Hotărârea nr. 994/2019

Hotărârea 994/2019 - Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/1.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 658978/1/19.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 659290/461/19.12.2019 al Direcției Ecologie urbană, Serviciul Spații verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017), privind prețurile unitare ale lucrărilor care sunt executate de către R.A.D.R Cluj-Napoca;

Potrivit prevederilor art. 66 și 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, ale prevederilor capitolului IV din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL nr. 181/2017, ale punctului 5 din Contractul nr. 123036/04.03.2019 și ale dispozițiilor Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 572053/17.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017), privind prețurile unitare ale lucrărilor care sunt executate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană, Serviciul Spații verzi, Direcția Juridică, Direcția Economică și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


'E ȘEDINȚĂ


n Tarcea


ază:


11 municipiului.

OȘCA


Nr. 994 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 994/2019


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANA ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL SPAȚII VERZI

LISTA

cu prețurile unitare ale lucrărilor care sunt executate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca

Nr. crt.

Denumirea lucrării

U.M.

Preț nou fără T.V.A.

1

Extras/replantat arbori pe aliniamente

buc.

247.94

2

Tratament fitosanitar la arbori, arbuști și zone verzi

mp.

6.38

3

Realiniere jardiniere

buc.

4.7

4

încărcarea, descărcarea, fixarea și ancorarea brazilor puși la dispoziție de către beneficiar pentru sărbătorile de iarnă

buc.

1327.38

5

Curățat șanțuri și rigole de potmol, pământ și aluviuni, în cimitire

ml.

7.94

6

Măturat/curățat și îndepărtat zăpada manual, în cimitire

1000 mp.

94.12

7

Măturat/curățat și îndepărtat zăpada mecanizat, în cimitire

1000 mp.

136.19

8

Combaterea poleiului, în cimitire

mp.

1.44

9

Spart gheața mecanic, în cimitire

mp.

5.79

10

Măturat și spălat platforme de înmormântare, în cimitire

mp.

5.95

11

Marcare si evaluare masă lemnoasă a arborilor propuși pentru tăiere

/ o

mc/V>-

” *

17.00

/* /T

\ A

1 FI

4 ii

o                                                           *4     A •. \

y Ț