Hotărârea nr. 998/2019

Hotărârea 998/2019 - Aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L., - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 662806/1/20.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 663021/462/20.12.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 alin. (2) lit. a, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, art. 6 lit. e, art. 9 lit. a, art. 13, alin. (1) lit. b și alin. (2), ale art. 20 alin. (2) lit. b, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinelor A.N.R.S.C. nr. 109, 111 și 112/2007, precum și ale art. 2 din H.C.L nr. 897/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea și încheierea contractului cu S.C. Coral Impex S.R.L., având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția economică.

Nr. 998 din 24 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr 998/2019

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA- ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 4

ARTICOLUL 1-DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 4

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 7

ARTICOLUL 2-OBIECTUL CONTRACTULUI    7

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE 8

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE     8

CAPITOLUL IIL DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 9

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE ACHIZITORULUI 9

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE PRESTATORULUI 9

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI 10

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 10

CAPITOLUL TV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI TARIFELE APLICATE

ARTICOLUL 10 - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI 16

ARTICOLUL 12 - GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE 17

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 17

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 17

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI     18

ARTICOLUL 16 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE    18

ARTICOLUL 17-ASIGURĂRI 18

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT 19

ARTICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI 19

ARTICOLUL 20-SUB-DELEGAREA ȘI TRANSFER 20

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 20

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 20

ARTICOLUL 22 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A PRESTATORULUI 24

ARTICOLUL 23 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR 25

ARTICOLUL 24 - RECUPERAREA DEBITELOR   25

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE   25

ARTICOLUL 25 - FORȚA MAJORĂ 25

ARTICOLUL 26 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL   26

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI 27

ARTICOLUL 27 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

27

ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE ACHIZITOR 28

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI   28

ARTICOLUL 29 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 28

ARTICOLUL 30 - REZILIEREA CONTRACTULUI 29

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE 29

ARTICOLUL 31 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ 29

ARTICOLUL 32 - CONFIDENȚIALITATE 30

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR 31

ARTICOLUL 34 - CONFLICTUL DE INTERESE

ARTICOLUL 35-REPREZENTANȚII PĂRȚILOR 31

ARTICOLUL 36 COMUNICĂRI

ARTICOLUL 37 - RENUNȚARE

ARTICOLUL 38 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE 32

ARTICOLUL 39 - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

ARTICOLUL 40 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Municipiul Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Moților nr. 3, cod unic de înregistrare 4305857, cont R023TREZ24A740501200104X deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin Primarul Municipiului Cluj Napoca - EMIL BOC, conform H.C.L. nr. 897 din 3 octombrie 2018^ denumit în cele ce urmează „Achizitor”, pe de o parte,

?i

Societatea S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul în Ploiești stradaPeneș Curcanu, nr. 8, bl. 15 IC, sc. A, et. 4, ap. 10, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Prahova cu numărul J 29/2811/1993, cod unic de înregistrare RO 4986244, cont R061TREZ5215069XXX001823y deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată de ALEXANDRU BADEA, având funcția de director general, în calitate de Prestator, denumită în cele ce urmează „Prestator”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE

H.C.L. ur. 897 din 3 octombrie 2018 de aprobare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Cluj Napoca - activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

ȘI ȚINÂND CONT DE PREVEDERILE:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu completările și modificările ulterioare Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Cluj-Napoca conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1-DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”An Contractual”

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

”Aria Delegării”

înseamnă raza administativ teritorială a Municipiului Cluj-Napoca;

"Autoritatea Competentă”

înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

"Autorizații”

înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementare sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării / prestării și gestiunii Serviciului;”Bune Practici

Comerciale”


înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general în vederea gestionării activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere șî reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

  ”Bunuri Proprii”

  "Contract”

  ”Data de începere (a Contractului)”

  "Data Intrării în Vigoare”

  ”Data încetării (Contractului)” ”Data Semnării (Contractului)”

  "Daună”


 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

înseamnă acele bunuri care aparțin Prestatorului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

înseamnă data începerii serviciului, pe baza unui Ordin de începere, emis de Achizitor după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare;

înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți;

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Prestatorului și ai Achizitorului în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

"Prestator”

"Achizitor”


înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea S.C. CORAL IMPEX S.R.L., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

înseamnă Municipiul Cluj Napoca;

"Documentația de Atribuire’’

"Durata Contractului” „Garanția de Bună

Execuție”


„Informații Confidențiale”


“Modificare

Legislativă”

"Oferta”


"Perioada de Mobilizare” “Perioada de Monitorizare”

“Regulamentul Serviciului”


"Serviciul”


„Prețul”

“Tariful”


”UtiIizator(i)”


înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul Contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitației, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract;

înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Prestator, dacă este cazul, prin scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comercială română sau străină având o sucursală deschisă în România sau de o societate de asigurări, sau din rețineri succesive din plăti, executabilă 1a. prima cerere a Achizitorului, cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de Achizitor dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a)  plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Achizitorul;

 • b) plata oricăror sume către Achizitor conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, inclusiv a celor prevăzuți ca “Indicatori de Performanță”.

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

înseamnă oferta depusă de Prestator în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract, înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

înseamnă pe parcursul cărei Achizitorul monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Prestator, prin raportări periodice inclusiv inspecții inopinate;

înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de Achizitor conform regulamentului-cadru la nivel național aprobat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciul astfel cum este acesta definit în prezentul Articol;

înseamnă activitățile componente ale serviciului de salubrizare al Achizitorului, așa cum sunt acestea definite în Caietul de sarcini Anexă la prezentul contract.

Prețul contractului reprezintă contravaloarea totală a prestațiilor aferente prezentului contract.

înseamnă contravaloarea fumizării/prestării Serviciului care face obiectul prezentului Contract, conform Art 9 („Tariful”) din prezentul Contract, afeentă unităății de măsură definite în prezentul Contract și anexele acestuia;

persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, conform definiției din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„Zi”                   înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare”       înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile

de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract, sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract

 • (5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

 • (6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

 • (7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL H. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Cluj-Napoca, cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) de mai sus, respectiv dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în aria administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca. Cantitățile (suprafețele) previzionate pentru îndeplinirea serviciului se regăsesc în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul contract)

 • (2) Prin prezentul Contract, Achizitorul atribuie Prestatorului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a presta Serviciul în Aria Delegării.

 • (3) Obiectivele Achizitorului sunt

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin asigurarea unui nivel corespunzător de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca;

 • b) protejarea sănătății populației, prin activitatea de eliminare a dăunătorilor și utilizarea de substanțe care nu afectează sănătatea umană;

 • c) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • d) promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • e) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • f) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • g) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • h) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților și în special Ia activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.


ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de § ani de Ia Data de începere a Contractului.

 • (2) Contractul intră în vigoare începând cu data de__________

 • (3) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (4) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condițiile prevăzute de Legea aplicabilă. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contractul încheiat.

 • (5) între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • (6) In Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 60 de zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen), Prestatorul va prezenta Achizitorului dovezile care confirmă:

 • a)  constituirea Garanției de Bună Execuție prevăzută la Articolul 16 („Garanția de Bună Execuție”) din prezentul Contract;

 • b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • c)  licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Prestatorului i se acordă permisiunea fumizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

 • d)  obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • e)  faptul că are la dispoziție, pe Aria Delegării, toate utilajele și echipamentele pentru care s-a angajat Ia Data de începere a Contractului prin Ofertă/impuse prin cerințele Caietului de sarcini.

 • (7) Prestatorul trebuie să demonstreze că, Ia momentul semnării contractului, va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 6 luni de derulare a contractului.

 • (8) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Prestator, se emite Ordinul care marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (9) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

 • a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 Ia Contract) și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

 • (10) Dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alin. 6 din prezentul articol Contractul încetează de drept la data la care expiră termenul prevăzut la alin. 6 sau astfel cum a fost prelungit de Părți, fără a fi necesare alte formalități. Achizitorul poate notifica Prestatorului rezilierea contractului Contractului.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. In eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

 • (3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

 • a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

 • b)  Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c)  Oferta Prestatorului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor (Anexa nr. 3);

 • d) Indicatorii de Performanță și penalitățile aplicabile pentru neatingerea acestora de către Prestator (Anexa nr. A);


 • e)  Asigurările (Anexa nr. 5);

 • f)  Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 6);

 • g)  Dovada accesului la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 6 luni de derulare a contractului (Anexa nr. 7).

 • (4) In cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL m. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE ACHIZITORULUI

 • (1) Achizitorul are următoarele drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării;

 • a)  să stabilească strategia și obiectivele aferente Serviciului;

 • b)  să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în sarcina Prestatorului;

 • c)  să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Prestator;

 • d)  să solicite și să primească, în termenul propus prin solicitare, informații cu privire la nivelul și calitatea serviciilor prestate de Prestator;

 • e)  de a inspecta la fața locului sau prin intermediul probelor, calitatea materialelor folosite de către Prestator pentru realizarea Serviciilor care face obiectul prezentului contract;

 • f)  să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Prestator;

 • g)  să aprobe sau să respingă ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Prestatorului, conform Ordinului nr. 109/2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (denumită în continuare A.N.R.S.C) și legislației în vigoaresă modifice unilateral partea reglementată a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Prestator de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

 • h)  să rezilieze Contractul dacă Prestatorul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

 • i)  să sancționeze Prestatorul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

 • j)  de a media conflictele contractuale dintre Utilizatori și Prestator, la cererea oricăreia dintre Părți.

 • k)  alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE PRESTATORULUI

Prestatorul are următoarele drepturi:

 • a)  să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Achizitor, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de A.N.R.S.C., în cazul tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, deratizare și dezinfecție;

 • b)  să aplice la facturare Tarifele aprobate;

 • c)  să solicite ajustarea Tarifului în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • d)  să propună modificarea Tarifului aprobat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • e)  să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comercială, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării, pentru obiectivele și trecerile definite în Caietul de sarcini;

 • f)  să beneficieze de toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a activității din partea Achizitorului.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

Achizitorul are următoarele obligații, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării:

 • a)  să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare;

 • b)  să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Prestator conform Legii în vigoare;

 • c)  să verifice periodic:

1. calitatea Serviciului prestat;

2< îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3.  menținerea echilibrului contractual;

 • 4.  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Prestator și Utilizatori;

 • d)  să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Prestator și Utilizatorii Serviciului;

 • e)  să sprijine Prestatorul în campaniile organizate privind informarea și conștientizarea Utilizatorilor privind activitatea sa;

 • f)  să pună la dispoziția Prestatorului Bază de Date existentă privind obiectivele care fac obiectul prezentului Contract, care cuprinde tipul, numărul și datele de identificare ale obiectivelor la care se vor realiza activitățile.

 • g)  să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-fmanciare privind activitatea Prestatorului, altele decât cele de interes public.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul are următoarele obligații generale:

 • a)  să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b)  să încheie contracte cu entități autorizate, în scopul depozitării și neutralizării deșeurilor rezultate în urma activităților care fac obiectul prezentului contract;

 • c)  să asigure realizarea activităților conform programului precizat în caietul de sarcini, care poate fi modificat în cazul în care Achizitorul decide întemeiat acest lucru.

Programul unitar de acțiune va fi realizat la începutul fiecărui an, pe baza cerințelor Caietului de sarcini și va fi supus aprobării Achizitorului. Programul unitar va fi realizat la începutul fiecărui an până în data de 10 februarie a anului curent, astfel încât activitățile să poată demara în timp util.

Achizitorul și autoritățile administrației publice locale (de sector) vor implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării desfășurării serviciului public, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind activitatea de salubrizare — activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • d)  să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • e)  să țină la zi, evidența tuturor obiectivelor și activităților prestate aferente;

 • f)  să plătească despăgubiri pentru prejudiciile provocate din culpă;

 • g)  să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să

obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații; De asemenea, Prestatorul va informa Achizitorul în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;

 • h) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • i)  să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • j)  să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare/ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Prestatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 15 Zile de Ia înregistrarea acestora;

 • k)  să furnizeze Autorităților Competente și Achizitorului toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • l)  să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt avizate de Ministerul Sănătății, atunci când este cazul, sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect și clar;

m) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile

și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 (“Sub-delegarea și transfer”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

 • n)  să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17(“Asigurâri”) din prezentul Contract;

 • o)  să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • p)  să organizeze periodic măsuri de informare a publicului privind desfășurarea activităților

 • q)  să promoveze acțiuni de informare a populației privind necesitatea realizării activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pe raza municipiului Cluj Napoca;

 • r)  să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • s)   Prestatorul va avea obligația să actualizeze Baza de date în funcție de situațiile idențificate în teren.

 • t)   Să utilizeze Baza de date exclusiv pentru activitățile prevăzute în prezentul contract, fiind interzis Prestatorului să folosească Baza de Date, în orice formă a sa, pentru alte scopuri sau să furnizeze unor terți informații parțiale sau complete din Baza de date, indiferent în ce formă sau versiune a acesteia.

 • u) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI TARIFELE APLICATE

(1) Prețul contractului este de 30.219.634,45 lei fără TVA

 • (2) Finanțarea contractului se va face ținând cont de prevederile Art. 103 alin. (6) și alin. (7) privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților din Ordinul ANRSC nr. 82/2015, care prevede:

alin (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrapiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) Ut. a), b), d) și f), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții institupiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

alin. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) și e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local [al Municipiului Cluj Napoca,.

Cod tarif

Vector

Denumire obiective

UM

Ta tiflei fără TVAZUM

*

Suprafață totală estimată anuala/mp

Valoare totală anuală lei fără TVA**

ACTIVITATEA DE DERATIZARE

A.l Tarife deratizare

pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii

. TI

Zone cu vegetație (conform Inventarului Domeniului Public 2012), din care:

Tl.l

Zone verzi

mp

0,06204

1.461.060,30

90.644,18

TI .2

Alei și spații verzi

mp

0,06016

8.730.456,00

525.224,23

TI.3

Locuri de joacă

mp

0,13062

284.691,00

37.186,34

TI .4

Parcuri

mp

0,05966

2.433.846,00

145.203,25

TI .5

Piețe

mp

0,14715

78.870,72

11.605,83

TI.6

Baze sportive

mp

0,06281

868.836,00

54.571,59

TI .7

Cimitire

mp

0,05876

1.246.329,00

73.234,29

T1.8

Maluri de lacuri și cursuri de apă

mp

0,07374

361.953,00

26.690,41

T2

Clădiri aparținând Primăriei Cluj Napoca (sediu principal și sedii secundare Primăria Cluj Napoca, grădinițe, școli, centre sociale, cantine, spitale, Casa Municipală de Cultură, muzee)

mp

T2.1

Șobolani /șoareci

Clădiri aparținând Primăriei Cluj-Napoca- școli, grădinițe -suprafață contstruită

mp

0,10039

1.238.208,00

124.303,70

T2.2

Clădiri aparținând Primăriei Cluj-Napoca -școli, grădinițe - suprafață teren

mp

0,08203

1.636.842,00

134.270,15

T2.3

Clădiri aparținând Primăriei Cluj-Napoca - aferente sediu principal și sedii secundare Primăria Cluj-Napoca, centre sociale, cantine spitale, Casa Municipală de Cultură, muzee, etc.) - suprafață construită

mp

0,10039

209.330,40

21.014,68

T2.4

Clădiri aparținând Primăriei Cluj-Napoca - aferente sediu principal și sedii secundare Primăria Cluj-Napoca, centre sociale, cantine spitale, Casa Municipală de Cultură, muzee, etc.) - suprafață construită

mp

0,08203

435.418,50

35.717,38

B. ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE

B.l Tarife dezinsecție

pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii

T5.1

Țânțari adulți

Zone verzi (aliniamente, scuaruri etc.)

mp

0,00876

5.844.240,00

51.195,54

T5.2

Alei și spații verzi (lângă condominii)

mp

0,00876

34.921.824,00

305.915,18

T5.3

Locuri de joacă

mp

0,00876

1.138.764,00

9.975,57

T5.4

Parcuri

mp

0,00876

9.735.384,00

85281,96

T5.5

Baze sportive

mp

0,00837

3.475.344,00

29.088,63

T5.6

Cimitire

mp

0,00837

4.985.316,00

41.727,09

T5.7

Maluri de lacuri/ape

mp

0,00932

7.112.052,00

66.284,32

T5.8

Spații închise aparținând Primăriei (sediu principal, sedii secundare, școli, grădinițe, centre sociale, cantine, spitale, etc.)

mp

0,06377

1.447.536,00

92.309,37

Cod tarif

Vector

Denumire obiective

UM

Tarif lei faraTVA/UM

A. ACTIVITATEA DE DERATIZARE

A.2 Tarife deratizare la cerere

T3

Șobolani/ șoareci

Spații comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea), Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu, Clădiri ale unităților sanitare de pe raza Municipiului, clădiri ale instituțiilor publice.

mp

0,28089

T4

Cămine și canale aferente rețelelor tehnico-edilitare

mp

13,20609

B. ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE

B.2 Tarife dezinsecție Ia cerere

T6

Țânțari adulți

Spații comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea),

mp

0,11888

Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu, Clădiri ale unităților sanitare de pe raza Municipiului, clădiri ale instituțiilor publice.

T7

Cămine și canale aferente rețelelor tehnico-edilitare

mp

13,28456

C.3 Tarife dezinsecție pentru alți vectori

T8

Căpușe

mp

0,15518

T9

Ploșnițe

mp

3,62806

TIO

Purici

mp

0,50760

Tll

Gândaci

mp

0,42804

T12

Viespi

cuib

292,35512

T13

Furnici

mp

3,62806

Tarifele pe care Prestatorul are dreptul să le aplice la Data de începere a Contractului sunt următoarele:

 • (3) toate tarifele pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pot fi modificate sau ajustate doar conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul A.N.RS.C nr. 109/9.07.2007 sau orice act normativ ulterioar care completează modifică sau îl înlocuiește pe acesta, în limitele prevăzute de legislația în vigoare. In situația intervenției unor modificări legislative în ceea ce privește metodologia și/sau formulele de calcul referitoare la ajustarea/modificarea tarifelor, se va avea în vedere legislația aplicabilă Ia data formulării solicitării de ajustare/modificare.

 • (4) Tarifele vor putea fi modificate sau ajustate doar în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare. Nici o majorare de tarif nu va fi operată în primele 12 luni calculate de la Data începerii Contractului. Ajustarea/modificarea se va face la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă cu minim 60 de zile înainte de data indexării. Data la care intra în vigoare tarifele indexate este data de 1 ianuarie a fiecărui an. Pe durata contractului, în cazul tarifelor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, ajustarea se poate realiza anual, la solicitarea Prestatorului, cu aprobarea Achizitorului, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, în limitele și în forma prevăzute de legislația aplicabilă la data formulării solicitării.

 • (5) Formula de ajustare: Delta (t) = [Delta (ct) + Delta (ctj x r%]/Q , unde: Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influentele reale primite in costuri; r% - cota de profit a operatorului; Q - cantitatea programata in unitati de măsură specifica, luata in calcul la nivelul avut in vedere la determinarea tarifului actual.

 • (6) Formula de modificare: T (1) = T (0) + Delta (t), unde: T (1) - tariful modificat; T (0) - tariful actual; Delta (t) - creșterea de tarif; Delta (t) =[Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite in costuri; r% - cota de profit a operatorului- nemajorata pe parcursul derulării contractului; Q - cantitatea programata in unitati de măsură specifica, determinata de condițiile concrete in care se prestează activitatea.

 • (7) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract,

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Centratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Achizitorului, afectate Serviciului de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

 • (8) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 41 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

 • (9) Metoda de plata a contractului este plată lunară a serviciilor efectiv prestate și recepționate. Contravaloarea plăților lunare se compune din prețurile unitare (tarife) aplicate pentru fiecare tip de activitate/obiectiv descrise la alineatul (2) al prezentului articol, înmulțite cu cantitatea (conform unităților de măsură menționate la alineatul (2) al prezentului articol) pe care s-a prestat serviciul respectiv, cantitate recepționată de Achizitor pentru luna respectivă. Recepția serviciilor se realizează conform prevederilor de la alineatele (11), (12) și (13) al prezentului articol.

 • (10) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării pentru activitățile obligatorii se facturează de Prestator către Achizitor, iar facturile vor fi plătite în cel mult 30 de Zile de la data acceptării la plata de către Achizitor.

 • (11) Neachitarea valorii integrale a facturilor emise de prestator în condițiile prevăzute mai sus atrage după sine plata de către achizitor a unor penalități de 0,1% din suma datorată la plată pentru fiecare zi de întârziere.

 • (12) Facturile Prestatorului către Achizitor vor fi emise lunar, pe baza bonurilor de lucru emise și confirmate de către Achizitor. Aceste activități vor fi incluse în raportările Prestatorului.

 • (13) Rapoartele care stau la baza aprobării plății sunt rapoartele lunare care vor conține cel puțin elementele prevăzute la capitolul Raportare din Caietul de sarcini. Aprobarea rapoartelor lunare reprezintă acceptarea la plată a serviciilor cuprinse în respectivul raport. Achizitorul va analiza rapoartele și în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora poate solicita clarificări/modificări ale rapoartelor. Prestatorul are la dispoziție 10 zile calendaristice pentru răspuns. Achizitorul are timp 7 zile calendaristice pentru analiza clarificărilor după care aprobă sau respinge raportul. Aceste termene pot fi modificate prin acordul scris al Prestatorului și Achizitorului.

 • (14) Bonurile de lucru reprezintă documentele justificative necesare aprobării plății, anexe la rapoartele lunare. Acestea se realizează conform prevederilor din Caietul de Sarcini care se realizează pentru fiecare activitate efectuată la fiecare obiectiv în parte. Bonul de lucru va conține cel puțin următoarele:

® Datele de identificare ale Prestatorului și ale punctului de lucru, dacă este cazul, de care aparține echipa DDD;

® Date de identificare ale obiectivului (adresa, tipul obiectivului - subsol, spațiu verde, etc) și eventuale observații (de exemplu subsol inundat);

o Tipul activității și justificarea acesteia (conform Planul Unitar de Acțiune/obiectivelor identificate în Caietul de sarcini sau în baza cărei solicitări/sesizări/reclamații —nr. și dată);

o Activitatea desfășurată și substanțele folosite;

© Suprafața pe care s-a realizat activitatea;

o   Observații generale;

e   Semnătura reprezentantului Prestatorului și Achizitorului.

ARTICOLUL 10 - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • (1) Prestatorul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță,

stabiliți în Caietul de sarcini, și care constituie anexă la contract.

 • (2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Serviciul, având printre obiective:

 • a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

ARTICOLUL 11 MONITORIZAREA CONTRACTULUI

1) Respectarea și îndeplinirea de către Prestator a Indicatorilor de Performanță și a modului de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnică inclusă în Oferta, cu Caietul de Sarcini și /sau cu Regulamentul Serviciului. Achizitorul are dreptul de a verifica în general îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract.

 • (2) Prestatorul va avea un număr suficient de mare de vehicule și echipamente adecvate, eficiente și în stare bună de funcționare pentru prestarea Serviciului, precum și personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Programului de Investiții și Caietului de Sarcini al Serviciului, anexate la prezentul Contract.

 • (3) Monitorizarea se realizează conform prevederilor din Caietul de sarcini. Achizitorul va informa în prealabil Prestatorul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Achizitorului de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu. De asemenea, monitorizarea prin GPS a flotei de vehicule se va putea realiza de către persoanele autorizate din Primărie fără niciun fel de limitare.

 • (4) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Achizitorul va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Prestatorului, în termen de 1 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Prestatorul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 2 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Prestatorului, după 2 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Prestator va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

 • (5) După primirea Raportului de monitorizare, Prestatorul poate prezenta Achizitorului propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 2 zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității:

 • a)  vor explica măsurile pe care Prestatorul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • b) vor prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (6) Prestatorul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

 • (7) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Achizitor la cerere.

 • (8) Prestatorul va raporta lunar Achizitorului obiectivele (imobile și terenuri publice/private, spații verzi, parcuri, piețe, etc) la care a fost efectuată fiecare tip de activitate precizând:

 • a) obiectivele la care au fost efectuate fiecare din activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • b) scopul activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • e) substanțele folosite la activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare; acestea vor fi prezentate separat, pentru fiecare tip de activitate și pentru fiecare tip de obiectiv;

 • d) modalitatea de neutralizare a deșeurilor rezultate în urma activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

 • e) modalități de verificare și monitorizare a rezultatelor obținute;

 • f) raportările vor fi însoțite de toate documentele necesare justificative prevăzute în caietul de sarcini (bon de lucru, etc);

 • (9) Prestatorul va raporta trimestrial Achizitorului performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Pbrformanță stabiliți pe o bază trimestrială, după caz. In sensul prezentului alineat “trimestrial” va fij interpretat prin aceea că Prestatorul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent. Modalitatea de prezentare a evaluării indicatorilor se regăsește în Caietul de sarcini Anexă la prezentul Contract.

 • (10) De asemenea, Prestatorul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Achizitorului dovezi:

 • a)  suma cheltuită în fiecare an cu prestarea Serviciilor în sarcina Prestatorului în baza prezentului Contract, ca procent din cifra de afaceri anuală a Prestatorului obținută din furnizarea/prestarea Serviciului, și detaliat pe fiecare tip de lucrare;

 • b)  de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

 • (11) Prestatorul va prezenta toate rapoartele prevăzute în Caietul de sarcini.

ARTICOLUL 12 - GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE

 • (1) Prestatorul va încheia cu entități autorizate contracte în vederea depozitării și neutralizării deșeurilor rezultate în urma activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • (2) Prestatorul este singurul răspunzător pentru transportul, depozitatrea și neutralizarea deșeurilor rezultate din activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • (3) Prestatorul va deține toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte sursa deșeurilor respective, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform normelor aplicabile.

 • (4) - Se interzice Prestatorului sa abandoneze deșeuri de orice natură rezultate din activitatea sa.

 • (5) Prestatorul va avea pe toată perioada de derulare a Contractului un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare și a ambalajelor rezultate în urma activităților prestate, încheiat cu o societate specializată și autorizată în acest sens, precum și un contract încheiat cu un laborator autorizat, sau va deține un laborator propriu autorizat în vederea cercetării în domeniul igienei mediului și combaterii vectorilor.

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

 • (1) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Prestator în derularea Contractului sunt Bunurile Proprii ale Prestatorului (așa cum sunt acestea definite la Articolul 1)

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

 • (1) Prestatorul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Achizitorului documentul revizuit.

 • (2) Prestatorul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Achizitorului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

 • (3) Prestatorul va asigura necesarul de personal atestat și specializat pentru sănătate și securitate în muncă.

ARTICOLUL 15  - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

 • (1) De la Data de începere a Contractului, Prestatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

 • (2) Achizitorul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Prestatorului, care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a oricăror prevederi legislative privind mediul înconjurător. Prestatorul se obligă să-l despăgubească pe Achizitor pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător cauzată din culpa exclusivă a Prestatorului.

ARTICOLUL 16 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • (1) Garanția de buna exectie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de Ia data semnării contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA printr-un virament bancar/instrument de garantare emis in condițiile legii de către o societate bancară sau de o societate de asigurări (în original) sau prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale, cu respectarea prev. art. 40 din HG 395/2016.

Prestatorul va constitui, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Achizitorului, în cuantum de 10% Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului prin scrisoare de garanție emisă de o bancă sau o poliță emisă de o societate de asigurări, care devine Anexa nr. 6 („Garanția de Bună Execuție”) la prezentul Contract.. Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Prestatorului în legătură cu obligațiile care-î revin conform Contractului și nu împiedică Achizitorul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților, să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Prestator a obligațiilor sale.

 • (2) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Achizitor, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Art. 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Prestatorului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Prestatorul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Achizitorul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

 • (3) în cazul executării, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, Prestatorul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare. în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Prestatorul va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.

 • (4) Nerespectarea de către Prestator a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către Prestator a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”) de mai jos.

 • (5) Achizitorul va retuma Prestatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de recepție finală a serviciilor aferente contractului.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

 • (1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Prestatorului asumate în baza acestui jContract, în Perioada de Mobilizare, Prestatorul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 5 la prezentul Contract

 • a)  Asigurări pentru salariați, conform Legii în domeniul muncii;

 • b) Asigurarea de răspundere civilă generală pentru o sumă egală cu - pe toată durata Contractului.

 • (2) Prestatorul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

 • (3) Prestatorul, la cererea Achizitorului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute Ia alin. (1) de mai sus.

 • (4) în cazul în care Prestatorul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 5 Ia Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Achizitorul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Prestatorului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

 • (5) Prestatorul va informa Achizitorul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Prestatorul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Achizitorul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

 • (6) Prestatorul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (7) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Prestator, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

 • (8) Prestatorul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, Ia cererea Achizitorului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

 • (1) Prestatorul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) Prestatorul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Prestatorul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Achizitorul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

 • (3) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Prestator pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Prestatorul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Achizitorului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Achizitorul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Prestatorului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

 • (4) Prestatorul are obligația de a permite Achizitorului și altor persoane autorizate să verifice aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

 • (5) Prestatorul va prezenta, anual, un raport de audit financiar realizat de către un auditor independent.

ARTICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Prestatorul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Achizitor sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că!s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu

--


T5.9

Spații deschise aparținând Primăriei (sediu principal, sedii secundare, școli, grădinițe, centre sociale, cantine, spitale, etc.)

mp

0,08489

2.072.259,00

175.914,07

T5.10

Spații deschise persoane fizice și juridice (conform Art.5 din HCL 420/2016

mp

0,00676

137.890.104,00

932.137,10

C. ACTIVITATEA DE DELARVIZARE

C.1 Tarife delarvizare pentru obiectivele incluse în trecerile oblig

atorii

T14

Țâțari (larve)

Lacuri și zone adiacente (conform Inventarului Domeniului 2012) sau orice alte spatii deschise

mp

0,03736

723.906,42

27.045,14

T15

Clădiri aparținând Primăriei Cluj-Napoca (sediu principale și sedii secundare Primăria Cluj-Napoca, grădinițe, școli, centre sociale, cantine, spitale, Casa Municipală de Cultură, muzee) (conform Inventarului Domeniului Public 2012, cu aplicarea unui coeficient stabilit cu reprezentanții Primăriei) sau orice alte spații închise

mp

0,31395

72.376,92

22.722,73

D. ACTIVITATEA DE DEZINFECȚIE

D.l Tarife dezinfecție

pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii

T16

Piețe

mp

0,10321

315.482,88

32.560,99

T17

Clădiri aparținând Primăriei Cluj Napoca (grădinițe, școli, centre sociale, cantine, etc.)

mp

0,09388

1.447.538.40

135.894,90

E. TOTAL ANUAL (A+B+C+D) LEI FĂRĂ TVA

3.287.718,62

F. Cheltuieli neprevăzute -5% din totalul general lei fără TVA

164.385,93

G. TOTAL GENERAL ANUAL LEI FPRP TVA (E+F)

3.452.104,5519acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

 • (2) Achizitorul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Prestatorul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Achizitorul;

 • b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Achizitorul;

 • c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Achizitorul;

 • d) a oferit orice onorariu sau recompensă, unui salariat al Achizitorului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI TRANSFER

 • (1) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare fumizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Prestator a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

 • (2) Părțile convin că Prestatorul poate constitui garanții pe veniturile obținute din prestarea activităților permise prin prezentul Contract doar cu un acord prealabil din partea Achizitorului.

 • (3) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Prestator de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Prestatorului în baza prezentului Contract.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • (1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • (2) în situația rezilierii Contractului din vină unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

Plata expertului independent va fi suportată de partea care va datora despăgubiri celorlalte părți.

 • (3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

 • (4) Prestatorul declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fata Achizitorului cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului conform prevederilor prezentului Contract. Nici Achizitorul, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Prestator a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Prestatorul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului și, în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

 • (5) Nerespectarea de către Prestator a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detailați în Anexa nr. 4 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Prestatorului de a plăti:

 • a) Pentru nerespectarea Indicatorilor de la pct. l.l.a), 1.2.a), 1.2.c), 1.2.d), 1.2.e), 1.2.f), 1.2.h), 1.3.b), 1.4.a), 1.4.b), Prestatorul va plăti 0,1% din valoarea anuală a contractului, pentru fiecare procent (1%) neîndeplinit din indicatorul respectiv.

 • b) Pentru nerespectarea Indicatorilor de la pct. 1.2.b), 1.2.g), 1.3.a), 1.3.c), Prestatorul va plăti 0,1% din valoarea anuală a contractului, pentru fiecare procent (1%) care depășește valoarea indicatorului din Anexa 4.

 • (6) Evaluarea indicatorilor de performanță se va realiza anual, în urma analizării raportului anual al Prestatorului.

 • (7) Pentru nerespectarea indicatorilor de la pct. 2.2.a) valoarea despăgubirilor acordate de Prestator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității se va stabili de către o autoritate sau organism abilitat.

 • (8) Următoarele neconformități ale Serviciului vor avea ca rezultat Avize de Neconformitate din partea Achizitorului. Fiecare element de neconformitate a Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat:

j

l M


Neconformități

Valoare penalități

1.

Neprestarea activităților în programul agreat cu autoritatea contractanta (neafectat de condițiile meteorologice),

100% din valoarea prestației neefectuate, in cazul neprestării acesteia (se înțelege prin prestație o trecere prevăzută în programul unitar de acțiune pe suprafața menționată în documentele contra ctuale/documentel e agreate de comun acord

2.

Utilizarea de substanțe sau concentrații inadecvate, care pot conduce la ineficiența tratamentelor

nedecontarea prestației

3.

Folosirea unor substanțe care nu se regăsesc între cele avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide

nedecontarea prestației

4.

Prestarea activităților fără a ține cont de eventualele condiționări meteorologice (ex.iminența precipitațiilor, a vântului)

nedecontarea prestației

5.

Utilizarea unor substanțe sau produse care si-au pierdut caracterisiticile, ca urmare a depozitării sau manipulării inadecvate (ex.ambalaje degradate), a depășirii termenului de valabilitate

nedecontarea prestației

6.

Neinformarea populației cu privire ia perioadele în care se vor aplica tratamentele, precum și a informărilor specifice, în funcție de tipul pe tratament (ex.neinscripționarea stațiilor de intoxicare,

10% din contravaloarea prestației efectuate fara anunțarea populației

21
inclusiv cu substanța activă și antidotul acesteia)

(respectarea măsurilor stabilite prin oferta tehnică, contract, comunicări ale beneficiarului sau alte reglementari aplicabile)

7.

Lipsa unei evidențe a prestațiilor efectuate, cu evidențierea tipului de tratament, resurselor utilizate, obiectivelor tratate

20% din contravaloarea prestațiilor pentru care s-a constatat inexistența evidențelor conform Caietului de sarcini.

8.

Gestionarea improprie a cadavrelor de animale (șobolani, șoareci), respectiv lipsa unui mijloc special de transport a acestora și/sau lipsa unui contract cu o firmă de specialitate, în vederea neutralizării acestora; gestionarea neconformă a deșeurilor periculoase, inclusiv a substanțelor sau produselor cu termenul de valabilittae expirat sau care nu mai corespund din punct de vdere calitativ ca urmarea modificării proprietăților acestora

10% din contravaloarea prestațiilor pentru care s-a constatat neconformitatea

9.

Neinstruirea personalului care efectuează tratamentele, respectiv lipsa certificării ca agent DDD pentru personalul care aplică tratamentele

2% din valoarea aferentă prestațiilor unde s-a constatat utilizarea personalului neinstruit corespunzător. Acest procent se va aplica pentru fiecare agent DDD pentru care s-a constatat inexistența certificării necesare.

10.

Neefectuarea activităților de screening pentru a confirma eficiența și/sau necesitatea tratamentelor

5 % din valoarea prestațiilor pentru care se constată neefectuarea activităților de screening

11.

înmânarea de produse biocide utilizate în cadrul activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție unor persoane fizice sau juridice cu scopul ca acestea să efectueze tratamentele care revin Prestatorului, conform Programului unitar de acțiune

100% din contravaloarea prestației care nu a fost realizata de către prestator, deși era in sarcina acestuia

12.

Aplicarea unor tarife diferite față de cele menționate în Contractul de delegare, în condițiile prestării unor servicii similare la cerere.

nedecontarea prestației

13.

Apariția repetată a funcționării defectuoase/improprii a mijloacelor de transport, echipamentelor și utilajelor folosite în activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, cu constatarea a 3 cazuri într-o perioadă de 30 de zile

10% din contravaloarea prestației aferente perioadei de 30 de zile in care s-au constatat cele trei cazuri.

f

I: f p

I


14.

Lipsa unui contract cu Administația Națională de Meteorologie -Centrul Metorologic regional Transilvania Nord (Cluj-Napoca)

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata neconformitatea pentru fiecare zi de întârziere, până Ia remediere

15.

Imposibilitatea furnizării către Autoritatea contractantă a rapoartelor periodice (lunare, anuale)

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei pentru care nu se furnizează raportul respectiv, pentru fiecare zi de întârziere, până la remediere

16.

Lipsa unui sistem informatic de evidență a prestațiilor, sesizărilor, reclamațiilor și a rezolvării acestora

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata neconformitateapentru fiecare zi de întârziere, până la remediere

17.

Lipsa sistemelor de monitorizare GPS pe autovehiculele folosite în acțiunile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata neconformitateapentru fiecare zi de întârziere, până ia remediere

18.

întârzieri față de perioada de mobilizare

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata neconformitatea, pentru fiecare zi de întârziere, până la remediere

19.

Lipsa sau nefuncționarea stației/instalației de spălare și decontaminare a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata neconformitatea, pentru fiecare zi de întârziere, până la remediere

20.

Păstrarea în condiții improprii a substanțelor și produselor folosite în tratamentele de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

0.1%/zi din contravaloarea prestației aferente perioadei in care se constata


5 f


i


f K
neconformitatea, pentru fiecare zi de întârziere, până la remediere

21.

Lipsa fișelor tehnice pentru substanțele și produsele carese folosesc în activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

nedecontarea prestației unde au fost folosite produse unde se constata lipsa fiselor tehnice

22.

Comportarea necorespunzătoare a personalului care efectuează activitățile de dereatizare, dezinsecție, dezinfecție, inclusiv deteriorarea parțială sau totală a structurilor sau bunurilor pe care efectuează tratamentelor

0.5% din contravalorarea intervenției respective (trecere, intervenție punctuală), plus daune pentru remedierea structurilor sau bunurilor deteriorate, daca este cazul


 • (9) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Prestatorul va despăgubi Achizitorul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Achizitorul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Prestator a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

 • (10) Achizitorul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate conțin toate datele cunoscute lui și pe care le consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Prestatorul declară că a luat act și a confirmat că a analizat și verificat toate informațiile furnizate și condițiile privind prestarea adecvată a Serviciului.

 • (11) în niciun caz Achizitorul nu va fi răspunzător față de Prestator de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Prestatorul le-ar putea suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui eveniment de Forță Majoră (oricărei nereușite a Prestatorului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract.

 • (1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 21 (“Răspunderea contractuală”) de mai sus privind răspunderea Prestatorului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință

- directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

 • (2) Prestatorul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

 • a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

 • b) nerespectării de către Achizitor a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

 • c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Prestatorul nu este responsabil.

 • (3) în cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Prestatorul va notifica imediat Achizitorul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Achizitorul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va eli| era sau exonera în niciun fel Prestatorul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și

u1                                                      24 a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților.

24


ARTICOLUL 23 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate Ia acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 24 - RECUPERAREA DEBITELOR

 • (1) Achizitorul este îndreptățit să recupereze de la Prestator orice prejudicii suferite din vina Prestatorului, care sunt descoperite după Data încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă.

 • (2) Părțile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de Prestator și orice sume datorate de către Achizitor Prestatorului, precum și asupra metodei de plată, chiar și în mai multe tranșe.

 • (3) Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de Prestator Achizitorului cad în integralitate în sarcina Prestatorului.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 25 - FORȚA MAJORĂ

 • (1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

 • a) . Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

 • i. trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

u. explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

ui. contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu simt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

im. bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

 • b) . Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

 • i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

 • ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

 • iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

 • iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

 • c) . Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

 • i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

 • ii. orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Prestatorului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

 • iii. orice rechiziționare, expropriere, naționalizare său confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Prestatorului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Prestator a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

 • iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

 • (2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

 • a) . Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

 • b) . Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

 • (3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

 • (4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

 • (5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) de Zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 26 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • (1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

 • (2) PrestatoruI nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 25(“Forța Majoră”).

 • (3) în situația în care, independent de Prestator și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Achizitorului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Prestatorul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

 • (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante. Oricare dinte părți are dreptul de a iniția o modificare a contractului, având obligația de a notifica în scris cealaltă Parte în acest sens și justificând modificarea propusă Modificarea contractuală propusă nu poate fi acceptată dacă contravine condițiilor prezentului contract și condițiilor de atribuire a contractului. Termenul de răspuns al părții notificate privind modificarea contractuală este de 30 de zile de la primirea documentului scris de la cealaltă parte.

 • (2) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr 395/2016 (art. 164 si 165).

 • (3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite în cadrul prezentului articol nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Prestatorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

 • (4) Clauză de revizuire în temeiul prevederilor art. 221 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 98/2016: Cantitatea maximă estimată poate fi modificată atunci când modificarea contribuie la realizarea unor obiective ale autorității contractante, în sensul suplimentării acesteia în următoarele condiții: contractul să fie în perioada sa de valabilitate, prețul unitar al produsului va fi același, valoarea produselor suplimentate adaugată la valoarea inițială a contractului să nu ducă la depășirea anumitor praguri prevăzute de lege și cantitatea de produse suplimentate să nu depășească 50% din cantitatea inițială a contractului.

 • (5) Cantitatea și prețul contractului se mai poate modifica și în următoarele situații prevăzute la art. 221 alin. 1 lit. e și f din Legea nr. 98/2016: "e) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale;" "fi în plus față de prevederile de la lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • (i)     valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);

 • (ii)    valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;

 • (iii)    modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv. "

 • (6) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

 • (7) Conform prevedrilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a prezentului contract, cu prevedereile respective.

ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE ACHIZITOR

 • (1) Achizitorul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menținerea echilibrului contractual”).

 • (2) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, în situația unei decizii a Curții Europene de Justiție care conține prevederi de natură să impună acest lucru.

 • (3) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, în care Achizitorul constată că Prestatorul se găsește într-una din situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

CAPITOLUL Vin. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

 • b)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Achizitorului;

 • c)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

 • d)  în cazul imposibilității obiective a Prestatorului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenției unui eveniment de Forță Majoră, în condițiile prevăzute la Articolul 25 (“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

 • e)  în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 26(“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

 • f)  în cazul falimentului Prestatorului;

 • g)  în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Prestatorului;

 • h)  dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

 • (2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

 • (3) Prestatorul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul Prestator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Achizitorul, după caz, în sensul următoarelor:

 • i. să mențină legătura cu Achizitorul și/sau cu noul Prestator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Achizitor sau noul Prestator;

 • ii. în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.

 • (4) De asemenea, în condițiile în care prevederile legale în vigoare rămân aplicabile, dacă este cazul, după durata prevăzută în legea privind serviciile de utilitate publică, se va analiza contractul de delegare conform art. 32 alin 3 din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau orice act ulterior care înlocuiește sau modifică prevederile acestui alineat.

ARTICOLUL 30 - REZILIEREA CONTRACTULUI

30.1. Rezilierea Contractatei din calpa PrestatorHlai

 • (1) Achizitorul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente {„Obligații încălcate”y.

 • a)  încălcare semnificativă, de către Prestator, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Achizitorului sau asupra capacității Achizitorului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Prestator, în conformitate cu Art. 30.1.2;

 • b)  nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

 • c)  nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor;

 • d)  renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Prestator;

 • e)  nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Achizitorului aferente Serviciului, de către Prestator;

 • f)  nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Achizitorului sau

■....... împiedicarea Achizitorului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea

prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

 • g)  Prestatorul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 5 (“Asigurări”) la Contract;

 • h) practici corupte ale Prestatorului în conformitate cu Articolul 19 (“Clauza de prevenire a corupției”);

 • i)  Utilizarea Bazei de Date, în orice formă a sa, în afara cadrului prezentului Contract, în sensul precizat la art 8, alin. x).

 • j)  încetarea valabilității licenței de operare a activității care constituie obiectul contractului de către operator, indiferent de motiv;

 • k) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului

 • (2) Prestatorul va fi de drept în întârziere la momentul intervenirii oricăruia dintre evenimentele menționate la art. 30.1(1) sau prin simpla neexecutare a obligațiilor la scadența lor.

 • (3) Rezilierea Contractului va avea loc prin simpla notificare a Prestatorului de către Achizitor, notificare care va preciza în mod expres motivele rezilierii și data la care intervine rezilierea.

 • (4) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Achizitor. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

30.2 Rezilierea Contractului din culpa Achizitorului

 • (1) Prestatorul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Achizitor a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Prestatorului în baza prezentului Contract. In acest caz. Prestatorul va notifica Achizitorul, acordându-i un termen rezonabil de remediere a încălcării clauzelor contractuale.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 31 - POLITICAPRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

 • (1) Prestatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Prestatorul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) Prestatorul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cin

 • a)  sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c)  toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

 • (3) Prestatorul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu Achizitorul în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

 • (4) Prestatorul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (5) Prestatorul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

 • (6) Prestatorul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

 • (7) Prestatorul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu prevederile legale. Prestatorul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Achizitorului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Prestator vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 32 - CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

 • (2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

 • (3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

 • a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

 • d) oricărei dezvăluiri solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e)  oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f)  oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g) oricărei dezvăluiri de către Achizitor a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un Prestator ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Achizitorul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

 • h) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

 • i)  oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

 • (4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului (3), altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h). Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

 • (5) Prestatorul nu va utiliza prezentul Contract, sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Achizitorului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Achizitorului.

 • (6) înainte de sau la Data încetării, Prestatorul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Achizitorului.

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR


 • (1) Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Prestator și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Prestatorului sunt și vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Prestatorul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Achizitorului și în măsura posibilului, să acorde Achizitorului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

 • (2) De asemenea, metodele și know-how-ul dezvoltate de Prestator sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Prestatorului. Achizitorul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terți, oricine ar fi aceștia.

ARTICOLUL 34 - CONFLICTUL DE INTERESE

 • (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Prestator imediat Achizitorului, în scris.Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.


 • (2) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Prestator în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • (3) Prestatorul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. In cazul în care Prestatorul nu poate menține această independență, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 30 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 35 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

 • (1) Pentru executarea prezentului Contract, în relația sa cu Achizitorul, Prestatorul va numi o persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali.

 • (2) Achizitorul va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu Prestatorul.

 • (3) Fiecare Parte este îndreptățită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele și adresele menționate în prezentul Contract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte, după caz. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

ARTICOLUL 36 COMUNICĂRI

 • (1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

 • a) Pentru PRESTATOR

în atenția: Manager de Contract, DL/D-na Voicu Alina

Adresa: Str. Alvema nr. 77, Aron Pumnu, Ap. 55

Fax: 0264/595606

E-mail: coral cluinapoca@coralimpex.ro

 • b) Pentru ACHIZITOR

în atenția: Dl./D-na. Miron Marius

Adresa: Moților nr. 3

Fax: 0264/431753

E-mail: ecologieurbana@primariacluinapoca.ro

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

 • (4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

 • (5)  Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

 • (6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 37 - RENUNȚARE

 • (1) Nicio renunțare la un drept dobândit în temeiul Contractului nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 36 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații de către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la

- dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 38 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZEBILITATEA PREVEDERILOR SALE

 • (1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform prevederilor legale in vigoare, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de lege.

 • (2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 41 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 39 - DECLARAȚII ȘI GARANȚIE (1) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Prestatorul declară și garantează Achizitorului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rămâne astfel după Data încetării:

 • a) Prestatorul este o societate legal constituită, conform Legii din țara de origine.

 • b) Prestatorul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Prestator ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul Prestatorului. Prezentul Contract este, iar celelalte documente și acte ce vor fi furnizate de către Prestator ulterior Datei Semnării vor fi legal și valabil semnate și executate de către Prestator, constituind convenții valide și opozabile Prestatorului, ce pot face obiectul executării integrale de către Prestator, conform termenilor acestora.

 • c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Prestatorul nu va fi modificat sau completat în vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicție cu actul constitutiv sau alt document statutar al Prestatorului.

 • d) Prestatorul are capacitatea organizațională și financiară pentru a executa Contractul, pentru a gestiona Serviciul și pentru a-și îndeplini obligațiile sale contractuale și va avea deplina autoritate pentru efectuarea plăților și va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform prevederilor acestuia.

 • e) Prezentul Contract instituie obligații care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de către Prestator.

 • 1) Nu există nicio acțiune în justiție, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigație fie judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Prestatorului, nici sentințe judecătorești, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea Prestatorului de a executa obligațiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Achizitor.

 • g) Nu s-a produs și nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a obligațiilor Prestatorului și care ar putea duce la încetarea prezentului Contract.

 • h) încheierea de către Prestator a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Prestator nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea Prestatorului conform:

(a.i) vreunei Legi aplicabile Prestatorului;

(a.ii) actului constitutiv sau oricărui document statutar al Prestatorului;

(a.iii) vreunui contract sau alt document la care Prestatorul este parte sau la care Prestatorul este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Prestatorului.

 • i) Toate garanțiile, declarațiile, recunoașterile Prestatorului privind obligațiile și responsabilitatea lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ și niciuna nu va fi interpretată în mod separat de celelalte.

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Achizitorul declară și garantează Prestatorului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rămâne astfel după Data încetării:

a) Achizitorul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Achizitor ulterior Datei Semnării.

P) încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale Achizitorului, nicio altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară!

X) încheierea de către Achizitor a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Achizitor nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea Achizitorului conform:

ou. vreunei Legi aplicabile Achizitorului;

oc.it,. vreunui act administrativ sau decizii judecătorești aplicabile Achizitorului;

a.ui. vreunui contract sau alt document la care Achizitorul este parte sau la care este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Achizitorului.

5) Obligațiile asumate de către Achizitor prin Contract sunt obligații asumate în conformitate cu prevederile legale in vigoare, având caracter obligatoriu.

ARTICOLUL 40 LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

 • (2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 60 (șaizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România. Prezentul Contract este încheiat în limba română, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare

  Pentru PRESTATOR

  Reprezentant


  Pentru ACHIZITOR

  PRIMAR,

  EMIL BOC


S.C. CORAL IMPEX S.R.L. DIRECTOR GENERAL, BADEA ALEXANDRU

ADMINISTRATOR PUBLIC, GHEORGHE ȘURUBARU

DRIECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRĂD AN

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ, ALINA RUS

DIRECTOR EXECUTIV, VIORELPLEȘA

CONSIDER JURIDIC,

POPAUNADORA

ȘEF SERVICIU ECOLOGIE URBANĂ, MARIUS COROȘ

REDACTAT:

INSP. MIRON MARIUS