CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 346.483/305/5.07.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 4 iulie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea (absent motivat) și Gabriela Iuliana Moldovan (absentă motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate; oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local în vederea solicitării de propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Marin Moisin și se obține unanimitate.

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str.

Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperative Meșteșugărești Foto Optica.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

 • 4. Proiect de hotărâre privind includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 5. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.

5                                                 5                                                                                                s

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

 • 20. Proiect de hotătâre privind aprobarea P.U.Z. - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde - str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4).

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii și artelor plastice, domnului Prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), modificări interioare și dotări specifice, în vederea implementării proiectului „Centru pentru Tineret”, votat în cadrul procesului de bugetare participativă 2017.

 • 26. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.

 • 27. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - un autobuz electric.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului, în municipiul Cluj-napoca”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Bună Ziua.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, 352/2013, 520/2016, 266/2017 și 104/2018.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 39. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 300381/3/7.06.2019, formulată de către Abrudan Mihai Radu și Abrudan Ileana Virginia, domiciliați în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua nr. 84.

 • 41. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h și 41i, care au apărut după momentul convocării ședinței, precum și ca punctele 31 și 32 de pe ordinea de zi să fie discutate primele, având în vedere că este prezent în sală domnul Adrian Dohotaru, deputat, care dorește să ia cuvântul la respectivele puncte.

Se supun la vot propunerile domnului primar și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerile aprobate și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

41 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

41 b - Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

41 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

41 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

41 e - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

41 f - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

41 g - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.

41 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

41 i - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - apreciază faptul că urmează să fie lansat un concurs de proiecte cu privire la Parcul Est; solicită completarea spațiilor verzi din cartierele Zorilor și Bună Ziua cu campusul U.S.A.M.V (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, n.n.) sau, cel puțin, cu o parte a campusului; reamintește dezbaterile din 2012, când în urma propunerii sale, acceptată de către domnul Radu Moisin, căruia ține să-i mulțumească pe această cale, a fost realizat cel mai mare spațiu public verde din cartierul Zorilor, în suprafață de trei hectare, în urma unor consultări care au avut loc la primărie și, ulterior, între primărie și U.S.A.M.V.; susține că a fost propusă o a doua etapă a acestui proiect, și anume amenajarea unei grădini botanice, în suprafață de trei hectare; afirmă că a vizitat, recent, Bucureștiul, iar în grădina botanică a U.S.A.M.V București accesul este gratuit, iar rezidenților le era permis accesul în campusul universității; propune ca și în Grădina Botanică din Cluj-Napoca, aflată în subordinea U.B.B. (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, n.n.), să fie permis accesul rezidenților și al studenților, cum se întâmplă în cazul Grădinii Botanice din Timișoara și al celei din București; consideră că, dacă acest aspect este inclus în prezentul studiu de oportunitate și o să aibă loc o negociere cu U.B.B.-ul, ar putea fi deschisă măcar o parte din acel spațiu, după cum ar putea fi deschisă și o parte din campusul U.S.A.M.V., cele trei hectare care să dubleze spațiul public verde existent; susține că, în urma unei discuții pe care a purtat-o cu cei din conducerea U.S.A.M.V., aceștia au spus că ar putea deschide o poartă spre complexul studențesc Hasdeu - astfel încât să se poată circula, cu bicicletele, trotinetele sau pe jos, dinspre str. Câmpului înspre str. Clinicilor, pentru a evita traficul auto - dacă ar fi făcute un trotuar asfaltat și o trecere de pietoni, în dreptul str. Hasdeu; arată că, în momentul de față, acolo există o poartă, dar nu este deschisă, iar în zilele ploioase este noroi; referitor la cartierul Bună Ziua, propune ca o parte din Grădina Palocsay, din care U.S.A.M.V. Cluj-Napoca are în administrare aproximativ 165 de hectare, unde este stațiunea de cercetare, să fie transformată în grădini și livezi comunitare pentru clujeni; afirmă că a fost în weekendul trecut acolo și doar câteva hectare din cele 165 erau amenajate, efectiv, pentru cercetare; consideră că, dacă există deschidere din partea U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, ar fi bine ca această propunere să fie inclusă în studiu; solicită să fie supuse votului cele două propuneri ale sale.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Adrian Dohotaru, deputat, pentru intervenție, dar precizează că, din punct de vedere juridic, propunerile sale nu pot fi incluse în cele două proiecte de hotărâre, pentru că acestea vizează identificarea unor spații private pentru realizarea celor două parcuri, iar spațiile propuse de domnul Adrian Dohotaru sunt publice; evidențiază că domnul Adrian Dohotaru, împreună cu domnul Radu Moisin au realizat un lucru excepțional pentru oraș și pentru cartierul Zorilor, proiectul respectiv fiind păstrat în primărie, ulterior având loc șase întâlniri pe marginea acestui subiect, însă propunerea referitoare la cea de-a doua etapă a proiectului nu a trecut de senatul U.S.A.M.V., dar discuția este de actualitate, nefiind respinsă; arată că în luna iulie va avea loc întâlnirea cu reprezentanții U.S.A.M.V., referitoare la toate proiectele pe care le au în oraș - „deci, pentru cartierul Zorilor - categoric, da; pentru partea care înseamnă Palocsay, dacă ei sunt dispuși, noi avem toată disponibilitatea și toată deschiderea de a găsi o formulă de colaborare”; arată că acolo sunt niște impedimente juridice, pentru că cei de la U.S.A.M.V. nu sunt proprietari, au primit terenul doar în administrare de la guvern și nu-i pot schimba destinația decât tot printr-un act similar celui prin care le-a fost dat de către guvern, și anume prin lege; îl invită și pe domnul Adrian Dohotaru la întâlnirea din luna iulie cu reprezentanții U.S.A.M.V.; arată că, referitor la propunerea domnului Adrian Dohotaru de eliminare a gardului în Parcul Babeș -propunere pe care o susține cu toată convingerea, viitorul aparținând spațiilor publice neîngrădite, cu acces nelimitat -, U.B.B. Cluj-Napoca a accesat un proiect european, în cadrul căruia există o restricție, care la sfârșitul anului viitor va expira, de a menține aspectul parcului, astfel cum a fost aprobat pentru proiect, timp de cinci ani, după care reprezentanții universității și-au manifestat disponibilitatea de a discuta; „n-am obținut încă acordul, dar este o ușă deschisă”, ceea ce consideră că ar putea fi un prim pas în materializarea propunerii domnului Adrian Dohotaru referitoare la Grădina Botanică, mai ales că există un precedent în București, astfel încât aceasta să devină un campus alternativ; „deci, domnule deputat, aveți susținerea noastră pentru aceste idei lansate, o să vă invităm pentru discuția cu U.S.A.M.V.-ul și o să ținem cont de ele, pentru implementarea în proiectele viitoare; pentru ceea ce este astăzi pe ordinea de zi, ele nu pot fi extinse, pentru că, repet, juridic, chiar dacă aria de acoperire este aceeași, juridic, sunt lucruri diferite, ca modalitate de rezolvare”; prezintă un proiect referitor la albia Canalului Morii.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - având învedere că a fost anunțat pe Facebook un concurs de soluții referitor la Parcul Est, întreabă dacă aqua parkul va fi realizat în altă parte sau în același loc.

Dl. primar - „încă nu știm; vă pot spune trei lucruri: unu - Parcul Est se va realiza; doi - un aqua park se va realiza la Cluj; trei - nu știu dacă acolo sau în altă parte, pentru că nu sunt finalizate documentele, studiile și toate analizele necesare, încât să putem lua decizia finală”; reiterează că decizia finală încă nu este luată, pentru că, la recomandarea societății civile și în urma dezbaterilor, au fost discutate și sunt în analiză toate variantele.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - întreabă dacă există un termen-limită pentru lansarea concursului de soluții pentru Parcul Est.

Dl. primar - „astăzi începe; dacă, de astăzi, se aprobă rectificarea de buget, începem procedurile legale pentru realizarea..., pentru că, aici, spre deosebire de Bună Ziua și de Zorilor, unde aveam nevoie de studiu de oportunitate, aici nu mai avem nevoie de studii de oportunitate, pentru că este în P.U.G., prevăzută ca atare, și suntem, cu toate trei proiectele, la același punct de start”; reiterează că Parcul Est este trecut în P.U.G., pentru cele două parcuri au fost realizate studii de oportunitate, iar, în ceea ce privește proiectul referitor la Canalul Morii, arată că există o prevedere expresă în rectificarea bugetară, dacă aceasta va fi aprobată, astfel încât, începând de mâine, să poată fi demarate procedurile pentru studiul de fezabilitate; precizează că toate aceste lucruri vor fi făcute extrem de deschis și de transparent, astfel încât să fie găsite cele mai bune soluții pentru oraș.

Dl. cons. Tothfalusi - arată că Pădurea Lombului, în suprafață de 105 hectare, din care 97 de hectare sunt în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, a fost transformată, din păcate, în groapa de gunoi a zonei din spatele gării; consideră că municipalitatea ar trebui să intervină, să curețe pădurea și să o transforme într-un obiectiv turistic, acolo putând fi organizate trasee cicloturistice, bird watching sau zone de recreere; precizează că, actualmente, municipalitatea nu are niciun control asupra zonei respective.

Dl. primar - subliniază că cunoaște acest subiect și evidențiază că, în primul rând, municipalitatea s-a axat pe accesibilitate, adică pe realizarea unui drum de acces la pădure, dar îi roagă pe colegii săi de la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății să verifice informațiile legate de proprietate „și rog departamentul de dezvoltare urbană, împreună cu managerul orașului și cu domnul viceprimar, ca și coordonator, să vă uitați și la această zonă, pentru că, bănuiesc, cu costuri minime - domnul arhitect-șef (Claudius Daniel Pop, n.n.), să vedeți în P.U.G., bănuiesc că este același regim verde, nu este altceva acolo, da? - să venim, cu o informare în ședința viitoare de consiliu local, să vă spunem ce putem face pe termen scurt, mediu și lung, pentru că propunerea este binevenită”.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că a vorbit cu colegii de la primărie, inclusiv cu pădurarul responsabil de zona respectivă și afirmă că sunt cunoscute exact limitele, iar pădurea este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - îi solicită domnului Gheorghe Șurubaru, manager public, ca, dacă într-adevăr sunt deșeuri acolo, să dispună un control, împreună cu domnul Marcel Nicu Bonțidean, directorul general al Direcției Generale Poliția locală, precum și realizarea salubrizării aferente zonei „și, pentru ședința următoare, vom veni cu o scurtă informare, cu ce ne-ați recomandat și ce putem face, pe termen scurt, mediu și lung; vă mulțumesc; domnul Ovidiu Cîmpean (directorul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, n.n.) e responsabil să prezinte domnului viceprimar Tarcea informarea aceasta, pentru ședința consiliului local de data viitoare; să știm cine răspunde, că, dacă o lăsăm așa, în coadă de pește - nimeni și nimic”.

Președintele de ședință - „rog comisia să valideze și să ne spună propunerea pentru care variantă supunem la vot”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „Comisia de buget a dat aviz favorabil pe proiect și pe anexe, ca atare, implicit, din anexe, din referat și din propunerea expertului - este implicită; deci, Varianta 1, bănuiesc, la punctul 31”.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 25.

Se supune la vot Varianta 1 și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Bună Ziua.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Președintele de ședință - „de asemenea, propunerea...”.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „Comisia de buget, de asemenea, a dat aviz favorabil pe variantele... și pe anexele la hotărâre, implicit, pe varianta propusă de expert”.

Se supune la vot „varianta comisiei și a expertului”, adică zona Becaș și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperative Meșteșugărești Foto Optica.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se întâmplă cu străzile care se află de peste zece ani în domeniul public și, din păcate, nu au fost asfaltate; oferă, ca exemple, str. Hameiului și Viile Clujului.

Președintele de ședință - răspunde că, astăzi, practic, sunt cadastrate aceste străzi, pentru a putea face următorul pas în vederea modernizării lor.

Dl. cons. Mureșan - „acum, noi le preluăm în domeniul public...”.

Președintele de ședință - „acum se cadastrează, asta este, se cadastrează și se preiau”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se întâmplă cu străzile care sunt cadastrate de multă vreme și sunt în domeniul public.

Dl. primar - răspunde că municipalitatea nu poate să intervină până când toți ceilalți colaboratori - Electrica, gazul, apa, care nu țin de primărie direct - își finalizează investițiile în zonă, pentru ca municipalitatea să poată implementa ultima fază, care este asfaltarea; arată că aceasta este problema str. Viile Nădășel, unde primăria realizează în fiecare vară lucrări de întreținere, dar reiterează că asfaltarea depinde de realizarea investițiilor mai sus-menționate; precizează că, deși municipalitatea solicită în fiecare an regiilor sau instituțiilor cu care colaborează să includă în programul lor de investiții aceste lucruri, acestea nu au făcut-o.

Dl. cons. Mureșan - susține că nu dorește să acuze pe nimeni, dar solicită identificarea unei soluții; evidențiază că municipalitatea nu poate constrânge firmele respective cum să-și gestioneze investițiile, „dar, până la urmă, ar trebui să găsim o soluție, că, dacă ei nu au chef zece ani, 50 de ani să facă investiții pe străzile respective, oamenii ăia stau fără asfalt”.

Dl. primar - subliniază că nu dorește să spună că nu există colaborare și că firmele, companiile respective nu au planuri de investiții, numai că, până acum, străzile la care a făcut referire domnul consilier Mureșan nu au intrat pe lista lor prioritară de investiții.

Dl. cons. Mureșan - arată că, la un moment dat, exista taxa specială de apă, „unde mai puteam să jonglăm în unele zone”.

Dl. primar - afirmă că, cu taxa aceea, nu poți asfalta nici măcar o stradă; susține că, acum, Compania de Apă are cel mai mare proiect, la nivel național, pentru apă și canalizare, „iar la Electrica și la Gaz, fiind companii, prin excelență, Gazul - privat, cealaltă - publică, să putem obține, în anii următori, includerea în obiectivul de investiții; până atunci, noi asta putem face”.

Dl. cons. Mureșan - „la Gaz e problema cea mai mare”.

Dl. primar - „acolo ne-am lovit cu cele mai mari..., acolo am avut cele mai mari obstrucții, pentru că acolo nici n-avem un control de niciun fel, fiind complet privat; vă rog, domnul director”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția tehnică - arată că atât programul Companiei de Apă, cât și cel al Companiei de Gaz cuprind extinderea rețelelor în zona respectivă; precizează că, în momentul în care sunt realizate rețelele pentru o stradă, municipalitatea poate să o asfalteze, în colaborare cu dânșii.

Dl. cons. Mureșan - susține că, în multe zone, nu este necesară neapărat o extindere a rețelelor, ci o modernizare a acestora - „să-și bage rețelele în pământ”.

Președintele de ședință - oferă câteva exemple în acest sens: pe str. Cuza Vodă, prima dată au intervenit cei de la Compania de Apă și de-abia după aceea municipalitatea a putut să o modernizeze; de asemenea, Compania de Apă a intervenit și pe str. Câmpului, cuprinsă între sensul giratoriu, str. Izlazului și Calea Mănăștur; arată că pe str. Ion Creangă va interveni Compania de Gaz, după care va putea efectua lucrări și municipalitatea, iar pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea au intervenit Compania de Apă și Compania de Gaz și de-abia după aceea a reușit să acționeze și municipalitatea, împreună cu R.A.D.P.-ul (Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, n.n.); arată că, încă de anul trecut, a fost convenit un proiect comun, în cadrul căruia au fost stabilite câteva zone prioritare, însă nu întotdeauna bugetele se suprapun și sunt suficient de mari, dar sunt depuse eforturi substanțiale în vederea sincronizării investițiilor.

 • 5. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017,10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERBLogistic S.R.L. șiS.C. AUTOMATICNORTS.R.L.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Ovidiu Vasile Vișan și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotătâre privind aprobarea P.U.Z. - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde — str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil și un amendament: art. 1

9                                                                ”                              9

se va completa cu următorul alineat: toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia”.

Dl. cons. Ioan Pop - „acel Pop Ioan din listă nu sunt eu”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - arată că nu este un mare susținător al acestui proiect, și nu din cauza faptului că unește patru primării conduse de primari P.N.L., ci din cauza faptului că, în an centenar, acest tip de idei pot conduce către federalizare; susține că, din punctul său de vedere, este un proiect strict politic, lansat în campania electorală, care a avut un anumit succes; precizează că, mai mult decât atât, din punct de vedere tehnic, comisarul european, Corina Crețu, a declarat, pentru „Făclia de Cluj”, că, în exercițiul financiar 2014-2020, această Alianță a Vestului nu poate accesa fonduri structurale și nici investiții europene; afirmă că, în cazul în care va fi negociat un acord între Uniunea Europeană și țările membre, s-ar putea sau nu ca acest tip de alianță să acceseze bani europeni; arată că, potrivit referatului proiectului de hotărâre, printre obiectivele alianței se numără atragerea de sprijin pentru construirea autostrăzilor Transilvania, Carpatia și Timșoara-Belgrad, asigurarea unui tren între orașe, dezvoltarea aeroporturilor sau transport public interregional; consideră că aceste obiective sunt foarte generale și reprezintă proiecte de infrastructură pe care nu crede că Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca le poate susține sau influența, într-un alt județ din România; având în vedere că Alianța Vestului, din punctul său de vedere, nu are un obiect de activitate în orizontul de timp apropiat, întreabă de ce, pe lângă cei 20.000 de lei, aport la patrimoniul alianței, sunt alocați 165.000 de euro, pentru cheltuieli de funcționare, din câte a înțeles; întreabă pentru ce vor fi folosiți acești bani, care sunt publici, având în vedere că alianța nu are niciun obiect de activitate, în orizontul de timp apropiat.

Dl. cons. Mureșan - arată că dorea să pună aceeași întrebare, referitoare la alocarea sumei de 20.000 de lei, plus 0,5 euro pe locuitor al municipiului; întreabă la ce vor fi folosiți acești bani: pentru salariile membrilor consiliului director sau vor reprezenta contribuții pentru proiecte cu finanțare europeană; susține că nu și-ar dori ca Alianața Vestului să fie asemănătoare Asociației Metropolitane, „unde nu poți să zici că se întâmplă mare lucru”.

Dl. primar - mulțumește pentru întrebările adresate; arată că această structură urmărește ca, în parteneriat și împreună cu Guvernul României, să aducă mai mulți bani în această țară; precizează că actualul cadru al exercițiului financiar 2014-2020, după cum a spus și comisarul european, doamna Corina Crețu, nu permite acest lucru, însă acum se negociază cadrul financiar multianual 2021-2027; reiterează că acest demers vizează realizarea unui parteneriat cu guvernul, în vederea atragerii mai multor fonduri în țară, după modelul realizării centurii metropolitane a Clujului; „numai guvernul putea să absoarbă banii europeni, pentru a realiza centura metropolitană, aceea de 38 de kilometri și 150 de milioane de euro, dar, din varii motive, pe care nu le detaliem aici, nu a făcut guvernul și atunci noi, Primăria Cluj, împreună cu primarii din zonă, ne-am asociat și facem noi, în locul guvernului, toată această procedură, să nu pierdem banii europeni”; arată că pe același principiu, în esență, urmărește să se lucreze și din 2021 încoace, dacă se poate, direct, prin posibilitatea de a accesa fonduri la Bruxelles, dacă va permite cadrul legal, care acum se negociază, și comisarul european, Corina Crețu, a spus clar că e deschisă această posibilitate; subliniază că primarii sunt trecători, iar comunitățile rămân, acest proiect nefiind făcut pentru cineva anume; arată că, în ultimă instanță, este vorba despre modernizarea României, iar acest cadru, discutat cu experții de la Bruxelles, va genera o mai bună colaborare cu Guvernul României, în vederea realizării, împreună, a unor obiective de investiții, iar dacă negocierile dintre Guvernul României și Bruxelles vor pemite acest lucru, să poată depune proiecte și structurile regionale, dacă vor fi eligibile, indiferent din ce parte a țării ar fi ele; arată că suma propusă este cotizația, în funcție de numărul de locuitori, care va fi utilizată, în principal, dacă va permite cadrul legal, pentru a-i plăti pe relizatorii proiectelor, pe experți.

Dl. cons. Morar - constată că, astfel, dacă nu vor fi proiecte, nu vor fi cheltuiți acești ani, pentru că, după cum a spus și domnul primar, până în 2021, cel puțin, nu există cadrul pentru ca Alianța Vestului să depună proiecte.

Dl. primar - arată că până atunci trebuie pregătite proiectele; precizează că, în septembrie, se închid negocierile dintre România și Comisia Europeană, pentru exercițiul financiar 2021-2027, iar atunci „vom ști pe câte paliere putem să lucrăm și, în funcție de aceste paliere, banii vor fi direcționați spre proiecte care țin de colaborarea cu guvernul sau spre proiecte care țin de a depune direct la Bruxelles banii, dacă putem depune proiectele direct la Bruxelles; asta va depinde însă de negocierea dintre Guvernul României și Comisia Europeană, care, repet, acum este în plină desfășurare”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - arată că, în 22.03, au fost votați indicatorii tehnico-economici la o valoare de 41 de milioane de lei.

Dl. cons. Ioan Pop - îl întreabă pe domnul consilier Morar la ce proiect se referă.

Dl. cons. Morar - răspunde că se referă la acest proiect.

Dl. cons. Ioan Pop - „la 22, da?”.

Dl. cons. Morar - „la 22; dacă vorbim de 22, mă refer la 22”; reiterează că, în data de 22.03, au fost aprobați indicatori în valoare de 41 de milioane de lei, iar astăzi sunt supuse aprobării cheltuieli în valoare de 48 de milioane de lei, deci cu șapte milioane de lei în plus; „dacă o să ni se invoce Ordonanța 114, de majorare a salariului minim pe economie, mă gândesc că și în martie, la finalul lunii martie, se cunoștea de impactul acestei ordonanțe; dacă nu, n-a fost fundamentat bine proiectul, în martie; sigur că proiectul se va vota astăzi, dar...”.

Dl. Ovidiu Vasile Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - arată că, între timp, în urma procesului de bugetare participativă, a fost aleasă și str. Iuliu Maniu, în vederea construirii unui shared space și își cere scuze că nu l-a informat pe domnul consilier Morar în cadrul comisiei; precizează că această valoare se referă la str. Iuliu maniu, care a fost inclusă în acest pachet de străzi care vor fi modernizate cu fonduri europene.

Dl. cons. Morar - întreabă cum putea să afle informația asta, deoarece nu crede că era inclusă în anexele proiectului de hotărâre - „cel puțin, pe internet nu era”.

Dl. Ovidiu Vasile Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - susține că a anunțat public acest lucru.

Dl. cons. Morar - „ați anunțat, dar nu în scris consilierii care votează proiectul - o mică omisiune, de șapte milioane”.

Președintele de ședință - „o să vă rog, data viitoare, să fim puțin mai atenți în a informa din timp consilierii, să fie în cunoștință de cauză; mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Mureșan - îi întreabă pe reprezentanții Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății când vor fi construite grădinițe și creșe de stat în cartierele noi ale Clujului; sesizează că în catierul Bună Ziua nu este nicio grădiniță sau creșă de stat, iar în zona str. Eugen Ionescu, nici atât; consideră că locuitorii cartierelor ar trebui să-și ducă la ei în cartier copiii la creșe și grădinițe, pentru a nu mai aglomera zona centrală.

Dl. primar - „nu e treaba patrimoniului, ca să fiu sincer, e treaba noastră, a investițiilor și a executivului primăriei”; arată că este în lucru înaintarea către instanță a obligării la consimțământ a vecinilor care se împotrivesc construirii grădiniței din cartierul Bună Ziua; precizează că doamna consilier Olah, viceprimar, poate da mai multe detalii, pentru că s-a ocupat personal de această problemă; menționează că mai există un spațiu în cartierul Bună Ziua care trebuie să fie predat și care face obiectul unei proceduri contencioase, în vederea construirii tot a unei grădinițe; subliniază că tot ceea ce înseamnă construcție urbană, în viitor, va trebui să presupună existența unei școli, grădinițe, creșe sau magazin la o distanță de 20 de minute de mers pe jos și speră că modelul cartierului Sopor va fi unul de referință pentru întreaga țară; consideră că, în acest fel, va fi eliminat traficul nenecesar din oraș; speră ca, în această toamnă, să existe câte o rezoluție pentru ambele probleme, atât pentru obligarea la consimțământ, prin instanță, a vecinilor, pentru construirea creșei, cât și în ceea ce privește finalizarea demersurilor de predare a spațiului din cartierul Bună Ziua, „unde suntem încă într-un proces de negociere, ca să nu spun strict contencios”.

Președintele de ședință - precizează că P.U.Z.-urile de mari dimensiuni, realizate inclusiv de către persoane fizice sau juridice private, sunt condiționate de construirea unei grădinițe, creșe sau școli, dacă situația și analiza din teren o impun.

Dl. primar - îl felicită pe domnul Claudius Daniel Pop, arhitect-șef, care a rezistat tuturor presiunilor și nu a cedat în fața îndeplinirii acestui obiectiv fix, ferm.

Dl. cons. Ioan Pop - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „am notat, verificăm care este situația și o să revenim cu informații suplimentare pe subiect”.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că a adresat întrebarea Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, în ideea în care ar putea fi identificate terenuri pe care municipalitatea să construiască creșe și grădinițe; întreabă dacă există posibilitatea unor exproprieri.

Dl. primar - „domnule consilier local, așa cum ați văzut și pentru parcuri, n-avem, că, dacă aveam în proprietate, nu treceam la studii de oportunitate, să expropriem; aici ne permite legea și aici e marea noutate și marele avantaj, că pentru ce înseamnă spații verzi, pentru ce înseamnă parcuri, avem lege care ne permite să expropriem, fără procedurile ălea complicate; acum se fac studiile, se stabilește, prin expertiză, valoarea, se consemnează banii în cont și putem interveni, la lucru; pentru celelalte obiective, însă, pentru expropriere nu ai acest cadru legal și te judeci ani de zile cu proprietarii care, evident, nu ar dori să vândă pentru stat; deci, acolo e mult mai complicat și mult mai greu; primăria nu are spații în proprietate, nici în Bună Ziua, nici în alte zone, unde sunt foarte aglomerate”.

Dl. cons. Mureșan - subliniază că, până la urmă, și grădinița, și creșa sunt de interes public.

Dl. primar - arată că sunt grădinițe în lucru, pe str. Donath și Grigore Alexandrescu.

Dl. cons. Mureșan - consideră că grădinițele și creșele sunt necesare mai ales în cartierele noi; „e destul de greu acum să căutăm zonă pentru parc în Bună Ziua când știm că dezvoltatorii imobiliari au nenorocit livezile din zonă”.

Dl. primar - „au făcut ce le-a permis legea Statului Român; dacă legea Statului Român le-a permis, un anumit procent, să construiască, atâta s-a făcut; noi am găsit o suprafață de 7,9 hectare de teren, care va fi amenajată și va fi un parc de referință pentru Cluj, acela din Bună Ziua; pe lângă banii pe care-i vom aloca pentru cumpărare, vor mai fi bani prevăzuți în buget pentru realizarea efectivă a modernizării acelei suprafețe de teren, într-un parc veritabil, așa cum este în Gheorgheni sau în Mănăștur și în alte părți ale orașului”; reiterează că, referitor la creșa din cartierul Bună Ziua, există două soluții, dar sunt în rezolvare, din punct de vedere juridic; susține că cei care au făcut P.U.G.-ul, în 1999, probabil că nu s-au așteptat ca municipiul Cluj-Napoca să aibă o asemenea dezvoltare și evoluție, „de aceea acum noi lucrăm, când actualizăm P.U.G.-ul, la o viziune pe următorii 30, cu bătaie lungă, 50 de ani”; arată că, astfel, pe lângă cei zece ani prevăzuți de lege, există o viziune pentru următorii 30-50 de ani în ceea ce privește dezvoltarea și mobilitatea urbană, investițiile; îi transmite domnului consilier Mureșan că, dacă are vreo cunoștință despre vreun teren cu un proprietar dispus să-l cedeze pe cale amiabilă, în vederea construirii unei grădinițe sau creșe, în baza legii, poate să recomande acest lucru primăriei; referitor la procedura cumpărării de locuințe sociale, o întreabă pe doamna consilier Olah, viceprimar, începând de când pot fi depuse ofertele.

D-na cons. Olah - viceprimar - răspunde că, „după calendarul cel mai probabil, prin august”.

Dl. primar - „va fi foarte important: noi o să trimitem și la persoane juridice, dar apelul va fi și pentru persoane private, care pot să se înscrie în această competiție, de a cumpăra locuințe sociale; v-aș ruga să mediatizați acest aspect, fac apel și la O.N.G.-urile de profil, care se ocupă de această temă, să se intereseze, pentru că avem cadrul legal, avem două milioane de euro, bani în buget, alocați pentru cumpărare de locuințe sociale, anul acesta și naș vrea să ajungem, în decembrie, să nu cheltuim acești bani și să ne întrebăm după aceea de ce nu avem locuințe sociale; în orice parte a orașului, oriunde pot fi achiziționate, după regulile economiei de piață; la valoarea de piață se achiziționează, nu la valori de altă natură, doar că m-am uitat pe procedura pe care noi, împreună, am adoptat-o și sper să existe doritori care să vândă aceste imobile primăriei și nu să se rezume totul la o vânzare privată”; reiterează rugămintea referitoare la popularizarea acestei proceduri, care va fi, oricum, publicată atât în mass-media locală, cât și în cea națională.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii și artelor plastice, domnului Prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile au fost reluate după punctul 35 de pe ordinea de zi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), modificări interioare și dotări specifice, în vederea implementării proiectului „Centru pentru Tineret”, votat în cadrul procesului de bugetare participativă 2017.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - propune și dorește ca respectarea principiilor multilingvismului să fie asigurată și în cadrul acestui Centru pentru Tineret, la fel cum s-a întâmplat în cazul proiectului Capitala Europeană a Tineretului, din 2015, eveniment asupra căruia tinerii din Cluj-Napoca au fost informați în cinci limbi.

Dl. primar - salută această propunere, mai ales în cazul acestui proiect, care este o moștenire a Capitalei Europene a Tineretului, fiind preluat, ulterior, și în cadrul procesului de bugetare participativă; subliniază că în acest oraș toată lumea, indiferent de originea etnică, de limba pe care o vorbește, de orientările politice sau de altă natură, are asigurat un loc în care să se manifeste; arată că, având în vedere că în Cluj-Napoca există aproximativ 4.000-5.000 de studenți străini, acest Centru pentru Tineret va fi caracterizat printr-o atitudine deschisă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” — un autobuz electric.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriz.a existentă, str. Șesului, în municipiul Cluj-napoca”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatiz.are clienți noi/existenți”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dra. cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru — administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, con form art. 641 alin. 5 din O. U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile au fost reluate după punctul 35 de pe ordinea de zi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor.

A fost discutat la începutul ședinței.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Clu j-Napoca, cartier Bună Ziua.

A fost discutat la începutul ședinței.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paz.a cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, 352/2013, 520/2016, 266/2017 și 104/2018.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că salariul luat în calcul la R.A.D.P. Cluj-Napoca este de 3000 lei brut/angajat și propune ca această regie autonomă să-și desfășoare activitatea conform codului C.A.E.N. principal, iar paza și securitatea cimitirelor să fie redirecționate unei societăți de specialitate, în vederea obținerii unor prețuri mai mici.

Președintele de ședință - este de acord cu propunerea domnului consilier local Tothfalusi Andras și menționează că salariul luat în calcul la R.A.D.P. Cluj-Napoca este de 2050 lei sau 2350 lei, potrivit componentelor fiecărei activități desfășurate de respectiva regie.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă dacă domnul Ion Pantelimon poate să confirme aspectele evidențiate mai sus.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Ion Pantelimon să detalieze acest 9                                       9              9

subiect al creșterilor care vor avea loc la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Dl. Ion Pantelimon - director general R.A.D.P. Cluj-Napoca - „bună ziua; referitor la salarizare, vă informez că anul trecut, la nivelul lunilor septembrie-octombrie, am purtat discuții cu sindicatul, în sensul includerii sporurilor pe care le aveam, reprezentând aproape 38% în salariul minim, prin previziunea prin care salariul minim va deveni 3000 lei; dacă pe noi ne prindea cu acel salariu minim, de 2160 sau cât a fost, și ne obliga să punem 3000 lei minimul și veneam azi cu o creștere de 38%, ajungeam la 5000 lei salariul angajaților, pe salariul minim, salarii care practic aruncau în aer R.A.D.P., prin prisma muncitorilor calificați care aveau salariul de 2600; ce se întâmplă cu angajatul care a rămas cu salariu de 27002800?; există o cheltuială la nivelul anului de peste cinci milioane de lei, prin acest salariu minim, prin obligativitatea de a redimensiona salariile și a celorlalți angajați; referitor la zona respectivă, efectiv acestea sunt cheltuielile, în toată documentația se vede clar că acestea sunt cheltuielile pe care le avem la ora actuală cu paza; considerăm că nu este un obiect de activitate pe care îl facem foarte bine, în care suntem cei mai buni sau suntem cei mai ieftini, astăzi acestea ne sunt cheltuielile, iar ca și poziție, la ora actuală, pe acest obiect de activitate avem o pierdere de 386.000 lei, la nivel de cinci luni; aceasta este situația astăzi”.

Dl. cons. Tothfalusi - nu vorbește la microfon.

Dl. Ion Pantelimon - director general R.A.D.P. Cluj-Napoca - „noi nu avem 3000 de lei, că este 3200 lei, că este 3107, peste”.

Președintele de ședință - „da, dar nu sunt legați de ordonanță, de obligativitate, ci de negocierile pe care le-au avut cu sindicatul, aceasta era nuanța”.

Dl. Ion Pantelimon - director general R.A.D.P. Cluj-Napoca - „acest salariu minim, acest brut se impozitează, spre exemplu: un salariu de 3000 lei în mână înseamnă peste 5000 lei brut”.

Dl. cons. Morar - punctează faptul că trebuie să se aducă în discuție cheltuiala cu salariul de 5200 brut al unui agent de pază al R.A.D.P. Cluj-Napoca și critică inexistența notei de fundamentare pentru aceste majorări.

Președintele de ședință - „fiecare proiect de hotărâre are și nota de fundamentare în anexă”.

Dl. cons. Morar - susține că această notă nu figurează în anexă.

Președintele de ședință - întreabă dacă această notă de fundamentare este obligatorie.

Dl. primar - răspunde că în referat sunt centralizate toate concluziile la care s-a ajuns în urma redactării unui proiect de hotărâre; spune că toate materialele sunt publice și că dezbaterile la acest punct de pe ordinea de zi pot fi amânate; precizează că orice informație suplimentară poate fi obținută în comisie.

Dl. cons. Morar - „votul nostru este suveran, dacă sunt majorate sau nu”.

Dl. primar - „știu, dar în comisie să fi cerut informațiile”.

Dl. cons. Morar - precizează că le-a accesat de pe pagina de internet, ca oricare alt cetățean.

Dl. primar - reiterează că acest punct de pe ordinea de zi poate fi amânat.

Dl. cons. Morar - afirmă că, în trecut, au existat proiecte de hotărâre care au avut anexate note de fundamentare.

Președintele de ședință - subliniază că există calculația de preț în referat.

Dl. cons. Morar - „pe 2015, pe anul 2019 nu există”.

Dl. cons. Gliga - afirmă că procesul-verbal al ședinței Comisiei de prețuri este integral publicat și că R.A.D.P. Cluj-Napoca este o societate cu un statut în fața pieței și, astfel, trebuie să aibă o contabilitate internă și o gestiune internă; conchide că nu există societate care să prezinte fundamentarea cheltuielilor, acest lucru fiind posibil numai în cazul instituțiilor publice.

Dl. cons. Morar - „la partea de asfaltări, da, dar la partea de pază, unde îi este încredințat acest serviciu, nu este concurență cu nimeni, doar dânșii fac pază pentru cimitire”.

Dl. cons. Gliga - „dar dumneavoastră invocați concurența, de la asta ați plecat”.

Președintele de ședință - face observația că procesul-verbal al Comisiei de prețuri prezintă detaliat modul în care au fost realizate aceste calcule.

Dl. cons. Morar - sugerează că, în cazul unei majorări de preț, este oportun să fie prezentată și cererea de fundamentare.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului consilier local Dan Morar pentru sugestie și pentru observație.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile des fășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Morar - remarcă faptul că, acum câteva luni, tarifele privind colectarea deșeurilor au fost majorate și întreabă dacă nu era oportun ca și tarifele pentru depozitarea deșeurilor să fi fost tot atunci majorate.

Președintele de ședință - răspunde că „majorarea prețului pentru populație a avut ca și consecință necesitatea colectării selective pe cele patru fracții, iar firmele au avut obligația să facă anumite investiții pentru a putea face colectarea selectivă, iar această modificare de tarife pe care o facem astăzi, pe rampă, nu a putut fi prevăzută atunci, pentru că nu au fost încheiate contractele cu Oradea, Târgu Mureș și nu aveau legătură una cu cealaltă; sigur că ele nu sunt obligatorii să fie implementate pentru populația de astăzi, există un termen până la care firmele trebuie să le transfere sau nu către populație, dar, astăzi, avem acest tarif; acum trei luni, când am votat, erau valabile tarifele cu începere de la 1 iulie, tarifele pentru colectarea selectivă”.

Dl. cons. Morar - „am aflat, cumva, doar astăzi de la domnul Pantelimon sau de curând?; nu a existat o cerere din partea dânsului de actualizare a acestor prețuri, de majorare?”.

Președintele de ședință - „cererea a fost ulterioară depunerii solicitării firmelor de a majora și de a gestiona”.

Dl. cons. Morar - „în niciun caz nu se știa, când am votat noi majorarea pentru colectare, despre intenția regiei de a solicita majorarea tarifelor pentru stocare?”.

Dl. primar - punctează că, în cazul de față, nu se discută după intenții, ci după decizii.

Dl. cons. Morar - „intenția scrisă”.

Dl. primar - „nu a existat un document la data respectivă, un act oficial depus la primărie”.

Dl. cons. Morar - remarcă faptul că nici la acest punct de pe ordinea de zi nu este anexată fișa de fundamentare pentru majorarea tarifelor; „în acest an, Ordonanța 74 majorează cu 30 de lei/tonă de depozitare; având în vedere că, de la anul, va fi în jur de 90 de lei, dacă nu mă înșel, va fi majorată, de la anul, adică cu 1 decembrie, cheltuiala pentru depozitare și stocare?”.

Președintele de ședință - „dacă este o taxă care este obligatorie, sigur că ea trebuie să fie prinsă în preț”.

Dl. cons. Morar - „și, automat, va fi transferată și către cetățeni?”.

Președintele de ședință - „va fi transferată la un moment dat, pentru că aceasta este pe economia circulară, este o taxă care nu rămâne R.A.D.P.-ului sau celui care face colectarea, ci trebuie plătită mai departe; dacă guvernul va decide să majoreze această taxă, evident că ea trebuie să se regăsească în fundamentarea unui preț”.

Dl. cons. Morar - „bun, deci, o să majorăm încă o dată prețul la colectare, în orizontul de timp apropiat, de la 75 la cât stabilim azi, este o diferență mare, și, ulterior în primăvară”; ridică problema capacității de deșeuri din rampă, maximul permis de 75% fiind aproape atins; conchide că diferența de preț și majorarea solicitată de R.A.D.P. Cluj-Napoca sunt date și de costurile transportului deșeurilor la Oradea și la Târgu Mureș; îl întreabă pe domnul Ion Pantelimon când va deschide Consiliul Județean Cluj prima celulă S.M.I.D. în județul Cluj.

Dl. primar - îi transmite domnului consilier local Dan Morar că trebuie să se adreseze Consiliului Județean Cluj pentru a primi, astfel, un răspuns instituțional; arată că, prin procedurile colectării selective și prin reciclare, va scădea pe termen mediu cantitatea de deșeuri care este depusă la rampa provizorie.

Dl. cons. Morar - solicită ca, pe viitor, să primească materialele necesare în vederea fundamentării votului.

Dl. cons. Mureșan - „nu aș dori să discut despre prețul de stocare a deșeurilor, ci mă interesează faptul că, în luna octombrie, va expira autorizația de mediu a rampei R.A.D.P.; vreau să știu ce a făcut domnul Pantelimon în sensul acesta, pentru că nu vreau să ne trezim, în decursul verii sau spre toamnă, că vor fi incendii ca să reducă, vor apărea incendii să reducă cantitatea de deșeuri”.

Președintele de ședință - „nu am înțeles ce ați spus”.

Dl. primar - „v-aș ruga să aveți responsabilitatea afirmațiilor pe care le faceți, pentru că acestea sunt de o gravitate excepțională; eu am fost primul care am insistat și am verificat de fiecare dată tot ce s-a întâmplat cu raportul, cu vizionarea camerelor, cu trimiterea la anchetă suplimentară judiciară; nu a confirmat și nimeni nu poate să spună astăzi că, vreodată, vreun incendiu a avut o altă cauză decât umană sau cum au stabilit organele abilitate și nu aș vrea să lăsați să planeze nici măcar ca urmă de suspiciune asupra regiei”.

Dl. cons. Mureșan - „nici nu am vrut să acuz pe nimeni”.

Dl. primar - „aș vrea să lămurim aceste lucruri, că nu a existat și nu există așa ceva la

R. A.D.P. sau la rampa de acolo; în rest, evident, vor fi respectate și urmărite toate procedurile legale și o să vă informăm din timp cu privire la evoluția lor”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă deșeurile vor fi transportate către alte orașe.

Dl. primar - afirmă că, astăzi, situația este sub control și, odată cu soluționarea celulei

S. M.I.D., va fi rezolvată și această problemă.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă rampa R.A.D.P.-ului va fi reautorizată.

Dl. primar - „nu intru acum în detaliile legale, pentru că este treaba specialiștilor; cert este că noi facem exact ceea ce legea cere”.

Dl. cons. Pop - subliniază că fracția umedă, prin fermentație, produce mult gaz metan, cu foarte mari șanse de aprindere.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Sunt reluate discuțiile la punctul 24 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „au fost exprimate 25 de voturi, din care toate sunt valabile și din care toate pentru”.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu pentru distincția obținută.

Sunt reluate discuțiile la punctul 30 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „pentru domnul Forna, au fost exprimate 24 de voturi, din care toate valabile și toate pentru; pentru domnul Rus Răzvan, au fost exprimate 24 de voturi pentru, un vot nul, 23 de voturi valabile; din cele 23 de voturi valabile, toate au fost pentru”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propuneri, în sensul înlocuirii doamnei Anna Horvath.

Dl. cons. Gergely - „propun înlocuirea doamnei Anna Horvath cu doamna viceprimar Olah Emese”.

Se supune la vot propunerea făcută de către domnul consilier local Gergely Balazs și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dra. cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaz.e cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dra. cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 300381/3/7.06.2019, formulată de către Abrudan Mihai Radu și Abrudan Ileana Virginia, domiciliați în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua nr. 84.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 41. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 b. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „aviz favorabil; propunem următorul amendament: la Anexa 7 este adăugat un nou capitol, la Cap. 67/C/21 - S.F., P.T. Diverse studii, Amenajare Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor - cu suma de 250 mii lei - Credit de angajament și 100 mii lei, Credit bugetar; se diminuează obiectivul de la Cap. 67/C/6 - S.F., P.T., studiu de oportunitate, studiu de fundamentare, caiete de sarcini, consultanță, Ansamblul Centrul Cultural Transilvania, cu suma de 250 mii lei - Credit de angajament și 100 mii lei, Credit bugetar”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul adoptat, și se obțin 25 de voturi pentru.

41 e. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 f. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 g. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

41 i. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt și consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

41. Diverse.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - expune situația juridică a casei sale familiale și invocă faptul că nu poate intra în legalitate.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Ioan Augustin Frătean dacă imobilul, construit fără autorizație de construire, se află într-o zonă de urbanizare sau nu.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - spune că imobilul a fost construit având la bază autorizația de construire și că se află în cartierul Iris.

Președintele de ședință - întreabă în ce U.T.R. este încadrată zona unde se află casa.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - „zonă de urbanizare”.

Președintele de ședință - „dacă este de urbanizare, intrarea în legalitate nu se poate face, deoarece, conform Legii nr. 350, nu pot intra în legalitate cei care trebuie să facă un studiu de urbanism, respectiv P.U.D. sau P.U.Z.”.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - „avem documentația făcută”.

Președintele de ședință - „dar dumneavoastră nu ați respectat autorizația de construire?; ați construit în plus?”.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - precizează că a construit, în plus, un demisol, pentru care a fost sancționat și, astfel, are un termen limită pentru a intra în legalitate; subliniază că proiectantul cu care a colaborat nu mai este de găsit.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Ioan Augustin Frătean să prezinte documentația pe care o are și îi spune că vor fi analizate toate aspectele acestei spețe, urmând să primească și un răspuns instituțional.

Dl. Ioan Augustin Frătean - cetățean - „mulțumim frumos”.

Dna. cons. Croitoru - semnalizează mai multe probleme cu care s-a confruntat în ceea ce privește colectarea selectivă, spre exemplu: lipsa celor patru tomberoane specifice colectării selective sau obligația fiecărui clujean de a-și reînnoi contractele cu operatorii de salubritate, tocmai pentru a beneficia de noile servicii; arată că trebuie găsite soluții pentru sprijinirea cetățenilor în acest proces de colectare selectivă.

Dl. primar - îi mulțumește pentru sesizările făcute și o asigură că, din punctul de vedere al executivului primăriei, toate obligațiile legale au fost respectate; punctează următorul aspect: operatorii de salubritate au obligația de a încheia contracte cu asociațiile de proprietari, de a dota toate punctele gospodărești cu containere și saci pentru cele patru fracții și, respectiv, de a ridica deșeurile cu patru mașini diferite de colectare selectivă; precizează că, în cazul în care nu este respectat acest ultim aspect, firma de salubritate este pasibilă de amendă; confirmă că operatorii de salubritate dispun de flota de transport necesară; afirmă că fiecare firmă de salubritate a fost amendată cu câte 20.000 de lei pentru nerealizarea obiectivului de a dota punctele gospodărești; „dacă firmele de salubritate nu vor respecta prevederile legale, voi merge până la rezilierea contractelor”; adaugă că fiecare asociație de proprietari este informată cu privire la procesul de colectare selectivă.

Dna. cons. Croitoru - spune că asociațiile de proprietari nu au fost informate.

Dl. primar - „un președinte de bloc sau un administrator știe acest lucru”. Dna. cons. Croitoru - „da, pentru că am sunat, dar mulți cetățeni nu știu”.

Dl. primar - precizează că președintele de bloc sau administratorul trebuie să cunoască aceste obligații legale, asociația de proprietari fiind cea care a încheiat contract cu firma de salubritate, și nu cetățenii; reiterează că operatorii de salubritate trebuie să-și facă datoria.

Dl. cons. Tothfalusi - propune, spre analiză Serviciului Control și siguranță publică, folosirea benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun, de către motocicliști.

Dl. primar - „mulțumesc; trimit Comisiei de circulație această propunere, să o aibă pe ordinea de zi”.

Dl. cons. Tomoș - susține că a primit o informație, conform căreia este interzis accesul copiilor la bazele sportive din anumite unități de învățământ; spune că, personal, va verifica această informație și face apel la fiecare consilier local să ia legătura cu conducerea unității de învățământ, în al cărei consiliu de administrație este membru.

Dl. primar - afirmă că acele școli care nu respectă Hotărârea nr. 464/2009 privind accesul liber al elevilor pe terenurile de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, amenajate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, vor fi private, spre exemplu, de susținerea financiară din partea Primăriei și Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; solicită să-i fie puse la dispoziție informațiile respective, pentru a putea verifica veridicitatea lor.

Dl. cons. Tomoș - „o să fac verificarea și o să informez conducerea”.

Dna. cons. Croitoru - consideră că motivul pentru care unele școli își țin porțile închise este acela al nevoii de securitate și de supraveghere a copiilor; menționează că ar fi indicat ca poliția să patruleze prin acele zone.

Dl. primar - evidențiază că există atât echipele mixte ale poliției, care patrulează în toate cartierele, cât și sprijinul financiar al consiliului local pentru unitățile de învățământ, în vederea montării de camere video de supraveghere; conchide că, în cazul în care ar avea loc un eveniment nefericit, în afara orarului legal, rigorile legii vor fi suportate de făptuitori, și nu de conducerea școlii unde a avut loc accidentul.

Președintele de ședință - precizează că „sacii menajeri pe culori vor fi distruibuiți doar în zonele de case, nu și la asociațiile de proprietari; asociațiile de proprietari vor putea să pună gunoiul selectat pe diverse fracții în orice fel de sac, în pubela de culoarea respectivă”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.