Hotărârea nr. 995/2019

Hotărârea 995/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor, bl. A1-A5, M6 și M7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor BL A1-A5, M6 și M7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. A1-A5, M6 și M7 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 661989/1/20.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 662016/45/30/20.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. A1-A5, M6 și M7;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, precum și ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. A1-A5, M6 și M7, identificat prin nr. topo. 2553, 2558, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2, în suprafață de 7170 mp., înscris în CF nr. 327746 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea G.I.G.C.L. Cluj, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2553/1, 2558/1, 2554/1, 2555/1, 2556/1, 2557/1, 2559/1/1/2/1, în suprafață de 5576 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2553/2, 2558/2, 2554/2, 2555/2, 2556/2, 2557/2, 2559/1/1/2/2, în suprafață de 1353 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2553/3, 2558/3, 2554/3, 2555/3, 2556/3, 2557/3, 2559/1/1/2/3, în suprafață de 241 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. M7, identificat prin nr. topo. 2553/2, 2558/2, 2554/2, 2555/2, 2556/2, 2557/2, 2559/1/1/2/2, în suprafață de 1353 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. A1-A5, M6, identificat prin nr. topo. 2553/3, 2558/3, 2554/3, 2555/3, 2556/3, 2557/3, 2559/1/1/2/3, 2560/1/1/1, 2581/1, 2646/1/1, 2651/1/1, în suprafață de 5995 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. M7, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Bl. A1-A5, M6, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 995 din 24 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXAI LA HOTĂRÂREANR. 995/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

Cr 327746

CF vechi 92266, Nr.Top 2553, 2558, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ

EXECUTANT:


GEOMATiCS

INTBâHATED SERVICES

CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor Str. MUNCITORILOR si Str. SEPTIM1U ALBINI, are o suprafața de 1353 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale 'l           provenite de Ia Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție

gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TOR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucra statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit Ia ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de. indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 09.2019


S.C.GEOJ


Persoana juridica autorizata:

TED SERVICES SRL

cert

AlJTOtUÎA
c


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586367.519

393853.586

7 940

2

586368.344

393861.483

30.315

3

586372.387

393891.527

3.294

4

586371.048

393894.536

3.504

5

586368.393

393896.823

2.402

6

586366.192

393897.784

4.108

7

586362.195

393898.734

5.126

8

586361.653

393893.637

11.231

9

586360.316

393882.486

6.700

10

586366.947

393881.526

4.307

11

586366.386

393877.256

0.284

12

586366.668

393877.221

0.584

13

586366.586

393876.642

0.465

14

586367.048

393876.590

3.235

15

586366.618

393873.384

0.376

16

586366.991

393873.337

2.994

17

586366.584

393870.371

0.366

18

586366.221

393870.420

3.368

19

586365.774

393867.082

0.540

20

586365.239

393867.153

0.372

21

586365.187

393866.785

0.301

22

586364.889

393866.827

4.340

23

586364.287

393862.529

12.316

24

586352.070

393864.089

4.360

25

586352.615

393868.415

0.699

26

586351.924

393868.511

3.894

27

586352.460

393872.368

0.852

28

586353.304

393872.250

2.662

29

586353.650

393874.889

0.802

30

586352.856

393874.998

3,959

31

586353.404

393878.919

0.787

32

586354.184

393878.809

3.159

33

586354.564

393881.945

11.814

34

586342.870

393883.621

0.726

35

586342.955

393884.342

3.660

36

586343.454

393887.968

0.661

37

586344.111

393887.897

8.667

38

586345.406

393896.467

0.615

39

586346.017

393896.396

3.782

40

586349.773

393895.953

0.720

41

586349.678

393895.240

2.732

42

586352.387

393894.878

0.325

43

586352.434

393895.200

3.138

44

586355.551

393894.836

0.380

45

586355.514

393894.458

6.184

46

586361.643

393893.638

5.126

47

586362.184

393898.736

24.506

48

586337.760

393900.734

3.708

49

586334.054

393900.628

2.551

50

586331.610

393899.897

0.632

51

586330.986

393899.797

1.001

52

586330.039

393900.120

14.487

53

586325.892

393886.239

13.811

54

586321.861

393873.030

11.650

55

586333.197

393870.346

1.875

56

586334.988

393869.791

0.228

57

586335.069

393869.578

7.266

58

586333.365

393862.515

4.299

59

586332.526

393858.299

8.425

60

586340.859

393857.057

11.287

61

586352.035

393855.478

9.669

62

586361.641

393854.380

5.931

S= 1353 mpDE

p AUTORIZARE 'i Srrfo RO-B-F Nr. 0455

VOICU T FLORiC.

INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

i

I 586307.519

393853.586

2

586368.344

393861.483

3

586372.387

393891.527

4

586371.048

393894.536

5

586368.393

393896.823

6

586366.192

393897.784

7

586362.195

393898.734

8

586361.653

393893.637

n

586360.316

393882.486

10

586366.947

393881.526

11

586366.386

393877.256

12

586366.668

393877.221

13

586366.586

393876.642

14

586367.048

393876.590

15

586366.618

393873.384

16

586366.991

393873.337

17

586366.584

393870.371

18

586366.221

393870.420

19

586365.774

393867.082

20

586365.239

393867.153

21

586365.187

393866.785

22

586364.889

393866.827

23

586364.287

393862.529

24

586352.070

393864.089

25

586352.615

393868.415

26

586351.924

393868.511

27

586352.460

393872.368

28

586353.304

393872.250

29

586353.650

393874.889

30

586352.856

393874.998

31

586353.404

393878.919

32

586354.184

393878.809

33

586354.564

393881.945

34

586342.870

393883.621

35

586342.955

393884.342

36

586343.454

393887.968

37

586344.111

393887.897

38

586345.406

393896.467

39

586346.017

393896.396

40

586349.773

393895.953

41

586349.678

393895.240

42

586352.387

393894.878

43

586352.434

393895.200

44

586355.551

393894.836

45

586355.514

393894.458

46

586361.643

393893.638

47

586362.184

393898.736

48

586337.760

393900.734

49

586334.054

393900.628

50

586331.610

393899.897

51

586330.986

393899.797

52

586330.039

393900.120

53

586325.892

393886.239

54

586321.861

393873.030

55

586333.197

393870.346

56

586334.988

393869.791

57

586335.069

393869.578

58

586333.365

393862.515

59

586332.526

393858.299

60

586340.859

393857.057

61

586352.035

393855.478

62

586361.641

393854.380 |CERTIFICAT DE aUTORJZARE Seria RO-B-F

VOlCUbf

FLORJCSistemul de proiecție Stereografic 19/0


ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1353 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr

UAT

CLUJ - NAPOCANr.parcela

Categ. de folosința Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1353

Teren neimprejmuit

Total

1353

B. Date referitoare la corstructii


Cod constr.


Destinate


Supraf, construita la sol

_________(mp)


Mențiuni


Total


Suprafața totala masurata a imobilului = 1353 mp Suprafața din act = 1353 mp


Executant: S.C.GEOMATJCS INTEGRATEI) SERVICES SRL RO-B-J -135S


Inspector;


®*cfon/ff^>țeCU <ares majjițjs^îor îa*

' cEEsrepIfiftjrnet^țocmfrii ---x_"'! —‘A'3

C-JJ RO-B-J SenwaturEjșfstampjl^TORtzARE ^02.07.2018^1   •

P-; ȚFGiWhO I -®7

\ Data gQgaQlt&S


i dp'^&mentatiei cadasti^A ^ț^g^gtdei^xacesteWcu reS^ă^W tereny-, *“ "                     : - -t V;

6 Srrw RO-B-F tfr. 045? f. .1 VOICUlES'JU ® FLQRL^Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Data :■ îbdwwhhwoccS'îk;IA' jLLL cu MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI.

C,F.

NR. CAD.

NR.TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

327746

Cluj -Napoca (CF vechi 92266)

2553,2558,

2554,2555,

2556,2557,

2559/1/1/2

7170

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. CLUJ.

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

327746

Cluj-Napoca

2553/1;-2558/1;

2554/1: 2555/1;

2556/1; 2557/1; 2559/1/1/2/1

' 5576

Alei si spatii verzi

Drept de.proprietate in. favoarea : STATUL ROMAN in adm inibU ai ea G1GCL CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

2553/2.

2558/2,

2554/2,

2555/2,

2556/2,

2557/2, 2559/1/1/2/2

1353

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

2553/3,

2558/3.

2554/3,

2555/3'

2556/3, 2557/3,' 2559/1/1/2/3.

'241

Alei și spatii' verzi.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca.

2553/2,

2558/2,

2554/2.

2555/2,

2556/2,

2557/2, 2559/1/1/2/2

1353

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

***

.^<0

•$*: Ser>0 » ,


-~.B-F Nr. M5» gț

VOlCULSSCU ■»i

PLOPI

-. ’4FfțîSiV'^OTCSTN'


ni;■ssrîa_____

? 570/02.07.2018 ‘8

~ "MÂTICS

JRATED

MCES


LE


AUfârtlX NÂTI«-W,4 lff, r..«.l>’l fT U' ți r-H-T? Wi M n 11


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 327746 Cluj-Napoca


TEREN Necunoscut


i Nr. cerere

168790

i     Ziua

05

Luna

09

i    Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:92266 Cluj' - Napoca


Adresa; Loc. Cluj'-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2553, 2558, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2

7.170

alei și spații verzi


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Cerere nr. 529, din 11/02/1988 emis de decret de expropriere nr. 44/1985 și 78/1986, cerere și a planurilor de împărțire cu tabelul anexe;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Anexa Mr. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2553, 2558, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2

7.170

alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'    "■ DETALII LINIARE IMOBIL : :        l

Grame/.™ pentru acest imobil mtafostg jir.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

7.170

 • 2553, 2558,

 • 2554, 2555, 2556, 2557,

2559/1/1/2

alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/09/2019, 08:44

ANEXA2 LA HOTĂRÂREA NR. 995/2019
ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Str. MUNCITORILOR cu Str. HARLETULUI si Str. MUNCITORILOR cu Str. SECERATORILOR , are o suprafața de 5995 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totala LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mra+2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determmatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmiri i: 09.2019Sejn^fiffaȘr ștampilaCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586316.081

393628.238

3.750

2

586317 307

393631.782

0.657

3

586316.689

393632.006

0.531

4

586316.536

393631.497

2.610

5

586314.033

393632.237

1.721

6

586313.553

393630.584

25.559

7

586289.029

393637.783

14.734

8

586293.190

393651.917

28.237

9

586320.265

393643.900

12.418

10

586316.689

393632.007

0.657

11

586317.308

393631.784

5.034

12

586318.953

393636.542

26.841

13

586326.893

393662.182

3.074

14

586323.891

393662.845

1.217

15

586323.634

393661.655

2.714

16

586320.981

393662.230

1.739

17

586320.576

393660.539

25.418

18

586295.724

393665.872

14.615

19

586298.870

393680.144

28.117

20

586326.418

393674.513

11.938

21

586323.892

393662.846

3.074

22

586326.895

393662.190

27.135

23

586332.793

393688.677

2.516

24

586333.325

393691.136

3.621

25

586329.823

393692.052

0.641

26

586329.687

393691.426

2.782

27

586326.963

393691.988

1.636

28

586326.648

393690.383

25.553

29

586301.692

393695.877

14.821

30

586304.773

393710.373

28.364

31

586332.398

393703.940

12.142

32

586329.827

393692.073

3.621

33

586333.328

393691.149

30.844

34

586339.855

393721.294

3.352

35

586336.606

393722.114

0.633

36

586336.471

393721.495

2.810

37

586333.724

393722.083

1.265

38

586333.451

393720.848

25.657

39

586308.291

393725.874

14.806

40

586311.536

393740.321

28.356

41

586339.244

393734.293

12.412

42

586336.616

393722.162

3.352

43

586339.863

393721.329

30.564

44

586346.331

393751.201

3.281

45

586343.167

393752.072

0.615

46

586343.032

393751.471

2.759

47

586340.329

393752.022

1.742

48

586339.934

393750.325

25.634

49

586314.879

393755.742

14.751

50

586318.495

393770.044

28.012

51

586345.865

393764.083

12.285

52

586343.173

393752.097

3.282

53

586346.334

393751.215

11.485

54

586348.764

393762.439

3.309

55

586349.413

393765.684

7.835

56

586350.951

393773.367

4.323

57

586351.799

393777.606

49.365

58

586362.143

393825.875

0.978

59

586361.493

393826.606

3.946

60

586 3 57.660

393827.545

12.307


Sistemul de proiecție Stereografic 1970Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

G1

586345.527

393829.609

5.340

62

586340.241

393830.365

1.131

63

586339.234

393829.851

18.803

64

586334.955

393811.541

6.124

65

586328.920

393812.583

1.660

66

586327.342

393812.065

8.353

67

586319.186

393813.865

18.757

68

586321.602

393832.466

6.108

69

586315.730

393834.150

5.017

70

586310.761

393834.844

1.464

71

586309.337

393835.185

2.834

72

586309.393

393832.351

12.864

73

586305.662

393820.041

0.714

74

586305.528

393819.340

11.731

75

586302.340

393808.051

27.574

76

586329.335

393802.426

2.560

77

586328.780

393799.927

0.953

78

586328.574

393798.997

0.000

79

586328.574

393798.997

10.294

80

586338.659

393796.934

32.866

81

586345.514

393829.077

13.168

82

586358.422

393826.471

34.973

83

586351.397

393792.211

5.845

84

586345.677

393793.415

3.985

85

586344.894

393789.508

1.309

86

586343.616

393789.793

7.375

87

586342.026

393782.591

16.689

88

586325.680

393785.957

0.903

89

586325.876

393786.838

28.656

90

586297.803

393792.589

16.450

91

586293.540

393776.701

14.364

92

586307.280

393772.514

26.995

93

586300.048

393746.506

14.931

94

586296.198

393732.080

12.602

95

586292.481

393720.039

0.249

96

586292.407

393719.801

13.162

97

586288.525

393707.225

13.897

98

586284.400

393693.954

14.003

99

586280.102

393680.627

8.588

100

586278.325

393672.225

7.476

101

586285.378

393669.747

1.293

102

586285.097

393668.485

3.841

103

586288.623

393666.962

1.752

104

586288.031

393665.313

4.887

105

586292.647

393663.706

1.248

106

586293.826

393663.296

29.675

107

586285.725

393634.748

1.290

108

586285.434

393633.491

4.996

109

586290.162

393631.878

7.432

110

586297.174

393629.414

11.336

111

586307.908

393625.768

3.146

112

586310.952

393624.974

2.382

113

586313.258

393625.571

1.433

114

586314.549

393626.195

1.284

115

586315.567

393626.976

1.362


De

AUTORIZARE '<■ RO-B-F AV. (>ȘS£? '"'OtCULESCU


INVENTAR DE COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

X

[m]

Y [ml

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586316.081

393628.238

60

586357.660

393827.545

2

586317.307

393631.782

61

586345.527

393829.609

3

586316.689

393632.006

62

586340.241

393830.365

4

586316.536

393631.497

63

586339.234

393829.851

5

586314.033

393632.237

64

586334.955

393811.541

6

586313.553

393630.584

65

586328.920

393812.583

7

586289.029

393637.783

66

586327.342

393812.065

8

586293.190

393651.917

67

586319.186

393813.865

9

586320.265

393643.900

68

586321.602

393832.466

10

586316.689

393632.007

69

586315.730

393834.150

11

586317.308

393631.784

70

586310.761

393834.844

12

586318.953

393636.542

71

586309.337

393835.185

13

586326.893

393662.182

72

586309.393

393832.351

14

586323.891

393662.845

73

586305.662

393820.041

15

586323.634

393661.655

74

586305.528

393819.340

16

586320.981

393662.230

75

586302,340

393808.051

17

586320.576

393660.539

76

586329.335

393802.426

18

586295.724

393665.872

77

586328.780

393799.927

19

586298.870

393680.144

78

586328.574

393798.997

20

586326.418

393674.513

79

586328.574

393798.997

21

586323.892

393662.846

80

586338.659

393796.934

22

586326.895

393662.190

81

586345.514

393829.077

23

586332.793

393688.677

82

586358.422

393826.471

24

586333.325

393691.136

83

586351.397

393792.211

25

586329.823

393692.052

84

586345.677

393793.415

26

586329.687

393691.426

85

586344.894

393789.508

27

586326.963

393691.988

86

586343.616

393789.793

28

586326.648

393690.383

87

586342.026

393782.591

29

586301.692

393695.877

88

586325.680

393785.957

30

586304.773

393710.373

89

586325.876

393786.838

31

586332.398

393703.940

90

586297.803

393792.589

32

586329.827

393692.073

91

586293.540

393776.701

33

586333.328

393691.149

92

586307.280

393772.514

34

586339.855

393721.294

93

586300.048

393746.506

35

586336.606

393722.114

94

586296.198

393732.080

36

586336.471

393721.495

95

586292.481

393720.039

37

586333.724

393722.083

96

586292.407

393719.801

38

586333.451

393720.848

97

586288.525

393707.225

39

586308.291

393725.874

98

586284.400

393693.954

40

586311.536

393740.321

99

586280.102

393680.627

41

586339.244

393734.293

100

586278.325

393672.225

42

586336.616

393722.162

101

586285.378

393669.747

43

586339.863

393721.329

102

586285.097

393668.485

44

586346.331

393751.201

103

586288.623

■ 393666.962

45

586343.167

393752.072

104

586288.031

393665.313

46

586343.032

393751.471

105

586292.647

393663.706

47

586340.329

393752.022

106

586293.826

393663.296

48

586339.934

393750.325

107

586285.725

393634.748

49

586314.879

393755.742

108

586285.434

393633.491

50

586318.495

393770.044

109

586290.162

393631.878

51

586345.865

393764.083

110

586297.174

393629.414

52

586343.173

393752.097

111

586307.908

393625.768

53

586346.334

393751.215

112

586310.952

393624.974

54

586348.764

393762.439

113

586313.258

393625.571

55

586349.413

393765.684

114

586314.549

393626.195

 • 56

 • 57

586351.799

393777.606

...

Xy’JS-

58

586362.143

393825.875

Mk .li.”

59

586361.493

393826.606-

C.”’

J

Z-J’           OH            ? ■

■ ■>?

A'JTC

"VL.

Ce ’’

f •

. S Să-ie RO

**• '.''5'A

ULES 3J.

i'i'. •'

ii A

rl.‘

\

£■/

''

s.ri..

V

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

'A

<

0 (

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIERF. A IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

278883

Cluj -Napoca (CF vechi 92266)

2560/1/1/1; 2581/1; 2646/1/1;. .2651/1/1

5754

Teren

Drept de proprietate in favoarea.: STATUL ROMAN in administrarea G.I.G.C.L. CLUJ

327746

Cluj -Napoca

(CF vechi

92266)

2553;

2558;

2554;

2555;

2556:

2557;

.2559/1/1/2

7170

Alei si spatii Verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea G.I.G.C.L. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

■327746

Cluj-Napoca

2553/1; ■

25.58/1:.

2554/1;

2555/1;

2556/1;

2557/1;

2559/171/2/1 ■

5576

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea G.1.G;C.L, CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

2553/2,

• 2558/2,

2554/2,

2555/2.

2556/2,

2557/2, 2559/1/1/2/2

1353..

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2553/3,

2558/3,

ț

Cluj-Napoca

ZDOT/J,

2555/3’

2556/3.

2557/3, 2559/1/1/2/3

..+1

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

2553/3. J

2558/3, V

2554/3. V

2555/3, J

2556/3, V

2557/3., / 2559/1/1/2/3   '

2560/1/1/1; ■y

2581/1; J 2646/171; 7 2651/1/1 /

5995

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

întocmit:


S.CGEOJ^WSd^ <^" CERTHTCXT »        DE

? AUTORIZARE țț I Strfe RO-B-F Nr. 0459 j ț VOICULESCU. *' 7. FLORICA î £;X„a l*z "■ ’7


GRATED SERVICES SRL


X^'ewc'^x CERTIFICAT Z<&\ 'y de !? AUTORIZARE %\ Seria RO-B-J ?\ Nr. 1359/02,07.2018 *81

GEOSWÂTICS &/  IMTfcSiWED #/ 1    -j?/
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


" ancpî              extras de carte funciară


; Nr. cerere :  168790

Ziua

05

Luna

09

Anul

2019


AUt.Ktl.l .S'AfIMc.M.l I» a r. \ w \ x-1 « •H'nt


PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 327746 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                    Nr. CF vechi:92266 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2553, 2558, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2

7,170

alei și spații verzi

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reale

  Referințe

  529 / 11/02/1988

  Cerere nr. 529, din 11/02/1988 emis de decret de expropriere nr. 44/1985 și 78/1986, cerere și a planurilor de îmoărtire cu tabelul anexe;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) G.I.G.C.L. CLUJ

 • C. Partea III. SARCÎND .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Mr, 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2553, 2558,

2554,2555, 2556, 2557, 2559/1/1/2

7.170

alei și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■ ■   "         ■ DETALII LINIARE IMOBIL

Gewwefria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

7.170

 • 2553, 2558,

 • 2554, 2555,

2556, 2557,

2559/1/1/2

alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma'fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/09/2019, 08:44

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2560/1/1/1, 2581/1,2646/1/1, 2651/1/1

5.754

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Decret nr. 44/1985,78/1986;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) GIGCLCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

187601 / 15/10/2018

Act Administrativ nr. 864, din 03/10/2018 emis de CONS1LUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121490, din 05/07/2018 emis de BCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 90495, din 21/05/2018 emis de BCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 147325, din 14/08/2018 emis de BCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 479671, din 11/10/2018 emis de MUNICIPIUL CLUI-NAPOCA;

B3

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de la 6141 mp la 5754 mp, iar diferența de 387 mp se transcrie în cf 332496 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


JLNGPL.

Alif;S"EPA fc.VNUJr.-HA fi > ț;n b-<x-.t <i> si


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARECarte Funciară Nr. 278883 Cluj-Napoca


A. Partea 1. Descrierea imobilului


TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:92266


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 5

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2560/1/1/1, 2581/1,2646/1/1, 2651/1/1

5.754

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

cjfWi etfrto ptw rrw ffiWf         sir i ft /w;f # .«i'f.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

5.754

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul'electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/09/2019, 14:52

Pagina 2 din 2I


ANEXA NR.1.35

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                             ;

5995 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.        J

UAT ‘        CLUJ - NAPOCA


_______________________________________________A. Date referitoare la teren

INr.parcelal Categ. de folosința | Suprafața (mp)


1 constr.


Destinație


Supraf. construita la sol (mp)


B. Date referitoare ia construcții


Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J-1359


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa