CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 188.197/305/4.04.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 2 aprilie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea (absent nemotivat), Rareș Petru Ferdean (absent motivat) și Horvath Anna (absentă motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu.

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).

 • 10. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.

 • 12. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a restituirii acestuia în natură Episcopiei Unitariene Cluj.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală.

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municpiul Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință, P+E - str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.

 • 22. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, cu rata inflației.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sas Paul Radu și Sas Petre Vasile, înregistrată sub nr. 102593/43 în data de 25.02.2019.

 • 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Terapia S.A., înregistrată sub nr. 109268/433 în data de 28.02.2019.

 • 30. Diverse.

Dl. primar - anunță că va mai avea loc, în jurul datei de 15 aprilie curent, și o ședință extraordinară, pentru dezbaterea și aprobarea bugetului municipiului Cluj-Napoca, după parcurgerea procedurilor legale; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 30a.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

Ordine de zi suplimentară:

30 a - Informare privind Plângerea prealabilă formulată la H.C.L. nr. 1028/2018 și, implicit, la H.C.L. nr. 949/2017.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când va fi asfaltată str. Soporului, pentru că știe că în zonă va fi construit un cartier; dorește să știe dacă strada va fi asfaltată înainte sau după construirea cartierului.

Președintele de ședință - răspunde că primul pas pentru a putea demara procedura de modernizare a străzii este reprezentat de cadastrarea străzii - aflată, astăzi, pe ordinea de zi -, urmând ca asfaltarea și modernizarea străzii să fie făcute concomitent cu votarea și aprobarea noului P.U.Z. pentru zona Soporului.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. £.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D -na Letiția Mărcuș - cetățean - arată că are o familie numeroasă - 14 copii -, cu o sănătate precară și solicită să-i fie alocată o locuință, deoarece este pe drumuri.

D-na cons. Olah - viceprimar - precizează că doamnei Letiția Mărcuș i-au fost propuse mai multe soluții, în ceea ce privește situația locativă, astfel încât, în urma evacuării, are posibilitatea de a apela la Prison Fellowship, unde este binevenită, împreună cu familia sa; precizează că, de asemenea, există locuri și în centrul de găzduire temporară; menționează că legea este aplicată unitar, pentru toată lumea, iar doamna Letiția Mărcuș a stat cinci ani - din câte știe, chiar și fără să plătească chirie -, într-un imobil aflat în proprietate privată.

D -na Letiția Mărcuș - cetățean - afirmă că este dispusă să plătească chiria.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că acum a fost pusă în aplicare o sentință care a devenit definitivă anul trecut - „deci, știați de această problemă” -, însă, cu toate acestea, situația doamnei Letiția Mărcuș nu s-a îmbunătățit, aceasta nefăcând niciun fel de demersuri în acest sens; subliniază că doamna Letiția Mărcuș nu a depus nici măcar solicitarea pentru ajutorul financiar acordat pentru plata chiriei; precizează că o singură familie - Chita - a depus o astfel de cerere și i-a fost atribuită suma respectivă, familia urmând să-și găsească un loc de chirie; reiterează că familia doamnei Letiția Mărcuș are asigurate, temporar, locuri la Prison Fellowship și o roagă pe doamna Letiția Mărcuș să profite de această oportunitate.

D -na Letiția Mărcuș - cetățean - afirmă că, după trei luni, o să fie scoasă afară.

D-na cons. Olah - viceprimar - îi transmite doamnei Letiția Mărcuș că, în continuare, are posibilitatea să depună o cerere pentru a obține ajutorul financiar pentru plata chiriei, angajații Direcției de Asistență Socială și Medicală urmând să o ajute inclusiv la întocmirea dosarului.

D -na Letiția Mărcuș - cetățean - precizează că nu are buletinul pe str. Vlad Țepeș.

D-na cons. Olah - viceprimar - o întreabă pe doamna Letiția Mărcuș dacă are buletin de Cluj.

D -na Letiția Mărcuș - cetățean - răspunde că are buletin de Cluj, dar pe str. Republicii.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că acest lucru nu contează, condiția fiind să aibă buletin de Cluj; o roagă pe doamna Letiția Mărcuș să se adreseze Direcției de Asistență Socială și Medicală, situată pe str. Venus f.n., unde o să fie ajutată să-și întocmească întreaga documentație pentru obținerea ajutorului financiar pentru plata chiriei.

D -na Raveica Pihordi - cetățean - arată că are o stare de sănătate precară și nu are unde să locuiască, bagajele fiindu-i în stradă.

D-na cons. Olah - viceprimar - îi transmite doamnei Raveica Pihordi că are posibilitatea să meargă la centrul de pe str. Sobarilor.

D -na Raveica Pihordi - cetățean - afirmă că, după trei luni, din acel centru o să fie aruncată în stradă.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că, după cum i-a transmis și doamnei Letiția Mărcuș, doamna Raveica Pihordi are posibilitatea să depună cerere pentru obținerea ajutorului financiar pentru plata chiriei.

D -na Raveica Pihordi - cetățean - susține că a depus, în fiecare an, nefiindu-i aprobată nicio locuință, în condițiile în care a plătit și chirie, pe str. Vlad Țepeș.

Președintele de ședință - „aș vrea, dacă poate să ne spună de la Direcția patrimoniu, pe ce loc este în lista de..., dacă aveți; o să vă rog să vă interesați și, pe parcursul ședinței, o să vă rog să ne spuneți - .... neeligibilă, deci nu este pe listă, înseamnă că nu îndeplinește condițiile”.

D-na cons. Olah - viceprimar - reiterează că i-a propus doamnei Raveica Pihordi să depună cerere pentru obținerea ajutorului financiar pentru plata chiriei, pentru că, pe lista de locuințe sociale, figurează ca neeligibilă.

Președintele de ședință - arată că tocmai de aceea a fost implementată această politică socială, pentru ca oamenii cu care viața a fost mai nemiloasă să poată beneficia de un avantaj din partea comunității, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, situată pe str. Venus f.n.; precizează că, așa cum a menționat și doamna consilier Olah, viceprimar, începând din acest moment, timp de trei luni, doamna Raveica Pihordi are asigurat un adăpost, urmând ca, în această perioadă, să încerce să-și rezolve problema locativă.

D -na Raveica Pihordi - cetățean - susține că nu poate să rămână permanent în acel centru.

Președintele de ședință - reiterează că tocmai de aceea are posibilitatea de a se înscrie pentru a obține ajutorul financiar pentru plata chiriei.

D-na Raveica Pihordi - cetățean - „să rămân pe veci în chirie?; locuință nu mai primesc, nimic?; numai tot în chirie să stau?”.

Președintele de ședință - „asta este opțiunea dumneavoastră, dacă doriți să rămâneți în chirie sau la centru; este opțiunea dumneavoastră”.

D -na Raveica Pihordi - cetățean - solicită să-i fie acordată o locuință, pentru că nu are ce să facă după cele trei luni petrecute la centru.

Președintele de ședință - îi transmite doamnei Raveica Pihordi că poate să-și găsească o locuință de închiriat - „noi vă ajutăm cu chiria, asta putem să facem pentru dumneavoastră”.

D-na Linda Greta - cetățean - susține că persoanele care au luat cuvântul anterior au locuit într-o casă care acum este retrocedată unei parohii a Bisericii Catolice; afirmă că respectivele persoane au plătit chirie, timp de 25 de ani, primăriei, care, acum cinci ani, a avut un proces cu respectiva parohie, care, în final, a câștigat procesul; consideră că este datoria primăriei să se ocupe de aceste familii; afirmă că mediază zece sau 15 familii în procesul de găsire a unor locuințe de închiriat, dar susține că prima întrebare a proprietarilor este: „ești rom?; câți copii ai?; câini ai?; nu, nu închiriem la romi”; solicită ca primăria să medieze aceste situații, asigurând locuințe pe care să le distribuie familiilor care au nevoie de ele; evidențiază că și ea a fost evacuată, în urmă cu nouă ani, evacuările fiind făcute sistematic; reiterează că este datoria statului să se îngrijească de persoanele defavorizate, pentru a nu fi perpetuată inechitatea socială; afirmă că sunt locuințe sociale, pe str. Timișului și pe str. Oașului, și solicită să fie găsită o soluție, deoarece nu pot fi abandonate persoane cu dizabilități sau oameni nevoiași care nu își cunosc drepturile; arată că nu este împotriva ajutorului pentru plata chiriei, dar reiterează că primăria trebuie să medieze acest proces; afirmă că a locuit timp de șapte ani la rampa de gunoaie - „șapte ani de chin și de iad” - și solicită ca municipiul Cluj-Napoca să aparțină tuturor cetățenilor, nu doar anumitor categorii.

D-na Magdalena Berki - cetățean - arată că a fost evacuată de pe str. Anton Pann nr. 22, precum și că i-a fost aprobată o subvenție de 900 de lei, dar susține că din cauza etniei nu a putut să-și găsească o locuință pe care să o închirieze; solicită să fie înscrisă pe lista de priorități și arată că atât ea, cât și soțul ei lucrează și întreabă ce o să se întâmple cu ei.

Președintele de ședință - referitor la lista de priorități, o întreabă pe doamna Magdalena Berki dacă și-a depus dosarul în vederea obținerii unei locuințe sociale.

D -na Magdalena Berki - cetățean - răspunde că da.

Președintele de ședință - arată că pe acea listă sunt cazuri mai grave decât al doamnei Magdalena Berki și care, astfel, au obținut un punctaj mai mare; precizează că există un număr limitat de locuințe sociale, care sunt distribuite în funcție de regulamentul aprobat de consiliul local.

D-na Magdalena Berki - cetățean - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „dumneavoastră sunteți neeligibilă; înseamnă că sunteți, pe listă, neeligibilă”; arată că, având în vedere că numărul locuințelor sociale este limitat, municipalitatea a încercat să vină în sprijinul cetățenilor cu alte politici sociale, cum ar fi acordarea sprijinului financiar pentru plata chiriei; îi recomandă doamnei Magdalena Berki să mai caute locuințe de închiriat, deoarece, cu siguranță, va găsi o soluție optimă.

D-na Magdalena Berki - cetățean - „nu ne primesc pentru că suntem țigani și suntem mulți; și dacă nu suntem violenți și suntem oameni pașnici, tot nu suntem primiți, pentru culoare”.

Președintele de ședință - „noi v-am pus acești bani la dispoziție, sunt la dispoziția dumneavoastră; aici va depinde și de calitatea și de capacitatea dumneavoastră de a convinge potențialii proprietari că ar trebui să vă închirieze locuințele”.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - prezintă greaua situație locativă a persoanelor evacuate; reclamă că nu există niciun sistem de monitorizare a evacuărilor; susține că domnul primar a avut o oarecare deschidere pentru această problemă și întreabă câți dintre consilierii locali au fost în zona str. Cantonului pentru a vedea condițiile de acolo.

Președintele de ședință - îi transmite domnului George Zamfir că foarte mulți dintre consilierii locali au fost în zona str. Cantonului și îi preocupă cu adevărat aceste probleme; „să știți că am fost prezenți aproape toți în zona respectivă”.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - arată că așteaptă, atât din partea Direcției de Asistență Socială și Medicală, cât și din partea partidelor politice reprezentate în consiliul local, proiecte de hotărâre care să vină în sprijinul persoanelor evacuate; întreabă „de ce Direcția de Asistență Socială nu a fost prezentă, azi, la acea evacuare”; consideră că punerea în practică a acelui sistem de monitorizare și prevenire este responsabilitatea întregului consiliu local; referitor la subvenția acordată pentru plata chiriei, susține că apreciază ideea, însă consideră că primăria trebuie să meargă cu un pas mai departe și să asigure o mediere a relației dintre cei care au nevoie de locuințe și „piața care este rasistă”, existând nenumărate mărturii în acest sens; în ceea ce privește persoanele evacuate din imobilele retrocedate, crede că acesta este cel mai clar exemplu că persoanele respective nu au nicio vină; nu înțelege de ce doamna Pihordi a fost declarată neeligibilă; susține că existe foarte multe teme în baza cărora oricare membru al consiliului local ar putea iniția un proiect de hotărâre, indiferent dacă va fi votat sau nu.

Dl. primar - le mulțumește tuturor pentru intervențiile avute pe o temă care este în atenția primăriei și a consiliului local de ani buni; consideră că prima și cea mai importantă soluție o reprezintă educația; arată că „oricine nu-și trimite copilul la școală, nu beneficiază de asistență socială de la primărie”; precizează că primăria face eforturi în acest sens, prin asigurarea transportului, a unor programe după terminarea orelor, a hranei, a meditațiilor, precum și prin asigurarea unor locuri inclusiv la universitate; arată că anul acesta vor fi finalizate locuințele sociale de pe str. Ghimeșului, urmând să fie începută construirea altora; de asemenea, a fost implementat programul de subvenționare a chiriei, încercându-se rezolvarea problemelor legate de implementarea acestuia; precizează că programul de subvenționare a chiriei, al cărui prag maxim este de 1.400 de lei, nu este incompatibil cu programul de alocare a locuințelor sociale; susține că 19 familii și-au găsit deja locuințe închiriate, iar 42 își caută astfel de locuințe; precizează că respectivul contract de închiriere este încheiat cu primăria, ca o garanție că va fi plătită chiria; subliniază că scopul programului este rezolvarea acestor probleme prin integrare, nu prin segregare; arată că, de asemenea, printr-un program derulat la nivelul zonei metropolitane, au fost construite 36 de locuințe, prin intermediul cărora au fost rezolvate cele mai grave 36 de cazuri sociale; subliniază că a preluat recomandarea ca, în bugetul pentru 2019, dacă va fi aprobat, să fie prevăzută suma de 1,5-2.000.000 de euro, pentru achiziționarea unor locuințe sociale de către primărie, altele decât cele care sunt construite din fonduri publice; arată că, din nefericire, de peste zece ani nu mai sunt construite locuințe A.N.L. în oraș și consideră că ar trebui transmisă guvernului o solicitare de reluare a acestui program; evidențiază că, la solicitarea sa, doamna consilier Olah, viceprimar, s-a implicat și a oferit o soluție locativă pentru toată lumea, la Prison Fellowship sau în centrul de pe str. Dragoș Vodă; nu înțelege de ce nu sunt eligibile unele persoane, în afara cazurilor de locuire abuzivă, pentru că, din câte știe, persoanele evacuate beneficiază de un punctaj suplimentar; consideră că trebuie operate unele modificări legislative și trebuie continuate politicile de integrare prin educație; reiterează că fiecare persoană are asigurate un acoperiș deasupra capului, un pat, hrană, acces la educație, precum și posibilitatea de a munci, dacă îi permite starea de sănătate.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - propune ca persoanelor care provin din locuințe retrocedate să le fie acordate, imediat, prin dispoziție a primarului, locuințe de necesitate; afirmă că, în acest fel, persoanele respective vor fi scutite de umilința de a sta în centre de noapte.

Dl. primar - precizează că nu sunt centre de noapte, ci sunt centre în care sunt găzduite, pentru o perioadă rezonabilă de timp, persoanele care nu au o soluție locativă; arată că sistemul locuințelor de necesitate are un regim cu totul și cu totul aparte, aceste locuințe fiind necesare în cazuri excepționale, cum ar fi un incendiu, orașul neputând fi lăsat fără nicio locuință liberă, în cazul în care apare o problemă, aceasta fiind și o obligație legală.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - dorește ca doamnele care au luat cuvântul la această ședință de consiliu să aibă prioritate.

D-na cons. Olah - viceprimar - menționează că legislația în vigoare nu permite ca, în asemenea situații, să fie alocate locuințe de necesitate; arată că Legea nr. 114/1996 definește foarte clar care sunt situațiile în care pot fi alocate locuințe de necesitate, iar municipalitatea așa a procedat de fiecare dată când au apărut evenimente nefericite, cum ar fi incendiile sau în situația în care o casă a devenit inutilizabilă.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - precizează că, potrivit art. 28 din Legea nr. 416/2001, ar putea fi acordat un ajutor material.

Dl. primar - arată că municipalitatea va acorda, potrivit legii, sprijinul necesar, însă reiterează că toate aceste aspecte sunt condiționate de dimensiunea educațională; „acolo unde primesc rapoarte de la Asistență Socială că se refuză prezența la școală a copiilor, adică părinții nu trimit copiii la școală, comunitatea nu întinde a doua oară mâna; comunitatea - da, întinde mâna, dă sprijin, dar și dumneavoastră trebuie să ne dați sprijinul, să ne integrăm mai bine, prin educație”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Molhem Mohammad-Bashar nu participă la vot).

 • 10. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Clu j-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a restituirii acestuia în natură Episcopiei Unitariene Clu j.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Clu j-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Traian din municipiul Clu j-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municpiul Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință, P+E — str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Sz.ekely Dan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.

Comisia III - aviz favorabil.

D -ra. cons. Moldovan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gabriela Iuliana Moldovan nu participă la vot).

 • 22. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - „dorim să-l propunem administrator provizoriu pe domnul Călin Vasile Forna”.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile au fost reluate după punctul 23 de pe ordinea de zi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Dl. primar - le mulțumește domnului viceprimar Dan Ștefan Tarcea și colegilor din primărie implicați în realizarea acestui proiect care vizează creșterea calității vieții cetățenilor din cartierul Bună Ziua; afirmă că prezentul obiectiv de investiții urmărește parcurgerea mai multor etape, spre exemplu: realizarea exproprierilor și aprobarea lor în consiliu local, precum și realizarea efectivă a lucrărilor pe str. Bună Ziua; menționează că, în următoarea ședință de consiliu local, va exista un proiect de hotărâre important pe ordinea de zi, hotărâre care, odată adoptată, va oferi posibilitatea preluării în domeniul public, de către municipalitate, a străzilor private; face un apel către cetățenii care locuiesc pe străzile private ca, în baza acelei hotărâri de consiliu local, să depună, în acest sens, o cerere la primărie, iar astfel, strada privată ajunsă în domeniul public va putea fi cadastrată, intabulată și va reprezenta, dacă va fi nevoie, un obiectiv de investiții pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Sunt reluate discuțiile la punctul 22 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „la punctul 22, din 23 de voturi, toate 23 au fost valabil exprimate și toate 23 pentru domnul Forna”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 24. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, pentru anul 2020, cu rata inflației.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sas Paul Radu și Sas Petre Vasile, înregistrată sub nr. 102593/43 în data de 25.02.2019.

Comisia III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Terapia S.A., înregistrată sub nr. 109268/433 în data de 28.02.2019.

Comisia III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

30 a — Informare privind Plângerea prealabilă formulată la H. C.L. nr. 1028/2018 și, implicit, la H.C.L. nr. 949/2017.

Comisia II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 30. Diverse.

Dl. Giurgiuca Dorin - cetățean - prezintă situația prin care a trecut în încercarea de a arunca în mod legal mai mulți saci cu moloz.

Dl. primar - îl întreabă pe domnul Giurgiuca Dorin de ce nu a mers personal la firma de salubritate să solicite un container de gunoi, dacă a observat că nu i-a răspuns nimeni la telefon; îi transmite că trebuie să se adreseze, verbal sau în scris, primului nivel de competență - aici, firma de salubritate - și să solicite, contracost, un container de gunoi; menționează că societatea de salubritate are obligația legală să pună la dispoziția oricărui cetățean astfel de containere; precizează că, în cazul în care, în urma unei solicitări făcute în scris către această companie, nu a primit niciun răspuns, domnul Giurgiuca Dorin poate să aducă la cunoștința primarului existența acestei probleme - aceasta constituind proba bunei-credințe; consideră că domnul Giurgiuca Dorin face circ la o ședință de consiliu local.

Dl. Giurgiuca Dorin - cetățean - îi răspunde domnului primar că nu face niciun circ mediatic.

Dl. primar - susține că nimeni nu este scutit de necunoașterea legilor.

Dl. Giurgiuca Dorin - cetățean - spune că pe site-ul primăriei nu este menționată posibilitatea depunerii unei cereri.

Dl. primar - reiterează că domnul Giurgiuca Dorin trebuie să facă dovada că nu i-a răspuns nimeni la telefon și că, în acest caz, este necesară depunerea unei cereri la compania de salubritate, astfel putând să probeze, în speța dânsului; îi recomandă să se conformeze legii și numai atunci va beneficia de susținerea sa.

Dl. cons. Tothfalusi - face o prezentare a Pădurii Lombului, aflată la un km de gară, rezervație naturală în care se află o veritabilă groapă de gunoi improvizată a orașului Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului consilier Tothfalusi Andras că pădurea adusă în discuție aparține de U.A.T. Baciu și îi recomandă să ridice această problemă primarului comunei Baciu; punctează că, anul trecut, au fost identificate 650 de ranpe clandestine la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar în acest an au fost aplicate 264 de amenzi pentru depozitări ilegale.

Dl. cons. Tothfalusi - spune că acesta este doar un exemplu.

Președintele de ședință - îi transmite domnului consilier Tothfalusi să nu ofere astfel 9                                    9              9

de exemple punctuale, care nu aparțin de Primăria municipiului Cluj-Napoca și să se adreseze Primăriei comunei Baciu.

Dl. cons. Tothfalusi - remarcă faptul că, în păduri, există un dezastru ecologic.

Dl. primar - subliniază că, în speța de față, U.A.T. Baciu este competentă în soluționarea problemelor identificate de domnul consilier Tothfalusi; prezintă un caz punctual, din Pepiniera Becaș, în care poliția locală a prins în flagrant șoferul unui camion încărcat cu saci cu moloz; menționează că acel autoturism era din Sălaj; conchide că nu concepe ca, în Cluj-Napoca, cetățenii să nu beneficieze de o calitate minimă a serviciilor prevăzute de lege; spune că, la sesizarea domnului consilier local Gergely Balazs, în zona Borhanciului, poliția locală a intervenit într-o speță asemănătoare.

Dl. cons. Tothfalusi - consideră că toate pădurile din zona Clujului se află într-o stare deplorabilă.

Dl. primar - „dar oare cine sunt cei care...?”.

Dl. cons. Tothfalusi - susține punctul de vedere al domnului Giurgiuca Dorin și spune că fiecare cetățean ar trebui să poată să depună gratis gunoiul la rampa de gunoi.

Dl. primar -„vreți să transformăm toate ghenele de gunoi, și așa limitate, în depozite de molozuri?”.

Dl. cons. Tothfalusi - „unul ar trebui”.

Dl. primar - „ghenele de gunoi sunt ecologice, făcute pentru două, patru fracții; acolo sunt depuse fracțiile respective, avem loc unde sunt depuse crengile și mobilierul, dar nu așteptați ca, în preajma blocului, să faceți mormare de moloz; unde mai trăim?; care este calitatea vieții?; despre ce poluare vorbim în oraș?”.

Dl. cons. Tothfalusi - „pentru cinci saci de moloz...”.

Dl. primar - „cinci de la dumneavoastră, cinci de la dumneavoastră ... aici este un oraș, nu este o comună”.

Dl. cons. Tothfalusi - „am dori să se rezolve o problemă”.

Dl. primar - îi răspunde domnului consilier Tothfalusi Andras că problema poate fi rezolvată, dacă cetățeanul solicită, contracost, firmei de salubritate, un container, în vederea depozitării în mod responsabil a deșeurilor de construcție; evidențiază că un răspuns negativ din partea societății de salubritate atrage desființarea acesteia ca furnizor de servicii publice în orașul Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - remarcă faptul că firmele de salubritate din municipiu funcționează în parametri optimi, dovadă fiind cetățenii care apelează la serviciile publice oferite de către acestea.

Dl. cons. Mureșan - în contextul învățământului obligatoriu pe parcursul a 15 ani, îi solicită domnului primar un raport privind deficitul de creșe și grădinițe; întreabă ce se poate face pentru acoperirea acestui deficit; propune contruirea de noi creșe, cu finanțare europeană.

Dl. primar - este de acord cu domnul consilier local Adrian Mureșan și îi răspunde că vor exista o evaluare și o analiză a problemei expuse, după ce noua lege a învățământului va intra în vigoare; subliniază că soluțiile trebuie să existe și în celelalte comune din apropierea Clujului; menționează că, în cartierul Soporului, vor exista toate facilitățile de bază, respectiv, creșă, grădiniță, școală; afirmă că este necesar să gândească, alături de ceilalți primari de comune din zona metropolitană, o politică educațională, în funcție de perspectivele de dezvoltare; îl felicită pe domnul consilier Adrian Mureșan pentru inițiativa pe care a avut-o.

Dl. cons. Mureșan - îi propune domnului primar să discute și cu ceilalți membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, cu privire la construirea de noi creșe și grădinițe; consideră că ar fi benefică și o discuție la nivel de inspectorat școlar.

Dl. primar - salută această idee propusă de către domnul consilier Mureșan.

Dl. cons. Mureșan - „până la urmă, dacă toată lumea se așează la masă, s-ar putea să se găsească niște soluții”.

Dl. primar - „noi încercăm, cu banii pe care îi avem la dispoziție în fiecare an pentru creșe și grădinițe - categoric, da; creșele sunt în responsabilitatea noastră directă și ați văzut că, în fiecare an, sunt construite creșe; în privința politicii educaționale, cred că suntem singurii din România care asigurăm o finanțare peste costul per elev, aproape dublă; dacă noi nu am finanța costul per elev, jumătate din școlile din Cluj s-ar închide ...”; aduce în discuție componentele politicilor educaționale implementate în Cluj-Napoca.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că, în urma unor astfel de discuții, comunele din apropierea Clujului vor putea să ridice această presiune de pe creșele și grădinițele din municipiul Cluj-Napoca.

Dl. primar - „bineînțeles, este una dintre soluții”.

D -ra. cons Olah - viceprimar - menționează că „autoritățile locale, pe legislația actuală, nu pot asigura niciun ajutor financiar pentru a suporta cheltuielile legate de înscrierea copiilor în creșe private; vreau să atrag atenția asupra unui eveniment destul de nefericit în ceea ce privește încercările Municipiului Cluj-Napoca de a înființa creșe, respectiv, cu regret am constatat atitudinea multor clujeni legată de înființarea acestor creșe; vecinii se opun vehement, legat de înființarea unor creșe; vorbesc despre un cartier unde nu există în momentul de față creșă, respectiv, Bună Ziua; și din cauza atitudinii și refuzului expres al vecinilor de a da acordul notarial pentru înființarea creșelor, suntem în impas și, chiar dacă avem un imobil unde putem să înființăm grupe de creșe, suntem în impas și nu putem face niciun demers legal în ceea ce privește încercările noastre de a înființa și de a asigura funcționarea unor creșe publice”.

Mapa președintelui de ședință

1. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Jr. Aurora Roșca, secretarul municipiului.

Președintele de ședință - prezintă raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Jr. Aurora Roșca, secretarul municipiului.

Se supune la vot raportul de evaluare și se obțin 24 de voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier și de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.