.

Președintele de ședință - răspunde că, în acest moment, colectarea este efectuată pe două fracții, urmând ca, în perioada următoare, să intervină prevederile noului regulament, sens în care sunt purtate discuții cu firmele de salubritate, pentru a stabili modul de lucru care va fi adoptat în următoarea etapă, când deșeurile vor fi colectate pe patru fracții.

Dl. cons. Mureșan - întreabă, din nou, când vor colecta selectiv deșeurile firmele de salubritate.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, să ofere detalii suplimentare.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - reiterează că, în acest moment, deșeurile sunt colectate pe două fracții - deșeuri menajere și fracția uscată, pentru ridicarea cărora au fost stabilite două zile distincte; arată că Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 a obligat municipalitatea ca, începând cu 1 ianuarie, să colecteze deșeurile pe patru fracții, însă a fost obținută o derogare până în data de 30 iunie; „asta înseamnă că așteptăm de la firme, prin negocieri cu dânșii, tarife distincte pentru ridicarea acestor fracții - uscată și menajeră, urmând ca, după aceea, prin hotărâri de consiliu, să implementăm aceste prețuri; firmele vor fi obligate, prin această Ordonanță nr. 74, să ridice deșeurile pe cele patru fracții stabilite prin lege, deci până în 30 iunie, urmând ca, odată, primăria să facă pașii legali de aprobare a tarifelor; firmele au obligația ca, din 30 iunie, să ridice pe patru fracții aceste deșeuri”; arată că, pentru a veni în sprijinul firmelor, primăria are obligația de a asigura cadrul necesar pentru colectarea deșeurilor pe patru fracții, tocmai de aceea fiind votat, anterior, proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului punctelor gospodărești îngropate, care oferă posibilitatea colectării pe patru fracții, iar în cazul punctelor gospodărești, care încă nu sunt îngropate, va fi suplimentat numărul containerelor, astfel încât populația să poată depozita deșeurile pe cele patru fracții.

Președintele de ședință - precizează că toți cei care produc gunoi menajer au obligația de a tria deșeurile pe cele patru fracții.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - arată că legea prevede inclusiv sancțiuni pentru populație, dacă nu depozitează în mod selectiv aceste deșeuri.

Dl. cons. Mureșan - înțelege că, până în vară, deșeurile vor fi selectate pe cele patru fracții.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - subliniază că primăria are obligația legală de a oferi cadrul necesar acestei selectări a deșeurilor, obligația de colectare a deșeurilor pe cele patru fracții revenind firmelor de salubritate.

Dl. cons. Mureșan - având în vedere că, în acest moment, deșeurile sunt colectate pe două fracții, umedă și uscată, întreabă cum pot cetățenii afla zilele în care aceste două tipuri de deșeuri sunt colectate pe strada lor.

Președintele de ședință - răspunde că această informație este specificată pe versoul facturii.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că o să prezinte o factură pe care nu este publicată această informație.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - precizează că, în eventualitatea în care se întâmplă acest lucru, cetățenii pot să se intereseze la firmele de salubritate sau domnul consilier Mureșan poate să comunice primăriei existența unor zone în care cetățenii nu cunosc programul de ridicare a deșeurilor; arată că în municipiu sunt desfășurate acțiuni de conștientizare a populației în ceea ce privește colectarea pe patru fracții.

Dl. cons. Mureșan - consideră că ar putea exista o astfel de rubrică de informare pe siteul primăriei.

Dl. Marius Emil Coroș - șeful Serviciului Ecologie urbană - arată că pe siteul primăriei, la secțiunea Salubritate, este postat graficul de ridicare a deșeurilor, pe fracțiile umedă și uscată, realizat pe cartiere și pe străzi.

Președintele de ședință - precizează că angajații Direcției Generale Poliția locală și cei ai Direcției Ecologie urbană și spații verzi au întreprins mai multe acțiuni de conștientizare a populației, organizând inclusiv cel puțin trei întâlniri cu președinții, administratorii și cetățenii din cadrul asociațiilor de proprietari unde există puncte gospodărești îngropate; susține că au fost aplicate chiar și amenzi, fiind întocmite procese-verbale de contravenție și de avertizare, în cazul asociațiilor care nu realizează colectarea selectivă.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - informează că, în fiecare joi, la cinematografele din cartierele Mărăști și Mănăștur, au loc întâlniri cu reprezentanții și membrii asociațiilor de proprietari, pentru a discuta despre prevederile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 și despre tot ceea ce înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor; îi roagă pe consilierii locali să răspândească această informație, deoarece au existat asociații de proprietari ai căror reprezentanți sau membri au refuzat să vină la aceste întâlniri, cu toate că au fost invitați.

Dl. cons. Morar - având în vedere că este obligatorie trecerea la colectarea deșeurilor pe patru fracții, întreabă dacă este avută în vedere și o majorare a tarifelor.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „tocmai asta vă spuneam, că așteptăm, de la cei doi operatori, propuneri de tarife distincte; asta spune legea: se stabilesc tarife distincte pentru colectarea deșeurilor pe fracții; în acest moment, nu pot să vă spun, n-am primit decât de la un operator propunerile de tarife, așteptăm și de la celălalt operator, și după aceea o să putem să discutăm mai în concret; cert este că am cerut operatorilor să se gândească foarte bine la aceste tarife; sigur, această aplicare a legii implică, din partea dânșilor, și niște investiții foarte mari, pentru că trebuie să-și mărească și numărul de utilaje care ridică aceste deșeuri; este și conceptul, în lege, de plătește cât arunci; plătește cât arunci înseamnă că ar trebui cuantificat cât aruncă fiecare, ca să știe cât plătește; cert este că atunci când cetățeanul va colecta selectiv cel puțin reciclabilele, acelea nu se vor plăti, acelea se vor ridica gratuit”; susține că, în compensație, s-ar putea să nu crească deloc tarifele, însă reiterează că trebuie așteptate, desigur, propunerile operatorilor.

Dl. cons. Morar - consideră că „suntem extrem de ambițioși, în momentul de față, să ne gândim la colectarea pe patru fracții”, în condițiile în care cifra oficială pentru colectarea pe două fracții este de 18%, însă este convins că, în realitate, acest procent este departe de a fi atins; îi invită pe toți consilierii locali în cartierele Mărăști și Mănăștur, pentru a vedea că există puncte de colectare cu o singură ghenă, unde nu crede că poate fi realizată împărțirea între fracția uscată și umedă; susține că în Piața Flora, în Mănăștur, sunt multe deșeuri menajere depozitate lângă coșurile de gunoi; crede că ar trebui realizat un control, în urma căruia fiecare punct de colectare să aibă cel puțin două containere, ulterior urmând să fie avute în vedere reciclarea și colectarea pe patru fracții.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Morar să vorbească cu 9                                      9              9

parlamentarii partidului pe care îl reprezintă, care dețin majoritatea, să modifice această lege, pe care municipalitatea trebuie să o pună în aplicare; susține că municipiul Cluj-Napoca este între primele trei din țară în ceea ce privește colectarea selectivă, anul acesta înregistrând, în prima lună, o creștere de aproximativ 60% față de anul 2018, în condițiile în care municipiul Craiova are un procent de colectare selectivă de doar 4%; consideră că punctele gospodărești îngropate reprezintă un pas important în realizarea colectării selective, pe patru fracții.

Dl. cons. Morar - afirmă că punctele gospodărești îngropate sunt realizate, în principiu, pentru clădirile noi.

Președintele de ședință - precizează că punctele gospodărești îngropate sunt avute în vedere pentru toate construcțiile.

Dl. cons. Morar - susține că nu există posibilitatea de a controla cine anume intră și ce aruncă în aceste puncte gospodărești.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - arată că este vorba despre un proces complex, foarte greu, lumea trebuind să înțeleagă că trebuie respectate aceste reguli; consideră că este foarte bine că legea prevede și sancțiuni pentru cei care nu depozitează deșeurile selectiv; informează pe consilierii locali că cetățenii vor primi saci personalizați, cu cod de bare, și doar cei care fac parte din asociațiile de proprietari arondate acelui punct gospodăresc vor putea depune deșeuri; „desigur, o să ne trezim cu grămezi mari de deșeuri lângă punctele gospodărești”.

Dl. cons. Morar - întreabă cum este închis acel punct gospodăresc.

Președintele de ședință - precizează că este vorba despre punctele gospodărești îngropate.

Dl. cons. Morar - afirmă că există zeci de puncte gospodărești cu un singur container, care este plin.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - nu crede că în municipiul Cluj-Napoca există vreun punct gospodăresc cu un singur container.

Dl. cons. Morar - susține că o să-i transmită domnului Gheorghe Șurubaru patru astfel de cazuri.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „să-mi trimiteți - cu un singur container; vă rog să mi le trimiteți, mâine vă asigur că vor fi cel puțin două”; reiterează că este vorba despre un proces complex, al cărui succes depinde atât de municipalitate, cât și de cetățeni, iar controlul va putea fi făcut prin intermediul Direcției Generale Poliția locală, sancțiunile fiind cele prevăzute de lege.

Dl. cons. Mureșan - spune că a accesat siteul primăriei și, într-adevăr, firma Rosal are postat programul de ridicare a deșeurilor, atât menajere, cât și reciclabile, în schimb, firma Brantner are postat programul doar pentru fracția umedă.

Dl. Marius Emil Coroș - șeful Serviciului Ecologie urbană - arată că siteul conține și programul pentru fracția uscată, însă este vorba despre o greșeală de redactare; menționează că a solicitat actualizarea siteului.

Dl. cons. Florian - consideră că primăria nu are cum să verifice dacă un cetățean aparține sau nu unei asociații arondate unui anumit punct gospodăresc.

Dl. cons. Morar - dorește să știe cum va putea fi asigurată colectarea selectivă.

Președintele de ședință - precizează că, până în acest moment, există peste 80 de puncte gospodărești îngropate care funcționează, iar prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii este propusă realizarea a încă 200 de platforme gospodărești îngropate, din totalul de 650, câte există, astăzi, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar, în al doilea rând, preferă ca deșeurile să fie aruncate lângă punctele gospodărești decât în pădure, pentru că anul trecut au fost identificate peste 650 de rampe clandestine, în proximitatea orașului, pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

Sunt reluate discuțiile la punctul 19 de pe ordinea de zi.

D-na Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - „am finalizat procesul de numărare a voturilor; astfel, ca urmare a numărului de voturi valabil-exprimate, din 21 de voturi s-au înregistrat 21 de voturi pentru și niciun vot împotrivă, astfel încât mandatul domnului Călin Forna a fost prelungit”.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc; aș vrea să se consemneze că domnul 9                                 9            9           ”                  »                *      9

Tomoș Constantin nu a participat la vot și la dezbateri la punctul nr. 19”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, având ca obiect aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 — Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - propune următorul amendament: „și anume, la art. 3 din regulament, să introducem un nou alineat, alin. 2, cu următorul conținut: de asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică pentru finanțarea din bugetul local a activităților de asistență sănătate publică, desfășurate în conformitate cu art. 33 și detaliate la art. 35 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; este vorba despre centrele de transfuzie sânge, centre de stat”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modficată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 28. Informare cu privire la Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1088/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019 pentru apartamentele nr. 1, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingere și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 29. Informare cu privire la Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1070/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019 pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „la fel, se propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 30. Diverse.

Dl. Mihnea Ștef - cetățean - propune să le fie acordat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca jucătoarelor din lotul național de tenis al României; solicită ca biletele și abonamentele pentru transportul în comun să aibă un preț rezonabil; consideră că în ultimii patru ani prețul locurilor de parcare a crescut în mod exagerat; solicită ca transportul public metropolitan să fie extins și în comuna Borșa din județul Cluj.

Președintele de ședință - arată că municipiul Cluj-Napoca are unul dintre cele mai performante sisteme de transport public din țară, fiind singura municipalitate care operează și în zona metropolitană, cu toate că unicul acționar al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. este Primăria municipiului Cluj-Napoca; susține că investițiile realizate în ultimii ani în sistemul de transport public au menirea de a-i încuraja pe cetățenii municipiului Cluj-Napoca și ai localităților limitrofe să folosească mijloacele de transport în comun, iar toate aceste investiții sunt reflectate și în prețul biletelor și al abonamentelor; arată că toate acestea, coroborate cu ultimele scumpiri ale utilităților, cu creșterea salariului minim pe economie, precum și cu creșterea prețului la combustibil și alte accize, au dus la majorarea tarifelor pentru transportul în comun, pentru a putea asigura, în continuare, un transport public performant; în ceea ce privește extinderea transportului public în comuna Borșa, știe că există mai multe solicitări ale unor comune limitrofe municipiului Cluj-Napoca, această situație fiind în analiză; consideră că, în primul rând, ar trebui asigurat un transport public de calitate locuitorilor municipiului Cluj-Napoca și, după aceea, poate fi luată în considerare o extindere a acestuia în zona metropolitană; referitor la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, arată că trebuie să existe o propunere în acest sens și două recomandări din partea unor instituții.

Dl. Mihnea Ștef - cetățean - susține că Federația Română de Tenis a propus acest lucru.

Președintele de ședință - precizează că nu are cunoștință de existența unei

9                                   9            9             V                                                                       9       5                                  9

asemenea solicitări, care să fie înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Dl. Mihnea Ștef - cetățean - reclamă că în cartierul Grigorescu nu există niciun parking, acestea fiind oricum insuficiente în municipiul Cluj-Napoca, iar tarifele sunt mari.

Președintele de ședință - arată că tarifele pentru parcările din cartierele municipiului Cluj-Napoca și din Zona II nu au fost modificate de șapte sau opt ani; precizează că, într-adevăr, au fost modificate tarifele pentru Zona I, unde sunt 1.425 de locuri de parcare, pentru că, prin această măsură, municipalitatea a dorit să descurajeze folosirea mașinilor în zona centrală; subliniază că în proximitatea zonei centrale, la nici zece minute de mers pe jos, există două parkinguri, cu 850 de locuri de parcare, cu un grad de ocupare de maxim 50% și cu un tarif de un leu pe oră sau 40 de lei, abonamentul lunar; crede că, astăzi, clujenii au suficient de multe alternative pentru a-și parca mașinile în zona limitrofă centrului; informează că este în proiect realizarea a 19 parkinguri, aflate în diferite stadii, patru dintre ele - str. Primăverii nr. 20, str. Primăverii nr. 8, str. Mogoșoaia nr. 7-9 și str. Hasdeu -, însumând aproximativ 1.000 de locuri de parcare, urmând a fi date în folosință în 2020; arată că, de asemenea, este avută în vedere, pentru creșterea numărului locurilor de parcare, realizarea a cel puțin 50 de platforme în locul unor garaje care vor fi demolate.

Dl. cons. Morar - ridică, în urma unor articole pe care le-a citit în Ziar de Cluj, problema folosirii ilegale a legitimațiilor pentru parcare de care beneficiază persoanele cu handicap și întreabă care este procedura de emitere a acestora, precum și care este modalitatea de verificare a celor care parchează folosindu-se de ele.

Președintele de ședință - consideră că articolele apărute în presă nu sunt suficient de bine documentate, pentru că aceste legitimații sunt realizate în baza unui model european, fiind eliberate de către Direcția de Asistență Socială și Medicală, în urma unor solicitări și în urma prezentării unor documente medicale; subliniază că nicio legitimație nu a fost eliberată fără să aibă la bază documente medicale; dacă trebuie făcute verificări suplimentare, consideră că acestea nu trebuie întreprinse de Primăria municipiului Cluj-Napoca; îl întreabă pe domnul Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală, care este numărul exact al acestor legitimații.

Dl. Aurel Mocan - directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală -9                                            9                                 9

răspunde că aceste carduri de parcare pentru persoanele cu dizabilități sunt eliberate din 2007, iar până în prezent au fost eliberate aproximativ 8.250, dintre care valabile mai sunt 3.071; precizează că aceste carduri sunt eliberate fie pe un an, fie pe zece ani, în cazul persoanelor care au certificat de încadrare în handicap cu termen permanent.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă este obligatoriu ca persoana cu handicap să fie în mașină atunci când este folosit locul de parcare; „acest card poate fi folosit de către oricine care-l pune în geam, chiar dacă nu transportă persoana cu dizabilități?”.

Președintele de ședință - „da, este mobil, este pe persoană, poate să-l folosească”.

Dl. cons. Morar - susține că, potrivit art. 65 alin. 2 din Legea nr. 448/2006, doar autovehiculul care transportă persoane cu handicap posesoare de card beneficiază de parcare.

Președintele de ședință - îi transmite domnului consilier Morar că pot exista situații în care persoana cu dizabilități este în spital, iar însoțitorul parchează mașina pentru a transporta respectiva persoană acasă sau persoana cu handicap poate fi așteptată pentru a fi dusă acasă cu mașina de la locul de muncă.

Dl. cons. Morar - nu crede că în zona centrală există vreun spital și afirmă că vede săptămânal, în fiecare dimineață, parcate astfel de mașini.

Președintele de ședință - arată că o soluție ar putea fi ca pe baza acestor carduri să poată fi folosite doar locurile de parcare special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, în caz contrar trebuind plătit locul de parcare, chiar dacă este vorba despre o mașină care are lipit pe geam un card de parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Dl. cons. Morar - reiterează că, potrivit legii, persoana cu dizabilități trebuie să fie în mașină; „noi aplicăm legea, și știu că o aplicați, o respectăm și ne limităm aici; poliția locală poate, nu știu, ar putea să monitorizeze, în zonele unde sunt aceste locuri, să dăm un exemplu: dacă persoana, timp de o săptămână, vine la muncă și își parchează acolo mașina și știm că nu transportă...”.

Președintele de ședință - „deci, dumneavoastră spuneți că ar trebui să facem filaj, în zona centrală, la persoane care sunt cu dizabilități - asta spuneți dumneavoastră, nu?!”.

Dl. cons. Morar - „ar trebui să găsim o soluție, pentru că aceleași mașini parchează în aceleași locuri și nu e un afront sau un atac din partea mea, ci trebuie să găsim o metodă ca acele locuri să se adreseze exact cui trebuie”.

Președintele de ședință - „cred că, în primul rând, trebuie să apelăm la bunul-simț”.

Dl. cons. Morar - reiterează că trebuie găsită o soluție pentru rezolvarea acestei probleme.

Președintele de ședință - precizează că niciun card nu a fost emis ilegal sau falsificat.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția locală - arată că Direcția Generală Poliția locală, prin activitățile pe care le desfășoară zilnic, poate să verifice dacă mașinile parcate în locurile de parcare special amenajate pentru persoanele cu handicap au acel tichet expus la vedere; reiterează că dacă aceste mașini sunt parcate pe alte locuri, sunt aplicate sancțiunile care se impun, potrivit legii.

Dl. cons. Morar - consideră că în acest fel nu este rezolvată problema.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția locală - consideră că aceasta nu este o problemă care aparține poliției locale.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Marcel Nicu Bonțidean dacă intră în competența poliției locale să verifice dacă sunt respectate prevederile art. 65 din Legea nr. 448/2006.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția locală - răspunde că obligația poliției locale este de a verifica dacă, în momentul în care este parcată, acea mașină are expus, la vedere, acel tichet.

Dl. cons. Morar - „și nicidecum să vedem dacă într-adevăr transportă persoana cu handicap sau o preia sau o duce mai departe - nu avem obligativitatea asta”.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția locală - „nu avem această obligativitate”.

Președintele de ședință - „poliția locală nu are atribuții în această direcție”.

Dl. cons. Drăgoescu - întreabă cine ar trebui să aibă aceste atribuții.

Dl. cons. Morar - întreabă cum poate fi rezolvată această problemă.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general al Direcției Generale Poliția locală - crede că, poate, este necesară o modificare legislativă.

D -na cons. Horvath - consideră că prevederea legală pe care a citat-o domnul consilier Morar este prost gândită și inaplicabilă, nefiind singura, de altfel; arată că îi este imposibil să identifice o soluție care să nu fie abuzivă pentru rezolvarea acestei probleme.

Dl. cons. Morar - crede că respectarea legii nu presupune o soluție abuzivă.

D -na cons. Horvath - susține că o prevedere legală poate fi respectată dacă textul acesteia este formulat într-un mod inteligibil, rațional.

Președintele de ședință - este de acord cu organizarea unei dezbateri referitoare la această problemă și face un apel la bunul-simț al celor care dispun de astfel de carduri de parcare pentru persoane cu dizabilități, să le folosească într-un mod just, rațional, pentru a nu bloca locurile de parcare pentru persoanele cu handicap, care chiar au nevoie de ele; consideră că, poate, ar trebui modificată legea, astfel încât municipalitatea să poată angaja mai mulți polițiști locali, deoarece există 322 de posturi la nivelul poliției locale, care nu sunt toate ocupate.

D -na cons. Horvath - consideră că dacă legea respectivă ar prevedea că mașinile conduse de persoane cu handicap pot parca pe locurile special amenajate, acest lucru ar putea fi verificat foarte ușor.

Dl. cons. Moisin - îl întreabă pe domnul Aurel Mocan care este, exact, prevederea legală referitoare la acordarea acestor drepturi speciale.

Dl. Aurel Mocan - directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală -răspunde că este vorba despre Legea nr. 448/2006, precum și că aceste carduri de parcare sunt eliberate nominal, persoanelor încadrate în grad de handicap, care apelează la membrii familiei sau la cunoscuți, pentru a le fi asigurat acest serviciu de transport; precizează că, în aceste condiții, persoana care asigură transportul expune cardul pe bordul mașinii.

Dl. cons. Moisin - întreabă dacă respectivul card este acordat nominal, persoanei cu dizabilități sau conține și numărul de înmatriculare.

Dl. Aurel Mocan - directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală -răspunde că nu, cardul nu conține numărul de înmatriculare, ci numele persoanei cu dizabilități, fotografia și datele de identificare, care nu sunt expuse, fiind arătată doar partea cardului care conține emitentul, perioada de valabilitate și data emiterii.

Dl. cons. Moisin - arată că, din cele spuse de domnul Aurel Mocan, rezultă că o persoană cu handicap poate beneficia de un singur astfel de permis, care este transmisibil, pentru că respectiva persoană poate fi transportată de diferiți membri ai familiei sau de cunoscuți; îl întreabă pe domnul Aurel Mocan dacă garantează, sub rezerva unor verificări contrare, că toate aceste aproximativ 3.000 de carduri active au fost emise în mod legal.

Dl. Aurel Mocan - directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală -răspunde că da.

Dl. cons. Drăgoescu - susține că proprietarii parkingului Leul au găsit o soluție pentru rezolvarea acestei probleme, în sensul că au restricționat accesul în parking.

Președintele de ședință - precizează că este vorba despre un parking privat, care nu intră sub incidența municipalității.

Dl. cons. Drăgoescu - afirmă că restricționarea accesului a fost făcută în baza aceleiași legi.

Președintele de ședință - crede că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces în parkinguri.

Dl. cons. Drăgoescu - consideră că cei care nu asigură transportul unei persoane cu dizabilități ar trebui să plătească locul de parcare.

Președintele de ședință - arată că problema este că e aproape imposibil să fie făcută o astfel de verificare.

D-na cons. Croitoru - sesizează că, în urma ședinței Consiliului de Administrație care a avut loc săptămâna trecută la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, a aflat că în cadrul colegiului există o încăpere care a funcționat ca sală a cazanelor, pe care școala ar dori să o renoveze, pentru a o dedica activităților extracurriculare, dar au constatat, în urma unei discuții cu angajații primăriei, că situația cadastrală a respectivei încăperi nu e deloc limpede; întreabă dacă s-au făcut progrese în depășirea acestui impas.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că nu poate oferi un răspuns pe loc, deoarece nu cunoaște cazul în detaliu, dar precizează că toate solicitările de cadastrare venite din partea școlilor sunt date în lucru.

Dl. cons. Mureșan - solicită detalii despre Centrul Cultural Transilvania.

Președintele de ședință - referitor la b-dul 21 Decembrie 1989, unde urmează să fie construită și Filarmonica, arată că a existat un proiect mai vechi, potrivit căruia trebuia construită și o clădire de birouri sau un hotel; „am reușit să împărțim aceste proiecte” și crede că în această săptămână va fi lansată licitația pentru concesiunea de lucrări la hotel sau clădire de birouri, care a trecut deja de o primă etapă, la A.NA.P. (Agenția Națională pentru Achiziții Publice, n.n.); arată că este vorba despre o suprafață de aproximativ 11.500 de m.p. construibili, adică o suprafață desfășurată de aproximativ 1.500 de m.p.; „cel care vine acolo are obligația ca, într-o anumită perioadă - doi ani - să facă această clădire, urmând ca pentru o perioadă de 40 de ani să plătească o redevență către Primăria municipiului Cluj-Napoca, plus un anumit procent din veniturile pe care urmează să le realizeze”; în ceea ce privește Filarmonica, anunță că va avea loc o licitație în decursul acestui an, pentru faza de proiectare - acolo există doar un P.U.Z. - urmând ca, într-o etapă ulterioară, să fie luată în discuție și licitația de construire, pentru că acest obiectiv are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de euro, bani pe care azi municipiul Cluj-Napoca nu-i are, pentru că încă nu a fost aprobat bugetul național; reiterează că, practic, în această etapă este scoasă la licitație concesiunea lucrărilor pentru clădirea de birouri sau hotel, licitație la care speră să participe cât mai multe firme private.

Mapa președintelui de ședință

1. Plângerea prealabilă formulată de Ruxandra-Maria Năstase-Bucur, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 26.474/305, în data de 16 ianuarie 2019.

Plângerea prealabilă a fost luată la cunoștință și repartizată Direcției Generale de Urbanism.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.