CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 134.201/305/8.03.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 5 martie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Călin-Marcel Găbudean (absent nemotivat), Gabriela Iuliana Moldovan (absentă motivat), Nistor Daniel (absent motivat) și Ioan Sabin Sărmaș (absent nemotivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în C.F. nr. 332970 Cluj-Napoca.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier Patrocle.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr. cad. 260523 (C.F. vechi 140324, nr. topo 1027/1/1/3).

 • 9.  Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30; beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.

7                                                              5                                                     5                         5

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5; beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35; beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere, etajare și mansardare locuință existentă, în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13; beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3; beneficiară: S.C. Doralex Com S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E - str. Cocorilor nr. 40; beneficiari: Mihăescu Andrei, Mihăescu Iulia-Roxana, Mihăescu Gheorghe și Mihăescu Ileana.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima nr. 39B; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană, str. Albac-Aleea Azuga, precum și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74; beneficiară: S.C. Lukoil Romania S.R.L.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Dezvoltare zonă rezidențială - str. Viile Dâmbul Rotund; beneficiar: Dreve Octavian.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51; beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare - str. Borhanci Nord; beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.

 • 25. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Atutonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

 • 27. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

 • 28. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” - patru autobuze electrice.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.

 • 30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Tehnologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C” - str. Câmpului f.n.

 • 31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Cluj-Napoca - refăcută, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din H.G. nr. 321/2005.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 45. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 2 iulie-19 decembrie 2018.

 • 46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

 • 47. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1085/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludvig Roth nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 48. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1074/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Arany Janos nr. 13, proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf. Mihail, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 49. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Conarh Design S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 50. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Pescarul Restaurant Bar S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 51. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1076/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, str. Pitești nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, str. Constanța nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 53. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Due Torri S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1080/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 38.

 • 54. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Balanta Cosmetics S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 10, str. Constanța nr. 17.

 • 55. Raportul de activitate pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală.

 • 56. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2018.

 • 57. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în anul 2018.

 • 58. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al doilea al anului 2018.

 • 59. Diverse.

Dl. primar - urează o primăvară frumoasă tuturor doamnelor și domnișoarelor din consiliul local, precum și tuturor clujencelor; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i și 59j; are rugămintea ca punctul 35 de pe ordinea de zi să fie dezbătut primul, având în vedere interesul major pe care îl suscită.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

59 a - Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

59 b - Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

59 c - Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1081/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

59 d - Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală în anul 2018.

59 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

59 f - Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

59 g - Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.

59 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

59 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

59 j - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor ce urmează a fi acordate).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu

Dl. primar - susține că acest proiect este necesar, pentru că, din nefericire, municipiul Cluj-Napoca nu deține un aqua park, clujenii fiind nevoiți să meargă la Oradea, Târgu Mureș sau în Ungaria, pentru a putea beneficia de o astfel de infrastructură; precizează că proiectul va fi realizat în zona Gheorgheni-Becaș, unde există o suprafață de teren de 52 de hectare, cu destinația de spațiu verde și de agrement; afirmă că acest subiect a fost discutat cu ocazia bugetării participative, unde a decis ca acest spațiu, de 52 de hectare, să-și păstreze destinația de spațiu verde și de agrement; arată că propunerea specialiștilor - „repet, am primit această propunere, nu am fost eu cel care a găsit soluția, am primit-o, dar o susțin” - este ca, acolo, fiind singurul teren aflat în proprietatea publică pe care orașul, primăria îl are, să fie realizat un aqua park, pe 12 hectare din cele 52, proiect care ar respecta caracterul zonei - de parc și agrement, de relaxare; precizează că, din cele 12 hectare de teren, doar 2.200 de mp., deci 2,2 hectare, reprezintă partea care va fi închisă publicului, adică zona în care accesul va fi permis pe bază de bilet, restul suprafeței, de 10 hectare, fiind deschisă, cu acces nelimitat; mai mult decât atât, din această suprafață de 8,8 hectare de teren - diferența fiind reprezentată de parcare - 6,7 hectare sunt spații verzi, care-și păstrează destinația, cu acces nelimitat; subliniază că acest proiect a fost conceput și propus spre dezbatere publică pentru a se încadra în profilul zonei de agrement și al zonei verzi, soluția pe care o propune fiind minim invazivă; reiterează că pe spațiile verzi circulația publică va fi nelimitată, urmând să existe și un

acvariu, cu capacitatea de 650 de metri cubi de apă, populat cu meduze, pești, unde, de

asemenea, accesul public va fi nelimitat, acvariul putând fi folosit inclusiv de școli, pentru

activități didactice; menționează că, prin întreaga construcție, se urmărește crearea unui tot

unitar, cu aspect plăcut, care să continue spațiul verde existent, profilul zonei urmând să fie păstrat; subliniază că, din suprafața destinată aqua parkului, de 8,8 hectare - pe diferența de suprafață, până la 12 hectare, urmând să fie realizată parcarea - 6,7 hectare sunt spații verzi, zona în care intrarea va fi permisă pe bază de bilet fiind de 2,2 hectare de teren; susține că inclusiv terasele au un aspect care se încadrează perfect în profilul zonei; arată că, în vederea realizării acestui proiect, va trebui construit, separat, un drum de 800 de metri, din Sopor, cu două poduri, care să asigure accesul, deci ecosistemul existent nu va fi perturbat, dimpotrivă, va fi creat un acces separat, din centura metropolitană în curs de realizare; precizează că terenul de sport și pista înconjurătoare, care sunt, astăzi, acolo, nu vor fi afectate, urmând să existe în continuare; arată că nu a fost luată decizia finală - va fi luată, într-o etapă ulterioară - cu privire la finanțarea proiectului; precizează că, dacă primăria ar dispune de cele 43 de milioane de euro, cât costă, efectiv, realizarea aqua parkului, plus banii pentru construirea drumului, care sunt separat, nefiind incluși în costul aqua parkului, evident, ar dori ca acest proiect să fie o investiție a municipalității; susține că, din nefericire, anul trecut, municipiul Cluj-Napoca a pierdut 28 de milioane de euro, precum și că, doar în primele trei luni ale anului 2019, față de 2018, municipalitatea a pierdut, deja, la bugetul local, cinci milioane de euro, prin diminuarea sumelor de bani din cotele impozitului pe venit; având în vedere că încă nu știm cum va arăta bugetul, în forma sa finală, nici în anul acesta, nici în anii următori, arată că va rămâne la latitudinea consiliului local să decidă dacă acest proiect va fi realizat din banii contribuabililor clujeni sau în urma unei investiții private, printr-un parteneriat public-privat, printr-o concesiune de lucrări, investiția urmând a fi realizată din surse private, însă această decizie nu va fi luată astăzi; precizează că astăzi nu se decide, definitiv, dacă acolo va fi construit sau nu un aqua park, pentru că realizarea unui asemenea obiectiv presupune parcurgerea, din punct de vedere legal, a cel puțin următoarelor etape: unu - realizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, doi - aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate - etapa în care se află, astăzi, proiectul -, iar, dacă votul consiliului local va fi pozitiv, va urma o a treia etapă, care vizează contractarea și realizarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor și operarea obiectivului, conform art. 7 din Legea nr. 100/2016 - adică, acel studiu de fundamentare va oferi detalii mult mai amănunțite, evident, cu o prealabilă dezbatere publică, în vederea fundamentării deciziei de realizare a acestui aqua park - „dar, ca să se poată fundamenta o decizie, trebuie să știi cât costă și unde se realizează, aproximativ, deci de aceea este nevoie de acest pas, de astăzi, repet, potrivit legii, nu potrivit voinței noastre”; arată că studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici sunt supuși aprobării consiliului local, în baza art. 36 din Legea nr. 215/2001, raportat la H.G. nr. 907/2016; arată că, după etapa a treia, pe care a prezentat-o anterior, va urma atribuirea, prin licitație, a contractului de concesiune, dacă va fi vorba de un parteneriat public-privat, în sensul clasic al termenului sau realizarea proiectului de către primărie, dar tot printr-o licitație, după care va urma operarea aqua parkului; afirmă că doar construirea efectivă este preconizată a dura doi ani, fără aceste etape tehnice, care pot dura câteva luni, având în vedere procedurile legale care trebuie îndeplinite; reiterează că „încă suntem departe de finalizarea unei decizii”, însă îl bucură interesul pe care clujenii îl arată față de acest proiect, pentru că toată lumea are un interes comun: creșterea calității vieții în municipiul Cluj-Napoca; precizează că orice opinie este binevenită, precum și că trebuie respectat cadrul legal existent - „nimic în afara legii”; îi solicită proiectantului să prezinte, la rândul său, proiectul de hotărâre.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - arată că, împreună cu colegii săi, a proiectat atât masterplanul de dezvoltare a Zonei verzi est, cât și studiul de fezabilitate pentru aqua park, pe care se bucură că poate să-l prezinte și în cadrul consiliului local, studiu despre care susține că s-a bucurat de aprecierea Ordinului Arhitecților, fiind expus în anuala de arhitectură de anul trecut, fiind primit foarte bine, inclusiv de „Architectural Review”, una dintre cele mai mari conferințe de arhitectură; afirmă că au fost invitați, în a doua jumătate a lunii martie, să prezinte proiectul aqua parkului, la Cannes; precizează că ideea care a stat la baza întocmirii masterplanului a fost că zona respectivă este îndrăgită de clujeni, având un caracter verde, singura problemă pe care au întâmpinat-o în momentul respectiv fiind găsirea unei modalități de integrarea a unei clădiri de dimensiuni considerabile, fără să fie restricționată circulația publică și să fie accesibil întregul teren; arată că, astfel, proiectul a trecut prin mai multe faze, aceasta fiind a cincea variantă a studiului de fezabilitate și susține că au identificat, la momentul respectiv, o modalitate de dislocare a spațiului verde, pe suprafața construcției, iar, prin modul de evazare a fațadelor, au reușit să creeze un spațiu verde mai mare decât cel dislocat - astfel, aqua parkul creează spații verzi și, în niciun caz, nu le distruge; precizează că pe toată suprafața aqua parkului există spațiu verde, acesta fiind deschis publicului, precum și că nicăieri în proiect nu a fost prevăzută folosirea betoanelor, cu excepția stâlpilor forați ai aqua parkului și a bazinelor piscinelor, fiind create însă luciuri de apă, care, din punctul de vedere al emisiilor de CO2 și al mediului înconjurător, intră în aceeași categorie cu spațiile verzi; susține că au încercat să creeze un aqua park accesibil tuturor categoriilor de vârstă, urmând să fie primul aqua park din România care deține un sector, dotat cu infrastructura corespunzătoare, destinat persoanelor cu dizabilități; afirmă că, în cadrul masterplanului, din cele 52 de hectare, li s-a părut foarte interesantă zona mlăștinoasă și zona lacurilor - practic, municipiul Cluj-Napoca va avea primul parc natural urban, care nu va avea caracter de rezervație; subliniază că, fiind vorba despre un loc apreciat de localnici, au hotărât să conserve tot ceea ce înseamnă natură, în această zonă fiind cuprinse lacurile, împreună cu zona mlăștinoasă, aceasta constituind și un tampon între blocuri și ansamblul aqua parkului, care, oricum, dispune de perdele de arbori, pentru a combate poluarea fonică; arată că au folosit echipamente care generează o poluare sonoră de maxim 68 de decibeli, la șapte metri distanță de ele, aceeași poluare fonică pe care o generează o mașină pornită; evidențiază că au avut grijă ca, înspre extremitățile terenului, să existe înălțimi foarte mici, înspre cartierul de vile M.Ap.N. (Ministerul Apărării Naționale, n.n.) și înspre blocurile nou-construite fiind înălțimi de maxim 12 metri, o înălțime un pic mai mare, de 24 de metri, fiind atinsă înspre parcare, dincolo de care este câmpul; afirmă că emisiile de CO2 ale aqua parkului sunt echivalente celor emise de trei etaje dintr-un bloc convențional din vecinătate, asta dacă nu este luat în calcul efectul platformelor verzi, care conțin mușchi speciali, care filtrează și oxigenează; arată că au propus proiectul aqua parkului, pentru a satisface nevoia de sport, agrement și adrenalină a clujenilor, investiție care ocupă 4,02% din suprafața de 52 de hectare; precizează că, pe restul de 96% din suprafață, au dezvoltat o zonă verde, sută la sută funcțională, având în vedere că acolo a fost proiectat un parc, încă din anii '60.

Dl. primar - solicită să fie prezentate principalele elemente tehnice ale aqua parkului.

D-na Ruxandra Tonco - proiectant Novelty A.E. - arată că, în proiectarea aqua parkului, a fost avută în vedere dezvoltarea sustenabilă, care să păstreze caracterul natural specific al zonei, propunând, în acest sens, dislocarea spațiului verde existent în zona în care urma să fie construită clădirea și reproducerea acestuia pe verticală, păstrând, astfel, tot cadrul natural, cu specificul său; precizează că aqua parkul indoor este edificabil pe o amprentă de două hectare, accesul principal realizându-se pe o alee pietonală, care este o continuare a str. Lucia Sturdza-Bulandra, circulațiile perimetrale, pietonale și velo, racordându-se la cele existente; arată că, din suprafața totală a terenului, doar două hectare nu sunt accesibile publicului, restul spațiului fiind amenajat pentru recreere și petrecerea timpului liber, exact ca într-un parc; informează că în cadrul proiectului mai sunt reglementate: accesul secundar, ce va servi aprovizionărilor, pentru o bună funcționare a ansamblului, aqua parkul outdoor, care permite extinderea activităților cu specific acvatic și în exteriorul clădirii, pe durata sezonului cald, precum și, nu în ultimul rând, parcarea - o suprafață de aproximativ două hectare, cu 1.200 de locuri de parcare, din care 48, pentru persoane cu dizabilități, iar cinci, pentru autocare, existând și o zonă de 600 de metri pătrați, destinată motocicletelor și bicicletelor; precizează că au fost prevăzute materiale ecologice - dale înierbate, sistem de tip macadam - , compuse din agregate naturale - „dacă mâine se schimbă destinația spațiului, nu este nicio problemă”; arată că clădirea aqua parkului, din punct de vedere volumetric, este definită de trei corpuri principale, unde se vor desfășura activitățile cu caracter acvatic; precizează că cele trei corpuri sunt conectate printr-o pasarelă, ce creează posibilitatea tranzitării spațiului, formând conexiuni între diverse puncte-cheie, cum ar fi parcul natural, parcarea, parcul urban sau zona sportivă; evidențiază că, în interior, zona de conexiuni adăpostește spațiile complementare zonei cu caracter acvatic, cum ar fi zone administrative, vestiare sau zone de servit masa; afirmă că va exista spațiu verde pe toată suprafața acoperișului aqua parkului, iar toate intervențiile propuse, atât interioare, cât și exterioare, urmăresc facilitarea accesului pentru toate categoriile de populație, inclusiv persoane cu dizabilități; arată că a fost folosit conceptul de arhitectură biomimetică, adică imitarea unui comportament biologic - toate liniile sunt fluide și oferă varietate unui peisaj, care, altfel, ar fi fost plat; evidențiază că platforma verde oferă posibilitatea tranzitării spațiului, configurând un loc de belvedere, atât pentru împrejurimi, cât și pentru zona aqua parkului indoor; precizează că accesul vizitatorilor va fi realizat în deplină siguranță, fluxurile auto, velo și pietonale neintersectându-se, iar amenajările, din punct de vedere compozițional, urmăresc principiile arhitecturii organice, natura jucând un rol-cheie în dezvoltarea obiectivelor propuse, fiind elementul central și integrator; prezintă structura aqua parkului indoor, care include zona de acces și vestiare, zonele splash, bubble și fantasy, unde au loc activitățile cu caracter acvatic, două restaurante, un spa wellness, aflat la etaj, un subsol tehnic, precum și o zonă de lobby, accesul realizându-se de o parte și de alta a rampei verzi; consideră că centrul de interes al aqua parkului va fi reprezentat de acvariul cu o capacitate de aproximativ 650 de metri cubi de apă, o suprafață de 130 de metri pătrați și patru metri înălțime, care va găzdui diferite specii de pești și meduze, într-un decor format din peșteri, corali și alte plante acvatice, accesul la acest acvariu fiind gratuit, atât pentru clienții aqua parkului, cât și pentru cei din afară; arată că spațiile destinate vestiarelor cuprind zone de depozitare și cabine de schimb, pentru aproximativ 3.500 de persoane, incluzând spații dedicate familiilor și spații dedicate persoanelor cu dificultăți motorii, la care accesul va fi asigurat prin rampe, lifturi, diferențe de textură a finisajelor, indicatori tactili și semnalistică audio-video; zona cuprinde, de asemenea, vestiare și grupuri sanitare pentru personal, precum și spații de depozitare și curățenie; precizează că accesul în parcul acvatic, indiferent de zonă, se va face doar prin zona de filtru a vestiarelor, prevăzută cu grupuri sanitare și dușuri.

Dl. primar - îi solicită doamnei Ruxandra Tonco să esențializeze prezentarea, pentru a se putea trece la dezbaterea proiectului de hotărâre.

D-na Ruxandra Tonco - proiectant Novelty A.E. - arată că zona exterioară a aqua parkului este compusă din zona splash, dedicată adrenalinei și aventurii, zona fantasy, un ansamblu de șase tobogane, cu o capacitate maximă cumulată de 1.440 de utilizatori pe oră, toboganul King Cobra - un echipament cu o înălțime de plecare de 17 metri și o capacitate de 480 de utilizatori pe oră, bazine Lazy River, cu alveole de relaxare, precum și piscine exterioare; precizează că zona fantasy este destinată, preponderent, relaxării, fiind dotată cu un bazin cu pool bar, cu o capacitate de 290 de persoane, cu locuri de odihnă, șezlonguri cu hidromasaj, baldachine, leagăne, toate spațiile exterioare fiind străbătute de alei amenajate cu vegetație și mobilier urban; menționează că mai sunt câteva specificații tehnice.

D-na Mădălina Ghiță Zaharia - proiectant Novelty A.E. - arată că, dintre aspectele tehnice, pot fi remarcate câteva beneficii ale acoperișului verde, care sunt bine-cunoscute.

Dl. primar - „să ne oprim aici; mulțumesc, a fost o prezentare succintă și, dacă va mai fi nevoie, o să vă rugăm să interveniți, în funcție de dezbatere; vă mulțumim pentru prezentarea pe care ați făcut-o; domnule președinte, noi am încheiat prima intervenție și vă stăm la dispoziție pentru clarificări, detalii și răspuns la întrebări”.

Președintele de ședință - solicită avizul comisiei de specialitate.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - arată că este directorul executiv al Asociației S.O.S. Societatea Organizată Sustenabil, prin intermediul căreia este derulată Campania S.O.S. Parcul Est; precizează că, în urma unei petiții semnate de 3.000 de clujeni, printre care au fost și specialiști din partea O.A.R., municipalitatea a acceptat, public, ideea de parc, nu de aqua park, acest lucru întâmplându-se în 2013; remintește că, în urma unei propuneri a cetățenilor, formulată în cadrul procesului de bugetare participativă, a fost, de asemenea, acceptată ideea de parc, nu de aqua park; referitor la prezentarea făcută anterior, consideră că principalele probleme sunt legate de faptul că proiectul ocupă aproximativ 50 de hectare - „de ce nu 500?; dacă ne uităm pe extrasul de C.F., avem 16,5 hectare”; prezintă, pe scurt, argumentele Asociației S.O.S. Societatea Organizată Sustenabil, promovate în cadrul Campaniei S.O.S. Parcul Est: clădirile propuse depășesc limita maximă de ocupare a terenului, conform P.U.G., de 2,5 ori; clădirile, parcajele, drumurile, platformele depășesc limita maximă de ocupare a terenului de 4,5 ori; „clădirile depășesc limita maximă de utilizare a terenului, conform P.U.G., repet, pe 16,5 hectare, conform parcelei de C.F.”; studiul de fezabilitate nu respectă prevederile legale privind calculul indicilor urbanistici, P.O.T. și C.U.T., potrivit Legii nr. 350/2001; evidențiază că s-a spus că este vorba despre un aqua park minim invaziv - „este o aberație; noi avem alături de noi, în campanie, dacă intrați pe siteul S.O.S. Parcul Est, pe cei de la Parcul Natural Văcărești: imaginați-vă un parc natural cu aqua park, la Parcul Natural Văcărești - ar fi o aberație, în termeni ecologici; de aceea, noi suntem pentru aqua park, dar într-o altă zonă a Clujului, care nu este atât de ocupată de construcții, de trafic auto”; subliniază că se discută despre construirea, în Sopor, a unui cartier de mărimea Mănășturului: acolo va fi trafic auto, va fi o zonă din ce în ce mai densă din punctul de vedere al locuirii, fiind necesare funcțiunile publice; propune realizarea unui parc cu acces general și gratuit, nu a unui aqua park, unde a văzut că prețul mediu de intrare, pentru o persoană, este de 75 de lei, un clujean cu un venit mediu de 2.000-2.500 de lei și cu doi copii trebuind să cheltuiască aproximativ 300 de lei într-o singură zi petrecută la aqua park; consideră că propunerea de realizare a unui parc este benefică, clujenii putându-se bucura de natură, de mișcare și aer curat, în mod gratuit, fiind întregite zonele verzi existente, cum ar fi Baza Sportivă Gheorgheni sau ultimele lacuri de lângă Selgros, care sunt legate, prin zona de stufăriș, de primul lac din Gheorgheni - este vorba despre o suprafață de 66 de hectare, cel mai mare spațiu public verde al orașului, în acest fel fiind continuată o propunere mai veche a domnului Vasile Mitrea, prezent la ședința de consiliu, de realizare a Parcului Est al orașului, care este fezabil; precizează că este vorba despre o zonă cu o biodiversitate bogată, cu 67 de specii de păsări, căprioare, vidre, iepuri sau veverițe; afirmă că o bună parte a acestei faune va dispărea odată cu extinderea cartierului Sopor, dar, în continuare, poate fi prezervată o zonă naturală bogată a orașului, aqua parkul putând fi realizat în altă parte; arată că acestea sunt argumentele sale și ale celor 3.000 de clujeni care au semnat acea petiție; consideră că miza dezbaterii ar trebui să fie găsirea altui loc pentru construirea aqua parkului și gândirea modului în care va fi realizat parcul natural, pe site fiind postate propuneri de finanțare prin fonduri europene pentru lacuri degradate, prin care pot fi atrase câteva milioane de euro.

Dl. Ovidiu Nistor - reprezentant al U.S.R. Cluj - este de acord că este necesar un aqua park în județul Cluj, dar subliniază că acesta va fi un obiectiv regional, nu local sau județean; consideră că, având în vedere că foarte mulți oameni din județele învecinate vor veni să viziteze aqua parkul, va fi generat foarte mult trafic rutier, în condițiile în care încă nu se știe când va fi terminat drumul cu două benzi care va asigura legătura cu centura Soporului; afirmă că traficul deja este sufocant în zona parcului Gheorgheni; propune o colaborare cu consiliul județean, în vederea găsirii celui mai bun loc pentru realizarea aqua parkului, însă nu în interiorul orașului; solicită să se țină cont de voturile exprimate în cadrul procesului de bugetare participativă din 2017, prin care zeci de mii de clujeni au hotărât că e nevoie de un parc în estul orașului.

Dl. Bogdan Botău - cetățean - arată că locuiește într-un bloc care se află în imediata vecinătate a locului în care se dorește realizarea aqua parkului, care, practic, va fi între blocuri, ceea ce consideră că este neadecvat, având în vedere că este tatăl unei fetițe de un an, iar aqua parkul va fi, practic, sub geamurile locuinței sale; reiterează că aqua parkul va fi prea aproape de blocuri.

D-na Adina Kraus - cetățean - susține că și-a petrecut ultimii 30 de ani în afara țării și a observat că niciun astfel de parc de distracții nu este în interiorul orașelor.

Dl. Vasile Mitrea - cetățean - este de acord cu realizarea aqua parcului, însă, întreabă câte studii au fost făcute înainte de a fi stabilit acest amplasament, în vederea identificării unor alte locuri, în care aqua parkul să deranjeze mai puțin; arată că el a făcut proiectul pentru Parcul Est, care avea 110 hectare și o pistă de canotaj de 1.000 de metri, unind lacurile care erau acolo; precizează că Parcul Est avea, de asemenea, o suprafață vegetală - se referă la plantația înaltă - foarte mare; consideră că „nu verdeața de pe acoperiș aduce oxigen”, ci această plantație înaltă; întreabă de ce viitorul cartier Sopor, din imediata vecinătate a Becașului, nu poate prelua o asemenea dotare, care ar putea să-i confere un element de identitate; arată că nu poate fi acord cu luarea unei decizii care să nu țină cont de ce s-a făcut până acum în acea zonă, în condițiile în care a fost începută drenarea lacurilor și realizarea amenajărilor peisajere - „și acum venim și înghesuim acolo, pe Parcul Est, tot ce ne vine la îndemână”; solicită, ca profesionist, realizarea unui studiu prin care să fie identificate posibile amplasamente pentru aqua park, urmând ca după aceea să fie luată decizia care dintre ele este mai potrivit.

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - arată că este președintele Asociației de proprietari Galați nr. 24, blocul din care face parte asociația fiind unul din cele șapte situate peste drum de amplasamentul vizat pentru aqua park; întreabă de ce această investiție nu este realizată în Becaș, fiind aleasă zona Între Lacuri, în imediata vecinătate a unui parc existent; susține că vorbește în numele a 250 de oameni care și-au cumpărat apartamente, căutând un parc; întreabă dacă există un studiu de impact referitor la zgomot, având în vedere că un aqua park generează poluare fonică; precizează că el și asociația de proprietari pe care o reprezintă nu sunt împotriva realizării acestei investiții, dar solicită - în cazul în care nu este găsit un alt amplasament - mutarea zonei care produce zgomot a aqua parkului cât mai departe de blocurile în care locuiesc el și vecinii săi, în zona parcării aqua parkului, care este cel mai îndepărtat loc de toate construcțiile din apropiere.

D-na Teodora Domșa - reprezentantă a Societății Ornitologice Române - susține că zona respectivă este foarte importantă, pentru că adăpostește o mare biodiversitate, chiar și pentru o zonă extraurbană; arată că, potrivit Atlasului păsărilor Clujului, pe care societatea pe care o reprezintă l-a realizat, în zona respectivă sunt 78 de specii de păsări cuibăritoare, în condițiile în care media generală pe Cluj este de 40 de specii, precum și alte specii de viețuitoare, pe care le-ar putea vedea oricine s-ar plimba prin acel parc, cel mai apropiat model fiind Parcul Natural Văcărești; subliniază importanța parcurilor pentru recreere, mersul pe jos fiind foarte benefic; arată că este vorba despre un spațiu public, care ar trebui să rămână public; afirmă că își dorește realizarea unui aqua park, însă altundeva, marele avantaj al unui parc fiind că accesul este gratuit și că poate fi folosit pe parcursul întregului an; propune accesarea unor proiecte europene de renaturare, pentru că, în general, orașele luptă pentru a-și mări spațiul verde.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - întreabă dacă, înaintea acestui studiu de fezabilitate, a fost făcut un studiu de prefezabilitate; ar dori să știe ce reprezintă mențiunea alte studii din cadrul devizului general; afirmă că, „din partea scrisă, am văzut că există un masterplan și n-a mai fost necesară realizarea unui studiu de prefezabilitate, iar la devizul general scrie că studii de prefezabilitate costă atât...”; având în vedere că nu există alte studii care să suțină studiul de fezabilitate, consideră că toate cheltuielile efectuate pentru realizarea acestuia sunt ilegale; arată că acesta este punctul său de vedere, ca inginer-proiectant.

Dl. Vasile Mitrea - cetățean - susține că, pentru ca municipiul Cluj-Napoca să devină oraș verde sau structură urbană ecologică, primăria a solicitat un studiu, rezultând un studiu de spații verzi, care i-a asigurat municipiului Cluj-Napoca statutul de oraș verde; consideră că acest studiu, în cadrul căruia Parcul Est este subsistemul cinci, merita să fie analizat, urmând ca abia după aceea să se tragă concluzia că acesta este singurul amplasament posibil pentru aqua park; arată că este inadmisibil să existe studii făcute anterior, de care nimeni să nu se intereseze.

Dl. primar - le mulțumește tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că fiecare voce contează și fiecare argument trebuie ascultat și cântărit, în interesul tuturor clujenilor, pentru a lua cele mai potrivite decizii pentru oraș; arată că acest proiect se află în prima etapă dintr-un număr de șase pe care trebuie să le parcurgă; precizează că, împreună cu proiectanții, va răspunde, punctual, fiecărei probleme ridicate, în baza informațiilor deținute; referitor la intervenția domnului Adrian Dohotaru, arată că este vorba despre 12 hectare de teren -diferența de la 12 la 16 hectare este destinată spațiilor verzi -, din care doar pe 2,2 hectare va fi restricționat accesul, restul urmând să aibă caracter public, deschis, iar, raportat la cele 52 de hectare, după cum a spus foarte clar și proiectantul, vorbim despre 4,4% din suprafața totală a acestora; susține că este avut în vedere un program social, care să faciliteze accesul persoanelor cu venituri reduse la aqua park; precizează că acesta este singurul loc pentru aqua park pe care primăria îl deține în proprietate publică, pentru că, altfel, municipalitatea ar fi optat pentru alt amplasament; afirmă că asta nu înseamnă că nu pot fi realizate și alte aqua parcuri, oferind în acest sens exemplul comunei Chinteni, care derulează un proiect similar, împreună cu Compania Națională de Investiții; referitor la intervenția domnului Ovidiu Nistor, subliniază că da, avem nevoie de parcuri în oraș, și, tocmai de aceea, municipalitatea dorește să păstreze profilul acestei zone de 52 de hectare, iar, în urma discuțiilor purtate cu specialiștii - o parte dintre ei fiind menționați de proiectant -, consideră că proiectul propus este compatibil atât cu profilul existent al zonei, de zonă de agrement și spațiu verde, cât și cu votul exprimat de clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă; îi roagă pe proiectanți să-i răspundă domnului Bogdan Botău la întrebarea privind izolarea fonică, pentru că înțelege îngrijorările cetățenilor care locuiesc în acea zonă, referitoare la calitatea vieții, confortul acestora fiind o prioritate majoră a municipalității; evidențiază că poate fi făcută o comparație cu alte orașe, potrivit intervenției doamnei Adina Kraus; îi transmite domnului Vasile Mitrea că, dacă reușește să identifice o zonă aflată în proprietatea publică în care poate fi realizat aqua parkul, municipalitatea nu o să refuze niciodată o astfel de discuție; arată că astfel de discuții au fost purtate în cadrul comisiilor de specialitate care au competențe în domeniu și repetă că, în acest moment, nu există alt loc disponibil, care să fie în proprietatea Statului Român; arată că, chiar și în aceste condiții, în care zona în care se dorește construirea aqua parkului este în proprietatea Statului Român, costurile depășesc 40 de milioane de euro, fără infrastructura de acces - drumuri, poduri etc.; referitor la intervenția domnului Dan Chiuzbaian, consideră că studiile privind impactul zgomotului sunt extrem de importante, aceste probleme care vizează vecinătățile trebuind luate în considerare; susține că vor fi căutate soluții de prezervare a ecosistemului la care a făcut referire doamna Teodora Domșa, în contextul realizării acestei investiții; referitor la studiul de prefezabilitate, precizează că acesta este obligatoriu, potrivit legii, doar în cazul investițiilor care depășesc 50 de milioane de euro; îi roagă pe proiectanți să ofere detalii suplimentare, în special referitoare la protejarea vecinătăților, zgomot și studiul de prefezabilitate.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - arată că, la partea de proiectare, colegii săi au luat în calcul foarte mult nivelul de zgomot; afirmă că și el, dacă ar fi construit în vecinătatea sa un aqua park, și-ar pune la fel de multe întrebări; arată că a avut în vedere ca înălțimea maximă înspre blocuri să fie înălțimea minimă a aqua parkului - practic, înspre blocuri există o înălțime de 12 metri și tocmai colțul situat înspre blocuri este o suprafață opacă, în componența căreia nu intră nici măcar sticlă, tocmai pentru a bloca ieșirea zgomotului din interiorul aqua parkului; „la partea de interior, noi garantăm, ca proiectanți, prin studii și calcule și studii fonice, că de la interior, pe toată perioada anului, dezumificarea făcându-se prin echipamente și nicidecum prin deschiderea geamurilor - sistemul clasic -, de la interior nu va ieși zgomot”; arată că, într-adevăr, există un ansamblu de tobogane, care se apropie la aproximativ 180 de metri de cel mai apropiat bloc, dar acest ansamblu este orientat în partea opusă; precizează că toboganele au tuburi închise, în care încap, concomitent, maxim șapte persoane, la un interval de trei minute; subliniază că toboganul Cobra se află în partea cealaltă a terenului, opusă blocurilor; arată că, în momentul în care se va ajunge la proiectul tehnic, vor fi făcute niște studii mult mai amănunțite, cum ar fi cel dendrologic, de zgomot sau studiul dedicat materialelor, aceasta fiind semnificația mențiunii alte studii; precizează că singurul element din cadrul aqua parkului care este mai aproape de blocuri este ansamblul de tobogane.

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - arată că, potrivit unor studii pe care le-a citit, referitoare la realizarea unui proiect asemănător, în Statele Unite ale Americii, distanța minimă la care un sunet de tobogan poate fi blocat de o perdea forestieră de 40 de metri este de 140 de metri; susține că, în aer liber, un sunet este amortizat pe o distanță de 1,4 kilometri; „acum, dacă o să-mi spuneți că copiii vor striga doar în partea aceea și nu în partea aceea, cred că avem o problemă, să știți, pentru că nu poți să controlezi în ce parte se bucură lumea; indiferent cum merg ei prin tuburi, la un moment dat, aterizează undeva, într-un spațiu; o să puneți un gard în zona aceea, ce o să faceți?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „fără niște specificații exacte, tehnice, nu pot să mă exprim, dar înseamnă că aceeași problemă este și cu parcul natural, urban și cu parcul de relaxare, pentru că și acolo sunt copii care aleargă și țipă”.

Președintele de ședință - precizează că aceste aspecte pot fi clarificate într-o etapă ulterioară; arată că astăzi este supus votului un studiu de fezabilitate; evidențiază că, în faza proiectului tehnic, vor trebui să existe toate studiile necesare, cu avizul tuturor instituțiilor competente.

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - susține că a expus punctul de vedere al celor care locuiesc în imediata apropiere a locului în care urmează să fie realizată investiția.

Președintele de ședință - subliniază că proiectantul trebuie să țină cont de problema pe care a ridicat-o domnul Dan Chiuzbaian.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - arată că a înțeles, din intervenția domnului primar, că este singurul loc disponibil, dar nu știe dacă zona respectivă poate avea ca unică utilitate doar construirea unui aqua park; precizează că a întrebat ce studii stau la baza întocmirii studiului de fezabilitate, chiar dacă în cadrul acestuia există mențiunea și alte studii, referindu-se la oportunitatea și necesitatea alegerii acelui amplasament pentru aqua park; întreabă dacă există o notă de fundamentare din partea beneficiarului.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „Hotărârea 907, care reglementează prefezabilitatea și fezabilitatea, dispune elaborarea oportunității investiției și la prefezabilitate, și la fezabilitate - s-a făcut în fezabilitate, este”.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - „perfect, deci acea locație nu ați ales-o dumneavoastră, vi-a fost dată de către primărie, cu destinația clară pentru aqua park, da?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „s-a elaborat tema de proiectare, împreună cu primăria...”.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - „O.K., înainte de tema de proiectare vorbesc”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „există masterplanul, care fundamentează, la nivelul întregului Cluj, necesitatea și oportunitatea acestei investiții în acel loc”.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - „îmi cer scuze, poate nu m-am făcut suficient de înțeles: pe acel amplasament aveți vreo fundamentare din partea beneficiarului sau orice altfel de studiu, prin care spune că se pretează pentru aqua park - da sau nu?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „fundamentarea am demonstrat-o noi; dânșii au făcut comandă, noi, eu am justificat...”.

Dl. Cosmin Stroienoiu - cetățean - arată că este vorba despre un proiect de hotărâre prin care sunt supuși votului parametrii tehnico-economici ai acestei investiții și susține că, din această perspectivă, devizul general este greșit, pentru că, în cadrul acestuia, sunt alocați bani pentru studiul de prefezabilitate „și recomandarea mea este, la domnul primar și la toți consilierii, să nu voteze așa ceva; mulțumesc”.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul Virgil Poruțiu, directorul Direcției tehnice, să aibă o scurtă intervenție pe acest subiect.

Dl. Virgil Poruțiu - directorul Direcției tehnice - „conform H.G. 907, sunt cuprinse cheltuielile pentru masterplan”.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - întreabă când anume autoritatea publică locală va recunoaște, printre prioritățile sale, cum ar fi aqua parkul, și locuințele sociale.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - consideră că datele și cifrele au fost manipulate și oferă trei exemple în acest sens: „aqua parkul privat - în care plătești o taxă de intrare serioasă, repet, la o familie de doi adulți, doi copii, ajungi la 250 de lei-300 de lei - e făcut pe teren public; în acest masterplan, care nu se găsește pe net, parcul natural vine pe proprietăți private; știu foarte bine, că am situația proprietarilor privați, v-am și dat-o, în 2012, când a început să se accepte ideea de aqua park; o altă chestiune care mi se pare foarte problematică: de pildă, s-a zis, din partea proiectantului, că acest proiect a fost plimbat prin toată străinătatea și a primit laudele străinătății, dar vedem critici serioase din partea arhitecților și urbaniștilor, aici, la Cluj”; afirmă că cetățenii n-au apucat să consulte proiectul, existând doar niște planșe postate pe facebook - „cine face rost de proiect, o face pe șestache”; reiterează că, pentru a avea o dezbatere publică serioasă, cetățenii trebuie să aibă acces la proiect; consideră că o altă problemă referitoare la acest studiu - pentru că se vorbește despre un masterplan verde - este că, în cele 175 de pagini ale sale, există referiri doar la aqua park, nu și la parcul natural urban, care este propus de ani de zile și pentru care sunt făcute studii, prin voluntariat, „nu cu plata a un milion de lei din banii cetățenilor, fără să ne dăm seama că acea locație este bună sau nu”; susține că oamenii care și-au oferit, gratuit, expertiza pentru realizarea parcului natural urban nu au fost chemați, în prealabil, la dezbateri, „deși ne-ați promis, în fiecare an, că o să avem dezbateri pe subiect, înainte să ajungem la acest vot”, sens în care propune amânarea votului; subliniază că aqua parkul este un obiectiv pentru Transilvania; solicită să fie organizate dezbateri cu privire la parcul natural - de ce este necesar și ce tipuri de investiții pot fi aduse pentru Cluj; consideră că acest proiect - aqua park sau parc natural - trebuie gândit la nivel de ansamblu, de sistem.

Dl. Ovidiu Nistor - reprezentant al U.S.R. Cluj - întreabă dacă proiectantul a ținut cont de faptul că va fi elaborat un P.U.Z. pentru zona Sopor.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - „ați luat în calcul Soporul?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „am luat în calcul că se va face accesul pe zona aceea de Becaș și, oricum, va fi o zonă mai aglomerată”; susține că, într-adevăr, într-una dintre variante, parcarea era înspre blocuri, dar a considerat că 1.200 de mașini poluează mult mai mult - atât fonic, cât și din punct de vedere al calității aerului -decât aqua parkul; arată că, tocmai din această cauză, proiectul a fost orientat pe coordonate, astfel încât să fie asigurată însorire maximă pentru aqua park, având în vedere că acesta este gândit să fie dominant la interior, iar în Cluj-Napoca vara nu este prea lungă; precizează că drumul de legătură, pe care se va face accesul, nu va afecta și nu va aglomera zona de blocuri și reiterează că, dacă parcarea ar fi fost amplasată înspre blocuri, accesul ar fi trebuit să se facă sau prin terenul respectiv sau prin zona de blocuri și zona mlăștionoasă, în care au declarat, la momentul respectiv, că vor să facă parc natural urban.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - afirmă că acolo sunt proprietari privați și îl întreabă pe domnul Alexandru Palcău dacă a discutat cu ei.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „ca și fiecare P.U.Z., reglementează în zona respectivă; noi, în calitate de proiectanți, noi ne uităm pe tehnic; masterplanul a fost în consultare la Agenția de Mediu, la momentul în care s-a dat avizul de la Mediu; noi am fost și la Mediu - l-am prezentat am dat și tot suportul Agenției de Mediu, am răspuns la toate întrebările și, acum, am venit aici, să răspundem la întrebările dumneavoastră”.

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - îi solicită domnului Alexandru Palcău să 9

lămurească poziționarea zonelor descoperite, de aer liber, vizavi de zona rezidențială din imediata proximitate, deoarece dorește să știe ce impact are proiectul propus asupra zonei în care locuiește; întreabă ce nivel de zgomot, în decibeli, generează parcul, mai ales în zona descoperită; precizează - ca specialist în sunet, de 20 de ani - că sunetul se propagă ca o sferă, nu este unidirecțional.

Președintele de ședință - crede că domnul Dan Chiuzbaian repetă ceea ce a spus acum câteva minute și precizează că aceste studii nu trebuie întocmite în această fază, a studiului de fezabilitate, ci în faza de proiect tehnic și de D.T.A.C. (Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire, n.n.).

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - „cu tot respectul, nu înțeleg procedura, dar dacă acum dați aprobare, vă mai puteți întoarce din drum?”.

Președintele de ședință - „asta v-a spus și domnul primar, de la început: asta este faza preliminară, în care se votează studiul de fezabilitate”.

Dl. primar - arată că urmează studiul de fundamentare a deciziei, care va fi elaborat, dezbătut și votat.

Președintele de ședință - precizează că trebuie realizat P.U.Z.-ul, care va trebui să aibă alte studii la bază, deci astăzi este supus aprobării doar studiul de fezabilitate, care este un prim pas pentru acest proiect.

Dl. Dan Chiuzbaian - cetățean - evidențiază că, potrivit unor proiecte similare, pe care le-a găsit pe internet, realizate în alte zone, cele mai mari probleme pe care le ridică acest gen de investiții sunt traficul și zgomotul.

Dl. primar - arată că, în ceea ce privește preocuparea pentru susținerea și consolidarea spațiilor verzi ale Clujului, cetățenii au, în consiliul local și în Primăria municipiului Cluj-Napoca, un aliat; precizează că, în acest moment, sunt în lucru proiecte care vizează crearea sau modernizarea a 96 de hectare de spații verzi și parcuri din oraș, începând cu noul parc al Tineterului sau Pădurea Clujenilor, de 21 de hectare, și continuând cu celelalte parcuri propuse, cum ar fi: Parcul Feroviarilor sau Parcul dintre Lacuri; susține că este avută în vedere și modernizarea parcurilor existente, astfel încât să fie accentuată această dimensiune verde a orașului; consideră că „toți suntem de aceeași parte a baricadei și încercăm, pentru comunitatea noastră, să găsim cele mai bune soluții, gestionându-le în interes public și cu menținerea calității vieții”; susține că trebuie găsit un echilibru - în ce măsură un aqua park sporește calitatea vieții în Cluj-Napoca, precum și diminuarea la maxim a disconfortului potențial pe care îl poate avea o asemenea investiție; arată că, tocmai de aceea, orice idee este binevenită, discuții urmând să fie purtate și în etapa a doua a proiectului, care va fi foarte importantă, și anume studiul de fundamentare a deciziei, pe baza acestor indicatori tehnico-economici preliminari, din studiul de fezabilitate, astfel încât să poată fi fundamentată o decizie cu adevărat sănătoasă pentru orașul nostru; „repet, dacă dumneavoastră aveți o altă soluție, mai bună decât asta, niciodată nu vom refuza discuția; noi n-am găsit altă soluție mai bună; nu are primăria o altă soluție mai bună pentru realizarea unui aqua park la Cluj”.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - „de ce primăria trebuie să facă, dacă se poate face la nivel de județ, la cinci-șase kilometri de Cluj?”.

Dl. primar - „dacă ar fi existat vreun interes din partea vreunei autorități județene, noi îl susținem; este interesul acesta, de la Chinteni; este foarte bine și-l salutăm, dar credem noi că tocmai existența a două unități ar fi extrem de benefică pentru clujeni, pentru că nu se va concentra toată lumea într-un singur loc; Clujul are nevoie de mai multe soluții de acest fel”; arată că a fost deschis Ștrandul Sun, pe cinci hectare, însă nu a venit nimeni, în vederea încheierii unui parteneriat, pentru că s-a considerat că este foarte mică suprafața - era singura suprafață publică pe care primăria o avea la dispoziție -, existând și dificultăți în ceea ce privește terenul: dedesubt era o conductă de apă, iar deasupra era rețeaua Transelectrica, translatarea acestor rețele costând foarte mult; arată că, în condițiile în care orașul se confruntă cu din ce în ce mai multe provocări, bugetul suferă, în fiecare an, pierderi considerabile, iar, în funcție de cum vor arăta fundamentarea și prognoza bugetară, precum și de recomandările specialiștilor, municipalitatea își pregătește o plasă de siguranță, prin contractarea, în viitor, a unui credit, pentru a realiza obiective importante, precum Filarmonica, deoarece fondurile de investiții din bugetul local abia acoperă necesarul de cofinanțare a proiectelor europene - „pentru că prima dată trebuie să dai banii și după aceea-i primești”; precizează că gradul de îndatorare al orașului este mic, de 5%, în condițiile în care gradul maxim este de 35%; subliniază că împrumutul nu va fi contractat pentru aqua park, prima sa opțiune pentru construirea acestuia fiind realizarea unui parteneriat public-privat, în cadrul căruia primăria pune la dispoziție terenul, iar partenerul privat vine cu investiția; reiterează că susține acordarea unor facilități pentru persoanele cu venituri reduse.

Dl. cons. Morar - arată că venise la această ședință de consiliu cu intenția clară de a vota acest proiect - „chiar am avut o mică dispută cu colegii mei pe această temă” - crezând că acest aqua park este necesar, oportun în acel loc; crede în continuare că aqua parkul este necesar pentru oraș, dar, în urma dezbaterilor - îi felicită pe toți cei care au luat cuvântul - nu știe dacă locul este potrivit; propune amânarea proiectului pentru încă o lună, timp în care să fie organizate încă zece asemenea întâlniri, pentru că această decizie ne va afecta pentru mulți ani de acum încolo; nu vrea să pară populist, dar crede că este o discuție „care ne-a pus pe toți pe gânduri”.

D -na cons. Croitoru - întreabă dacă proiectul a fost lansat în dezbatere publică, dacă îngrijorările manifestate astăzi au fost înaintate primăriei, precum și dacă s-a ținut cont de ele; dacă răspunsul la aceste întrebări este nu, solicită retragerea punctului de pe ordinea de zi și repunerea sau punerea lui în dezbatere publică - e limpede că e nevoie de asta.

Dl. primar - arată că, potrivit legii, punctul nu mai poate fi retras de pe ordinea de zi, acest lucru putând fi făcut până la începerea ședinței de consiliu local.

D -na cons. Horvath - afirmă că și în cadrul grupului U.D.M.R. au avut loc diferite consultări pe acest subiect - la care au participat și câțiva arhitecți, reprezentanți ai asociațiilor de protecția mediului, precum și cetățeni - având în vedere îngrijorările, respectiv opiniile exprimate în spațiul public; susține că multe dintre aspectele ridicate au fost clarificate - „și sau clarificat liniștitor, spun eu” - în cadrul acestor dezbateri, și se referă la acea solicitare, expresă și hotărâtă, de a exista un parc cu acces liber în acea zonă, care va avea o suprafață considerabilă.

Președintele de ședință - precizează că este vorba de o suprafață similară Parcului Feroviarilor, care are 5,5 hectare.

D-na cons. Horvath - în ceea ce privește drumul de acces spre aqua park, arată că le-a fost semnalat că nu ar fi oportun ca acest drum să taie, să distrugă caracterul compact al parcului cu acces liber, pentru că, atunci, zona acesta foarte necesară își va pierde foarte mult din funcționalitate; afirmă că are unele nedumeriri referitoare la devizul de cheltuieli, unde, la punctul 3.5.2, apare studiul de prefezabilitate.

Dl. primar - arată că este masterplanul întregii zone verzi, de care vorbea domnul Virgil Poruțiu, directorul Direcției tehnice.

D -na cons. Horvath - spune că a rămas neclarificată distanța până la locuințele existente, care este foarte mică; întreabă, având în vedere că este vorba despre un teren de 12 hectare aflat în proprietatea publică, dacă „nu s-ar putea inversa locațiile parcului cu acces liber, care să fie apropiate locuințelor; există această posibilitate?, că, pe un Google maps, probabil, care ar arăta ce este construit și existent în zonă, ar fi o distanțare considerabilă, dar nu știu - încă o dată, distanța de 180 de metri e chiar, nu-i foarte mare”.

Dl. primar - „rog proiectanții să ne spună, răspunzând la această întrebare, dacă există posibilitatea, în cele 12 hectare, de a avea o distanță și mai mare; cât e distanța, să o lămuriți pentru toată lumea, cât e distanța față de vecinătățile existente?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „în jur de 180-200 de metri”.

Dl. primar - „dacă există, în acest cadru, o posibilitate de a merge și mai mult?; să ne spuneți dumneavoastră, răspunzând unei întrebări și a doamnei consilier local, și a altor colegi”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „există posibilitatea să mutăm ansamblul acela de tobogane, pe care, într-adevăr, ce este zgomot exterior, e poluant și, în lipsa unor studii exacte ale materialelor rezonanței și tot ce presupune...”.

Dl. primar - „domnul proiectant, ca să fiu mai concis: avem 12 hectare, acum, avem 16 pe care este masterplanul, da?; avem 16 hectare - 12 plus patru, da? - despre asta discutăm, proprietate publică; întrebarea concretă este: în cele 16 hectare, luând în discuție și existența celor patru hectare, cu destinație, în principiu, de bază sportivă, zonă verde și așa mai departe, ar exista posibilitatea să se amplaseze la o distanță mai mare față de blocuri - da sau nu?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „construcția - nu”.

Dl. primar - „am vrut să știu acest lucru, dacă era posibil, că nu stăpânesc detaliile tehnice”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „în schimb, ansamblurile - da”.

Dl. primar - „păi, ansamblurile ne interesează, nu?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „ansamblul de tobogane, care, într-adevăr, acela se poate muta fără niciun fel de problemă”.

Dl. primar - „bun, iată un răspuns la această întrebare, care cred eu că e o temere justificată și care trebuie rezolvată, din discuții, dacă este posibil; trebuie să fim deschiși la acest aspect, mi se pare un lucru de foarte mult bun-simț, repet, și să analizăm dacă acest lucru este oportun, adică dacă este posibil, în primul rând; deci dumneavoastră ne spuneți că partea care îngrijorează cel mai mult cetățenii care locuiesc în zonă e că acei 180 de metri sunt insuficienți pentru a asigura, în continuare, calitatea vieții și confortul, și că acel ansamblu de tobogane, care creează cel mai mare disconfort, ar putea fi translatat, în interiorul masterplanului, la o distanță mai mare; eu n-am o problemă să amânăm această decizie de astăzi pentru a veni cu o soluție, dacă acest lucru este posibil”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „este o chestiune care e o dotare urbană, adică se poate face și în proiectul tehnic, nu trebuie neapărat în faza de studiu de fezabilitate”.

Dl. primar - „deci asta se poate face și ulterior deciziei de astăzi”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „e la nivelul unei bănci: se ia o bancă și se pune în altă parte”.

Dl. primar - „ah, O.K.; domnul Poruțiu, să mă asigurați de asta, să nu greșesc, tehnic, că vreau să informez corect consiliul local”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „pe hârtie, e o dotare urbană, la asta mă refeream”.

Dl. primar - „s-a spus un lucru important: aceasta nu este o lucrare pe care o facem de pe o zi pe alta, de pe un an pe altul - da? - este o lucrare extrem de importantă pentru viitorul acestui oraș și, dacă sunt întrunite condițiile să putem exercita un vot în deplină cunoștință de cauză - da, îl susținem astăzi, dar dacă modificarea sau translatarea ar presupune amânarea acestui vot, eu n-am nicio problemă, pentru că, repet, nu este un proiect politic, electoral, este un proiect al clujenilor, pentru zeci de ani de aici înainte, care nu ține de o oră sau de-un moment, vreau să fiu bine înțeles: încercăm să luăm cea mai bună decizie cu putință pentru clujeni; deci, vreau să-mi răspundeți la întrebarea aceasta: dacă din punct de vedere tehnic..., nu, invers: din punct de vedere legal, ceea ce votăm astăzi ne împiedică pe noi să luăm decizia ca, la studiul următor, de fundamentare sau când va fi cazul, să translatăm și să răspundem la aceste temeri ale oamenilor?; aș vrea să-mi răspundeți la această întrebare, acum; dacă nu este posibil, n-am nicio problemă să supun amânării sau să propun, că eu nu mai pot să retrag, doar să propun amânarea eventuală a unui vot”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „mutarea echipamentului nu modifică cu nimic indicatorii tehnico-economici votați azi”.

Dl. primar - arată că respectă punctele de vedere exprimate, deoarece trăim într-o societate democratică, în care pluralitatea opiniilor este asigurată, garantată, și trebuie să ținem cont de fiecare voce, însă, până la urmă, argumentele trebuie cântărite și trebuie luată o decizie; „eu m-am lămurit, din acest punct de vedere”.

D -na cons. Horvath - dorește, având în vedere informațiile care au fost oferite, să exprime punctul de vedere al grupului U.D.M.R., „care, în această etapă, poate să susțină, condiționat, în termenii pe care i-am exprimat mai devreme, ca, la etapa P.U.Z.-ului, care va fi votat tot aici, tot în această sală, proiectantul va veni - și spune acum, public, că va putea veni - cu soluții certe pentru respectarea acelor normative privind izolarea fonică, nu cu studii care dovedesc că și 180 de metri-s buni și nu se aud țipetele copiilor, ci cu aceste modificări care, spuneți dumneavoastră, prin votul de azi nu fixează locațiile; așa am înțeles noi și sper să fie, atunci, așa; deci, nu fixează locațiile, ci veți modifica ce este de modificat, pentru a respecta și a găsi soluții pentru aceste probleme de izolare fonică”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „studiile ce premerg acum, după acest studiu de fezabilitate, vor modifica proiectul tehnic; după acest studiu de fezabilitate, se va face P.U.Z., de care vorbiți dumneavoastră, se va face documentație de D.T.A.C. (Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire, n.n.) și, toate acestea, vor modifica proiectul tehnic; noi, de la masterplan, am studiat oportunitatea de aqua park; în faza de studiu de fezabilitate, este cu totul altceva, la nivel de construcții - tocmai, că am îndepărtat construcțiile de locuințe și a fost o soluție updatată, luând în calcul noile studii pe care le-am făcut noi”.

Dl. primar - îi solicită domnului Alexandru Palcău să vorbească foarte clar și să spună, exact, cum stau lucrurile, din punct de vedere legal: „noi putem să modificăm locația toboganelor exterioare în altă locație decât cea existentă, dacă, azi, noi aprobăm indicatorii tehnico economici, așa cum sunt ei astăzi aprobați?; putem?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „da”.

Dl. primar - „se pot, da?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „se poate”.

Dl. primar - „domnul director Poruțiu, domnul arhitect-șef - se pot, da?; O.K., deci să avem o informare corectă, pentru că trebuie să informăm corect opinia publică, mai ales consilierii locali: noi avem obligația, executivul, să dăm informații corecte, pentru a putea da un vot în cunoștință de cauză; deci, discuția aceasta e oarecum preliminară, spune domnul proiectant că nu trebuia să aibă loc azi - e bine că a avut loc, pentru că ne-am făcut o imagine generală, dar, când se va vota, acel moment va fi unul ulterior, când vom fi prin faza de P.U.Z. și studiu de fundamentare; ce votăm azi ne permite să modificăm, în interiorul masterplanului, această locație a toboganelor exterioare - un mic aspect, repet, fără să rezolvăm problema pe fond, și recunosc, domnule Dohotaru, vă respect punctul de vedere și coerența demersului dumneavoastră; e importantă o voce în societatea civilă”.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - solicită, în acest sens, organizarea unui referendum local pe această temă importantă.

Dl. primar - arată că, dacă va exista o cerere potrivit legii pentru organizarea unui referendum, evident că nu o va refuza, dar reiterează că trebuie îndeplinite cerințele legale, astfel cum sunt specificate în Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D -na cons. Horvath - susține că mizează întotdeauna pe solidaritatea tuturor clujenilor în ceea ce privește temele mari, dar îl întreabă pe domnul Adrian Dohotaru dacă crede că restul clujenilor, care nu locuiesc în apropierea acestei zone, vor fi interesați de această problemă.

Dl. primar - reiterează că, dacă vor fi îndeplinite condițiile privind legalitatea, municipalitatea se va supune unei asemenea decizii.

Dl. cons. Mureșan - întreabă unde anume poate fi mutat ansamblul de tobogane.

Dl. primar - arată că toboganele nu vor fi mutate astfel încât situația să devină mai dificilă, ci vor fi mutate astfel încât să crească distanța dintre ele și blocuri, precum și pentru a fi respectate toate condiționalitățile prevăzute de lege.

Dl. cons. Mureșan - îl întreabă pe proiectant care ar fi distanța maximă la care pot fi mutate toboganele.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - răspunde că toboganele pot fi mutate la limita cu parcarea - „discutăm, undeva, de încă 150 de metri-200 de metri; exact la limita cu parcarea, unde, în momentul de față, este acea circulație pietonală, adică la limita opusă față de blocuri”.

Dl. cons. Mureșan - „puteți arăta cumva pe planșă?”.

Dl. Alexandru Palcău - proiectant Novelty A.E. - „bineînțeles”.

Dl. cons. Vișan - întreabă dacă este cunoscut orarul de funcționare al acestui parc.

Dl. primar - răspunde că orarul va fi stabilit de primărie, prin structurile de specialitate - cu asigurarea siguranței, ordinii și liniștii publice -, precum și cu aprobarea Comisiei de avizare a orarelor de funcționare.

Președintele de ședință - precizează că drumul de acces, astfel cum a fost specificat la începutul acestei dezbateri, va fi un drum nou-creat, care este deja servitute de utilitate publică și care va face legătura cu viitoarea centură metropolitană; arată că accesul locuitorilor din cartierul Mănăștur nu va trebui să fie realizat prin cartierul Între Lacuri sau pe str. Lucia Sturdza-Bulandra, ci prin centura metropolitană, la fel cu cei care vor veni din afara localității, pe acest drum nou-creat, fără a mai aglomera zonele limitrofe acestui cartier.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că discuția inițială a fost dacă aqua parkul să fie sau să nu fie realizat în acel spațiu, nu despre mutarea toboganelor; din acest motiv, propune amânarea proiectului de hotărâre, în vederea analizării posibilității de a concesiona un teren, situat la zece sau 20 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, pentru construirea unui aqua park sau, cel puțin, în vederea organizării a cel puțin unei dezbateri, pentru că există detalii asupra cărora nu s-a lămurit.

Președintele de ședință - „supun la vot amânarea acestui proiect: cine este pentru? -cinci voturi pentru; cine se abține?; împotrivă?; amânarea s-a respins”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și cinci abțineri.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat.

Comisia I - „aviz favorabil, cu următorul amendament: la art. 1 din proiectul de hotărâre, se modifică numărul de burse, în sensul că se stabilește numărul total de 19.163 de burse, respectiv, burse de merit - 14.338; burse de performanță - 265; burse de studiu - 719; burse de ajutor social - 3.841”.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în C.F. nr. 332970 Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 13, având destinația de baz.ă materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier Patrocle.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr. cad. 260523 (C.F. vechi 140324, nr. topo 1027/1/1/3).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019.

Comisia I - aviz favorabil.

D-ra cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Pop Loredana nu participă la vot).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30; beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5; beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35; beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere, etajare și mansardare locuință existentă, în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13; beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3; beneficiară: S.C. Doralex Com S.R.L.

Comisia III - „aviz favorabil, cu următorul amendament: la faza D.T.A.C. se va asigura punctul gospodăresc îngropat, cu respectarea normelor sanitare”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E

— str. Cocorilor nr. 40; beneficiari: Mihăescu Andrei, Mihăescu Iulia-Roxana, Mihăescu Gheorghe și Mihăescu Ileana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima nr. 39B; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană, str. Albac-Aleea Azuga, precum și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. Corpădean Andrei - cetățean - adresează următoarele întrebări: la ce distanță față de blocul de pe str. Azuga nr. 2 va fi situat parking-ul?; parking-ul va fi luminat pe timp de noapte?; cum va ieși din parking un număr considerabil de mașini pe str. Albac?

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Corpădean Andrei că subiectul luminii nu face obiectul discuției în această fază de aprobare a P.U.D.-ului și că acest parking nu va fi destinat tuturor mașinilor din cartierul Gheorgheni, ci acelor mașini care există în acel cvartal și care sunt parcate în fața garajelor și pe alei, pe spațiile verzi din zona respectivă.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect șef - menționează că distanța dintre parking și blocul de locuințe de pe str. Azuga nr. 2 este de 15 metri.

Dl. Corpădean Andrei - cetățean - „cu luminile care vor fi aprinse toată noaptea?”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect șef - „la nivelul P.U.D., nu se tratează luminile interioare și nici exterioare”.

Dl. Corpădean Andrei - cetățean - îl întreabă pe domnul Pop Claudiu Daniel dacă în cadrul parking-ului pot fi realizate trei subsoluri.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect șef - „discuțiile acestea au avut loc în comisia de urbanism și s-a stabilit că parking-ul va avea două subsoluri, parter și etaj”.

Președintele de ședință - precizează că în comisia de urbanism, în urma unei analize a costurilor, a fost luată decizia ca parkingul să aibă două subsoluri, renunțându-se astfel la regimul de înălțime inițial, de P+4E.

Dl. Corpădean Andrei - cetățean - „vă mulțumesc”.

Dl. Bara Titu - președintele Asociației de proprietari Azuga nr. 2 - invocă faptul că, prin contrucția acestui parking, cetățenii din zonă vor suferi disconfort fizic și psihic; întreabă care este înălțimea construcției.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect șef - „nouă metri”.

Dl. Bara Titu - președintele Asociației de proprietari Azuga nr. 2 - „pentru că eu știu că, înainte, era legea că trebuie să aibă de două ori distanța până la blocul în care se construiește sau două jumătate”.

Președintele de ședință - „jumătate din înălțime... ”.

Dl. Simulei Lucian - cetățean - menționează că, în weekend, parkingul de pe str. Băișoara este ocupat în proporție de trei sferturi, în restul săptămânii fiind gol, precum și că locuitorii din zonă nu au nevoie de un parking suplimentar; adaugă că parking-ul de pe str. Azuga va rămâne și el gol, fiindcă persoanele care își înmatriculează mașinile la secția de poliție din zonă nu sunt dispuse să plătească intrarea în parking.

Dl. Mureșan Daniel - cetățean - îl întreabă pe domnul arhitect-șef ce presupune terasa circulabilă: este destinată circulației auto sau circulației pietonilor; ridică problema înălțimii parkingului de pe str. Albac, dar și problema parkingurilor de pe str. Padiș și de pe str. Rășinari.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Mureșan Daniel că, astăzi, se votează P.U.Z.-ul și P.U.D.-ul, precum și că parking-ul de pe str. Rășinari va face obiectul unui alt proiect de hotărâre; subliniază că un număr considerabil de mașini sunt parcate în zona respectivă și că, prin construcția acestui parking, va crește calitatea vieții.

Dl. Mureșan Daniel - cetățean - spune că locuiește în zona respectivă și că acolo sunt doar 120 de mașini, iar capacitatea parkingului, de 340 de locuri, va genera o concentrare de mașini la o distanță de 14-15 metri față de blocurile cu locuințe.

Președintele de ședință - confirmă numărul de 120 de garaje, plus celelalte mașini parcate pe alei și în alte spații verzi.

Dl. Mureșan Daniel - cetățean - reiterează că regimul de înălțime al parkingurilor de pe str. Azuga și de pe str. Padiș trebuie redus și propune consilierilor locali să nu aprobe această variantă a P.U.Z.-ului.

D -na Vulcanov Oana - cetățean - reclamă faptul că documentația aferentă proiectului de hotărâre, postată pe site-ul instituției, are o rezoluție necorespunzătoare din punct de vedere calitativ și că, astfel, planșele nu pot fi consultate.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „documentațiile pot fi consultate”.

Dl. primar - o întreabă pe doamna Vulcanov Oana dacă a solicitat documentația respectivă, precizând că consiliul local a fost convocat în urmă cu șapte zile.

D -na Vulcanov Oana - cetățean - spune că materialele au fost încărcate pe siteul instituției în data de 29.

Dl. primar - „în 28, februarie nu are 29 de zile; oricine ne-ar fi solicitat ...”.

D -na Vulcanov Oana - cetățean - „solicitările se fac în zece zile”.

Dl. primar - „din orice secundă, dacă dumneavoastră ați văzut pe ordinea de zi că nu este clar”.

D-na Vulcanov Oana - cetățean - „astăzi am văzut-o; pentru consultarea publicului, trebuie să puneți la dispoziție o rezoluție bună a documentelor...”.

Dl. primar - „sigur că da, dar noi nu am primit nicio observație de la nimeni, nu am primit nicio sesizare, nimic scris; dacă am fi primit, oricând am fi venit cu precizări”.

D-na Vulcanov Oana - cetățean - „vă putem sesiza noi, acum, dar nu știu dacă mai are rost”.

Dl. primar - „măcar înainte de ședință, acum nu mai am cadrul legal să pot retrage”.

D -na Vulcanov Oana - cetățean - spune că, în cazul altui proiect, rezoluția este mult mai clară.

Președintele de ședință - „documentele sunt scanate”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - confirmă că documentele sunt scanate și subliniază că dimensiunea planșelor contează în încărcarea acestora pe site; de asemenea, precizează că orice documentație poate fi consultată, în orice clipă, la Direcția Generală de Urbanism, Biroul Strategii urbane.

Dl. Cohen Daniel - cetățean - contestă distanța dintre blocul de locuințe și parking, spunând că aceasta este de nouă metri.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - reiterează că distanța este de 15 metri. Președintele de ședință - adaugă că înălțimea parkingului va avea nouă metri.

Dl. Coaciu Berți - administrator str. Albac nr. 9 - întreabă care este necesitatea 9

construirii unui nou parking în zona respectivă.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Coaciu Berți că, astăzi, va fi aprobată construirea unui singur parking (prin P.U.D.), și nu a două sau mai multe.

Dl. Coaciu Berți - administrator str. Albac nr. 9 - întreabă de ce nu există 9

posibilitatea construirii unui parking subteran.

Președintele de ședință - spune că, în cazul de față, construcția va beneficia de două subsoluri și de un demisol.

Dl. Coaciu Berți - administrator str. Albac nr. 9 - aduce în discuție problema înălțimii parkingului.

Președintele de ședință - reiterează că înălțimea parking-ului va fi de nouă metri.

Dl. Coaciu Berți - administrator str. Albac nr. 9 - face o comparație cu Parkingul Negoiu, precizând că durata de construcție este de până la opt ani.

Președintele de ședință - „Parkingul Negoiu a fost o situație specială; avem în acest moment trei parking-uri, a căror construcție a fost începută, iar termenul de finalizare este undeva în mijlocul anului viitor; deci, într-un an și jumătate, un asemenea parking, din momentul în care se începe lucrarea, ar trebui să fie gata construit; deci, nu discutăm de opt ani, de cinci ani, ci de un an și jumătate, perioadă în care ar trebui să fie gata”.

Dl. Coaciu Berți - administrator str. Albac nr. 9 - „vă mulțumesc”.

Dl. Șarban Radu - cetățean - îl întreabă pe președintele de ședință de ce nu există posibilitatea construirii unui parking în zona Palocsay.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Șarban Radu că municipalitatea nu deține teren în acea zonă.

Dl. Șarban Radu - cetățean - întreabă dacă a fost făcut studiul de impact cu privire la poluarea fonică și cu alte noxe.

Președintele de ședință - „există aviz de mediu pentru P.U.Z. și pentru P.U.D., iar la faza de autorizație de construire, sigur că va trebui să obținem și celelalte avize legate de mediu și de siguranța cetățenilor”.

Dl. Șarban Radu - cetățean - „durata de însorire, distanța?”.

Președintele de ședință - „există și aceste studii de însorire și respectă normativele în vigoare”.

Dl. Șarban Radu - cetățean - „această parcare ar scădea și valoarea prețului apartamentelor”.

Președintele de ședință - „stimate domn, din contră, va crește cu mult”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74; beneficiară: S.C. Lukoil România S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Dezvoltare zonă rezidențială — str.

Viile Dâmbul Rotund; beneficiar: Dreve Octavian.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - spune că fiecare duplex care urmează să fie construit va avea un singur loc de parcare - ceea ce este foarte puțin - și că zona respectivă, în care predomină casele, va fi aglomerată cu mașini care vor fi parcate și în stradă.

Președintele de ședință - precizează că în proiect este menționat că staționarea autovehiculelor va fi făcută în interiorul parcelei și că, „în această situație, cum este astăzi prezentată, vor face case care vor avea sub 100 mp; conform regulamentului de urbanism și a legii, este necesar un singur loc de parcare, conform prevederilor legale, astăzi în vigoare”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este numărul de locuri de parcare pe care îl va deține fiecare familie.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „este vorba despre un P.U.Z., iar în planșa de reglementări aferentă proiectului de hotărâre nu apare nicio clădire; apare zona construibilă; zona construibilă este mai mare de 100 mp, în această zonă construibilă poți să amplasezi o casă; zona construibilă, de fapt, dă limitele de proprietate, aliniament, limita posterioară și laterale; aici, poți să amplasezi o casă; dacă optez să o fac mai mare de 100 mp, trebuie să asigur două locuri de parcare în incintă...”.

Dl. cons. Mureșan - susține că, în planul propus, sunt prezentate numărul locuințelor și numărul locurilor de parcare.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - arată că planul propus este o piesă din P.U.Z., care nu produce reglementări - este planul de mobilare.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că, în planul propus, este scris: „30 de locuri de parcare la 15 duplexuri”.

Președintele de ședință - „da, este minimul de locuri de parcare; este foarte corect; pe unitatea locativă, dacă vor fi 110 mp fiecare casă, atunci va trebui să asigure, în incintă, 60 de locuri de parcare”.

Dl. cons. Mureșan - „ce înțelegeți prin unitate locativă?; clădirea sau jumătate din duplexul respectiv?”.

Dna. Aurora Roșca - secretarul municipiului - „jumătate”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51; beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare — str. Borhanci Nord; beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Atutonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - „dorim să-l propunem, ca administrator provizoriu, pe domnul Rus Răzvan, care, anterior, a fost membru în Consiliul de administrație la Cluj Innovation Park”.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Moldovan Ioan, director economic la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, „care este motivația acestei reorganizări, ce plus va aduce pentru regie și pentru locuitorii orașului”.

Președintele de ședință - îi întreabă pe consilierii locali dacă mai există o altă propunere pentru poziția de administrator provizoriu, membru în consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Dl. cons. Morar - „nu avem”.

Dl. Moldovan Ioan - director economic Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca - „bună ziua; există o reglementare legală din 1999, mi se pare, ordonanță care prevedea transformarea tuturor regiilor în societăți comerciale; se dădea și un termen atunci, de un an de zile; dar nu acesta este motivul imediat pentru care am solicitat această transformare - este unul foarte pragmatic și anume faptul că licența noastră de funcționare, deci de furnizare energie termică în municipiul Cluj-Napoca, este valabilă până în anul acesta, luna aprilie; ea poate fi reînnoită sau solicitată una nouă, doar dacă sunt îndeplinite niște condiții prevăzute de lege, și anume, operatorul acestui serviciu de termoficare să fie o societate comercială și să aibă încredințat serviciul de furnizare energie termică conform Legii nr. 51 a serviciilor publice; acesta este motivul pentru care A.N.R.E. - reglementatorul serviciilor de furnizare a energiei, a solicitat primăriei și regiei, încă de anul trecut, acest lucru și, de anul trecut, au fost făcute demersurile necesare; s-a lucrat la acest proiect de hotărâre, care, acum, este prezentat dumneavoastră”.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile au fost reluate după punctul 29 de pe ordinea de zi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S. A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” — patru autobuze electrice.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - le solicită membrilor Comisiei de validare să procedeze la numărarea voturilor aferente punctului 26 de pe ordinea de zi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.

Dl. primar - explică motivele și procedura necesară, care stau la baza contractării unei finanțări rambursabile interne, adică a unui credit, în vederea realizării investițiilor în municipiului Cluj-Napoca, spre exemplu: obiectivul de investiții Filarmonica.

Dl. cons. Morar - face observația că, în referatul proiectului de hotărâre, este prezentată suma de „76.509.000 lei, ca diminuare de venituri 2007-2018, față de 2017, ceea ce reprezintă aproximativ 16 milioane de euro; dumneavoastră ați precizat suma de 28 de milioane de euro; este o eroare materială sau poate nu am informația completă?”.

Dl. primar - „este corect cum spuneți dumneavoastră, între prognozat și realizat; într-adevăr, inițial așa a fost, în realizat este exact cum ați spus dumneavoastră, în efectiv, după ce s-au făcut toate compensările”.

Dl. cons. Morar - „deci, în realizat s-au încasat mai puțin cu 16 milioane de euro”.

Dl. primar - „în concret, da; inițial, în proiectul de buget au fost 28, au rămas, în încasat, 17”.

Dl. cons. Morar - „bugetul orașului a fost văduvit; oricum, este o sumă mare; dar nu este 28, ci 16”.

Dl. primar - „mare, așa este; dar noi nu am putut conta pe ei; i-am primit în 31 decembrie, foarte târziu”.

Dl. cons. Morar - „este un excedent, care poate fi folosit”.

Dl. primar - „este corectă informația dumneavoastră”.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul primar dacă în corpul proiectului de hotărâre ar putea fi trecute cele cinci obiecte de investiții, ca destinație a împrumutului.

Dl. primar - „ce vreți dumneavoastră să spuneți?”.

Dl. cons. Morar - „să includem în corpul hotărârii că acest împrumut este contractat cu destinația 1, 2, 3, 4, 5”.

Dl. primar - „așa scrie”.

Dl. cons. Morar - „este o anexă la final, dar în corpul hotărârii, pe prima pagină nu apare această precizare”.

Dl. primar - „așa se face de fiecare dată, unde există studii de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici și cu toate cele aprobate, ele fac obiectul contractului de finanțare; pentru aceste obiective se ia finanțarea”.

Dl. cons. Gliga - „am discutat la Comisia de buget acest lucru, a fost explicat acest lucru domnilor colegi prezenți în comisie; mă rog, este un exercițiu pe care nu-l înțeleg, dar anexa este parte integrantă din hotărâre; dacă există vreo modificare la ea, vreți să propuneți vreo modificare în anexă, trebuie acum, înainte de vot să o modificăm, dacă nu, așa rămâne, fixă”.

Președintele de ședință - „și acest proiect este un proiect-tip, adică nu poate fi modificat, este tip, este dat prin lege, deci nu putem să facem alte modificări la el”.

Dl. cons. Gliga - „ca și când puneți un deviz la un contract, de exemplu, un deviz anexă, acela este obligatoriu”.

Dl. cons. Drăgoescu - remarcă faptul că, în referat, valoarea totală este raportată la prețurile din anul 2013 și întreabă dacă valoarea exprimată în deviz va fi actualizată sau va fi păstrată.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Mihai Drăgoescu, consilier local, că, pentru S.F.-urile care vor apărea pe parcurs, va fi necesară reactualizarea, în funcție de condițiile economice din țară.

Dl. cons. Drăgoescu - „la ce informații aveți până acum, suma aceasta rămâne aceasta sau va fi reactulizată?”.

Președintele de ședință - „dacă dumneavoastră îmi spuneți că nu se mai modifică nimic, atunci... spuneți-mi, se mai modifică ceva?”.

Dl. cons. Morar - „la Centrul Cultural este suma de 342 de milioane de lei din 2013, să ne spuneți că nu se va actualiza?”.

Președintele de ședință - „nu are nicio legătură împrumutul, pentru că împrumutul este pentru suma de 380 de milioane, iar dacă va fi mai mare, diferența de bani va fi asigurată de la bugetul local; nu are nicio legătură reactualizarea cu sumele care sunt trecute astăzi în proiect”.

Dl. cons. Drăgoescu - „am înțeles, este o sumă destul de mare, 1600 euro/mp, mă rog, este vorba de artă, într-adevăr”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Sunt reluate discuțiile la punctul 26 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „la punctul 26 au fost exprimate, din 21 de voturi valabile, 21 de voturi pentru domnul Rus Răzvan”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot).

Dl. cons. Moisin - îi solicită președintelui de ședință să fie învoit de la ședința de consiliu local.

Dl. cons. Racz - îi solicită președintelui de ședință să fie învoit de la ședința de consiliu local.

Consilierii locali Moisin Radu Marin și Racz Levente Zsolt părăsesc sala, fiind învoiți.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 21.

 • 30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Tehnologic Adventist Maranatha — supraetajare Corp C” — str. Câmpului f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este situația Podului Garibaldi și ce s-a făcut până în acest moment.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția tehnică - îi răspunde domnului consilier Adrian Mureșan că „a fost obținută autorizația de construire, este gata proiectul tehnic și, acum, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici; dacă dumneavoastră veți aproba astăzi acești indicatori, vom lansa licitația de execuție”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban — Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.

Discutat primul pe ordinea de zi.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinandși străzile adiacente”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” — Rețeaua marilor orașe europene.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Clui-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Clui-Napoca — refăcută, în con formitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din H. G. nr. 321/2005.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Clui-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și O.U.G. nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și un amendament, respectiv, la art. 18 se va modifica și se va completa astfel: se va menționa în toate cele trei subpuncte că sacii de plastic albastru transparent, respectiv, sacii de plastic galben transparent vor fi furnizați în mod gratuit de operatorul de salubrizare”.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - evidențiază faptul că operatorul de salubritate Brantner-Vereș S.A. nu are afișat orarul de ridicare a deșeurilor reciclabile nici pe site-ul primăriei, nici pe site-ul propriu și întreabă când va fi efectuată actualizarea datelor cu privire la orar; susține că, pe versoul facturii de salubritate, nu sunt menționate informațiile cu privire la zilele și intervalul orar în care sunt ridicate deșeurile pe fracții.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - îi răspunde domnului Adrian Mureșan, consilier local, că actualizarea site-ului este în curs de rezolvare și că, până în data de 15 martie, acesta va fi updatat, astfel, fiecare operator de salubritate își va stabili programul de ridicare a deșeurilor pe fracții.

Dl. primar - precizează că a solicitat operatorilor de salubritate și Direcției tehnice să pregătească, în maxim două săptămâni, cadrul legal pentru urmărirea, pe site-ul primăriei, prin G.P.S., a fiecărei mașini care ridică deșeurile din municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Mureșan - spune că, prin caietul de sarcini, fiecare operator este obligat să anunțe ziua în care colectează deșeurile, respectiv, să afișeze pe site-ul propriu aceste informații.

Președintele de ședință - „v-a răspuns acest lucru”.

Dl. primar - menționează că există o defecțiune tehnică și că operatorii de salubritate își vor asuma, astfel, sancțiunea, precum și că au la dispoziție o săptămână pentru a remedia problema.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - reiterează că site-urile vor fi actualizate, ținând cont și de faptul că cele două zile de colectare separată la case reprezintă un element nou, introdus de șase-șapte luni.

Dl. cons. Mureșan - consideră că este necesară existența unui număr de telefon la 9                                                                                                                      5

care cetățenii să poată suna și sesiza, în cazul în care deșeurile nu au fost ridicate din fața porții.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „da, acel număr de telefon există; este la cabinetul primarului și la dispeceratul poliției locale”.

Președintele de ședință - „sau Aplicația My Cluj”.

Dl. primar - subliniază că orice sesizare, în acest sens, făcută la poliția locală este instant rezolvată de către colegii de la poliția locală.

Dl. cons. Tothfalusi - îl întreabă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, cum sunt colectate resturile vegetale.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - îi răspunde domnului Tothfalusi Andras, consilier local, că „resturile vegetale fac obiectul unui alt contract, cu o altă societate, care se ocupă de ridicarea acestor resturi vegetale de la asociațiile de proprietari...”.

Dl. cons. Tothfalusi - „trebuie anunțat explicit la fiecare ridicare?”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - spune că a informat în scris fiecare asociație de proprietari cu privire la acest lucru.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă cum sunt colectate resturile vegetale la case.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că, la case, în cazul în care sunt cantități mari de resturi vegetale, cetățenii trebuie să anunțe în mod explicit societatea care se ocupă de ridicarea acestor deșeuri.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil. Comisia IV - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 45. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 2 iulie-19 decembrie 2018.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 46. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573281/3 din 29.11.2018, completată cu Adresa nr. 26446/43 din 16.01.2019.

Dl. Mititean Radu - avocat - prezintă situația juridică a terenului care face obiectul plângerii prealabile; solicită acceptarea plângerii prealabile sau acordarea unei sume, de către Municipiul Cluj-Napoca, cu titlu de despăgubiri.

Dl. primar - îl întreabă pe domnul Pop Claudiu Daniel, arhitect-șef, dacă orice modificare, cum ar fi schimbarea limitelor în intravilan, este făcută printr-un viitor P.U.G.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „așa este”.

Dl. primar - „aici există certificat de urbanism emis de către primărie?”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „pe P.U.G.-ul vechi”.

Dl. primar - „care vechi?; acela din 1999?”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „da”.

Dl. primar - „că ce?; că este intravilan?”.

Dl. Mititean Radu - avocat - „că este intravilan”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - nu vorbește la microfon.

Dl. Mititean Radu - avocat - „nu a fost parțial, a fost integral în intravilan, cu documentele cadastrale vizate de Cadastru, cu proiect”.

Dl. primar - „pe vechiul P.U.G.”.

Dl. Mititean Radu - avocat - înțelege că a fost o greșeală și întreabă de o alternativă economică în rezolvarea acestui subiect, în situația în care nu mai poate fi vorba despre o soluție urbanistică.

Dl. primar - „dar de ce nu ne-ați sesizat?; că nu ați știut când s-a aprobat P.U.G.-ul...”.

Dl. Mititean Radu - avocat - precizează că a participat la dezbateri cu privire la P.U.G., dar că în cadrul acestor dezbateri nu s-a ridicat problema ca un teren să fie scos din intravilan și încadrat juridic în extravilan; adaugă că acest teren figurează la categoria intravilan și la Direcția Impozite și taxe locale și impozitul este plătit în acest sens.

Dl. primar - „am mai avut precedente de acest fel?; dacă am avea, mi s-ar părea cinstit să admitem, sub rezerva că, la modificarea P.U.G.-ului, să ținem cont de acest aspect”.

Dl. Pop Claudiu Daniel - arhitect-șef - „eu nu știu să mai existe plângeri admise pe această temă, de intra-extravilan”.

Dl. primar - „greșim ceva dacă spunem o.k.?; și eu sunt de acord cu domnul avocat; nu are rost să perpetuăm un proces juridic”.

Dl. Mititean Radu - avocat - „suntem la limită”.

Dl. primar - „să spunem da, doar că modificarea se va face cu actualizarea P.U.G.-ului care este în derulare; greșim, Alina?”.

D-na Rus Alina Aurelia - director executiv Direcția Juridică - nu vorbește la microfon.

Dl. primar - „vechiul P.U.G. să-l aibă în intravilan, noul P.U.G. să-l scoată în extravilan și mai ales parțial; punctul meu de vedere este de a avea o practică constantă, și anume să spunem așa: pentru a evita conflictele judiciare; da, plângerea este admisă, iar ea va fi operată odată cu actualizarea P.U.G., mai ales când sunt zonele acestea limitrofe ...”.

Președintele de ședință - îi propune domnului primar amânarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Dl. primar - recomandă existența unei unități de măsură egale pentru toate spețele similare.

Dl. Mititean Radu - avocat - precizează că terenul în discuție are suprafața de 1500 mp.

Dl. primar - propune analizarea suplimentară a speței prezentate și introducerea unui punct de vedere unitar pe această temă.

Președinte de ședință supune la vot amânarea punctului și anunță că acesta a fost amânat pentru ședința următoare.

 • 47. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1085/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludvig Roth nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 48. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1074/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Arany Janos nr. 13, proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf. Mihail, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

D -ra cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Olah Emese nu participă la vot).

 • 49. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Conarh Design S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 50. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Societatea Pescarul Restaurant Bar S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 51. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1076/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, str. Pitești nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”. Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, str. Constanța nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”. Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 53. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Due Torri S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1080/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 38.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 54. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Balanta Cosmetics S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1068/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru apartamentul nr. 10, str. Constanța nr. 17.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”. Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 55. Raportul de activitate pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 56. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2018.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil. Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 57. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în anul 2018.

Comisia IV - aviz favorabil.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 58. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al doilea al anului 2018.

Comisia IV - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 59. a. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

59 b. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1089/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 2A, 2B, 2C și 27A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

59 c. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1081/2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

59 d. Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală în anul 2018.

Dl. primar - afirmă că a prezentat acest raport în fața tuturor autorităților statului, reprezentate la Cluj-Napoca; felicită echipa condusă de domnul Marcel Bonțidean, director general la Direcția Generală Poliția locală; prezintă obiectivele Poliției locale, pentru anul 2019, în vederea creșterii calității vieții în municipiu.

Evaluarea a fost luată la cunoștință.

59 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - nu vorbește la microfon.

D -na Adam Ana - cetățean - prezintă situația precară a sa, a familiei sale și a copiilor de pe strada Cantonului; îl întreabă pe domnul primar care este motivul din cauza căruia nu primește locuință socială, ținând cont de numeroasele dosare pe care le-a depus în acest sens.

Consilierul local Adrian Mureșan părăsește sala.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - prezintă cazul doamnei Adam Ana; expune și alte cazuri sociale.

Președintele de ședință - îi comunică doamnei Eniko Vincze că există 230 de cereri 9                                    9              9

pentru locuințe sociale, cereri care au fost dezbătute, în fiecare comisie; subliniază că a înțeles gravitatea situației.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - spune că au existat 370 de cereri și că subiectul acesta nu prezintă interes pentru instituție.

Președintele de ședință - „ați înțeles total greșit și îmi pare rău că ați înțeles lucrul acesta”.

Dl. primar - subliniază că, atât forul legislativ, cât și executivul au în vedere soluționarea problemelor sociale din municipiu, enumerând în acest sens programele sociale existente la nivel de oraș; menționează că, în acest an, vor avea în vedere achiziționarea unor locuințe sociale de pe piața imobiliară, dar și construirea de locuințe sociale; arată că promovează politica europeană de integrare a etniei rrome în comunitatea clujeană și de susținere prin educație; conchide că această prioritate, a cazurilor sociale, este de actualitate pentru Primăria și Consiliul localal municipiului Cluj-Napoca.

D -ra cons. Olah - viceprimar - evidențiază că întotdeauna a existat deschidere, din partea dânsei, în explicarea criteriilor aplicate cazurilor sociale și că există interes în vederea soluționării acestor probleme.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 20.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59 f. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și un amendament, de fapt, este o îndreptare de eroare materială, strecurată în cuprinsul proiectului, în sensul că hotărârea se referă la reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6 din 25 februarie 2005, în loc de Contractul de vânzare-cumpărare nr. 54 din 25.05.2005, cum în mod eronat este menționat în proiect”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59 g. Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaz.e cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59 i. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59 j. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor ce urmează a fi acordate).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

59. Diverse.

Dl. Daniel Meze - locuitor din comuna Florești - prezintă „Manifestul Ordine și Curățenie în Florești” (documentul a fost înmânat consilierilor locali și este anexă la dosarul de ședință, n.n.).

Președintele de ședință - consideră că anumite probleme din comuna Florești nu pot fi soluționate de către unitatea administrativ-teritorială Cluj-Napoca.

Dl. primar - precizează că există un proiect de lege care vizează zonele metropolitane; spune că, în acest moment, legal, Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu pot interveni în soluționarea problemelor administrative existente într-o altă unitate administrativ-teritorială; evidențiază că, prin intermediul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, comuna Florești a fost inclusă în zona de dezvoltare a transportului public; consideră că problemele de trafic sunt cele mai importante și prezintă, astfel: proiectul, discutat în șapte paliere administrative, care vizează trenul metropolitan și metroul în Cluj-Napoca - proiect care se află în verificare la Comisia Europeană, proiectul centurii mici, de conexiune a Floreștiului cu Cluj-Napoca și proiectul centurii metropolitane a municipiului Cluj-Napoca; conchide că, pentru acest consiliu local, comuna Florești este parte integrantă a Clujului.

Dl. Ailenei Ovidiu Iulian - cetățean - propune crearea unui parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, care să poarte denumirea Servicii inteligente și prezintă activitatea pe care o desfășoară în comuna Florești.

Dl. primar - își manifestă interesul pentru încheierea unui astfel de parteneriat.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului Ailenei Ovidiu Iulian pentru

9                                        9              9                                   »             i                                                                                                              l

intervenție și pentru implicarea în activitățile comunităților locale.

Dl. Ailenei Ovidiu Iulian - cetățean - adaugă unele informații cu privire la conceptul de Servicii inteligente.

Președintele de ședință - îi comunică domnului Ailenei Ovidiu Iulian că, în cazul în

9                                     9              9                                                                                                                                                    *

care are o anumită propunere, o poate transmite în scris primăriei, urmând să primească și un răspuns instituțional.

Dl. Ailenei Ovidiu Iulian - cetățean - precizează că, în momentul de față, nu are o propunere directă, ci se află în stadiul în care caută colaboratori.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc”.

9     9  9**»

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.