Hotărârea nr. 997/2019

Hotărârea 997/2019 - Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 661962/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 662003/445 din 20.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Opțiunea 2 din Studiul de Fezabilitate, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 651672/16.12.2019;

Reținând prevederile din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 997 din 24 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 997/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Zona Observator, Cartier Zorilor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:

17.270.701,72 LEI (fără TVA)

18.779.177,15 LEI (cu TVA)

din care C+M:

4.765.329,65 LEI (fără TVA)

5.670.742,29 LEI (cu TVA)

BILANȚ TERITORIAL:

- Zona teren studiat:

12.095 mp

- Suprafață alei și platforme:

2.244,29 mp

- Suprafețe zonă seniori:

152,45 mp

- Suprafețe fitness :

414,09 mp

- Suprafață loc de joacă:

471,81 mp

- Suprafață loc de întâlnire:

153,72 mp

- Suprafață verde:

8.658,64 mp

Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.

Durata de execuție a investiției: 9 luni calendaristice.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Slr Draniirie Bdintmeanu, ne. 2SE, Cluj-Wapoea

Tel: 0740 1 68 204

crt

■ "ir *<*’*?.'—

: I --. ’ -    •„ |' ^Ituieir '  " ” ' ' ‘ <

SSffllII

BBBS

1.1

Obținerea terenului - exproprieri și despăgubiri ...

9.202.693,50

0,00

9.202.693,50

1.2

Amenajarea terenului

402.688,00

76.510,72

479.198,72

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

154.629,00

29.379,51

184.008,51

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

to

2.f

Construcțiișiinstalații

o,oo

:ojoo

;7o,oo

2.2

Utilaje și echipamente tehnologice

60.997,26

11.589,48

72.586,74

TOTALCAPITOL2 !s     ...

3'5<:36ffl®

3.1

■Studii‘7''T        3'3.'

31.000,00

5.890,00

36.890,00

3.1.1. Studii de teren

31.000,00

5.890,00

36.890,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

37.200,00

7.068,00

44.268,00

3.2.1. Plan urbanistic zonal (PUZ3

37.200,00

7.068,00

44.268,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

' 0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

251.639,83

29.703,32

281.343,15

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

37.200,00

7.068,00

44.268,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

95.306,59

18.108,25

113.414,85


Str. Drmllfie Bolinlineanu. nr. 29E. Cluj-Napoca

Te!' 0740 188 204

3.5.4.1. Pentru faza PUZ

18.600,00

3.534,00

22.134,00

3.5.4.2. Pentru faza DTAC

76.706,59

14.574,25

91.280,85

3,5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

23.826,65

4.527,06

28.353,71

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

95.306,59

0,00

95.306,59

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

24.303,18

4.617,60

28.920,79

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

71.479,94

13.581,19

85.061,13

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

23.826,65

4.527,06

28.353,71

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

14.295,99

2.716,24

17.012,23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

9.530,66

1.810,83

11.341,48

3.8.2. Dirigentie de șantier

47.653,30

9.054,13

56.707,42

TO

1ALCAPITOL3

415.622,Ș6

60.860,11

476.483,07

4.1

Construcții si instalații

3.942.708,35

749.114,59

4.691.822,94

4.2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

51.920,00

9.864,80

61.784,80

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

878.600,00

166.934,00

1.045.534,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.222.253,42

232.228,15

1.454.481,57

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

to

TAL CAPITOL 4

6.095.481

1.158.141,54

7.253.623,31

5.1

Organizare de șantier

152.887,04

29.048,54

181.935,58

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

152.387,04

28.953,54

181.340,58

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500,00

95,00

595,00

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

81.010,60

9.054,13

90.064,73

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5%)

28.591,98

0,00

28.591,98

-Str Dtmilrie B o fini in ea nu nr. 29B. Cluj-Napcca

Tel: 0740 168 204

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

4.765,33

0,00

4.765,33

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare (1 %)

47.653,30

9.054,13

56.707,42

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din

1.2 + 1.2 + 1.4 + 2+ 3,5 + 3.8 + 4)

703.691,58

133.701,40

837.392,98

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

1.000,00

190,00

1.190,00

TOTAL CAPITOL 5

93818113

171.994,07

1.110.583,30

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOȚAL CAPITOL 6

0,00

0,00

;    Oo

total general

din car

B:Sl®76ffi32S^65'

«‘905.41233

5?670^742;2§

DATA:

12.12.2019

Beneficiar/lnvestitor

Municipiul Cluj-Napoca

ARHI BOX

A

AhB

ÎNTOCMIT   >

RHI BOXS.R.LZ \rh. LadaCăjirr

Observații:

Valoarea de la subcap. 1.1 s-a calculat înmulțind suprafața de teren care nu se afla in proprietatea municipiului cu prețul pe mp rezultat din tabelul cu valori pentru fondul imobiliar din localitățile de pe raza circumscripției judecătoriei Cluj-Napoca (vezi Anexe).

La subcap. 3.2 a fost introdusa valoarea aferenta elaborării PUZ, deoarece exista si alte linii bugetare aferente cheltuielilor cu avizele (documentații, taxe etc.)


STUDIU DE FEZABILITATE


PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXPROPRIERE Șl AMENAJARE PARC CARTIER ZORILOR ZONA OBSERVATOR Șl PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR. 350Z2-001 ACTUALIZATĂ -- -............-

Mun. Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr. F.N.,

C.F. Nr. 321846, 307092, 307093, Jud. Cluj


Denumire proiect


Amplasament


Indicativ proiect

Etapă

Autoritatea contractantă


Proiectant


Proiect nr. 236 / 2019


bb 0 E-ci r.i.nictîU ni C er-ccs

7s l         Uic


FOAIE DE CAPAT


ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXPROPRIERE Șl AMENAJARE PARC CARTIER ZORILOR ZONA OBSERVATOR Șl PLAN

URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR. 350/2001 ACTUALIZATĂ

Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj,

Str. Observatorului, F.N.,

C.F. Nr. 321846, 307092, 307093, Jud. Cluj

236/2019

Studiu de fezabilitate

Municipiul Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, jud. Cluj

CP: 400001

0264 984

0264 596 030

registratura@primariaclujnapoca.ro


S.C. Arhi BOX S.R.L., Cluj-Napoca
FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

9

Sef proiect

Colectiv de elaborare


arh. Anca Virginas


arh. Calin Lada


A RJTT'B o x


arh. Adrian Florin Pop s. arh. Robert Vasiluț

Instalații


Topo


Geo


Peisagistica


s. arh. Andrei Andone

/


ing. George Fenesan


ing. Nicolae Pușcaș
ing. Mihaela Adriana Zanc


ing. Alina Harabagiu


arh. Marcel CrisanSpații verzi


TOTAL


9544,54 mp 12095,00 mp

B. Scenariul tehnico-economic 2 - Dotări complexe - RECOMANDAT

în cadrul acestui scenariu, fata de scenariul 1 care prevede un set de dotări minimal, se propune in plus amenajarea unei zone dotata cu aparate de fitness in aer liber si a unei zone cu instalații de joaca pentru copii. Aceasta varianta ia in calcul numărul mare de tineri care locuiesc in zona, inclusiv studenti ai universităților clujene si numărul mare de familii cu copii. Un avantaj considerabil al acestui scenariu e ca reușește sa ofere un spațiu atractiv pentru un număr mai mare de utilizatori simultan.

Zonă

Suorafată

Alei și platforme

2244,29 mp

Zonă de fitness

414,09 mp

Zonă de recreere copii

471,81 mp

Zonă de recreere seniori

152,45 mp

Loc de intalnire

153,72 mp

Spații verzi

8658,64 mp

TOTAL

12095,00 mp

Justificarea alegerii scenariului recomandat

Din punct de vedere constructiv-functional si economic, s-a optat pentru scenariul 2 -Dotări complexe, varianta recomandata de către elaborator.

Justificarea acestei opțiuni rezulta din următoarele avantaje indiscutabile pe care scenariul ales le prezintă:


1. Creșterea diversității funcționale a zonei amenajate prin includerea a doua activitati specifice;